Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 08.02.2018  
Istungi number: 2  
Istungi aeg: 16:00 - 18:35  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-08.02.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu, head kolleegid! Alustame tänase istungiga.
Kõigepealt palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldusega. Selleks vajutage puldil klahvi "Kõne". Ja tuletan meelde, et vastavalt linnavolikogu töökorrale saab kõnega esineda peale istungi päevakorrapunktide ammendumist. No nii. Registreerunud on üks volikogu liige, Ants Leemets. Asume tänase päevakorra juurde.
Head kolleegid! Me oleme juba alustanud!
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil 19 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 8. veebruari istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 64 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nüüd ma küsin Ants Leemetsa käest. Kas on soovi esitada umbusalduse avaldust? Ei ole. Aitäh! Ei ole.
16:04 Päevakorra punkti alustamine - 1. ME18 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine 1. ME18 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga siis alustame 1. päevakorrapunktiga ""Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Tõnis Mölder, palun!
Ettekanne - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Nii! Austatud volikogu esimees, head volinikud! Esitan Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012. aasta määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine". Määrust muudetakse ning selles sätestatakse kolm uut universaaltoetust, milleks on matusetoetus, hooldusperetoetus ja asendus-hooldusteenuse kasutaja toetus. Lisaks muudetakse kahte olemasoleva toetuse taotlemise korda. Esmalt siis olemasolevate toetuse muutmisest.
Sünnitoetus. Sünnitoetuse menetlemine antakse üle vaid perekonnaseisuametile menetlemiseks. Kui seni sai esitada kõik universaaltoetuse taotlusi elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale, sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlusi ka perekonnaseisuametile, siis alates 1. aprillist 2018. aastast menetleb sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlusi Tallinna Perekonnaseisuamet ning taotlusi saab esitada ainult neile. Taotluse esitamise viisid ei muutu. Taotlusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas või perekonnaseisuametis kohapeal ning taotlusi saab esitada ka elektrooniliselt ja e-posti teel. Täna juba menetletakse ligi 80% taotlusi elektroonilisel teel. Sünnitoetusel ei ole märkimisväärset seost sotsiaalhoolekandega ning sünnitoetuste menetleja muutmine aitab vähendada linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakonna töökoormust. Sellega vähendame ka bürokraatiat, sest perekonnaseisuametis pannakse lastele nimed ning samast kohast on mugav ka kohe sünnitoetust taotleda. Sünnitoetuse taotluse võib esitada 6 kuu jooksul lapse sündimise päevast alates. Lisaks kaob ära sünnitoetuse esitamisel arstitõendi nõue ehk vähendame jällegi bürokraatiat ning hetkel tunduvalt puudub seos arstitõendi ja sünnitoetuse taotleja vahel.
Järgnevalt muudame pensionilisa maksmist. Pensionilisa maksmisel muudetakse väljamakse tegemise aega. Kui seni maksti toetust üks kord aastas taotleja sünnikuul, siis muudatuse kohaselt makstakse toetust üks kord aastas taotleja sünnikuule eelneva kuu viimasel nädalal. Väljamakse kuus tulenevalt seostub pensionilisa toetus inimesele sünnipäevaga ja üldlevinult on soov saada toetust kätte enne sünnipäeva. Sõltuvalt sünnikuupäevast ja väljamaksete tegemise päevast koheldi toetuse saajaid ebavõrdselt. Osa neist sai toetuse kätte enne sünnipäeva, teised aga mitte. Muudatuse tulemusel tekib võimalus maksta toetust välja toetuse saaja sünnikuule eelneval kuul ja kohelda võrdselt kõiki toetuse saajaid. Kui varasemalt oli pensionilisa suurus 76 eurot, siis alates käesolevast aastast on see 100 eurot. Muudatus jõustub 1. aprillist. See tähendab, et makstakse välja toetused nii isikutele, kelle sünnikuupäev on aprillis ja juba ette ka maikuu sünnipäevalaste toetused. Need olid kaks täna kehtivat toetust.
Nüüd kolm uut universaaltoetust. Kõigepealt universaaltoetustena sätestatakse matusetoetus. Matusetoetus oli riiklik toetus, mis kadus ära 2009. aastal. Tallinn jättis endale võimaluse sissetulekust sõltuvate toetuste all sotsiaalhoolekande komisjonil määrata õnnetusjuhtumite, matuste ja muude ettenägematute asjade korral toetust peredele. Koos riikliku matusetoetuse seadusega kehtestatakse ... tunnistamisega otsustas riik eraldada vahendid matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks riigi eelarvest toetusfondi kaudu kohalikele omavalitsuste üksustele. Toetuse eesmärk on matusetoimingute kulude osaline katmine. Alates käesolevast aastast määratakse toetuseks 250 eurot ühe matuse kohta. Toetust võib taotleda vaid füüsiline isik, kes korraldab matused. Matusetoetust makstakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 kuni määruse jõustumiseni surnud isikute matmise korraldamise eest, kui toetuse taotlus esitatakse 3 kuu jooksul määruse jõustumisest. Toetust makstakse üks kord ühe matuse kohta. Toetuse taotlusi menetleb ja toetust määrab lahkunu viimase elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Rõhutan, lahkunu elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.
Arvestades toetuse eesmärki tuleb toetust maksta välja võimalikult kiiresti ja määrus võimaldab toetust saada kuni 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotleja ei ole surnu sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, tuleb taotlejal märkida seos surnuga. Sellistel taotlejatel on sotsiaalhoolekande osakonnal ja Perekonnaseisuametil õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid, kui tekib kahtlus, kas taotleja kinnitus matuse korraldamise kulude katmise kohta on tõene. Taotleja kinnitab taotlemisega, et kasutab toetust matusekulude katmiseks.
Teine universaaltoetus. Universaaltoetuste alla lisatakse ka hoolduspere toetus. Hoolduspere toetust makstakse isikule, kellel on linnaosa valitsusega sõlmitud leping linna eestkostel olevatele lastele kas hooldusperes asendus-hooldusteenuse või järelhooldusteenuse saamiseks. Lühidalt selgitades on asendushooldusteenus kohaliku omavalitsusüksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pikalt või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalisuse ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendus-hooldusteenust tagab Tallinn kuni vähemalt 18-aastaseks saamiseni. Kui lapsed saavad vanemaks kui 18 eluaastat, saavad nad kasutada järelhooldusteenust, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. See on vanematele noorte puhul, kes peale põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist õpib veel ka järgmisel aastal edasi, kuid mitte kauem kui isiku 25 aastaseks saamiseni. Ehk siis hooldusperes saab osutada asendus-hooldusteenust, mille kasutamise õigus on alaealisel või õppimise korral kuni 19–aastasele täisealisele ning järelhooldusteenust, mille kasutamise õigus on alaealisena asendushooldusteenust kasutanud ja õpinguid jätkaval täisealisel noorel. Kohtleme mõlemaid teenusesaajaid võrdselt. Toetus on nii hoolduspere kui ka asendus-hoolduse kasutaja isiklike kulude toetus, kui ka siis järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus. Isiklike kuludena mõistetakse siin kulusid toidule, riietusele, vaba aja ja huvitegevusele, eluruumi ja sidevahendite kasutamise kuludele. Hoolduspere toetuse suuruseks on 240 eurot kuus, millele lisandub pere vanema toetus - 1/4 töötasu alammäärast. Tänane töötasu alammäär on 500 eurot ehk siis 125 eurot on selle toetuse suurus sellel aastal.
Kolmas universaaltoetuse liik, mille alla lisatakse, on universaaltoetus, asendushooldusteenuse kasutaja toetus, rahvakeeli nn taskuraha. Toetust makstakse Tallinna eelarve vahenditest. Sarnast meedet on kasutanud varem Tallinn lastekodulaste teenusel olevate laste puhul. Täna me laiendame seda kõigile asendushoolduse teenuse kasutajatele. Kuna aga Tallinna linna eestkostel olevad lapsed kasutavad asendushooldusteenust ka mujal asutustes või hooldusperedes, tuleb laste võrdse kohtlemise eesmärgil maksta toetust asendushooldusteenuse kasutamise asukohast või viisist olenemata. Toetuse maksmisel kantakse toetus linnaosavalitsuse poolt lastele avatud arveldusarve kontole. Asendushoolduse teenuse kasutaja toetuse vahendid on olemas Tallinna linna 2018. aasta eelarves. Selle toetuse liigid on alates 7. eluaastast kuni 12. eluaastani kaasa arvatud. Toetuse suuruseks on 10 eurot ühes kalendrikuus. Ning 13-aastasele ja vanemale on toetus kuni asendushooldusteenuse saamiseni 20 eurot kuus. Toetuse regulatsioon jõustub 1. aprillist 2018.
Palun teid antud eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Austatud ettekandja! Ma eeldan, et Te mitte teadlikult ei rääkinud päriselt tõtt. Kui Te rääkisite pensionilisa väljamaksetest, siis Te rääkisite sellest, et kõiki pensionäre, Tallinna elanikke see puudutab. Aga tegelikult see ei puuduta kõiki pensioni saajaid. Näiteks. Teil on selles määruses eraldi punkt sees, mis puudutab Riigikogulasi, endisi Riigikogulasi, kes saavad Riigikogu pensioni. Neile selle kohta on eraldi punkt sees, et ei maksta! Kas see punkt jääb sinna edasi või kuidas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
See eelnõu puudutab kõiki neid, kes täna saavad pensionilisa Tallinna linnalt või kes on tulevikus õigustatud seda saama. Muid muudatusi selles eelnõus ei ole. Aitäh! ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud ettekandja! Et tean päris mitmeid eakaid inimesi, kes eelmine aasta, kes on Tallinna elanikud ja nad ei saanud mitte mingisugust pensionilisa. Kas see pensionilisa saamine eeldab mingit taotlust linnaosa valitsustele või vaadatakse seda sünniaastate järgi?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Pensionilisa saamise eelduseks on nõuetekohase avalduse esitamine kas siis elektroonilisel viisil, läbi UNTO-süsteemi, mis on siis universaaltoetuste maksmise süsteem, või siis lähete kohale linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale ja esitate nõuetekohase taotluse. Kõik, kes on taotluse esitanud. See on ühekordne taotlus. Peale seda makstakse Teile regulaarselt pensionilisa iga aasta Teie sünnipäevakuul, alates 1. aprillist sünnipäevale eelneval kuul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Härra esineja! Mul on veel, ta ei ole otseselt küll seotud praeguse eelnõuga, aga küsides ette, siis kas tulevikus suurendab ka linn näiteks raske puudega pensioniealiste toetust, mis täna on 25 euri kuus? Või ei ole seda plaanis teha? 25 euri ja kopikad.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Kõik toetuse suurused menetleb Tallinna linn ikka alati uue eelarveaasta puhul. Nii et kõik sellised ettepanekud on alati oodatud siis, kui me menetleme 2019. aasta eelarvet. Ja peale seda, kui on eelarves vastavad vahendid olemas, võime tulla selle määruse muutmisega uuesti siia saali tagasi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Meie eesmärk peaks olema, et eakad inimesed oleksid võimelised võimalikult kaua iseseisvalt hakkama saama. Me peaksime keskenduma neile, kes tõesti abi vajavad. Ja samal ajal tõusis pensionilisa ja see neelab eelarvest enam kui 9 miljonit eurot ning koduteenuste rahastus tõusis samal ajal mõnesaja tuhande euro võrra. Kas linnal poleks mõistlikum toetada hoopis neid pensionäre rohkem, kes abi vajavad, selle asemel, et kõigile võrdselt raha jagada?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Linn on kehtestanud pensionilisa universaaltoetusena. See tähendab, et me kohtleme siinkohal kõiki Tallinna pensioniealisi inimesi võrdselt. Ja Tallinna linn on võtnud seisukoha, et see toetus võiks olla 100 eurot. Ja ma arvan, et kohelda ja tunnustada meie väärikat Tallinna elanikkonda on igati mõistlik ja selline pensionilisa maksmine 100 euro näol kõigile on ka mõistlik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lihtsalt enda harimise mõttes küsin. Et ma vaatasin, et koos sünnitoetustega ka mitmike sünnitoetus antakse Perekonnaseisuametile edasi. Et kellele ja kui palju mitmike sünnitoetust makstakse ja kas see on siis riigi sellele mitmike sünnitoetusele lisaks linna enda toetus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Mitmike sünnitoetust menetleb juba täna Perekonnaseisuamet niigi. Lihtsalt nüüd antakse talle juurde ka üksiklaste sünnitoetuse maksmine. Mitmike sünnitoetus ... Võib-olla head kolleegid Sotsiaalametist oskavad mind aidata selle koha pealt, mis numbrist alates hakkab mitmik ja mis on toetuse suurus. Minul on siin paberi peal üks number, aga ma ei ole selles üldse kindel. Alates kolmandast lapsest ja suurus on 6392 eurot.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Terve pere peale?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Terve pere peale sünnitoetusena. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Te just rääkisite, et lisatoetuse saamiseks on n-ö vajalik avalduse tegemine kas siis elektroonilistes kanalites või kohaletulekuga. Kas Te olete teavitanud neid võimalikke n-ö taotluse saajaid universaalsel moel, et nad teavad selle avalduse teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Mis toetusest jutt käib? Pensionilisast?
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
Jah.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Ahah. No Tallinna linn ... soovitan siin lugeda Pealinna või Stolitsat. Tallinn igapäevaselt teavitab ... iganädalaselt teavitab linnaosalehtedes ja ka linna munitsipaalmeedias linna erinevatest toetusvõimalustest. Nii et, härra Luik, soovitan Teil lugeda linna munitsipaalmeediat. Aitäh!
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
.... pensionärid kindlasti ei loe neid väljaandeid. Kas Te olete neid eraldi teavitanud, on minu küsimuse mõte.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Küsige teine küsimus, siis vastus ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa! Lugupeetud abilinnapea! Ütle mulle. Et Keskerakond kipub tavaliselt toetama nõrku, aga universaaltoetus ei toeta nõrku, vaid toetab kõiki. Et rikastele sama palju, kui vaestele. Ja miks see universaaltoetuste ... Kas see on niisugune ... no ütleme, et Sinu seisukoht Tallinnas, et universaaltoetused on õiged. Või on ikkagi, et tuleks tulevikus mõelda selle peale, et need, kes vajavad toetust, saavad toetust. Et mis see nagu Sinu arvates õigem oleks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! No selles mõttes kindlasti Keskerakond erinevalt Reformierakonnast, on oluliselt sotsiaalsema tunnetusega, et kui Reformierakond seisab ainult rikaste eest, siis Keskerakond mõtleb kõigi Tallinna elanike peale. Ja universaaltoetusena ma kindlasti tahan öelda, et nii sünd, surm kui ka lapse sünd - neid kõiki tuleb kohelda võrdselt olenemata selle inimese sissetulekust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Teatavasti mitmikud ei võrdu ainult kolmikud, et kui ma kuulsid seda vahet summaliselt, mis siis on kolme lapsega, kui kolm last korraga sünnivad või kaks last korraga sünnivad, et siis ma ütleks, et see on ääretult suur, et miks on selline otsus tehtud, et näiteks kaksikuid siis ..., noh ma ei arva, et see summa peaks samaväärne olema, et kindlasti kolmikud nõuavad suuremat väljaminekut korraga, aga miks on otsustatud, et alates kolmikutest hakatakse toetust maksma ja mitte kaksikuid siis toetada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Noh, tuleb arvestad seda, et kolme lapsega ühel ajal tegelemine nõua oluliselt rohkem aega, oluliselt rohkem ressursse .... Üks moment, lubage ma lõpetan ... Ja kindlasti selle tõttu on otsustanud ka linn seda erakorralist. Sest kolmikute sünd on kahtlemata erakorraline sündmus, seda ei juhtu väga tihti. Teadupärast eelmine aasta oli üle mitmete aastate ajaloos see esimene sündmus, kus sündisid nelikud. Nii et mitmike sünd on väga eriline juhus ja Tallinna linn on tõesti otsustanud, et sellistel puhkudel on toetus olulisel määral suurem, kui üksiklapse sünni puhul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jah, aitäh! Hea abilinnapea! Eelnõu seletuskirjas ... veel kord siis pensionilisast küsin. Eelnõu seletuskirjas mainitakse, et üldlevinud soov on saada pensionilisa kätte sünnipäeval. Ja üheks väljamakse kuupäeva muudatuse põhjuseks olete seal toonud, et see tagab inimeste võrdse kohtlemise. Aga minu küsimus puudutab seda, et kuidas Te mõõdate üldlevinud soove.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Linn korraldab erinevaid rahulolu-uuringuid. Lisaks on olemas linnal ka erinevad muud meetmed, kuidas kodanikelt arvamust küsida. Ja nendest uuringutest lähtuvalt ja tulenevalt on kodanike soov olnud see, et seda makstakse just nimelt sünnipäevale eelneval kuul. Soovitan ka lugeda näiteks "Tallinna positiivset programmi". Seal on väga palju toredaid mõtteid ja ettepanekuid, mida linnakodanikud on teind. Üks neist ettepanekutest, kui ma ei eksi, oli ka see. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Hea Tõnis, ütle, mis on nende muudatuste eelarve maht toetuste liikide lõikes. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Kõigepealt, see eelnõu ei määra ära toetuse suurusi. See määrab ära toetuste menetlemise korra ja toetuste saaja korra. Toetuste suurused määrab ära teadupärast Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega. Nüüd, Tallinna eelarve vahendite piires saame me aint neid toetusi määrata. On kindlasti toetusi, mille kogu eelarve mahtu ma peast ei tea. Aga ma arvan, et kõige olulisem number ja kõige kõnekam number on see, et pensionilisade peale kulutab Tallinn oma eelarvest 9 miljonit eurot ja ma arvan, et see on väga õige ja märkimisväärne summa. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa! Lugupeetud abilinnapea! Et sa oled saanud sellest reformi ja keski asjast valesti aru. Et sotsiaaltoetused ei tee kedagi rikkaks ja me, Reformierakond, ei saa kunagi mõelda, et sotsiaaltoetus teeb kedagi rikkaks, tead. Jäta nüüd see rumal jutt!
Aga mind ikka tõsiselt huvitab see, et no kas Sa tõesti usud, et hoolimata sissetulekust kõik vajavad ühesugust toetust? Et kas see on sinu usk? Et kui see on Sinu usk, siis kinnita seda. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Hea Ants, meil oli väga tore hommikupoolik Sinuga ja tundub, et õhtu tuleb veel toredam. Ja me võiksime seda debatti siin sinuga veel pikalt jätkata.
Aga mis puudutab tõesti konkreetselt sünnitoetust-surmatoetust, siis need on asjad, millest saab meie elu alguse ja paratamatult meie elutee ka üks kord lõpeb. Need on asjad, mis tulevad meist sõltumata ja ma arvan, et need on kohad, kus tuleb inimesi kohelda ka võrdsetel alustel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Kuivõrd lugupeetud abilinnapea eeldab, et kõik pensionärid loevad ajalehte Pealinn, mida nad kindlasti ei tee, siis ma küsiks uuesti selle küsimuse. Et kas linnal on teada, kui palju on neid eakaid, kes ei saa pensionilisa sellisel põhjusel, et nad ei ole avaldust teinud? Ja mida on linn selleks teinud, et nendeni see info, see teadmine viia? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et täpset arvu on täna raske öelda. Me teame, et väga suur hulk Tallinna pensionäre saab pensionilisa ja see on igaühe võimalus ja valik, see on vabatahtlik valik. See ei ole kohustus saada linnalt pensionilisa. Aga ma siiski olen Teiega natuke teisel meelel, mis puudutab linna munitsipaalmeedia jälgimist. Ma arvan, et Tallinna eakad jälgivad seda hoolsalt, loevad hoolsalt ja on väga hästi informeeritud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Hea Tõnis! See on hea, et Sa rääkisid pensionilisast. Kui linn ei raiskaks raha linnapanga tegemiseks, võiks see pensionäride pensionilisa olla poole suurem. Mõelge selle peale. Aga kas ma sain õigesti aru, et Sa ei tea ühtegi teist numbrit siis, kui suured need eelarvemahud on? Abilinnapea võiks tegelikult teada!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Noh, ma võin Teile tuua, kui Teid huvitavad numbrid ja Te rääkisite ka pangast, siis panga puhul on ka kindlasti numbrid tähtsad, aga pank ei ole tõesti selle eelnõu teema. Näiteks ma toon teile lihtsa näite, et asendus-hoolduse teenuse kasutajate toetus ehk nn see taskuraha, selleks on nähtud Tallinna linna 2018. aasta eelarves ette 25 000 eurot. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja Julia Timerbulatova, palun!
Kaasettekanne - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Austatud esimees, lugupeetud kolleegid ja külalised! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon arutas antud eelnõud oma koosolekul, mis toimus 31. jaanuaril ja häältetulemustega 14 poolt, vastu, ega erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul koos ettepanekutega. Palun toetust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jaa, aitäh! Austatud ettekandja! Ma vaatan siin teie muudatusettepanekut. Et mis puudutab seda matusetoetust, et seda saab nüüd taotleda nii linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast kui ka perekonnaseisuametist. Aga kas me ei võiks nagu liikuda sellis universaalse süsteemi poole, et kui sünnitoetust me saame ainult perekonnaseisuametist taotleda, et neid muid asju ka kõiki ühest kohast? Et ma arvan, võib-olla see teeb nagu liiga keeruliseks, et ühte asja taotletakse ühest kohast, siis ...?
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Ma võin eksida ... jah, ma võin eksida, aga minu meelest abilinnapea juba rääkis sellest, et see on seotud surmatõendiga. Kuna surmatõendit antakse veel välja, siis et lihtsustada inimestele seda protsessi, on ka võimalus esitada ka Perekonnaseisuametis taotlust või siis linnaosavalitsuses.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud ettekandja! Et matusetoetus on ju seotud ju sellega ... matuserituaali läbiviimisega. Nüüd ma küsin sellist asja. Kas on Teil olnud seal juttu sellest, et näiteks, kui inimene sureb aasta lõpus, aga matmine toimub järgmise aasta alguses, kas siis toetust makstakse või ei maksta? Ei, vastake, vastake! Kas on nüüd ... Mis Te sinna vaatate?
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Aga miks ma ei saa vaadata? Ma saan igale poole vaadata. Et ma arvan, et see ei pea nagu probleemiks olema.
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Ei pea olema?
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Jah. Kui matusetoetus on rakendatud, siis miks see probleemiks peab olema, kui inimene sureb detsembrikuus näiteks.
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah. Ja matused on jaanuaris.
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
No aga kui ta 30. detsembril näiteks sureb, et siis matusi saab teha ka jaanuaris.
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
....
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Ma arvan küll.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Palun jälgida protseduuri. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Kõne puldist. Kõigepealt Ülle Rajasalu, palun! ....
Sõnavõtt - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aa, sõnavõtt?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Teil on sõnavõtt. Vabandust! Et kohapealt?
Sõnavõtt - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah, jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun, kohapealt võib ka.
Sõnavõtt - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Et ma väga palun, et need komisjoni ettekandjad, et nad oleksid teemadega kursis. Antud juhul praegune kaasrääkija tegelikult ei teadnud, ei teadnud asja sisu. Ta tuleb lihtsalt ja kannab ette midagi. Tegelikult peaksid volikogu liikmed teadma, millest nad räägivad! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Marika Tuus-Laul! Ma saan aru, et puldist ikkagi. Palun!
Kõne - Marika Tuus-Laul Marika Tuus-Laul
Hea eesistuja, head kolleegid! Ma imestan natuke, et väga vähe küsimusi oli siiski matusetoetuse kohta. Ma eeldasin, et Reformierakond siin küsib, sellepärast et just see erakond on seotud selle toetuse kaotamisega. Kui te mäletate, siis aastal 2009.
Mul on elavalt meeles, see aeg hakati tegema kärpeid ja matusetoetuse kaotamine oli üks kõige esimesi kärpeid. Seda tehti lisaeelarvega. Ja matusetoetus jäi alles n-ö ainult siis omasteta inimeste matmiseks. Tavainimesi, keda siis tabas see kurb sündmus, enam ei aidatud. Ja need põhjendusedki on meil meeles, et "see on niisugune toetus, mida inimestele ei olegi vaja maksta".
Ja seda kummalisem oli ... Ma mäletan seda tunnistada sellepärast just, et aastal 1993, kui Eesti riik oli väga-väga uus ja väga-väga vaene ... Kui te mäletate, meil ei olnud raha ju isegi pensionide väljamaksmiseks, lastetoetusteks. Aga me maksime matusetoetust inimestele, sellepärast et matus on väga kallis protseduur ja inimestele siin appi tulla on ju täiesti normaalne. Ja ma mäletan ka seda, et aastaid heideti tegelikult Euroopa poolt ette, et see matusetoetus oli meil väike, me oleks pidanud seda pidevalt tõstma, aga seda raha ei olnud ja seda kummalisem oli siis, kui meie riigieelarve oli kümneid kordi suurem kui Eesti Vabariigi algul ja see toetus kaotati. Tõsi, jah, see toetus mingil määral toodi tagasi 2014 enne Riigikogu valimisi 2015 ja seda nimetati matusetoetuseks. Kõigile räägiti, et "Meie taastame". See tehti veel sotsiaaldemokraatide ettepanekul, et "matusetoetuse toome tagasi", aga tegelikult hakati neid toetusi maksma üksnes nendele inimestele, kes said toimetulekutoetust ja neid inimesi oli ju siiski vähe eks ole, kelle hulgas siis see kurb sündmus juhtub. Nii et midagi, inimesi peteti ja loomulikult, kes sellega kokku ei puutunud, mõeldi, et tehti suur asi ära, aga tegelikult ei tehtud midagi.
Sellepärast mul on väga-väga hea meel, et me saame täna siin ka Tallinnas tunnistada, et me oleme teinud vastava korra, meil on kõik kinnitatud ja me saame hakata inimesi jälle matuste puhul toetama ja seda enam on tore, et uus koalitsioon Toompeal, üks esimesi tingimusi n-ö sotsiaaldemokraatide, IRLi ja Keskerakonna kokkuleppel olidki just nimelt tuua tagasi matusetoetused ja kuivõrd riiklik matusetoetus enam sellisel kujul ei kehti, antakse riigi poolt toetusfondide kaudu see raha omavalitsustele ja et Tallinn on kehtestanud, et see on just 250 ja ei ole sealt midagi vähemaks võtnud, see on tõesti väga suur rõõm, me saame inimestele abiks olla.
Nii et, väga palun kõiki inimesi toetada seda head ettevõtmist ja ärme siin räägi kõik sellest, et kas need toetused teevad kedagi rikkamaks või vaesemaks, pensionitoetused ja kõik muud. Kuulge! Peale raha on olemas ka veel lugupidamine, austus inimeste vastu ja see on tähtsam kui raha. Kas või need piskud summad aitavad inimesi ja nad tunnevad, et nende taga on riik ja linn ja see on väga oluline. Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ants Leemets, palun, kõne puldist!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Lugupeetud linnavalitsus! See, et see viimane kõne oli väga emotsionaalne, ja mulle väga meeldis see. Ikka tuleb toetada. Aga toetus on alati natukene teistmoodi. Eesti keeles sõna "toetus" ongi toetus nendele, kes vajavad tuge, ja nendele, kes ei ole vaja tuge, ei peaks nagu raha andma. Ja mul selles mõttes nagu lugupeetud abilinnapea sõnavõtt tekitab natukene ikkagi probleeme, et ta ütleb, et Reformierakond toetab rikkaid. Vastupidi, me tahaks öelda, et ei-ei, et kuule, lugupeetud Tõnis, kellega me Sinuga meeldiva hommikupooliku veetsime ... Ei, tegelt me olime küll ühes komisjonis taga koos, aga mitte ei veetnud aega. Et, see ei ole nii. Et kui me ikkagi tahame toetada neid, kes on nõrgad, neid, keda peab aitama, siis see poliitika peakski olema nii, et suuname selle tähelepanu neile. Üldtoetused on mõnevõrra ohtlik ja võib-olla mõnele meeldib, et kõik saavad üldtoetuse. Aga kui mina suren, siis mulle ei ole vaja seda toetust. Et tõepoolest ei ole vaja. Ehkki te võite mulle, perekonnale maksta. Et see ei ole mitte preemia surma puhul, kus tuleb anda igaühele preemiad.
Et mina soovitan teil küll tõsiselt järgi mõelda selle peale, mis on toetuste mõte. Ja universaaltoetuste mõte ei ole see, et me anname igaühele küll lastetoetusi, küll surmatoetusi - kõike muud. Seda, et inimesed vajavad matusetoetust, selles ei kahtle mitte keegi, aga just need inimesed, kelle sissetulek on väike. Ja seetõttu on ... küll ma ei ole selle eelnõu vastane, kuna matusetoetus on riiklik toetus, mida omavalitsus maksab välja, et sellisel juhul me ei saa seda muuta, aga ma tahan ikkagi öelda seda, et tulevikus võiks selle peale mõelda, kuidas toetada neid, kes abi vajavad. Toetus on alati toetus nõrkadele, mitte toetus tugevatele! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toivo Tootsen, palun!
Sõnavõtt - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Ma usun ka, et Ants Leemetsal on õigus, et kui ta on surnud, et siis tal enam toetust vaja ei ole.
Aga mis puutub üldse toetustesse, siis tegelikult ka universaaltoetusi inimesed saavadki, ainult need inimesed, kes seda vajavad, sest toetuse saamiseks on vaja kirjutada avaldus. Ja kui ta kirjutab juba avalduse ja ta tahab, siis tal on järelikult seda toetust vaja. Võib-olla ka mõnel rikkal inimesel on vaja, et nagu ma proua Ivi Eenmaa jutust aru sain. Nii et jah, kellelegi ei määrita pähe, kellelegi ei anta toetusi vägisi - kõik sõltub ikka teie enda tahtest. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõnasoovijaid rohkem ei ole. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Ei soovi.
No nii! Kas on muudatusettepanekuid volikogu liikmete poolt esitada? Ei ole.
Minu laua peal on sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni muudatusettepanekud. Loen teile ette ja kui siis tekib vajadus hääletada, siis panen ka hääletusele.
Muudatusettepanek number 1. "Muuta eelnõu paragrahv number 1 punkt number 4 toodud paragrahvis 12 lõige 3 sõnastust järgmiselt: „Matusetoetuse vormikohane taotlus esitatakse kirjalikult, digitaalallkirjaga kinnitatult või avalike teenuste infosüsteemi kaudu. Matusetoetuse taotlus esitatakse surnu rahvastikuregistrisse kantud viimase elukoha järgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või Tallinna Perekonnaseisuametile koos surma registreerimisega." Nii! Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
"Muuta eelnõu paragrahv number 1 punktis number 9 toodud paragrahv 18 lõige 4 sõnastatut järgmiselt: "Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et katab matuse korraldamise kulud.". Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi. Siis muudatused on läbi vaadatud.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012. aasta määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 63 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud.
16:41 Päevakorra punkti alustamine - 2. ME11 Restaureerimistoetuse andmise kord 2. ME11 Restaureerimistoetuse andmise kord
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Restaureerimistoetuse andmise kord". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Tallinna linna restaureerimistoetus aitab tasakaalustada muinsuskaitseseaduses ja miljööväärtuslikelt hoonestusaladelt tulenevat eraomandile seatud rangemaid piiranguid ning innustab ajaloolis- ja regionaaldetaile taastada. Restaureerimistoetuse eesmärgiks on Tallinna linna ajastutruu miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamine ja restaureerimine õigete materjalide ja tehnikate kasutamisel.
Restaureerimistoetus annab linnale võimaluse toetada neid linna ilmele väärtusliku vara omanikke, kes ka ise seda soovivad ja soovivad panustada oma vara säilimise tagamisse. Täna on see restaureerimistoetus juba olemas, täna see kehtib ning nimetatud eelnõu eesmärk on sisuliselt tehnilise detaili täpsustamine. Nimelt, täna ei ole seda toetust võimalik taotleda iseteeninduskeskkonnas ning vastavalt sellele korralduse muudatusele see võimalus tekib. Ehk siis seda toetust on edaspidi võimalik taotleda ka Tallinna iseteeninduskeskkonnas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud abilinnapea! Öelge palun, kui palju maksti eelmine aasta toetusi välja terviksummana ja kui paljudele juhtudele ta jagunes?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Suurusjärk oli 40 000. Mitu juhtu, ma täpsemalt jään vastuse võlgu. Kui Te soovite, ma võin Teile täpsustada. Seal on ... Kuna sisuliselt on iga kord tegu erineva objektiga, siis seal iga kord võisid ka summad olla varieeruvad. Kui ma ei eksi, oli kuskil kümne ringis. Aga kui Te soovite, ma võin täpsustada seda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, esimees! Hea abilinnapea! Et mul on pigem küsimus selle toetuse taotlemise korra kohta. Et põhimõtteliselt ma olen päri, et kui on mingid teatavad nõuded selle piirangu ja ütleme selle vaeva eest tegelikult ka midagi hüvitatakse ... Et aga kuidas selle toetuse taotlemise kord käib? Milline on žürii, kuidas seda menetletakse? Et kas peab tingimata olema maja või kuidas see käib?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Toetuse taotlemine on täpsemalt kirjeldatud paragrahvis 5 selle toetuse eelnõus. Nimelt on tõesti olemas žürii, kui seda võib niimoodi nimetada. Sisuliselt on tegu komisjoniga, kuhu kuulub siis Linnaplaneerimise Ametist inimesi, kuhu kuulub eksperte; samuti on sellel inimesel, kes seda toetust taotleb, kohustus teha pilte sellest; teha, võtta hinnapakkumisi siis vastavalt sellele, kas tegu on etapilise ... Näiteks kui see toetus antakse mitmes järgus, siis kas see toetus makstakse välja pärast teatud etappi või kogusummas. Aga toetuse kasutamine peaks olema lõppend 30. novembriks. Nii et seal on terve rida tehnilisi nüansse ja nüüd neid tehnilisi nüansse on võimalik kergemini ja kiiremini menetleda ja selleks luuakse siis täiendav võimalus läbi iseteeninduskeskkonna. Ehk siis vähendatakse sisuliselt seda bürokraatiat, kui võib ka nii öelda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud ettekandja! Kultuurimälestiste, ajaloomälestiste, hoonete restaureerimine on muidugi väga tähtis, aga ka kallis töö. Et ma saan aru ühe objekti ... Aga jutt on hoonetest, mitte kaminakellast. Restaureerimine on erakordselt kallis ettevõtmine. Ja ühe objekti toetuseks on suurusjärgus 4000 eurot. Et kas Te oskate öelda, mis tänastes restaureerimishindades, kas selle eest saab nagu aknahinged, ukseposti? Või millise osa hoonest saab sellise väikse raha eest n-ö toetusena ja miks see toetus nii närune on siis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
See toetus on varasematel aastatel olnud kuni 10 000 eurot objekti kohta. See toetus sõltub sellest, kui palju on selleks raha eraldatud, ja mul on hea meel, et selleks üldse Tallinna linn on sellise rahaeralduse teinud. Et kui kunagi on seda rohkem ... Nimelt, Tallinna linnal on tegelikult terve rida erinevaid toetusi, kus toetatakse eraomanikku, olgu selleks siis "Fassaadid korda", "Hoovid korda", ja selline eriline toetus on ka restaureerimistoetus. Sellest ma võin Teile näiteid tuua näiteks, mida on tehtud. Näiteks on Nõmme linnaosas Läänekaare tee 18 katust või Raudtee tn 130 aknaid toetatud, või siis Köhleri 4 fassaadi Kesklinnas või Vana-Lõuna 35 peaust. Ja neid näiteid on teisigi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ja lugupeetud abilinnapea! Et Kaupo Nõlvak küsis ka seda, et see maht on nii väike. Et kas selle ... Ma toetuse vastu ei vaidle üldse. Et selline toetus on ... loomulikult oleks väga vajalik, sest kõik teavad, et see tööd on väga kallid. Aga kas ta ikka jätab linna mingi mõju või on see nii väike abivahend, et ta nagu üldse ei aita? Et mis see nagu õige värk oleks? Et kui suur see maht peaks olema, et ta avaldaks mõju linna teatud asjade kordategemisele?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
See maht võiks olla ... Mida suurem on maht, seda suurem on mõju. See on proportsionaalne suhe. Aga seda mahtu me oleme tegelikult ametiga arutanud ja see aasta sooviks seda tõsta umbes 200 000-le. Et see võimalus meil täna on ja ma usun, et selliseks see maht ka kujuneb.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kas siin on toetuse puhul mingid piirangud ka ees? Kas näiteks hooned, mis asuvad küll muinsuskaitsevööndis, aga iseenesest ei ole muinsuskaitse objektid, kas nad saavad samamoodi taotleda seda toetust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Need täpsed taotluse kriteeriumid on sätestatud selles korras ja iga selline muinsuskaitseline objekt on tõesti omapärane ja omanäoline ja seetõttu ta ka muinsuskaitse- või miljööalal asuv objekt. Siin on komisjon ...
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
.... ei ole ise, kui see objekt ise ei ole muinsuskaitsealune ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Ka sellisel, kui ta asub näiteks miljööalal, siis on võimalik taotleda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mul oli sihuke küsimus ka, et kuidas see laieneb näiteks linnale kuuluvatele objektidele või linna ärihingutele kuuluvatele objektidele? Et kas näiteks Linnahalli fassaadi võiks ka selle toetusega korras hoida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Siin ei ole nüüd otseselt öeldud, et ... ma pean täpsustama seda, aga minu arust siin otseselt ei ole seda välistatud. Aga küll ma näen, et linn peaks oma kinnisvara eest hoolitsema ise või kaasata selleks riigi finantse, näiteks siinsamas Linnahalli näite puhul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, Märt Sults, palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 31. jaanuaril kuulas ära härra Duboviku ettepaneku selle toetuse määramisest ja korrast ja otsustas hääletamistulemusega 15 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Mõelge, kaaluge, otsustage, hääletage - kihvt eelnõu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimus. Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Hea ettekandja, hea Märt! Et millal Linnahalli fassaad saab puhtaks? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Väga hea küsimus. Linnahalli fassaad saab puhtaks pärast remonti, sellepärast et dolomiit on seal piisavalt lagunenud, see tuleb kõik vahetada ja siis ta saabki puhtaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Restaureerimistoetuse andmise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud.
16:51 Päevakorra punkti alustamine - 3. ME20 Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord 3. ME20 Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on juba teile tuntud kordadega, mis on siin volikogus vastu võetud. Nüüd on nn kodifitseerimine ehk paneme kõik õigusaktid ühte õigusakti ja lisaks on veel täiendus see, et "Roheline õu" menetlus on inimese jaoks lihtsam, et kui eelmises variandis, redaktsioonis pidi kõigepealt taotleja tegema väikse projekti - tõsi, see oli, et lihtne ja omakäeline -, ning tegema taotluse, siis hinnati komisjoni kaudu, kas see vastab nõuetele. Siis teostati tööd ning siis esitati kuludokumendid ning alles sellele järgnes otsus raha ehk toetus eraldada. Siis nüüd on kõik, nagu meil on viimasel ajal kõik toetused korteriühistutele lihtsustatud iseteenindusportaalis. Et piisab juba teostatud tööde kuludokumentide ning selgituste esitamisest ja kogu taotluse ise oma käega n-ö seal iseteenindusportaalis kirjutamisest.
Ning teine erinevus siis kehtinud kordadest on see, et lõpetame energiamärgise toetuse maksmise, kuivõrd viimastel aastatel sellel enam taotlusi pole märkimisväärselt olnud ning suuname siis need vahendid ka teistele korteriühistutele mõeldud meetmete peale. Nii et ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Ole hea, ütle, et kuidas see "Roheline õu" eelmise aasta ... Mis see maht oli? Kui palju seal tehti ära? Et kui efektiivne ta on? Ma esitan ... See on nagu kindlasti vajalik, aga just, et natuke ... Kuidas sellega läinud on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Jaa. Need kõik minu poolt loetletud meetmed on n-ö lihtsad korteriühistutele mõeldud meetmed ehk mitte väga mahukad, aga innustavad siis korteriühistuid oma kodusid korda tegema. Ja näiteks "Rohelise õue" peal oli eelmisel aastal jämedalt kuskil 140 taotlust ja 138 siis rahuldati. Ja eelarve maht, nii nagu sellel aastal, ka eelmisel aastal 40 000. Nii et need on sellised väiksed meetmed, aga väga populaarsed. Ehk, meie inimesed tahavad oma õued teha kauniks: kes lille istutada, kes ohtlikke puid või oksasid maha võtta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Lugupeetud abilinnapea! Selline küsimus, et miks me ainult korteriühistuid toetame? Et linnas ringi käies, siis on näha, et eramupiirkondades on ka eramuid, mille aedadesse oleks vaja puid, põõsaid ja lilli istutada. Et kas on plaanis toetada neid ka? Või kui ei ole, siis miks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Korterite ühistute toetuse üheks eesmärk on innustada ühistegemist. Aga nii palju, kui ma mäletan, siis linnaositi on ka eraaedade pidajaid toetatud. Aga jah, sellist ühismeetmet Elamumajanduse või Linnavaraameti poolt ei ole olnud. Et püüame siiski korteriühistuid, kuna see elanikkond on väga suur ning korteriühistute üheks eesmärgiks on tõesti, et ühistegevust innustada ja aktiviseerida, et seda kodutunnet oleks seal rohkem.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Hea abilinnapea! Ma küsiks seda, miks määrus fikseerib ära selle, et koolitada saab vaid Eesti Korteriühistute Liit või Eesti Kinnisvarahoiuliit ja mitte teised? Näiteks Eesti Juristide Liit või Eesti Omanike Keskliit, kes ka korraldavad õiguskoolitusi. Teil on toetuse andmise tingimustes kohe eraldi ära toodud, et toetust saab taotleda, kui koolituse on korraldanud Eesti Korteriühistute Liit või Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Nii on see juba pikki aastaid olnud ning parim partner just nimelt korteriühistutele koolituste andmisel on kahtlemata Eesti Korteriühistute Liit. Et loomulikult on neid koolitajaid, ma usun, et Teie poolt loetletud lisaks veel väga palju pädevaid, aga jääme ikkagi selle juurde, et Korteriühistute Liit on kõige pädevam, kes teab, mismoodi ja mida meie korteriühistud vajavad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud abilinnapea! Et mis see selle aasta maht on, selle korra järgi välja makstakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Jaa, aitäh! "Roheline õu" 40 000, rõdude toetus ehk siis ekspertiisi osas samuti 40 000 ja koolitused olid 18 000.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Et natukene ... jah, köhi ära! .... Et 40 000 "Roheline õu" on nüüd jällegi numbris nagu minu eelminegi küsimus, et see tundub ikka linna peale, aasta peale, no nii pisikene raha, et miks me sihukest asja siin nagu üldse arutame ja reguleerime. 285 eurot korteriühistu peale aastas, et kuulge! Ja siis veel kontrollitakse ka igaks juhuks linnavalitsuse poolt, et kas see on nagu pandud kuskile mõne taime peale või kuhu, et see on ... mulle tundub see nii naeruväärne tegevus, millel ei ole nagu kuidagi mingit põhjendust peale selle, et loomulikult on mingil korteriühistul vaja mingit toetust. Aga 285! Mida selle eest tehakse siis ikkagi "Roheline õue" raames?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Jah, aitäh! Meie korteriühistud ei arva, et see on naeruväärne. Ja summa ... Nii nagu ma enne siin härra Leemetsale vastasin, et eelmisel aastal 138 korteriühistut sai natukene ... 140 või 143, täpset numbrit ma ei mäleta, aga umbes sinna kanti ta läheb, taotles. Ehk taotlejate hulk ei ole väga suur. Meie eesmärk ongi innustada korteriühistuid oma kodude, oma õuede eest rohkem hoolt kandma. Need toetused ongi nagu innustuseks mõeldud. Ja kui Te räägite siin summast 280, siis tegelikult on võimalik taotleda kuni 600 eurot nüüd selle "Rohelise õue" peale ja rõdude ekspertiisi kohapealt kuni 1000 eurot, aga mitte rohkem siis kui ... tähendab, 70%, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Et see on täiesti kulunud marjaks ära ja meie korteriühistud ei arva, et see on naeruväärne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Soovides tugevat tervist ettekandjale, siis ma lihtsalt küsin seda. Et kui suured need rõdud peavad olema, et sinna võiks rohelisi asju osta? Ja kas Te tulevikus näete ka võimalust, et see võiks laieneda, et inimesed võiksid ka puu tuppa tuua siis? Kui päike paistab, siis toodab hapnikku, tuju läheb paremaks, tervis paraneb.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
No vot see on nüüd küll huvitav. Ma rääkisin praegu kahest meetmest. Üks oli rõdude ekspertiis ja teine on "Roheline õu". Aga miks mitte ka rõdusid kaunistada! Pole paha mõte. Aga enamasti on ikkagi soovitud nende projektidega kaunistada oma õuesid. Et kui olete näinud, Mustamäel mul hakkas väga hästi silma Vilde 65 maja juures, kus varasemalt nad tegid oma parkimise korda, siis sinna pandi ka kenad lilleamplid. Et see on see eesmärk. Ikka kodusid korda teha! Aga ega see rõdude lilledega kaunistamine pole paha mõte. Et kui käia mujal maailmas, on rõdud kõigil kenad, kaunid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud abilinnapea! Et ma saan aru, et Te olete haige.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Natukene!
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Minu küsimus on ainult üks. Et kas Te olete kuulnud, et on gripihooaeg ja Te tulete haigena siia, kus istub tegelikult 79 saadikut. Kas Te ei karda, et Te levitate pisikuid, et kõigil on kodus kas vanemad või on lapsed, et tegelikult see on lubamatu praegu. Aitäh! Olete kuulnud gripist?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Mis kummaline küsimus! Kahtlemata, kõik on kuulnud gripist.
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Protseduuriline, härra esimees!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Palun soovitage volinikel küsida päevakorralisi küsimusi. Aitäh Teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Aga nagu kunagi üks lugupeetud volinik on öelnud, et iga volinik saab ise otsustada, kuidas ja mida ta küsib, aga ettekandja saab valida, mida ta vastab. Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov, palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu kedagi ei ole, 1 erapooletu, on määrus vastu võetud!
17:03 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE2 Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale 4. OE2 Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on siis läbi pärimistoimingute Tallinna linnale tulnud omandiga. Ja nii, nagu pealkiri ütleb, tegemist on hetkel ühisomandiga. Ehk siis volikogu otsused on siis sisult kaks. Üks on, et kõigepealt moodustame mõttelise osa, et oleks võimalik seda mõttelist osa siis ka võõrandada ning teine otsuseosa olekski, et võõrandada see siis 5200 euro eest kaasomanikule. Ning tegemist on praegusel hetkel, nii nagu pildi pealt näha, üsna kehvas olukorras oleva hoonega. Tänasel hetkel on see minu andmetel ka põlenud ja võimaldame siis ühel perekonnal rajada endal korralik eluase. Ettepanek on siis otsustuskorras võõrandada 5200 euro eest ja anda siis volitused härra Priit Pärtelpojale. Aitäh! Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov, palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt 12 poolthäälega otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:07 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE21 Kadaka tee 153a kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine 5. OE21 Kadaka tee 153a kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Kadaka tee 153a kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Eesmärk on, et aktsiaselts HOOLEKANDETEENUSED saaks ehitada erihoolekodu eluhoone kuni 24-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule. Ning selleks siis Tallinna linn seab otsustuskorras hoonestusõiguse aktsiaseltsile HOOLEKANDETEENUSED ja aadress on Kadaka tee 153a. Ja looduses ... nüüd läks see pilt juba siit mööda. Aga kes tunneb Mustamäed, siis teab võib-olla kino Kaja, endise kino Kaja taga oli lastekodu. Tänasel päeval on seal muuhulgas ka Juks, seal territooriumil. Aga siis see lastekodu territoorium on siis piltlikult öeldes jagatud kaheks ja ühele sellele osale siis seakski hoonestusõiguse.
Ja ehitustööd algavad esimesel võimalusel peale hoonestusõiguse lepingut ja hoone peab olema valmis aasta jooksul peale selle hoonestusõiguse lepingut ja tähtaeg hoonestusõiguseks on 50 aastat ja aastatasu on siis 458 eurot, mis on 2% sotsiaalmaa sihtotstarbega maa maksustamise hinnast ehk siis minimaalne, mis meie kord võimaldab määrata. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esindaja Vladimir Afanasjev, palun!
Kaasettekanne - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Austatud kolleegid! Antud küsimus oli arutusel meie linnavarakomisjonis ja on hääletatud 12 poolt, vastu, erapooletuid ei ole ja otsus, et toetus eelnõule esitatud kujul. Palun teie toetust saalis!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Kadaka tee 153a kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
17:10 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE213 Kahu tn 4 kinnisasja müük 6. OE213 Kahu tn 4 kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Kahu tn 4 kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on tänasel hetkel Tallinna linnale kuuluva kinnisasjaga, kus siis kinnistu pindalaks on 1233 m². Tegemist on Lasnamäel paekivist hoonega, büroohoonega, 2-korruseline ning Lasnamäe üldplaneeringus on Kahu tn 4 märgitud ka väärtuslikuks ja säilitatavaks hooneks ning tegemist on tänasel hetkel sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ning on eesmärk siis võõrandada ja hindamisakti alusel oleks siis alghinnaks 298 400 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Maksim Volkov, palun!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud kolleegid, austatud volikogu esimees! Rahanduskomisjon arutas 22. jaanuari koosolekul antud eelnõu ja hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Kahu tn 4 kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:13 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE206 Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük 7. Suur‑Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on varaga, mis ei kuulu Tallinna linnale, vaid kuulub eestkostetavale. Ning vara võõrandamine käib siis kohtuotsuse alusel. Ning tegemist on Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandiga ning alghinnaks on siis ekspertiisiakti alusel määratud 80 400 eurot. Tegemist on korteriomandiga, mille üldpind on 59,7 m², ja 2-toalise korteriga. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril käesoleval aastal kuulas ära härra Pärtelpoja selgitused selle kinnisasja kohta ja otsustas poolthäältega - 11, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu - toetada eelnõu esitatud kujul. Härra Pärtelpoja põhjendused ja selgitused olid piisavad ja ammendavad. Aitäh! Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:15 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE214 Lastekodu tn 26-72 korteriomandi müük 8. OE214 Lastekodu tn 26-72 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Lastekodu tn 26-72 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on samuti eestkostetavale kuuluva varaga Lastekodu tänaval. Tegemist on siis 1-toalise korteriga ja alghinnaks on vastavalt ekspertiisaktile 42 700 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Lastekodu tn 26-72 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
17:18 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE217 Mahla tn 56-5 korteriomandi müük 9. OE217 Mahla tn 56-5 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Mahla tn 56-5 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Ka siin on tegemist varaga, mis kuulub eestkostetavale ning müük toimub kohtumääruse alusel, kohtuotsuse alusel, ning tegemist on siis 1-toalise korteriga ja alghinnaks on ekspertiis akti alusel määranud 40 000 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Rostislav Troškov, palun!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas nimetatud eelnõu 22. jaanuaril ja hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ja erapooletu ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Mahla tn 56-5 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:20 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE218 Ehitajate tee 37-61 korteriomandi müük 10. OE218 Ehitajate tee 37-61 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Ehitajate tee 37-61 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk! Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu liikmed ja volikogu esimees! Tegemist on eestkostetavale kuuluva varaga ja kohtumääruse alusel siis võõrandame. Ning korteriomandi üldpinnaks on 30,4 m² ja müüme loomulikult avalikul enampakkumisel ning alghinnaks on siis ekspertiisakti alusel 39 300 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Helle Kalda, palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnavarakomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril arutas eelnõud OE218. Eelnõu kandis ette Priit Pärtelpoeg, Linnavaraameti juhataja asetäitja. Eelnõud komisjon toetas ühehäälselt - 12 oli poolt. Palun ka toetada nimetatud eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Ehitajate tee 37-61 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:22 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE219 Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük 11. OE219 Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on siis kahe korteriomandi müügiga Tallinnas vanalinnas Lai tn 11 korter 4 ja Lai tn 11 korter 10. Ning ekspertiisakti alusel oleks siis alghinnad Lai tn 11 korter 4 - 214 900 eurot, ja Lai tn 11 korter 10 alghinnaga 189 300 eurot. Nüüd Lai tn 11 korter 4 üldpinnaks on 126,5 m² ning korter on halvas seisukorras: puudub soojaveevarustus, küttesüsteem. Ja tegemist on siis eluruumiga. Seevastu korter 10 on tegemist mitteeluruumiga, on samuti I korrusel ja pindala on 98,8 m² ning samuti on tegemist halvas seisukorras olevate ruumidega. Ja ma palun eelnõud toetada enampakkumiseks!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril käesoleval aastal arutas seda teemat, kuulas ära härra Pärtelpoja ettepanekud ja kalkulatsioonid. Ja otsustas hääletamistulemustega 12 poolt, vastu kedagi ei olnud, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu antud kujul ja antud alghinnaga. Aitäh! Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:26 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE220 Kalevipoja tn 3-58 korteriomandi müük 12. OE220 Kalevipoja tn 3-58 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Kalevipoja tn 3-58 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on ka eestkostetavale kuuluva varaga ning eksperthinnangu kohaselt oleks siis alghinnaks 43 900 eurot. Tegemist on siis 1-toalise korteriga. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov, palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Kalevipoja tn 3-58 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 45 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
17:27 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE1 Rohu tn 27 // 27a-1 korteriomandi müük 13. OE1 Rohu tn 27 // 27a-1 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Rohu tn 27 // 27a-1 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on puitmajas oleva korteriga pindalaks 24,7 m². Korter ei ole heas seisukorras. Kuulub siis sinna korteri koosseisu: esik, köök, tuba, tualett-duširuum ja on tsentraalne vesi ning ekspertiisakti põhjal on siis alghinnaks määratud 38 200 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Irina Antonjuk, palun!
Kaasettekanne - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon 22. jaanuaril arutas eelnõu, mis käsitleb Rohu tn 27 // 27a korter 1 korteriomandi müüki ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Rohu tn 27 // 27a-1 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 48 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, otsus on vastu võetud.
Head kolleegid! Palun teie tähelepanu! 30. jaanuaril meie hea kolleeg Andres Kollistel oli sünnipäev, väärikas sünnipäev. Proovime teda õnnitleda!
Tallinna Linnavolikogu liige - Andres Kollist Andres Kollist
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Vaheaeg 15 minutit!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Jätkame istungiga!
17:47 Päevakorra punkti alustamine - 14. OE4 J. Sütiste tee 52-37 korteriomandi müük 14. OE4 J. Sütiste tee 52-37 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "J. Sütiste tee 52-37 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on eestkostetavale kuuluva varaga ja alghinnaks oleks siis ekspertiisakti alusel 53 500 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Kuna täna on neid müüke siin uskumatult palju, ma ütleksin ... Ja minu küsimus Teile on, kas linnal sellist, kuidas öelda siis, kas juhuslikku vara või pärandatud vara või ... on veel palju?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Kõigepealt, suur osa tänastest müükidest ei kuulugi üldse Tallinna linnale. Ka see vara ei kuulu Tallinna linnale, vaid on ühele inimesele, kellele on määratud eestkoste ja kohtumääruse alusel müüme. Aga nüüd neid üksikuid kortereid ja muud vara, mida me sooviksime müüa, teda ei ole palju. Aga see on ju suhteline mõiste. Aga kusagil neid üksikuid kortereid, mis n-ö päeva lõpuks tuleks võõrandada, on kusagil 200 ringis. Aga niikaua, kui kannatab, anname veel üürile. Aga need korterid, mis on absoluutselt kehvas olukorras või puitmajas, siis neid me kindlasti võõrandame.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Helle Kalda, palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnavarakomisjon oma korralisel istungil arutas eelnõud OE4. Ja eelnõud toetas 12 inimest või komisjoniliiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sütiste tee 52-37 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, otsus on vastu võetud!
17:50 Päevakorra punkti alustamine - 15. OE5 Nunne tn 11 // 11a // 11b-7 korteriomandi müük 15. OE5 Nunne tn 11 // 11a // 11b-7 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Nunne tn 11 // 11a // 11b-7 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Tegemist on vanalinnas paikneva varaga. Korter 7 paikneb elamus tähisega Nunne tn 11b. Maja iseenesest on nelja põhikorrusega paekivist hoone selle madala kollase hoone kõrval. Hoovi poole on need aknad. Korter on halvas seisukorras. Üldpind on 27,8 m². Ja ma palun siis eelnõud toetada. Ja alghind on vastavalt ekspertiishinnangule 64 900 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Kuidas Nunne tänaval see pind nii kaua on alles jäänud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ta oli kasutuses, ta oli Kunstnike Liidu ateljee ruumina. Aga nüüd, kui ta on vaba, siis samuti müüme ära.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ega see ei ole selle kuulsa Keskerakonna kunstniku Lalli oma või?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ma pean nüüd hakkama sealt lõpust peale. Et Lall ei olnud Keskerakonna kunstnik. Minu teada ta kuulus ka kuhugi teise erakonda. Aga Lalli ruumid muuseas läksid müüki mõned otsused tagasi. Et see oli see ... Laia tänava ruumid olid Lalli omad.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Urmo Saareoja, palun!
Kaasettekanne - Urmo Saareoja Urmo Saareoja
Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed! Rahanduskomisjon oma 22. jaanuari istungil arutas antud eelnõud. 1 erapooletu ja 11 poolthäältega otsustas antud eelnõud esitatud kujul toetada. Palun ka teie toetust antud eelnõule! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Nunne tn 11 // 11a // 11b-7 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:53 Päevakorra punkti alustamine - 16. OE13 Lõime tn 25-20 korteriomandi müük 16. OE13 Lõime tn 25-20 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Lõime tn 25-20 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on korteriomandi müügiga, mida siin ruumides on juba varasemalt arutatud. Ent pakkumised enampakkumisel ei ole olnud edukad; seitse korda on toimunud. Ning nüüd on ettepanek, nii nagu ikka sellistel juhtumitel, hinda alandada. Ning kui eelmine hind oli siis 32 000 ... tähendab, 42 700, siis nüüd on ettepanek vähendada ligemale 25% ja uueks hinnaks oleks 32 100 eurot. Ning tegemist on 1-toalise korteriga 27,3 m², kus on kööktuba, WC, vannituba. Korter on halvas seisukorras ja vajab kindlasti ka kapitaalremonti. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Rahanduskomisjonis me arutasime küll teiste objektide müüki, aga mul jäi kõrva jälle Teie lause, et seda on seitse korda püütud müüa. Et kas see seitse korda on ikka arukas? Et kui näiteks kolme korraga ei õnnestu müüa mingi ajavälbaga, äkki oleks juba mõistlik hind üle vaadata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! No meil on olnud juhtumeid ka, kus neljandal korral on õnnestunud müüa. Nii et, püüame vähendada bürokraatiat ja maksimaalselt võtta, teha neid pakkumisi. Seda enam, et lootsime tõusvale trendile kinnisvaras, kus praegu kohati tundub, et iga korter läheb müügiks. Aga tundub, et siiski absoluutselt iga korter ei lähe müügiks. Nii et see on siis see põhjus, miks me ei ole varasemalt tulnud. Aasta müüsime, aasta jagu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! No ma arvan, et ajavälpa võib alati hinnata ja turusituatsiooni. Aga minu küsimus pigem on, et miks see seitse. Et ka teiste mingite objektide puhul Pärtelpoeg meil komisjonis rääkis, kuidas see seitse on kõige optimaalsem, kuidas erinevatel aastaaegadel jõuab müüa jne. Et kust see seitse tuli? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
No eks ta ikka selline rohkem subjektiivne ole. Et samamoodi võib olla ju ka kaheksa. Aga lihtsalt vaatasime, et viimane pakkumine oli novembrikuus. Et ei ole mõtet lihtsalt rohkem pingutada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid, psühhiaater! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 5. veebruaril arutas antud teemat, härra Pärtelpoeg põhjendas ja kinnitas kõiki toiminguid ja otsustati hääletada. Hääletamistulemused olid 15 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud. Toetada antud eelnõu ja antud hinnamuudatust. Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Lõime tn 25-20 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
17:57 Päevakorra punkti alustamine - 17. OE16 Turvise tn 9-15 korteriomandi müük 17. OE16 Turvise tn 9-15 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 17 "Turvise tn 9-15 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Ka siin on sarnaselt eelmisele punktile juba varasem volikogu otsus müügi kohta olemas. Ka siin on seitsmel korral tehtud enampakkumine, mis nüüd pole õnnestunud. Ning tegemist on siis korteriga, mis on 40,2 m². Ja vähendaks siis hinda olemasolevast hinnast, mis oli 45 500 eurot. Et uus võiks olla enampakkumisel siis alghinnaks 34 200 eurot. Ma palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et jätkame seda diskussiooni. Et taas on seitse korda seda proovitud müüa. Et äkki Te teeksite julge sammu, arutaksite kolleegidega ja prooviks midagi julgemat, näiteks viis korda ja siis saaks juba edasi minna? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh ettepaneku eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Aga minu arust seitse on ju väga hea arv, et väga sihuke riukalik.
Et minu küsimus on see, et iga selline müük ju tähendab halduskoormust ja ametnike tööaega. Et neid kordi on tõesti nagu palju. Et milliste kinnisvarahindade teenuseid Te kasutate, et selle hinnaga nii palju mööda pannakse, et kortereid ei ole võimalik siis müüa?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ei, siin ei ole kindlasti hindaja möödapanek, sellepärast et neid hindamisakte koostavad ... Kui vaatate tänaseidki eelnõusid, siis kohati õnnestub neid müüa sama hindamisakti koostaja poolt koostatud hindamisakti alghinnaga ja kohati ei õnnestu. Et siin küll ei saa öelda, et hindamisaktid oleks mööda pannud. Lihtsalt ei ole selle vara vastu olnud huvi.
Aga nüüd 5 ... No siin võib nii pikalt diskuteerida, et miks 7 on hea, aga sellest ma arvan räägime pärast kohvilauas, sellest 7 maagilisest numbrist.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu ja 15 poolthäälega, ühehäälselt, otsustas toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Turvise tn 9-15 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:01 Päevakorra punkti alustamine - 18. ME12 Noortelaagrite toetamise kord 18. ME12 Noortelaagrite toetamise kord
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 18 "Noortelaagrite toetamise kord". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu esimees, head volinikud! Käesolevas määruses kehtestatakse noortelaagrite kord uues redaktsioonis.
Muudatused tulenevad noorsootööseaduse muudatustest. Ehk hiljuti oli muudetud noorsootöö seadus ja nüüd on siis vaja ka meie noortelaagrite toetamise korda viia sellega vastavusse. Ehk eelnõu eesmärk on viia kehtiv noortelaagrite toetamise kord kooskõlla noorsootöö seadusega, milles on erinevalt varasemast redaktsioonist koondatud noorte püsi- ja projektlaagritele esitatavad nõuded ühte paragrahvi ning on muudetud laagrite tegevuslubade väljastamise korda.
Põhimõtteliselt tegu on sellise tehnilise määrusega, kus tehtavad muudatused ei ole sisulised, vaid vormilised, kuna on muudetud seadusesätted. Ning sellest tulenevalt on ka korras tehtud vastavad muudatused ja täpsustused. Üks positiivne asi on see, et taotlejatele muutub taotluse esitamine lihtsamaks ja neid taotlusi on nüüd siis võimalik esitada ja menetleda Tallinna MTÜ toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas. Nii et sellest tulenevalt muutub ka senine taotluse eelarve ja aruande vorm.
Nii et palun siis toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et mis see toetuste maht eelarves ka sel aastal on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Hea küsimus, sellepärast et eelmisel aastal nagu oli see suurusjärk 76 000. Sellel aastal ma sain teada nagu, et kui siin seisab meil seletuskirjas, et sellel aastal on sama suurusega see summa, sest tegelikult on see kuskil 120 000. Ehk nagu see on ... see toetus on kasvanud ja kasvanud päris tõsiselt. Eelmisel aastal siis umbes 76, sellel aastal 120 tuhat.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Sergei Ptšjolkin, palun!
Kaasettekanne - Sergei Ptšjolkin Sergei Ptšjolkin
Lugupeetud linnavolikogu! Haridus- ja kultuurikomisjon arutas antud eelnõu oma koosolekul 31. jaanuaril ja hääletamistulemustega 15 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, otsustas antud eelnõu toetada esitatud kujul. Palun teid ka toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Noortelaagrite toetamise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, määrus on vastu võetud.
18:05 Päevakorra punkti alustamine - 19. Tondiraba Spordikeskuse kohta 19. Tondiraba Spordikeskuse kohta
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 19 "Arupärimisele vastamine". Linnavolikogu liikme Raivo Aegi arupärimine "Tondiraba Spordikeskuse kohta". Vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nii! Siis arupärimise vastus Tondiraba Spordikeskuse kohta. Küsimus number 1. "Millega on põhjendatud Elena Glebova jätkamine Tondiraba Spordikeskuse juhina?" Vastame. Vahetult pärast auditi läbiviimist alustati puuduste likvideerimisega ning asutuse personalis ja töökorralduses tehti mitmeid muudatusi. Tänaseks on olukord muutunud, kuid lõpliku hinnangu Elena Glebova jätkamise kohta Tondiraba Spordikeskuse juhina saab teha pärast järelauditi läbiviimist.
Küsimus number 2. "Kas spordihoone töötajatele kehtestatud soodsam hinnakiri teenustele on käsitletav erisoodustusena? Kui nii, siis kas sellelt on tasutud ka erisoodustusmaks?" Vastame. Töötajatele soodsamat hinnakirja pole kunagi kehtestatud olnud. Auditis oli viidatud probleemile, et jäähallis osutati osasid teenuseid nn mitteametliku hinnakirja alusel, mida pole kehtestatud Spordi- ja Noorsooameti käskkirjaga. Praeguseks hetkeks on see rikkumine ammu kõrvaldatud.
Küsimus number 3. "Millised lõpparuandes välja toodud puudused on kõrvaldatud? Mis tähtajaks on planeeritud ülejäänud puuduste likvideerimine?" Vastame. Auditi lõpparuandes näidatud puudustega on asutus asunud tegelema kohe pärast auditi lõppemist. Ammendavat ülevaadet on siin keeruline anda, kuid toome välja põhimomendid. Praeguseks on asutusel asjaajamise korrapäraseks korraldamiseks kehtestatud asjaajamise kord ja selle alusel dokumendi register. Asutuse dokumente registreeritakse nõuetekohaselt, kui dokumentide loetelu on avatud jooksvateks täiendusteks. Hetkel kasutatakse dokumentide säilitamiseks Google Drive teenust, kui kaalutakse üleminekut Postipoisi haldussüsteemile. Asutusel on olemas oma visioon teenuste pakkumiseks. Asutuse senine strateegiline plaan koos finantseesmärkidega on praegu ülevaatamisel ja täiendamisel. Praegune strateegiline plaan näeb asutuse juhataja visiooni kohaselt ette peaareeni kasutamist massiürituste rendileandmiseks selliselt, et emaspäevast neljapäevani toimuvad peaareenil jäätreeningud ja reedest pühapäevani suurürituste läbiviimine. Praegu väidab asutus, et peaareen suurürituste korraldamiseks on väljarenditud 90%-liselt.
Toimunud on mitmed personalimuudatused. Hetkel on ülevaatamisel praeguse arendus- kas müügispetsialisti töö tulemuslikkust mõjutanud asjaolud ja koos strateegilise plaaniga vaadatakse üle omatulu teenimise võimalused ja prognoositavad mahud.
Korrigeeritud on teenuste hinnakiri ja tegelikult on see 1. veebruarist juba kehtiv ja sellega saab näiteks asutuse koduleheküljel ka tutvuda. Ja asjade ja teenuste ostmisel peetakse kinni riigihangete seadusest ja linna hankekorrast. Hankekorrast tulenevalt on ettevalmistamisel järgmise aasta hankeplaan.
Küsimus number 4. "Kas ja millal on planeeritud järelauditi läbiviimine?" Vastame. Järelauditi läbiviimine on planeeritud ... noh, siis kui me vastasime, oli planeeritud, siis selle aasta esimesse poolde, tegelikult see juba käib.
Küsimus number 5. "Millisena näete Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, kelle haldusalas Tondiraba Spordikeskus tegutseb, vastutust tekkinud puudustele reageerimata jätmise eest mitmete aastate jooksul?" Vastame. Auditis on etteheited mõlemale osapoolele ja nagu eelnevalt öeldud, siis probleeme hakati koheselt peale nende ilmnemist likvideerima. Tänaseks on Spordi- ja Noorsooameti juhataja oma ametist lahkunud. Ning kaudselt võib öelda, et sellega ka vastutuse võtnud. Hetkel tehakse igakülgset koostööd, et kõik probleemid saaksid lahendatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas on lisaküsimusi? Raivo Aeg, palun!
Küsimus - Raivo Aeg Raivo Aeg
Jaa, aitäh, hea ettekandja! Et okei, see noorsooameti juhataja on nüüd ametist lahkunud ja Te ütlete, et ka vastutuse võtnud. Aga n-ö asja peasüüdlane proua Glebova, kes pandi ametisse täieliku diletandina, kes ei teadnud juhtimisest ega selle asutuse juhtimisest, selle asutuse omapärast mitte midagi, töötab edasi. Et kas ta on nüüd vahepeal siis saanud mingit juhtimisalast koolitust või kuidas Te seda tema kompetentsi probleemi olete üritanud lahendada või üritate edaspidi lahendada?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ta tegelikult on juba teist aastat saamas seda koolitust Spordi- ja Noorsooameti inimestelt ja põhimõtteliselt ongi sinna ametisse jäetud selleks, et parandada kõik need probleemid, mida auditi käigus siis ilmnesid. Nii et nüüd siis järelaudit peab näitama, kas ta on selle ülesandega hakkama saanud või mitte ja põhimõtteliselt sellest sõltubki, kas ta jätkab selles ametis või mitte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Härra abilinnapea! Et erasektoris on see kahjuks mõeldamatu, et kui juht jätab oma töökohustused unarusse aastateks, et ta saab jätkata. Miks Teie haldusalas on see asi jätkuvalt võimalik?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ega meil ei ole erasektor. Aga kui päriselt ütelda, siis ma arvan nagu, et tegelikult on see minu meelest palju õigem, et inimene, kes peaks vastutama probleemide eest, mis ilmnesid auditi jooksul, peab siis need probleemid ka kõrvaldama. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, et siis on tal ... oli talle antud aeg selleks, et siis kõik need puudujäägid ja kitsaskohad likvideerida. Ja pärast seda, kui järelaudit on läbi viidud, me saame siis tõdeda, kas ta on selle ülesandega hakkama saanud või mitte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ma vabandan, et ma annan ka väikse hinnangu sellele ette. Aga küsimus tuleb ka. Teie poolt tuima näoga ette loetud, ametnike poolt ette valmistatud tekst ei veena!
Ja minu küsimus. Kas tõesti on erakonna pink või spetsialistide pink nii lühike, et ei ole võimalik leida sinna uut kandidaati, selleks et ta küll võib-olla vana püüaks parandada, aga teeb uued ja järgnevad ja võib-olla veel lollimad?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Et ma ei tea, kas minu vastus siit puldist nagu on veenvam kui see vastus, need vastused nagu, mis ma siin lugesin. Aga ütleme, et pink on piisavalt pikk. Samas, kui me peaksime Tondiraba Jäähalli juhi vahetama, siis me ei võta kedagi pingi pealt. Me ikkagi korraldame avaliku konkursi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Audit iseenesest oli väga põhjalik, tõi välja väga palju probleeme. Ja minu küsimus on. Et mida linnavalitsus õieti soovib saavutada selle järelauditiga? Kas te lihtsalt kulutate aega sellega või te põhimõtteliselt uurite seal mingeid muid dokumente ja protsesse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ütleme niimoodi, et sisekontroll ei venita aega. Sisekontroll ikka teeb tööd. Ja mis on meie eesmärk, siis ma olen juba seda korduvalt öelnud, siis meie eesmärk on see nagu, et esiteks kõik puudujäägid ja probleemid oleksid kõrvaldatud. Eelkõige loomulikult need, mis on auditis välja toodud. Aga mina mõtlen nagu kõiki probleeme tegelikult.
Teiseks, me tahame järelauditiga näha seda, et kas need probleemid tõepoolest on lahendatud või ikkagi tuleb tõdeda, et praegune juht ei ole oma ülesannetega hakkama saanud ja põhimõtteliselt kõik need probleemid seal Tondiraba Jäähallis jätkuvad. Vastavalt tulemusele siis me tegutseme edasi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Mul on selline küsimus, et mis on nagu natuke sisuline. Et Teil on hange selle kohta I kvartalis "Peaareeni üritusteks ettevalmistamine". Kas see on siis nii, et kõik peaareeni üritused ostate te sisse, selle ettevalmistuse? Et teil nagu seal majas ei tehtagi, et kõik te ostate hanke korras sisse?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Üritused peaareenil, mis toimuvad neljapäevast pühapäevani, põhimõtteliselt ongi mõeldud selleks nagu, et osta need sisse ja et asutus saaks sellega linnale linnakassasse raha teenida.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Tallinna linn, kui ta valib oma ametiasutusele, olulisele ametiasutusele juhti, siis juhilt eeldatakse teatud isikuomadusi, juhtimiskogemust, oskusi. Et kas Te oskaksite välja tuua, millised olid Elena Glebova tugevused – kordan, tugevused –, kui ta ametisse nimetati?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kuna ma olen abilinnapea olnud natuke vähem kui kolm kuud ja Elena Glebova pandi palju varem nagu sellele kohale nagu, siis mul on raske kommenteerida, mis olid need kriteeriumid, mille järgi siis temast Tondiraba Jäähalli juht sai. Aitäh!

Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Audit algab sellega, et punkt 1 ütleb, et asutusel puudub selge strateegia. Kas tänaseks on Tondirabal olemas strateegia, kas see dokument on olemas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nagu ma vist rääkisin siin, kui vastasin nendele küsimustele, arupärimise küsimustele, siis see strateegia on koostamisel ja Ain Kivi siis kommenteerib Spordiametist.
Sõnavõtt - Ain Kivi Ain Kivi
.... Et see strateegiline plaan on Tondiraba poolt esitatud. See natukene siin vastuses käiski läbi, et mis puudutab seda peaareeni, et algelt oli siis see n-ö diskussioon selle üle, kas peaareen peaks olema n-ö ainult jää kasutuses või seal võiks toimuda ka n-ö nagu mitte jääalad, siis hetkel on suunitlus sellele, et peaareenil toimuvad jäätreeningud esmaspäevast neljapäevani ja alates reedest kuni pühapäevani siis nädalavahetusel toimuvad peaareenil erinevad suuremad üritused. Ja et natukene täpsustada, mis eelmine küsimus siin oli, üks selle hanke kohta, mis läbi viiakse. See puudutab tegelikult selle peaareeni katmist n-ö, et seal teha mitte jääalasid ja selles mõttes seda on oluliselt mõistlikum siis teenusena sisse osta, kui asutusel endal siis võtta väga palju inimesi palgale ja seda tööd n-ö niipidi siis vormistada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa. Et saada aru ... Ma tean küll, mis ... Ma mäletan neid aegu, kui meie endine kolleeg Elena Glebova sinna läks ja mis oli tema tugevus. See on vanadele volikogu liikmetele teada. Et ei ole mingi saladus. Et võime jagada uuematele.
Aga ütleme, et küsimus on ju selles, et kui nüüd eelmine aasta ... Milline oli eelmine aasta siis selle majandustulemus ja mis see omatulu oli ja mis selleks aastaks püstitatakse? Et kas siis selle järgi võiks aru saada, et need eesmärgid on ... numbrilised eesmärgid on täidetud ja Elena jätkab seal ja veel tublimalt kui enne?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Et ma arvan, et siin linnavalitsus hakkab järelauditi tulemuste alusel konkreetselt arutama, et kas siis juht ikka sobib selles ametis jätkata. Ja kriteeriumid on siis esiteks need, et kõik need probleemid ja puudujäägid, mis on auditis välja toodud, on siis likvideeritud või põhimõtteliselt likvideerimisel. Ja teine on see, et see tulu, mis Tondiraba Jäähall siis linnale ja linnakassasse toob, peab kindlasti kasvama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Mis puudutab strateegiat, siis ma saan aru, et Te räägite ainult siin areeni kasutamisest, kas pea- või mitte peaareeni. Mu küsimus on ... Strateegia hõlmab tegelikult nii pikaajalisi eesmärke, finantseesmärke jne. Siiani on olnud niimoodi, et umbes 50% on Tallinna linn maksnud peale Tondiraba Jäähallile. Kas selle strateegia puhul on ka mingisuguseid finantseesmärke seatud, et Tondiraba Jäähall saaks iseseisvalt hakkama ja kui kaugel sellega ollakse jõutud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Loomulikult strateegia näeb ette, et jäähall peab kasu tooma, peab tulu linnale produtseerima. Ja see, et praegu on siis see suhe kuskil 50:50, meile ei sobi nagu. See peaks kindlasti, see osa nagu, mida linn nagu sinna annab, peaks olema vähem, väiksem ja asutus peab teenima tulu rohkem. Samas me peame kindlasti meeles pidama, et linna spordiasutused ei ole puhtalt kommertsasutused ehk neil on konkreetne sotsiaalne osa, mis tegelikult teeb nende ülesande teenida raha võrreldes eraasutustega natuke keerulisemaks. Tondiraba Jäähallis näiteks teevad trenni väga paljude koolide lapsed. Nii et see kindlasti on see koht, kus näiteks, kui seda poleks ja asutus saaks näiteks teenida raha nagu eraasutus, oleks võinud siis nagu rohkem teenida. Aga samas siis seda sotsiaalset poolt, seda hariduslikku poolt meil poleks olnud.
Nii et kui me räägime strateegiast just rahalises mõttes, siis kindlasti me arvestame sellega, et Tondiraba Jäähall peab pürgima sinnapoole, et olla isemajandav asutus, et linn ei peaks sinna investeerima. Aga ütleme niimoodi, see ei ole eesmärk omaette. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Nagu me mäletame, siis nii see auditi kui ka ütleme ajakirjandusliku töö tulemusena, näiteks saate "Pealtnägija" uurimuse tulemusena, ilmnesid, et seal mitte ainuüksi juhtimisvigu ei tehtud, vaid et seal tõenäoliselt leidsid aset ka päris kriminaalsed juhtumid. Inimesed väitsid, et Tondiraba juhtimise n-ö töö suhtelisel ... Tondiraba Jäähalli juhtkonnaga maksti altkäemaksu, et seal vormistati fiktiivseid arveid, et seal peeti musta kassat.
Minu küsimus on. Kas neid süüdistusi järelauditis ka kontrollitakse, kas sellised asjad leidsid aset või mitte? Ja kui leiab kinnitust, et leidsid, kas Teil on plaanis ka politsei poole pöörduda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Järelaudit alustabki või siis juba alustaski sellest, et hakkas kontrollima need punktid, mis olid auditi käigus välja toodud. Nii et loomulikult needsamad punktid, millest Te rääkisite, on kontrolli all ka järelauditi käigus.
Mis puudutab, kas järelaudit ... Kui järelaudit toob välja nagu, et seal tõepoolest nagu on tegu mingisuguste korruptiivsete, kriminaalsete momentidega, siis nagu oli ka tegelikult auditi käigus tehtud, siis loomulikult teavitatakse politseid sellest ka järelauditi järel. Aga kuidas siis politsei sealt edasi tegutseb nagu, seda me ei oska öelda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Head kolleegid! Tegelikult mul ei ole otsest küsimust. Aga kuna siin sõna võtta ei saa, aga ma siiski informatsiooniks tahan teile öelda, et revisjonikomisjon alustab kohe, praegu kogume juba küsimusi ja teeme ettevalmistusi ja alustame kohe Tondiraba Spordikeskuse revideerimist juuni 2016 kuni 2017 lõpp.
Nii et kindlasti meie ka omalt poolt anname siis vastuseid ja seisukohti kas siis praegune direktor Glebova, kõigepealt kuis ta siin ametisse sai, kas ta on hakkama saanud ja kõige muud kohta. Et ma tahtsin nagu, head kolleegid, teile selle informatsiooni anda, et me kohe alustame revisjoniga ise.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Just. Ja kuna see ei ole küsimus, siis see ei ole vastus, aga lihtsalt märkus, et mul on hea meel, et revisjonikomisjon tegelikult hakkab sellega tegelema.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Härra abilinnapea! Kas Te ei võiks ikkagi, kui Te tulete volikogu ette esinema nii ränkraskel teemal, nagu see on Tondiraba ja see, mis seal on juhtunud, ennast põhjalikumalt ette valmistada ja teada mitte, Teie jaoks on see sama sõna "järelaudit" nagu mantra, mille ümber Te seate sõnu kokku, sest miks Te ei vastanud Ants Leemetsa konkreetsele küsimusele rahaliste numbrite kohta? Ja mina küsin uuesti Teie käest, kui suur oli siis Tondiraba spordikeskuse reaalne sissetulek?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma neid numbreid peast Teile ei ütle nagu, aga ma võin spordiametilt nagu siin abi paluda.
Sõnavõtt - Ain Kivi Ain Kivi
On kuulda? Tulude ja kulude kohta ma tegelikult ütleksin niimoodi, et kui me räägime jooksvatest kuludest, siis täna tegelikult Tondiraba spordikeskus teenib nii palju, et oma jooksvad kulud katab tegelikult ära. See, kui me räägime raamatupidamislikust n-ö sellest miinusest, see tekib tegelikult sellest üürilepingust, mis on linnasisene tehing. Ja kui me räägime strateegilistest eesmärkidest, siis tegelikult ka seal on n-ö märgitud ära, et ideaalis peaks siis Tondiraba spordikeskus teenima nii palju, et ta selle üürilepingu teenindamiseks n-ö ka siis saab teenuste müügist vahendeid. ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Austatud ettekandja! Selles auditis on kirjas, et auditeeritaval perioodil viis Tondiraba spordikeskus läbi neli hankemenetlust. Ja kõigis hankemenetlustes esines hulgaliselt puudusi ja kõige raskemad rikkumised tuvastati jäähalli tehnohooldustööde ja heakorrateenuse hanke puhul. Mõlema hanke puhul rikuti rängalt mitut riigihangete seaduse nõuet, mille eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga. Nende rikkumiste puhul võib tegu olla ka karistusseadustiku § 300-s sätestatud kuriteoga. Minu küsimus on, et kas juriidilist isikut on karistatud rahatrahviga? Kui suur oli see trahv ja kes maksis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Minu teada juriidiline isik ja siinkohal ma saan aru, et jutt käib Tondiraba Jäähallist, rahaliselt trahvitud ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma kõigepealt tahaksin tunnustada häid kolleege Keskerakonna fraktsioonist, kuna mulle tundub, et on toimunud mingisugune suhtumise muutumine esindusdemokraatiasse Tallinna linnas, et vanasti kui oli opositsiooni järelepärimine, kogu Keskerakond demonstratiivselt lahkus siit saalist. Et selles mõttes on teie suhtumine positiivne.
Ma küsiksin üle, millal oli järelauditi tähtaeg ja miks selleks olulises küsimuses nii kaua aega läheb?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult esialgse plaani järgi pidi audit valmima kuskil aasta keskpaigaks, aga võttes arvesse seda tempot, mis nad on praegu võtnud, siis ma arvan, et juba kevadel on see järelaudit olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Härra abilinnapea! Ma tahaksin küsida päris algusest, et otsingumootorist üritasin leida avaliku teenistuse konkursi andmeid - ei õnnestunud. Küll aga leidsin ühe Delfi uudise, kus väidetakse, et Glebova määrati Tondiraba Jäähalli direktoriks. Et mul on sügav umbusk Delfi vastu. Kas Te saate selle ümber lükata ja kui teda ei määratud, siis kust oleks võimalik tagantjärele lugeda neid konkursi tingimusi? Need on kindlasti kusagil avaldatud, et äkki mõnest otsingust leidub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Mul on raske seda kommenteerida, kuna nagu ma ütlesin, et ma olen abilinnapea kuskil vähem kui kolm kuud, nii et ma ei kujuta ette nagu, mis toimus siis aastal, oli see 2014 või 2015? - ma isegi seda ei tea. Aga minu teada Tondiraba Jäähalli põhikirja järgi määratakse ... noh, mitte määratakse, vaid ütleme kinnitatakse asutuse juht siis linnavalitsuse poolt linnapea ettepanekul. Niimoodi see seisab. Kuidas see oli siis, seal neli või isegi rohkem aastat tagasi nagu, ma ei oska öelda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Minu küsimus. Ma oleks muidu küsimata jätnud, minu meelest see lugu on niigi juba piinlik ja selge, aga mulle Teie jutust jäi kõrva, et mõned aastad tagasi Teil ei olnud õrna aimugi, mis Tallinnas toimub. Kus Te siis töötasite? Mind huvitaks täitsa. Et mis Teie elukäik on olnud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aastal 2014 ma töötasin Riigikogus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ja seega on arupärimine vastatud!
18:30 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde. Sõna saab Ants Leemets, palun!
Üks hetk, palun! Head kolleegid! Istung pole lõppenud. Kas me lahkume saalist või kuulame!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Ma ei viida teie aega kaua. Mul on üks arupärimine üle anda ja kaks eelnõud. Esimene arupärimine käsitleb Ühistupanka. Neid asjaolusid on siin saalis väga palju arutatud. Väga paljud siin saalis istujad on Ühistupanga liikmed, ise osalevad selles äris. Ühistupank ei oma tegevusluba pangana ja ta on saanud Tallinna linnalt arvestatavaid rahalisi vahendeid; 5 miljonit sissemaks; enne seda oli veel sihtasutus, mis tegeles selle asjaga. Ja seoses sellega, et see olukord on siiamaani segane ja volinikud võiksid teada tegelikku olukorda, sellepärast esitan ma ka neli küsimust, mis kõik käsitlevad Ühistupanga seisu ja loomulikult püüame vastust saada küsimusele, mida teeb Tallinna linna raha; kui hästi ta seal põleb ja millisel kombel see Ühistupank seda raha kasutab? Nii et ma annan üle selle arupärimise Ühistupanga kohta. Aitäh!
Selleks, et asi ei jääks ainult teoreetiliseks arupärimisele vastamiseks, millele võib vastata ju lõpuks igat moodi, teen ma ettepaneku võtta menetlusse eelnõu, mille esimene punkt kõlab: "1. Loobuda Tallinna linna kohustusest suurendada aastatel 2018–2019 Tallinna linna osamakset tulundusühistule Eesti Ühistupank vajadusel kuni 4,2 miljoni euro võrra.". Ma juhin tähelepanu sellele, et Tallinn on välja andnud kohustuse, et garanteerida Ühistupanga tulevikku, kahjumit, ja see eelnõu käsitlebki seda ja ma usun komisjon ja hiljem ka saal hakkab seda menetlema, kus siis arutamine käib, kuidas see raha on võimalik tagasi tuua pangast, mis tiksub, aga mitte pangana, vaid kulutab lihtsalt linnale kuuluvat raha. Aitäh
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Kõne jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Mul on veel üks eelnõu selle kohta, mille eeskuju võtaksime Eesti riigist, kus Eesti Vabariigi ministrid, kes kuuluvad äriühingute, sihtasutuste või mittetulundusühingute nõukogusse, ei saa töös osalemise eest raha. Kui hakkame seda eelnõu menetlema, ma toon teile välja selle, kui palju abilinnapead on teeninud või linnavalitsuse liikmed on teeninud raha nõukogudes, mis on märkimisväärselt suured summad. Täna ma selle peale aega väga palju ei kuluta. Ja eelnõu ütleb nii, et: "Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse liikmetele tasu maksmine linna äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute nõukogu töös osalemise eest,". Palgad lugupeetud linnavalitsuse liikmetel on väga kõrged, väga ilusad ja seetõttu loodan, et eelnõu leiab toetust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! No nii! Avaldused on ära kuulatud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 22. veebruaril. Kuulutan istungi lõppenuks!
18:34 Istungi lõpp