Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 31.05.2018  
Istungi number: 11  
Istungi aeg: 16:00 - 19:40  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-31.05.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 81)
2. Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine (OE 87)
3. Tallinna arengukava 2018−2023 (I lugemine) (ME 98)
4. Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) (ME 99)
5. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord (ME 75)
6. Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas (ME 76)
7. Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule (OE 104)
8. Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine (OE 88)
9. Noole tn 7a kinnisasja müük (OE 86)
10. Niidi tn 32 kinnisasja müük (OE 91)
11. Tammepärja tn 13 kinnisasja müük (OE 93)
12. Reha tn 25a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks (OE 84)
13. Keskküla tn 46a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks (OE 85)
14. Tallinna linna omandis oleva Paldiski maantee T31 kinnisasja ja sellega piirneva Paldiski mnt 21 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks ja sihtotstarvete määramine (OE 89)
15. Tallinna linna omandis oleva Majaka tänav T5 kinnisasja ja sellega piirneva Kivimurru tn 39a kinnisasja pindalade ja piiride muutmine (OE 90)
16. Ankru tn 1‑15 ja Ankru tn 1‑57 sotsiaalkorteriteks tunnistamine (OE 83)
17. Nõukogu esimehe ja liikmete vastutus
18. Linnapea nõunike kohta
19. Linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute ning ametiasutuste teenistujate lahkumishüvitistest
20. Tallinna rattastrateegia rakendamisest
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame tänase istungiga.
Kõigepealt palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega! Ja registreerunud on Kristen Michal ja Riina Solman. Viimasena saab kõnega esineda Riina Solman.
Asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on meil 20 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele tänase istungi päevakorra projekti, palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud.
Nüüd mul on traditsiooniline küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? .... Seekord mitte.
Aga siis meil on jällegi positiivne traditsioon - meie sünnipäevalapsed. Kõigepealt Priidu Pärna, Eduard Toman, Enno Tamm. Täna on sünnipäev Edgar Savisaarel.
16:03 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE81 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine 1. OE81 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Kalev Kallo, palun!
Ettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Seoses asjaoluga, et Tallinna linna valimiskomisjoni 4. mai 2018 otsusega number 7 peatati Deniss Boroditši volitused linnavolikogu liikmena, langes ta automaatselt välja ka linnamajanduskomisjoni koosseisust. Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon esitas 10. mail 2018 avalduse, millega tehti ettepanek kinnitada komisjoni liikmeks Ants Leemets. Sellest tulenevalt ongi ette valmistatud käesolev otsuse eelnõu ettepanekuga kinnitada komisjoni liikmeks Ants Leemets. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:05 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE87 Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine 2. OE87 Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas, palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Linnavalitsusel on seadusest tulenev kohustus koostada ja esitada volikogule maikuu lõpuks kinnitamiseks eelmise aasta majandusaasta aruanne koos vandeaudiitori aruandega. See on oluliseim kokkuvõte linna eelmise aasta tegemistest, mis esitatakse nüüd volikogule kinnitamiseks.
Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris KPMG Baltics OÜ, kes andis 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele märkusteta vandeaudiitori aruande, kinnitades, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit. Linnapeana võin tunda rõõmu, et 2017. aasta Tallinnale oli taas edukas ja kordaläinud aasta.
Eelmist aastat meenutades ei saa kindlasti mööda minna sellest, et juulist kuni detsembri lõpuni oli Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Tallinna ja linna mereäärses piirkonnas asuv Loome- ja Kultuurikeskus Kultuurikatel eesistumise peamiseks toimumiskohaks. Tallinnas toimus kokku 275 üritust, milles osales kokku 34 000 inimest. Samuti võõrustas pealinn digitaalvaldkonna tippkohtumisel kõigi 25 Euroopa liikmesriigi liidreid.
Finantsvallas olid linna tulemused enam kui head. Siinkohal on asjakohane ära märkida, et eelmisel aastal tõstis rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings Tallinna linna krediidireitingu Eesti riigiga samale tasemele A+ stabiilse väljavaatega, osutades linna jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, heatasemelisele maksuvõimele ning mõõdukale laenukoormusele.
Kui rääkida eelmisest aastast arvude keeles, siis tooksin välja järgmised olulisemad faktid. Tallinna linna konsolideerimisgruppi kuulub 23 ametiasutust ja nende 253 hallatavat asutust. Lisaks 9 linna valitseva mõju all olevat äriühingut, 13 sihtasutust ja 1 mittetulundusühing. Seisuga 31.12.2017 oli konsolideerimisgrupi bilansi maht 1,57 miljardit ja netovara 1,13 miljardit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 847 miljonit ja tegevuskulud 775 miljonit eurot. 2017. aasta konsolideerimisgrupi tulemiks kujunes 67 miljonit eurot. Grupis töötas 2017. aastal kokku pea 19 000 töötajat ja nende keskmine kuutasu oli 1200 eurot kuus. Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus langes eelmisel aastal 30,2%-lt 28,2%-le põhitegevuse tuludest. Tuletan meelde, et seadusega lubatud piirmäär on 60%. Absoluutnumbrites oli siis võlakoormus 230 miljonit eurot. Konsolideerimisgrupi finantspositsioon on tervikuna tugev, likviidsus ja lühiajaliste võlgnevuste finantssuhtarvud on head. Likviidsuskordaja 1,06 ja lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 1,1.
Nüüd tähtsamad grupi ettevõtmised 2017. aastal, järgmised investeeringud. Eelmisel aastal avas linn Kesklinnas ja Haaberstis kaks uut lasteaeda, renoveeriti Linnamäe Vene Lütseumi Gümnaasiumi hoone koos täismõõtmetes ja tribüünidega spordihoonega, see maksis kokku 4,7 miljonit eurot, ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi Vana-Kalamaja tänaval asuvad hooned, see investeering oli 6,6 miljonit eurot. Maikuus avati renoveeritud Kalevi Spordihall, maksumus oli 7,3 miljonit eurot, mis on üks pealinna peamisi esindushalle rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamiseks. Ja samuti avas uksed Sõle Spordikeskus, investeering kokku 8,3 miljonit eurot. Hallis on siis 8 reaga ujula, lastebassein, kolme pallimänguväljakuga spordisaal, spetsiaalne inventariga vehklemissaal, võitluskunstide saal, judosaal, jõusaal ja kerghalliga kaetud jalgpalliväljak. Edasi Nõmme. Harku liikumisrajad pikenesid koos ühendusteedega 20 kilomeetrini ja see on Eestis pikim omalaadne rajatis. Valmis Tallinna Loomaaia polaariumi jääkarude ekspositsioon, investeering kokku 2,7 miljonit eurot, mille arhitektuursele lahendamisele omistati aasta betoonehitis 2017 tiitel. Alustati ... vabandust, eriauhind oli see, jah. Alustati Haabersti ristmiku ja Tammsaare pargi rekonstrueerimistöödega. Linn panustas jätkuvalt ka munitsipaaleluruumide ehitusse - valmis õpetajate kodu, investeering kokku 4,2 miljonit eurot. Lõpule viidi Kopli-suunalise trammitee rekonstrueerimistööd, kokku investeering 19,6 miljonit eurot ning septembris avati trammiliin nr 4 marsruudil Tondi-Lennujaam, investeering kokku 6,1 miljonit eurot. Mustamäe tervisekeskuse projekteerimiseks ja ehituseks panustati 4,5 miljonit eurot, haiglate hoonete renoveerimiseks ja liftide vahetuseks 3,5 miljonit eurot.
Lähtudes linna arengukavas püstitatud eesmärkidest on linn viimastel aastatel võtnud suuna reorganiseerida ja korrasta linnavara haldamisega valdkonna tegevused, mis võimaldaksid tagada linnavara senisest parema ja majanduslikult otstarbekamal viisil haldamise. Ja selleks Linnavaraametisse on loodud struktuuriüksus ja kompetentsidebaas. Ühe tegevusena selle eesmärgi täitmisel lõpetati 2017. aastal ennetähtaegselt ka Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga sõlmitud nelja koolihoone üürilepingud ning linn ostis koolide vara tagasi lepingulise jääkmaksumuse summaga 14 miljonit eurot. 2018. aastal jätkatakse läbirääkimisi ka teiste erapartneritega koolihoonete konsessioonilepingute lõpetamise, omandamise tingimustes kokkuleppe sõlmimiseks.
Võib julgelt öelda, et 2017. aasta oli Tallinnale taas kordaläinud aasta. Aastaga kasvas linlaste arv enam kui 5000 võrra. Tallinn kasvab, sest siin on hea elada, töötada ja lapsi kasvatada! Linna rahvusvaheline tuntus on hoo sisse saanud, mida kinnitab asjaolu, et Tallinna külastas mullu enam kui 4,5 miljonit väliskülalist ehk siis 10 korda rohkem, kui Tallinnas on elanikke. Linnavalitsus on rahul eelmisel aastal saavutatuga. Linn ja tema valitseva mõju all olevad üksused tulid aastaks kavandatud tegevustega edukalt toime. Kasutan siinkohal soodsat võimalus ja tänan kogu linnaorganisatsiooni tubli töö eest möödunud aastal.
Loodan, et ka volikogu jääb meie ja audiitori ühispositiivset hinnangut ... jagab meie ja audiitori ühist positiivset hinnangut linna eelmise aasta majandustulemustele ja kinnitab "Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande". Tahaks siinkohal tänada ka Tallinna linna finantsteenistust töö eest, mis on tehtud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Vabandust! Kas ikkagi oli küsimus? Palun! Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kas Te täpsustaks, kui palju linn kulutas vahendeid nende koolimajade väljaostmiseks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
See on 14 miljonit eurot. .... 14.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava, palun!
Kaasettekanne - Helve Särgava Helve Särgava
Austatud volikogu esimees ja head kolleegid! 21. mail revisjonikomisjon arutas oma korralisel koosolekul siis Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet ja eelarve täitmise aruannet. Revisjonikomisjoni istungile olid ka tulnud linnapea raamatupidaja, finantsarvestuse sektori juht, aga täpselt samamoodi ka kaks audiitorit ja kõigil komisjoni liikmetel oli võimalik siis esitada mitmeid küsimusi, mida ka kõik komisjoni liikmed tegid ja neid probleeme, mida me tahtsime, et meile veel selgitataks, seega täielikult selgitati.
Ja kogumina võib öelda, et revisjonikomisjon tegi siis ka rea ettepanekuid Tallinna Linnavalitsusele, mida Tallinna Linnavalitsus näib et on ka arvestanud, ja kogumis revisjonikomisjon toetab antud aruande kinnitamist ning komisjon otsustaski ühehäälselt, ühtegi vastuhäält ei olnud, ka erapooletuid ei olnud, et esitada revisjonikomisjoni aruanne Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart


Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Jah, Kalev Kallo, palun!
Kõne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Kui meil ... kui me oleme kellegi, mõne ettevõtte töötajad või seal ka osanikud ja loeme selle ettevõtte majandusaasta aruannet, kust vaatab vastu positiivne, hea tulemus, oleme kindlasti väga rahul ja rõõmsad. Antud juhul on tegemist terve Tallinna linna, suure linna, majandusaasta tegevusaruandega, mis on samuti väga positiivne. Huvitav, et kui on rõõmsaid aruandeid ja dokumente, siis nagu väga küsida ei taheta ja väga rääkida ka ei taheta, aga rõõmsate asjade üle tuleb ka arutleda, siis on endal meeleolu parem. Kuigi lugupeetud linnapea peatus siin tähtsamatel arvudel, võib-olla mõnda asja ma siiski kriipsutaksin alla ja kordaksin üle.
Eriti rõõmustav on see, et eelmisel aastal tõstis reitinguagentuur Fitch Ratings Tallinna linna krediidireitingu Eesti riigiga samale tasemele A+, osutades linna jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, heatasemelisele maksuvõimekusele ja mõõdukale laenukoormusele. Selle üle võib ainult rõõmu tunda ja ei saa keegi öelda, et kiidame iseennast, sellepärast et tegemist on rahvusvahelise agentuuriga, kes on samuti ära märkinud Tallinna linna head tulemust.
Aga rohkem kui numbrid on kindlasti linnakodanike jaoks tähtsamad need tegevused, mis nende numbrite taha ja nende numbrite sisse on jäänud. Mina kui väga kauaaegne elanik Haabersti linnaosast ja ka Haabersti linnaosast valitud, ei saa kindlasti märkimata jätta, et valmis möödunud aastal Kakumäe lasteaed, millest on aastaid räägitud, ja Kakumäe elanikud, nagu ma nendega suheldes nüüd täna olen tundnud, on äärmiselt rahul ja juba täna on arusaadav, et see lasteaed enam ei rahulda Kakumäe elanike soove, et oleks sinna veel ühte tarvis. Aga sel ajal, kui seda sai tõestatud, siis arvati, et ega sinna väga lasteaeda vaja ei ole.
Aga mitte ainult Kakumäel. Samuti me teame, et valmis lasteaed, renoveeriti Koidula tänaval Kadriorus ja sellest sai kena Lotte lasteaed; Pihlaka tänaval, Männikul. Ja kui siia juurde lisada nüüd tähtsad objektid koolide vallas, näiteks Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimese ja teise astme hoone ja võimlahoone, Linnamäe Vene Lütseumi hoone täisrenoveerimine, siis näeme sellest, et möödunud aastal jätkuvalt linna üks suur tähelepanuobjekt olid lapsed ja koolilapsed! Ja ei saa mööda minna tähtsatest transpordirajatistest, valmis ju trammiliin lennujaama ja renoveeriti täismahus trammiliin Koplisse - ka need on linnaelanikel käega katsutavad ja rõõmustavad tulemused. Noh, siia juurde võib ju kindlasti panna Õpetajate Kodu Lasnamäel, mis on õpetajatele väga tähtis ja on tulemas nüüd seenioride kodu jne. Nii et aruanne lisaks numbritele näitab, et linn armastab oma inimesi ja linn hoolitseb oma inimeste eest. Nii et rõõmustagem kõik koos! See ei ole lihtsalt numbrite jada, see on suur töö. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 63 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:22 Päevakorra punkti alustamine - 3. ME98 Tallinna arengukava 2018-2023 (I lugemine) 3. ME98 Tallinna arengukava 2018-2023 (I lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Tallinna arengukava 2018–2023". Alustame selle eelnõu esimese lugemisega. Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Nii nagu igal aastal, on taas teie ees Tallinnas linna arengukava uuendamine ja kui rääkida selle uuendamise kontekstist, siis kehtib meil arengustrateegia "Tallinn 2013" ja "Arengukava 2014–2020".
KOKS kohustab omama arengukava igal aastal, seda uuendama, ja me uuendame kehtivat arengukava, et siis täita seda KOKS-i nõuet. Eesmärgid on meil samad, sõnastused on mõnevõrra täiendatud. Ja täiesti uue arengukava koostamine on ette valmistamisel ja aastal 2020 siis tahaks tuua volikogu ette uue linna arengukava. Selle arengukava koostamiseks on meeskonnad moodustatud, on kaasatud väliseksperdid ja töö uue arengukava koostamiseks saab alata.
Aga kui rääkida nüüd käesolevast päevakorrapunktist, siis strateegia 2030 visioon ütleb siis seda, et Tallinn on Eesti pealinn, mitmekultuuriline, töökate ja loovate inimeste linn, unikaalne kultuurimärk ja mereäärne värav minevikku ja tulevikku. Tallinn on rahvusvaheliselt atraktiivne külastuse sihtkoht ja konkurentsivõimelise uue majanduse eestvedaja innovatiivses tasakaalustatud rohelises ja turvalises linnakeskkonnas. Jah, armastus esimesest pilgust, tegus ja usaldusväärne koostööpartner!
Ja kui nüüd rääkida selle 2030. aastani kestva strateegia eesmärkidest, siis kõigepealt, et Tallinn on ettevõtlik, tööturul nõutud ja hästi tasustatud tallinlane - suure tootlikkuse ja efektiivse majandamisega Tallinn; vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane - mitmekesiste tegutsemisvõimalustega ning elamuste rohke Tallinn; turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestev; elukestvalt õppiv tallinlane - haritud, võimekas ja avatud Tallinn; hoolitud, kaitstud ja abistatud tallinlane ehk maandatud riskidega ja sotsiaalselt turvaline Tallinn; kodu-, töö- ja puhkeelu säästvalt ühendav ja väärtustav tallinlane ehk hubase, inspireeriva ja keskkonnasõbraliku linnaruumiga Tallinn; demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased - teadmistepõhise juhtimise ning kõrge teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Tallinn.
Ja kui nüüd pikaajalise strateegia eesmärke siis arengukavas lahti kirjutatuna vaadata, siis kõigepealt ettevõtlik tööturu ja nõutud ja hästi tasustatud tallinlane tähendab siis konkurentsivõimelist ettevõtluskeskkonda, suurenenud ettevõtlust ja ettevõtete arengut ja seda, et Tallinn on kvaliteetne turismikoht. Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane - kultuuriliselt aktiivne elanikkond, elamuste rohke Tallinn, säilinud ja väärtustatud ajalooline kultuuripärand, tänapäevased elanikele kättesaadavad sportimisvõimalused ning lai spordiürituste valik.
Nii, ja kui rääkida siis konkreetsetest projektidest siis, mis on siis kajastatud ka eelarvestrateegias, mis tuleb linnavolikogus arutusele järgmisel linnavolikogu istungil, siis on selle taga Linnateatri arendusprojekt, Pilvemetsa rajamine loomaaeda, Mustamäe Kultuurikeskuse KAJA ja seal juures oleva linna haldushoone ehitamine ja sisustamine; Tallinna Botaanikapalmiaia rekonstrueerimine, administratiivhoone ümberehitamine, külastuskeskus, väliekspositsiooni rajamine jne; loomulikult spordiparkide ja väljakute rajamine linnaosadesse, Kalevi staadioni renoveerimine, Kadrioru staadioni renoveerimine koos juurdeehitusega ja Lasnamäe spordikompleksi hoone renoveerimine.
Järgmine pikaajaline strateegia eesmärk - turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestvalt õppiv tallinlane. Tallinna elanike registris olevate pooleteist kuni 7-aastastele lastele on tagatud võimalus omandada alusharidus nüüdisaegses õpi- ja mängukeskkonnaga koolieelses lasteasutustes. Kõigile Tallinnas elavatele lastele on tagatud võrdsed võimalused põhihariduse omandamiseks tänapäevasel tasemel ning soovijatele on kättesaadav keskharidus ja osalemine elukestvas õppes. Kõigile soovijatele on tagatud kättesaadav ja jõukohane huvitegevus ja haridus. Noorte arengut toetab noorsootöö.
Ja nüüd meetmed, mis on siis on kirjeldatud strateegias, on: Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitus; Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine; Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimine; lasteaedade renoveerimine aastatel '19–'30, milleks on siis strateegias ette nähtud 10 miljonit eurot aastas järgneva 4 aasta jooksul; Järveotsa tee 33 lasteaiahoone renoveerimine, Tallinna Männikäbi Lasteaia ja Sitsi lasteaia renoveerimine ja energiasäästu projekti elluviimine nendes; Tallinna huvikeskuse Kullo renoveerimine ja sinna juurde siis Kristiine kontserdisaali ehitamine.
Pikaajalise strateegia eesmärk - hoolitud ja kaitstud, abistatud tallinlane. Et lapsed on sotsiaalselt kaitstud. Riskiperede ja vanemliku hoolitsuseta lastele on tagatud abi; käitumisprobleemidega lastele rehabilitatsioonivõimalused; puuetega lastele on tagatud avalike ja erateenuste kättesaadavus ning abistav tugi, loodud on võimalused toimetulekuks ja aktiivseks eluks; toimetulekuraskustes inimeste iseseisva toimetulekuvõime saavutamiseks ja taas ühiskonnastumiseks on tagatud resotsialiseeruvate teenuste osutamine vajalikus mahus; tagatud on eakate hooldus ja toimetulek ning tugitoimetulekuraskustes eakate perekondadele.
Linna eelarvest eraldatavad sotsiaaltoetused on sihtotstarbelised ja nende maksmine on korraldatud efektiivselt. Toimetuleku- ja terviseprobleemide ennetamine ja loomulikult turvaline linnakeskkond. Ja strateegia meetmed: Tallinna Vaimse Tervisekeskuse renoveerimine, Iru Hooldekodu õenduskodu projekt ja ehitus, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse ehitus ja Lasnamäe sotsiaalkeskusele juurdeehituse tegemine.
Pikaajaline strateegia - kodu, töö ja puhkeelu säästvalt ühendav ja väärtustav tallinlane. Territoriaalselt ja funktsionaalselt on suunatud ehitustegevus; linna vara on hallatud ja arendatud süsteemselt ja heaperemehelikult, mugav ja säästev liikuvus, kestev ja roheline linnaruum ning tänapäevane ja hooldatud taristu.
Ja meetmed siis strateegias. Vähemalt 30 miljonit eurot igal aastal linna eelarvest teede ja tänavate parandamiseks; Vana-Sadama ja Kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine, sh siis linna peatänava väljaehitamine, suurte tee-ehitusprojektide lõpetamine, mõeldud on siin siis Haaberstit, Gonsiori tänavat ja Reidi teed; linna piirkonda kergliiklusteede rajamine ja uute trammide soetamine.
Pikaajalise strateegia, siis sama punkti all veel meetmed on: Linnahalli rekonstrueerimine; munitsipaalelamute renoveerimine-ehitamine, sh siis Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja renoveerimine; Maleva 18 seenioride maja ehitamine ja Vasara tänava kvartali väljaehitamine; samuti Teatri väljaku rekonstrueerimine; parkide uuendamine-korrastamine, jäätmejaamade ehitamine.
Ja pikaajalise strateegia siht. Demokraatlikult ja sihipäraselt kohalik omavalitsust teostavad tallinlased ehk siis alaeesmärgil: informeeritud linnaelanikud, kaasatud linnaelanikud, koostöö ühisprojektide elluviimiseks on toimiv, kompetentne personal ja konkurentsivõimeline jätkusuutlik linnaorganisatsioon, tervikliku arengudokumentide süsteemi ja kvaliteetse finantsinformatsiooni olemasolu linna jätkusuutlikku arengut toetavate juhtimisotsuste tegemiseks ja tänapäevane IT-taristu ning kasutajate vajadusele vastavad IT-teenused. Lühidalt arengukavast kõik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud linnapea! Tallinna linna põhimääruse § 71 lõige 11 ütleb, et linnavolikogu kinnitab Tallinna arengukava või selle muudatused hiljemalt selle arengukava kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobriks. Meie arengudokument kannab täna pealkirja arengukava alates aastast 2018 jne. Kas me käesoleva eelnõu üle hääletades või seda toetades ei lähe vastuollu Tallinna põhimäärusega?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Minu teada ei lähe me Tallinna põhimäärusega vastuollu. Kas tahab keegi mind täiendada?
Tallinna linna pearaamatupidaja - Kaja Vahar Kaja Vahar
Linnal on ka täna olemas täiesti kehtiv arengukava. Tegemist on arengukava uuendamisega ja selleks, et arengukava arvestaks ka sellel aastal alustatavaid tegevusi, mis jätkuvad järgmistel aastatel, on mõistlik see kehtestada just selliste aastanumbritega.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Arengukavad on toredad asjad ja mõnigi asi saab selgemaks. Kui saab. Ja 30 aastaks pikka arengukava on loomulikult vaja, kuid on asju, mis on eluliselt tähtsad juba lähitulevikus. Mõni päev tagasi ma olin ise olukorras, kus ma ei saanud vanalinnas kõnniteelt maha ja minu silma all läks ühel turistil, lendasid turistikohvril rattad alt kõik laiali ja kõik oli laiali seal. Ma tahan küsida, millisesse kavasse, on see siis arengukava, või on see järgmine aasta või on Tallinna linn kavandanud näiteks vanalinna kõnniteede parendamist? Et nad oleksid ... noh, tähendab, liikumis-, et inimesed saaksid neil ka liikuda? Sest punkt selle tänase päevakorrapunkt 5 all ma sain selgeks, et Tallinnas on 36 000 ja rohkem puudega inimest.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kui Te olete vanalinnas liikunud, siis Te olete tähele pannud, et me oleme alustanud projekti, kus vanalinna tänavad viiakse ühte tasapinda ja selle projekti käigus siis saavad need tänavad ka alad, kus lisaks siis nendele klompkividele või munakividele on ka tänaval plaaditud alad, kus on palju mugavam liikuda. Ja kindlasti me läheme sellega edasi. Plaanis on siis Raekoja platsi ühte tasapinda viimine ja sealt edasi siis liikuda Balti jaama suunas. Et need on esimesed plaanid, mis on siis vanalinnas. Mis puudutab kõnniteede jooksvat remonti, eks seda tuleb kogu aeg teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh, härra eesistuja! Austatud linnapea! Et ma nüüd kuulasin Teie juttu ja mul tekkis nagu küsimus, et tegemist ei ole ju arengustrateegiaga, vaid lihtsalt loeteluga, investeeringute loeteluga. Aga Te alustasite sellega, et on teadmistepõhine linna juhtimine. Kas Te seletaksite mulle lahti, mis see Teie meelest tähendab. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See tähendab seda, et valdkondades tegutsevad inimesed, kes omavad teadmisi nendest valdkondadest ja ma kinnitan Teile, et Tallinnas see ka niimoodi on ja jääb olema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Te rõhutasite ka ise, et Tallinna linn kasvab päris kiiresti ja see paratamatult toob meil ... tekitab meile vajaduse uute lasteaiakohtade järele. Et Te näitasite küll neid ressursse, mida kasutatakse olemasolevate lasteaedade ja koolide renoveerimiseks, aga öelge palun, järgneva 12 aasta jooksul, kui palju Tallinn plaanib reaalselt ehitada juurde lasteaiakohti, selleks et need ka väikestele lastele oma elupiirkonnas oleksid tagatud. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, me ei plaani väga palju lasteaiakohti juurde luua sellepärast, et põhiosas on Tallinnas lasteaiakohtade vajadus kaetud. Tõsi, on piirkondi, kus lasteaiakohti on puudu, näiteks Pirita. Pirital on praegu üks, no praktiliselt uus lasteaed tegemisel. Ta on küll tõsi, ühe lasteaia juurdeehitus, aga oma sisult on tegemist uue lasteaiaga. Ja lisaks on siis planeeritud ka veel Pirita linnaosas Padriku Lasteaiale juurdeehitus, aga suuremat lasteaia juurdeehitamist enam Tallinnas ei ole plaanis ette võtta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud linnapea! See on üks väga ilus arengukava, aga see ei tegele tegelikult linnas praegult valitseva või oleva ühe suure probleemiga. Et kas Te olete nõus, et sinna arengukava eesmärkidesse, visiooni, võiks kohe kirjutada sinna üsna esimese kolme eesmärgi ja visiooni hulka, et Tallinna linn võiks olla korruptsioonivaba?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult ka selles pikaajalises strateegias on sisuliselt seda asja käsitletud, sest pealkiri on "Demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased". Ehk oma sisult on see sama. See, et see arengukava on ilus. Jah! Teil on õigus, Tallinn ongi ilus linn ja Tallinnal läheb hästi. Nii et Tallinnal ei ole ühtegi põhjust teha teistsugust arengukava. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et mulle jäi ka silma, et Te lugesite põhiliselt ette taristuobjektide investeeringukava, mitte Tallinna arengukava, aga see selleks. Ju see on Teie valik. Mul on põhimõttelisem küsimus, et Tallinnas on nagu mujalgi välja toodud inimarengu aruandes, et kvaliteetne eestikeelne haridus alates lasteaias parandaks ka vene noorte võimalusi tulevikus. Millal arengukavas on kirja pandud, millal see saab kättesaadavaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Paljudes lasteaedades täna on juba kättesaadav. Aga kui, tuletan Teile meelde, et kui Reformierakond oma pikal võimul oleku ajal oleks õpetanud õpetajaid, kes õpetaks lastele eesti keelt, siis kindlasti võiks kõik lapsed juba eesti keelt palju rohkem osata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Tänan! Härra linnapea! Ega ma ei tea, aga Teie vastusest, eelmisest vastusest minule tulenedes ma küsin, et kas vanalinna sellised põhitänavad nagu on Lai tänav ja Pikk tänav ja neid ühendavad väiksed tänavad, kas see on Balti jaama kant või? Või Balti jaama poole? Ja teisalt, ütelge mulle, millal siis see kõnniteede korda tegemine sinna Balti jaama kanti ka siis jõudma hakkab ükskord? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! ma ütlesin, Balti jaama suunal Raekoja platsist, sest täna on tehtud Viru väljaku suund ja Vabaduse väljaku suund. Järgmine oluline suund on Balti jaama suund ja kui see on tehtud, küll jõutakse ka Pika ja Laia tänavani. Ma ütlesin ära need objektid, mis on esimeses järjekorras või mis on järjekorras eespool. Aastaarvu, millal jõutakse Laia või Pika tänavani, mina täna nimetada ei oska. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Arengukava räägib meile ka mitmekülgsest erahuviharidusest lastele, ometi juba aastaid erahuvihariduskoolid käivad linnaga läbirääkimisi pidamas ja koostööd otsimas, aga linn neid ei toeta. Kas selline olukord jätkub või te plaanite siin muutust ja ka erahuvikoole toetada?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, esialgu ei ole plaanitud selles valdkonnas muutust. Ma olen sellel seisukohal, et tegelikult kõigepealt peaksid olema väga selgelt atesteeritud erahuvikoolid, et oleks tagatud kindlad nõuded ja siis me saame hakata rääkima sellest, et kas me hakkame neid rahastama või mitte. Tallinnas on väga palju munitsipaalhuvikoole, nii et tegelikult vajadus huvikoolide järgi on Tallinnas praktiliselt kaetud. Jah, me tegeleme sellega, et huviharidust saaksid ka need lapsed, kellel ei lähe, kelle peredel ei lähe majanduslikult hästi ja nad ei suuda ise huvitegevuse eest maksta. Ma arvan, et eelisjärjekorras me peaks lahendama selle küsimuse, et kõigile oleks tagatud võimalus saada huviharidust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Lugupeetud linnapea! ma olen seda küsimust tegelikult üritanud küsida ka abilinnapealt, aga vastust ei ole saanud, et tegelikult hea kolleeg Mart Luik juba küsis haridusasutuste kohta. Et Te nüüd vastasite lasteaedade teemal, aga minul oleks küsimus, et kui Kakumäel on juba 11 000 elanikku ja seal ei ole mitte ühtegi munitsipaalkooli, siis ma kahjuks ei näinud ka selles arengukavas, et sinnapoole üldse mingit mõtlemist oleks. Et kui me räägime, et laps peaks käima kodu lähedal koolis ja kui me kogu aeg hädaldame, et miks autodega sõidetakse teatud suundadest Kesklinna, siis see oleks ju tegelikult see kool või võib-olla isegi kaks sinna 11 000 elaniku kohta, oleks ju täiesti asi, mis päästaks päris palju ja teeks inimeste elu mugavamaks. Et äkki ikkagi planeeriks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult Haabersti piirkond on ju ... koolid on seal olemas, nende koolide kasutamise võimalus on olemas. Seega ei ole seal mingit põhjust käia Kesklinna kooli. Kui lapsevanemad valivad Kesklinna koolid, siis nad valivad seda ikkagi teadlikult ja ma ei usu, et sinna, konkreetselt Kakumäele, kooli ehitamine muudaks nende lastevanemate valikut, kes tahavad oma lapsi tuua Kesklinna koolidesse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Ma jätkaks samal teemal praegu, et teadupärast Kakumäe lasteaed sai enne täis ja laste järjekord ukse taha tekkis enne, kui ta isegi lahti tehti. Enne kui lint oli Keskerakonna poolt pidulikult lahti lõigatud. Et kui ma nüüd enne Teie vastust kuulates sain aru, et ei ole plaanis reaalselt juurde ehitada lasteaedu, kas Tallinna Linnavalitsus näeb siis ette, et linnaelanike kasvu hakatakse kuidagi kunstlikult piirama? Et kui palju meil siis on 12 aasta pärast Tallinnas elanikke, sest kasvavad Haabersti, Põhja-Tallinn, väga kiiresti Pirita, Kesklinn. Suur osa linnaosadest kasvab ja te ei plaani sinna midagi juurde ehitada, just kooli ja lasteaedade mõttes?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Veel kord ma kinnitan, et ega need uuringud on tehtud ja see, mis ma siin väidan, ongi see, mis tuleneb nendest uuringutest. Tegelikult juba mõnda aega tagasi me leidsime, et tulenevalt demograafilistest muutustest on meil mõistlikum lasteaedade probleemi näiteks lahendada mõnedes piirkondades ajutiste lasteaiahoonetega ehk ehitada lasteaedu teades, et demograafiline situatsioon mõnede aastate pärast muutub ja need hooned võivad tühjaks jääda - see ei ole mõistlik käitumine. Mõistlikum on seda lahendada ajutiste ehitistega, kui ehitada uut hoonet. Nii et kui vajadus kuskil piirkonnas on, siis tuleb seda niimoodi lahendada, aga mitte püsiehitistega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Et arengukavas on märgitud "Pargi ja Reisi" arendamine. Mul on küsimus, et kui palju on "Pargi ja Reisi" kasutatavus viimastel aastatel linnaelanike poolt kasvanud või on otse hoopis vähenenud, ning mida arendamine antud kontekstis arengukavas tähendab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! "Pargi ja Reisi" parklate kasutatavus on - ei ole suuri muutusi. Mõned aastad tagasi hakati väga intensiivselt kasutama Pirita "Pargi ja Reisi" parklat. Ma usun, et pärast seda, kui on valminud Haabersti ringristmik ja Haabersti maantee ... vabandust, Paldiski maantee, on saanud endale ühistranspordi raja, leiab rohkem kasutamist ka Haaberstis olev "Pargi ja Reisi" parkla sellepärast, et ma olen päris kindel, et pärast ühistranspordiraja valmimist on ühistranspordiga Haaberstist mugav liikuda kesklinna. Ja pigem see "Pargi ja Reisi" süsteemi arendamine tähendab seda, et nii nagu näitas ka ühistranspordi uuring, meil on eelkõige vaja suurendada ühistranspordi kiirust selleks, et selle kasutamine oleks mugavam ja seeläbi leiavad rohkem kasutamist ka "Pargi ja Reisi" parklad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et ma mõtlesin, et ma küsin punkti juures tõhusast linnajuhtimisest, sellest, mis toimub Tallinna linna juhtimisega, aga sellega minu meelest on kõik selge. Aga ma küsin midagi positiivset, et kuidas on arengukavas ära kirjeldatud Tallinna-Helsingi kaksikpealinna tulemine ja tunnel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma arvan, et tegelikult see on uue arengukava teema. Hiljutisel kohtumisel Helsingi linnapeaga rääkisime me ka tunnelist ja tõdesime seda, et täna loomulikult ei oska keegi öelda, mis aastal seda tunnelit ehitama hakatakse, aga me mõlemad leidsime, et tunneli projekt on saanud oluliselt reaalsemaks, kui ta oli 5 aastat tagasi. Ma arvan, et 3–4 aasta pärast, võib-olla 5 aasta pärast, on see projekt veelgi reaalsem. Aga ma arvan, et uue arengukava koostamisel tuleb kindlasti ka arengukavasse sisse kirjutada tunneli võimalik tulemine. Kindlasti ei ole see see projekt, mida hakatakse Tallinna linna rahadega ehitama, aga omapoolsed tegevused, need võimalused, et need raudteed saaksid ehitatud ja ühendatud, selles osas peab kindlasti Tallinna linn kogu aeg tegutsema ja need võimalused avatud hoidma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Minul on pisut maisevõitu küsimus. Nimelt arengukava näeb ette, et ehitatakse juurde 160 munitsipaalkorterit. Alles hiljuti lahvatas skandaal, kuidas tuntud inimene rakendas munitsipaalkorterit ärihuvides. Ja selle peale abilinnapea kommenteeris, Eha Võrk kommenteeris, et tegelikult linn ei teosta kontrolli munitsipaalkorterites toimuva üle ja ei plaanigi seda teha - ta usaldab. Sellega seoses ma küsin, et kas munitsipaalkorterite ehitamine on üldse sellisel kujul vajalik, kui te tegelikult ei taga, et selle saavad tõesti abivajajad? Kas te siiski kavatsete kontrolli tõhustada? Jaa, aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kindlasti kavatseme kontrolli tõhustada. Kindlasti on vajalik munitsipaalkorterite ehitamine. Meil on väga palju inimesi korteri järjekorras Tallinnas väga erinevatel põhjustel. Aga ma arvan, et Tallinn peab aitama ka neid inimesi, kes on korteri järjekorras, nii et munitsipaalkorterite ehitamist kindlasti ei lõpetata.
Mis puudutab seda juhtumit, mida Te nimetasite, siis see on mõnevõrra mitmekihilisem kui lihtsalt see, et selles korteris tehti lihtsalt äri. Et päris niimoodi see ka ei olnud. Aga korterite ehitamist kindlasti jätkame. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Aitäh! Hea linnapea! Tallinna arengukava ei sisalda absoluutselt mingit uut visiooni, see on pelk olukorra kirjeldus, halvemal juhul isegi selline mineviku Tallinn. Et millisest dokumendist me siis saame lugeda, milline päriselt saab olema linna areng. Üks näide sellest oli tunnel. Noh, tooks kas või mõne n-ö lause siit, et kirjeldada, kui meid äkki interneti vahendusel inimesed jälgivad, et tõepoolest, siin puudub see visioon. Et milline dokument selleks siis on? Mis on Tallinna tulevik? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mina ei jagaks Teie musta masendust. Et minu meelest on siin kirjeldatud nii visioonid, ma alustasin sellest, siin on strateegia 2030 - visioon. On kirjeldatud arengukava alaeesmärgid ja ma arvan, et selle arengukava juures on kõige olulisem ja kõige tähtsam see, et nendele eesmärkidele aitab kaasa ka see, et need tegevused on kirjeldatud linna eelarvestrateegias ehk nendel tegevustel on rahaline kate.
Et väga pikalt on olnud väga paljudes kohtades praktika, et arengukava on üks dokument ja strateegia on teine dokument ja tegelikult linna eelarve, mis aasta lõpus vastu võetakse, on veel kolmas dokument ja need dokumendid omavahel ei pruugi mitte kokku minna, siis meie oleme võtnud sellise eesmärgi, et me viime need kolm dokumenti omavahel kokku ja lähtume nii arengukava koostamisel reaalsetest võimalustest. Kirjeldame ära need võimalused eelarvestrateegias ja linna eelarve vastu võtmisel, iga-aastasel vastu võtmisel lähtume ka eelarvestrateegiast. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud linnapea! Rahanduskomisjonis oli just nimelt käsitlemisel Tallinna linna arengustrateegia. Et seal, selle punkti all, kus on lapsed 1,5 kuni 7 eluaastat. Ja seal oli välja toodud, et linn hoolitseb vaimse ja füüsilise puudega laste eest. Kõik on väga õige. Aga rääkides näiteks meedikutega ja rääkides kooliõpetajatega, tegelikult need probleemid, nn erivajadustega laste probleemid, mis on kerge puudega, või õigemini, noh ,nad on kas on logopeedilised või on kerge asperger või närvilisus või kõik see, et need lapsed tegelikult vajaksid juba eraldi lasteaeda. Et kui nad kooli ükskord jõuavad, saavad nendest ju täiesti normaalsed inimesed, seal on ainult väikest ... nendega on vaja tegeleda. Kas Tallinna linn on mõelnud näiteks sellised lasteaiad avada, kus tegelikult laps saab juba 3. eluaastast abi, et kooli minnes oleks ta täielikult korralik õpilane?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Mitte väga ammu oli Eestis võimul valitsus, kes tegelikult ütles, et tugispetsialistide ülalpidamine koolis on üleüldse kohalike omavalitsuste rida, et riik ei pea sellesse üldse panustama. Tallinna linn on tugispetsialiste kogu aeg toetanud selleks, et nad oleksid koolides olemas. Ja selles mõttes me natukene räägime teiega eri keelt. Et mulle tundub selline Teie ... mul on väga kahju, et Teie reformierakondlasena ei rääkinud seda juttu siis, kui nende tugispetsialistide rahastamine riigi poolt lõpetati.
Mis puudutab erilasteaedu, siis me oleme ju pigem liikumas selles suunas, et kõik lapsed, kõik inimesed omaksid võrdseid võimalusi ja et ka erivajadustega lapsed, nii palju kui võimalik, käiksid tavakoolides, tavalasteaedades. Ma arvan, see on mõistlik praktika. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kärk, palun!
Küsimus - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh, volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Me oleme väga rõõmsad, et Tallinn kasvab ja inimesi tuleb juurde. Sellega seoses tuleb ka juurde autosid ja on väga suur probleem parkimiskohtadega. Kas olete mõelnud parkimisprobleemide lahendamisele, eriti seda magalarajoonides? Esindan Mustamäed ja olen väga mures, mis saab edasi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jaa, oleme ikka. Et Mustamäel toimus mõned päevad tagasi üks ümarlaud, kus arutati võimalusi, kuidas Mustamäel oleks võimalik parkimisprobleeme lahendada. Seal olid nii linnaosa spetsialistid, linnaameti esindajad kui ka korteriühistute esindajad. Seal ei jõutud mingite lõplike lahendusteni, aga lepiti kokku, et tegelikult selle küsimuse lahendamisega töötatakse edasi ja püütakse leida siis sellised lahendused, mis ka korteriühistuid kõiki rahuldaksid.
Ja mis puudutab veel Mustamäed, siis Mustamäel on pilootprojektina valmimas üks parkimismaja. Juhul kui see projekt on ... see on siis koostöös erasektoriga. Juhul kui see projekt on edukas, see maja mustamäelaste poolt ka kasutust leiab, siis me tahame kindlasti seda praktikat jätkata ka teistes linnaosades ja loomulikult püüame siis ka Mustamäe teistesse piirkondadesse sarnasel kujul neid parkimismaju ehitada. Aga loomulikult me jätkame ka selle projektiga, mis on juba pikka aega kestnud ehk siis "Hoovid korda" projekti raames toetame korteriühistuid parkimiskohtade väljaehitamisel ja nii palju kui võimalik, kui linnal on ühistute juures maad, siis nende parkimiskohtade väljaehitamiseks anname ka ühistutele linnamaad, et nad saaksid seda teha. Aga see muidugi eeldab seda, et ka ühistud omalt poolt on aktiivsed ja tõesti tahavad seda teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, teine küsimus, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Aitäh! Hea linnapea! Et minule siiski meie linnaruumi mure ei anna rahu, et ma arvan siiski, et ka arengukavas võiks pakkuda lahendusi, võiks pakkuda strateegiat, kuidas linnaruumi kvaliteet paraneks, mitte ainult tõdeda, et ummikud on suurenenud ja autoliiklus on märkimisväärselt kasvanud. Et üks dokument Tallinnas, mis võeti vastu, kus oli seda visiooni, kus oli ka tegevusplaani, kuidas asja parandada, oli Tallinna jalgrattastrateegia, mis enne valimisi suure hurraaga kinnitati. Et miks see dokument ei leia mainimist arengukavas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma arvan, et uue arengukava juures kindlasti võiks jalgrattastrateegiat kui sellist mainida, aga ... mina tõsiselt ei mõista Teie muret linnaruumi pärast. Ma arvan, et Te näete ise, et meie linnaruum on väga kiiresti muutumas. No kas või üks näide on peatänava projekt, et see muudab oluliselt Kesklinna. Ka Reidi tee projekt on see, mis muudab tegelikult liikuvust Kesklinnas. Nii et neid projekte, täiesti käega katsutavaid projekte, mis on juba tegemisel, on päris palju.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Kas Tallinna arengukavas on koht Tallinna oma haigla ehitamisele või on plaanis Tallinna haiglad liita Tartu Ülikooliga?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, Tallinna haiglaid kindlasti ei liideta Tartu Ülikooliga. Jah, ka strateegias on Tallinna uue haigla ehitamine ära märgitud. Küll aga tuleb tõdeda seda, et Tallinna linn üksinda seda haiglat ei saa ehitada. Juhul, kui seda ehitada, tuleb seda teha koos riigiga ja see, milline on riigi otsus, no ma väga loodan, et järgmisse eelarvestrateegiasse, mis riigis tehakse järgmisel aastal, juba uue valitsuse poolt, et saab olema sisse kirjutatud ka Tallinna haigla projekt. Meil on selleks valmidus olemas. Oma strateegias me oleme selle ära kirjeldanud, aga reaalseteks suurteks investeeringuteks läheb ikkagi siis, kui on ka partner selleks valmis. Aga Tallinna haiglad on tugevad haiglad ja ma usun, et nad on võimelised iseseisvalt jätkama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra linnapea! Olime ühel meelel, et tegemist on ilusa dokumendiga ja osad ilusad mõtted nagu korruptsioonivastane võitlus, on ka ridade vahele ära peidetud, et lase ainult triikrauaga üle ja ongi näha. Et meile opositsioonis tundub, et need investeeringud, kui Te hakkasite nendest rääkima, et on väga kaldu nende piirkondade poole, kus elavad teie põhivalijad. Et üks näide, mille kohta ma olen alati küsinud, et millal saab Tallinna üks vanemaid ja ajaloolisemaid koolimaju Westholmi Gümnaasium oma juurdeehituse? Linnavalitsus on seda kogu aeg lubanud, et uues arengukavas ma seda jälle ei näe. Kas unustasite ära?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei ole unustanud. Eelarvestrateegias see dokument on tegelikult ju avalik juba sellepärast, et ta on linnavalitsuse istungilt läbi käinud. Seal dokumendis on see hoone täiesti sees. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Arengukavas räägitakse eesti keele õppe süvendamisest ja keelekümblusmetoodika rakendamist lasteaedade vene õppekeelega rühmades. Samas hiljuti abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et keelekümblusmetoodikaid kasutavad rühmad täiendavat finantseeringut ei saa. Et kas Te siin vastuolu ei näe?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Selles suhtes on Teil õigus, et me oleme võtnud eesmärgiks, et tõesti vene keelega lasteaedades eesti keele õpet tõhustada, aga tõhustada saab seda ikkagi siis, kui meil on olemas õpilased ... või, vabandust, õpetajad. Ja Tallinna lasteaedades juba sellel aastal on lasteaiad juba saanud lisarahastust selleks, et keeleõpet süvendada, et keeleõpe, eesti keele õpe, toimuks rohkemates lasteaedades ja see praktika kindlasti jätkub. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kärk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh! Täpsustav küsimus veel parkimise kohta. Et kas Tallinna linnal on planeeritud ka rahalised vahendid parkimisprobleemi lahendamiseks või kaasatakse vaid ... või on see vaid erasektori teema? Noh, ka näiteks see parkimismaja, et kas see tuleb linna rahadega või siis erasektori rahadega? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, siin on nagu kaks teed, mida me hetkel kasutame ja see ümarlaud, mis Mustamäel kogunes, see tahab otsida ka täiendavaid lahendusi. Aga kaks teed, nii nagu ma ütlesin. Kõigepealt linna toetusega. Ehk need rahad, mis on ka linna eelarves olemas, on linna toetus siis korteriühistutele parkimiskohtade väljaehitamiseks. Parkimismajad on siis erasektori teema. Tõsi, linn annab maa nende ... või seab hoonestusõiguse enda maale nende hoonete välja ehitamiseks, aga see on erasektori poolt ehitatakse nad välja ja siis ka majandatakse erasektori poolt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud linnapea! Saan aru, et tõesti on õige pea plaanis alustada või ka juba koostatakse lisaks käesolevale arengukavale, mida me praegu arutame, järgmist arengukava. Kui me nüüd otsustame täna arengukava vastu võtta, siis kui palju on neid linna arengut kirjeldavaid dokumente, mida tuleb arengukava vastu võtmise järel muuta või sellega kooskõlla viia? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Minu teada otseselt selliseid dokumente ei ole, aga nii nagu ma enne ütlesin, me tahaks, et kõik need strateegilised pikaajalised dokumendid oleksid omavahel kooskõlas, et kaoks ära see praktika, et kui lugeda strateegiat, kui lugeda eelarvestrateegiat, et siis võib sealt väga erinevaid asju leida. Et põhimõtteliselt nad peavad omavahel kooskõlas olema. Sellega on alustatud selle arengukava juures ja kindlasti uus arengukava ja pikaajaline strateegia ... noh pikaajalises strateegias on kindlasti rohkem kui on nüüd ühes eelarvestrateegias ja 4 aasta strateegias, aga need kaks dokumenti peaksid kindlasti omavahel kokku minema. Ma tõesti ei tea, et meil oleks vaja mingisuguseid muid dokumente hakata seetõttu muutma, et täna ... või ütleme järgmisel korral, kui on teine lugemine, siis see arengukava kehtestatakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults. Palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! 28. mail käesoleval aastal arutas rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul Tallinna arengukava 2018–'23. Märkenumbriga ME98. Arutelu oli sisukas, tihe, palju lisaküsimusi ja otsustati hääletamistulemisega 13 poolt, vastu ei olnud mitte ühtegi, 1 oli erapooletu. Palun mõelge, kujundage oma arvamus ja toetage antud eelnõu! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg! Saab ainult kaks küsimust esitada ühe eelnõu .... jajaa, aga ühe eelnõu menetlemise käigus ainult kaks küsimust. Küsimusi rohkem ei ole.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt linnavolikogu töökorra § 14 ei saa eelnõu esimesel lugemisel vastu võtta, kui sellega võetakse vastu linna arengukava. Sellest tulenevalt panen teie ette hääletusele määruse eelnõu "Tallinna arengukava 2018–2023" esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise teisele lugemisele. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Suunata II lugemisele Suunata II lugemisele
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, 1 vastu, 7 erapooletuid, on eelnõu saadetud teisele lugemisele.
17:08 Päevakorra punkti alustamine - 4. ME99 Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) 4. ME99 Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Tallinna põhimääruse muutmine". Alustame selle eelnõu esimese lugemisega. Sõna ettekandeks saab Tallinna linnasekretär Toomas Sepp. Palun!
Ettekanne - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed! Olen teie ees Tallinna põhimääruse muutmise eelnõuga. Eelmine kord oli tegemist väga suurte põhimõtteliste muudatustega. Seekord on teema tunduvalt kitsam.
Nimelt on 2017. aasta lõpus Riigikogu vastu võtnud muudatused püsiasustusega väikesaarte seaduses ja siia sisse on siis arvatud saared, mis on alla 100 km² ja kus elab vähemalt 5 elanikku. Vabariigi Valitsus on omakorda kinnitanud siis väikesaarte loetelu 2018. aasta jaanuari lõpus ja selle järgi kuulub siis ka Aegna saar väikesaarte hulka, kus on püsiasustus.
Kui rääkida arvudest, siis tõepoolest on üle 5 elaniku - seal on 15 elanikku, sh hääleõiguslikku elanikku, st hääleõiguslikud selle seaduse mõistes on need inimesed, kes on 15-aastased ja vanemad. Nii et selleks, et reguleerida siis seda, kuidas demokraatia toimub Aegna saarel, on meil vaja siis vastavalt seaduse nõudele - ma ei hakka siin kommenteerima, kas see on nüüd kõige otstarbekam ja kõige õigem tee kõikide selliste probleemide lahendamiseks -, aga meil on vaja selleks siis seaduse kohaselt Tallinna põhimäärust muuta ja põhimääruses reguleerida ära, kuidas üldkogu valitakse, saarevanem paika saab, missugused on saarevanema õigused ja kohutused. Ja seda see eelnõu, mis on teile esitatud, siis ka käsitleb.

Selle kohaselt on siis üldkogu püsielanike koosolek, hääleõigus on siis nendel inimestel, kes on vähemalt 15-aastased. Miks 15, miks mitte 16 ega 18 - see küsimus siis ilmselt tuleks seadusandjale esitada. Ja siin on kokku lepitud ka need reeglid, kuidas kogu hakkab koos käima. Omalt poolt oleme võtnud ühendust nende inimestega, kes väikesaartega analoogseid küsimusi lahendavad ja selle alusel oleme siis kavandanud ka selle eelnõu, mis siin on Teie ees. Oleme rääkinud ka Aegna elanikega. Seal toimus eraldi ... või nende inimestega eraldi koosolek. Haldusterritoriaalselt Aegna saar on Tallinna linna koosseisus ja omakorda Tallinna linnas on Kesklinna territooriumi alla arvatud.
Ja me oleme siis arvestanud selle saare üldkogu reglemendi koostamisel ka saare elanike arvamustega. Nii et üldkoosolek tuleb kokku kutsuda esimene, et saaks ära valida saarevaht ja selleks on siis ... vabandust, saarevanem. Ja selleks siis on volikogu esimees või tema asendaja see, kes siis peab esimese koosoleku kokku kutsuma.
Ja see eelnõu vajab kahte lugemist, kuna tegemist on Tallinna põhimääruse muutmisega ja seda ütleb ... Tallinna põhimääruse rakendussätted ütlevad seda. Nii et seda protseduuri täpsustama ma ei hakka. See on teile siin välja kirjutatud. Ei hakka sel teemal rohkem võib-olla rääkima.
Nii palju veel, et kui keegi arvab, et täna Tallinn ei tegele Aegna saarega, siis vastupidi. Sinna on Tallinna poolt laevaühendus maist septembrini, kuhu saab ka siis Tallinna elanik, kui varakult registreerub, kasutades ühistranspordi võimalusi, väga soodsalt. Ja teine teema, mis on, et me toetame ... Seal Aegna saarel on ka täna Tallinna Keskkonnaameti haldusalas olev loodusmaja, kus käivad siis ka lapsed loodusraja projekti raames. Tallinna linn toetab Aegna saare tegevust ka sellega, et sinna on korrakaitsevahendite arvelt tehtud leping vabatahtliku reservpäästerühmaga, kes siis tagab korrakaitse ja sellise esmaabi teenuste andmise saarel.
Palun siis seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma küsin natukene selliselt rõõmsameelsemalt. Et kuidas seal täna asjad käivad ja mis on selle saarevanema selline õiguslik staatus? Et kas võib eeldada, et ta hakkab näiteks lepinguid tegema Saaremaa vanemaga? Ja teiseks, kas Te eeldate, et tuleb ka suur kampaania seal vanema kandideerimiseks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Jah, aitäh küsimuste eest! Ma alustaks sellest teisest küsimusest, millele mul head vastust ei ole. Ma tean, et seal on aktiivseid inimesi. Ka meie oleme nendega kohtunud. Ilmselt Teiegi olete kohtunud nende inimestega, kes võib-olla juba eeldavad, et nemad selles ametis on. Aga kui on sul 15 inimest ametlikult saarel, palju neist tegelikult veel kohal viibib, siis ega see väga suur hulk ei ole, kes seal kandideerida saavad ja kes selleks tööks võimelised on ja ilmselt me astumegi siin sammsammult, et saame vahi paika, siis saame ka pärast seda ülesannetest rääkida.
Mõned ülesanded, mis siin kirjas on §-s 104 märgiga 4, need on need, mida ta teha võib, aga mis mahus temaga koostöö hakkab toimuma, see ikkagi sõltub sellest ka, et kui suur võimekus seal saab olema. Et siin ma nagu ette ei ruttaks ajast. Ja see esimene küsimus puudutas .... Sellest ma nagu rääkisin - ülesannetest, tegevusest-, aga mingi ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Oli küsimus, kas tuleb kampaania ka?
Ettekanne jätkub - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Kas kampaania tuleb? Mina ei ole kavandanud ja isegi linna valimiskomisjon ei sekku sellesse tegevusse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnasekretär! Eelnõuga antakse saarevanemale, ma saan aru, õigus osaleda sõnaõigusega volikogu istungitel. Et mis see täpselt tähendab? Seletage palun lahti, mis sõnaõigus tal siin olema saab siis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Sõnaõigusega istungil osalemine on ette nähtud seaduses. See on seaduse nõue ja see tähendab sama, et kui see saarevanem saab valitud, siis ta põhimõtteliselt võib siia saali tulla ja nii nagu teie käe püsti tõsta, nii ka tema käe püsti tõsta või märku anda. Ja paraku jah, kas see kedagi rõõmustab või ei rõõmusta, aga ta saab ... talle peab siis sõna andma siin. .... Loomulikult ei ole ta keegi hääletaja saalis, aga ta on samasugune nagu linnavalitsuse liige. Kui soovib sõna, saab ka sõna siin.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Eelnõuga pannakse saarevanemale ka kohustused õnnetusjuhtumite korral ise organiseerida abi inimestele kuni siis abi saabumiseni.
Aga minu küsimus puudutab seda, et see on väga suur kohustus. Kas tal on nagu ka tagatud ütleme siis kriisi korral vahendid, et senikaua ta saaks seda organiseerida, kuni abi saabub?
Ettekanne jätkub - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Jah, aitäh küsimuse eest! Seni on see toiminud niimoodi, et probleem ei olegi püsielanikes. Probleem on pigem selles circa 10 000 inimeses, kes seda hooaja jooksul külastavad. Ja selleks ongi meil leping selle reservpäästerühmaga, kellel on ööpäevaringne valve seal olemas ja kellel on kõik sidevahendid, et kutsuda kiiresti sinna kiirabi. Nii et see võimekus ... Jah, seaduses on kirjutatud, et see on nagu tema ülesanne. Aga tegelt teeb ta seda koostöös kindlasti seal saarel oleva reservpäästerühma liikmega.
Küsimus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ma küsiks ka. Et sooviks ikkagi täpsustada. Et see sõnaõigus ikkagi ei tähenda, et iga eelnõu puhul on kahe küsimuse ja ühe sõnavõtu õigus. See ikkagi tähendab, et peale päevakorra ammendumist on võimalus võtta sõna, nii nagu ka linnavalitsuse liikmetel.
Ettekanne jätkub - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Jah, see on üks, aga samal ajal, kui siin täna oleks - ma ei tea, ma ei näe küll ühtegi saare elanikku - kui tänast päevakorrapunkti arutatakse, siis põhimõtteliselt volikogu esimehel on õigus anda talle sõna ka tänase päevakorrapunkti osas, näiteks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole.
Ettekanne jätkub - linnasekretär Toomas Sepp Toomas Sepp
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova. Palun!
Kaasettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Hea volikogu! Õiguskomisjon arutas seda eelnõu ja kinnitas teda esitatud kujul. Ma pean teile ühte ... ja palun toetada eelnõud! Ma tahan teile lihtsalt märkida seda, et linnavolikogu määrusega muudetakse püsiasustustega väikesaarte seadusest tulenevalt Tallinna põhimäärust. Ja Tallinna põhimäärusesse lisatakse uus peatükk 13 "Aegna saare üldkogu reglemendi ja saarevanema valimise kord". See on just meie eelnõu sisu. Ja meie arutasime päris pikalt. Meil esinesid mitu inimest. Esitasime päris palju küsimusi. Ma kohe võin öelda, mida me arutasime. Härra Kollist küsis, millised õigused on saarevanemal ja millised neist tulenevalt otseselt seadusest. Nii nagu teie praegu esitasite need küsimused. Ettekandja vastas, et saarevanema õigused on loetletud põhimääruses ja seaduse järgi on saarevanemal õigus osaleda sõnaõigusega linnavolikogu istungil. See on vastus sellele küsimusele, mis praegu oli esitatud. Muus osas eelnõu koostaja võrreldav erinevate valdade ja linnade poolt vastu võetud õigusakti, mis sätestavad saarevanema õigused ja kohustused. No ja kõige peamine roll on saarekonna esindaja ja selles probleemi ...
No ja peale selle härra Berezovski, härra Arro küsis .... esitab meid siis Kesklinna Valitsus ... No vot need probleemid ja me arutasime nii ja naa. Meid oli 12. 9 hääletasid poolt .... hääletas poolt ja peale selle, ja 3 oli erapooletud. Vot nii see oli.
Palun toetada eelnõu! Ja lihtsalt omalt poolt ütlen, seda vaja teha nendele probleemi. Me peame teada nendest probleemidest ja võib-olla alustame uut elu meie kesklinnas ja Aegna saarel, kui meil on juba kord, kuidas nad seal hakkavad tegutsema.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt linnavolikogu töökorra § 14 ei saa eelnõu esimesel lugemisel vastu võtta, kui sellega muudetakse linna põhimäärust.
Sellest tulenevalt panen teie ette hääletusele määruse eelnõu "Tallinna põhimääruse muutmine" esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise teisele lugemisele. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Suunata II lugemisele Suunata II lugemisele
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on eelnõu saadetud teisele lugemisele!
17:22 Päevakorra punkti alustamine - 5. ME75 Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord 5. ME75 Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Nii! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Esitan Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord". Lihtsustades tähendab see siis seda, et Tallinna linn osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi toetava meetme tegevuse puuetega inimeste eluaseme kohandamise raames programmis, kus me siis ligemale 1,9 miljoni suuruse toetuse eest järgneva 5 aasta jooksul kohandame kuni 376 tallinlase eluruume. Euroopa Regionaalarengu Fondist hüvitab riik siis 85% kogu maksumusest ja 15% jääb Tallinna linna kanda. Käesoleva korra järgi oleme planeerinud kohandada sel aastal kuni 50 eluruumi. Kõik ülejäänud eluruumid kohandatakse järgnevate aastate jooksul.
Eluruumide kohandamise toetust saavad taotleda need isikud, kellel on Sotsiaalkindlustusametis tuvastatud puue: keskmine, raske või sügav; puudest tulenev erivajadus liikuvusega seotud toimingutes; köögi- või hügieenitoimingutes ning kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringselt elamiseks ette nähtud eluruum Tallinna linnas.
Loetlen ka töö liike, mis kuuluvad kohandamisele. Need on näiteks: platvormtõstuki, laetõstuki ja ukseautomaatika paigaldus; vaheplatvormita kaldtee rajamine; hoone välisukse ja korteri välis- ja siseukse ava kohandamine; uksekünnise paigaldamine ja lävepakkude ukseava kohandus ning tualettruumide kohandamine, st pesuruumi ja WC-ruumi kohandust näiteks WC-poti vahetamist inva WC-poti vastu. Seega on eluruumide kohandamise eesmärk liikuvusega seotud toimingute, köögi- ja hügieenitoimingute parandamine.
Eelmisel aastal osales Tallinna linn ka katseprojektis koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega. Eelmisel aastal kokku projekti raames teostasime töid 45-s Tallinna elamus. Katseprojekt õnnestus väga edukalt ja selle määruse eelnõu väljatöötamisel juhindusime just saadud teadmistest ja kogemustest. Palun teil eelnõud esitatud kujul toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Austatud esineja! Ma loen siitsamast välja, et Tallinnas on nagu rohkem kui 36 400 inimest, kes nii või teisiti vajaksid toetust. Ja kas ma saan õigesti aru, et tegemist on Euroopast, kust iganes, tulnud vahenditega, mida kavatsetakse tallinlaste jaoks ära kasutada ja nüüd on minu küsimus Teile. Palju riigi poolt või ütleme fondidest eraldatud vahenditele lisab Tallinna linn ise juurde?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et nii, nagu ma enne ettekandes ütlesin, siis selle projekti raames on Tallinna linna oma osalus 15% ja see on summa suurusjärgus kuskil 280 000 eurot. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea abilinnapea! Aitäh ettekande eest! Ma küsin, et kas puuetega inimeste arv Tallinna linnas on viimastel aastatel suurenenud või vähenenud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Noh, kui me võtame niimoodi, et Tallinna linna rahva arv kasvab, siis ka puuetega inimeste ja elanike arv kasvab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Ja kas ma ... vat eesti keel on ka väga keeruliseks läind, kohanduste arvuks selle projekti järgi on 376. Kas see tähendab, et 36 400 inimesest ütleme kusagil siis võimalus saada tuge on 376 või?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Siinkohal selles mõttes olete Te õigesti aru saanud, et selle projekti raames me kohandame kuni 376 eluruumi.
Nüüd, mis puudutab seda arvu, millest Teie räägite, palju on Tallinnas erivajadustega või puudega isikuid, siis kahtlemata see hulk on suurem, aga siinkohal tuleb ka ette juba öelda, et on ju inimesi, kes on eelnevalt linnalt tuge saanud ja neid eluruume on ka eelnevalt kohandatud. Nii et see arv ei ole päris 1:1 mõõdetav. Aitäh! Arv, vabandust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Austatud abilinnapea! Kas mõiste "eluruum" alla mahuvad ka eramud või on tegemist ainult korteritega? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Merike Martinson. Palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Mahuvad ka eramud. Aitäh!
Kaasettekanne - Merike Martinson Merike Martinson
Aitäh! Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekul arutati seda eelnõud, avaldati tunnustust oma sõnavõttudega sellele tegevusele ja eelnõule. Ja omalt poolt võin öelda, et tõepoolest, möödunud aastal läbi viidud katseprojekt, mida Tallinna linnale usaldati, sai viidud läbi edukalt ja 45 inimest said ... elukoht sai kohandatud vastavalt nende toimetuleku vajaduseks.

Ja komisjoni siis selline tulemus on, otsustati häälteenamusega 14 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud. Head kolleegid, me oleme töötanud poolteist tundi, vaheaeg 15 minutit.
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jätkame istungiga.
17:46 Päevakorra punkti alustamine - 6. ME76 Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas 6. ME76 Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Teie ees on määruse eelnõu "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas". Tegelikult Tallinna linnal ei ole siiani korda, mis reguleeriks kolmerattaliste jalgrataste, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamist tasulisel sõitjateoveol Tallinnas. Ühistranspordiseadus ütleb selle kohta: § 1 lg 8 kohaselt reguleeritakse motoriseerimata transpordivahendi, mootoriga jalgratta ja muu ühistranspordi seaduse reguleerimisalast välja jääva sõiduki kasutamist tasuliseks sõitjateveoks teeliikluses kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktiga". Hinnanguliselt osutab Tallinnas kolmerattaliste ratastega nn velotaksodega tasulist sõitjate vedu 5–6 ettevõtet paarisaja jalgrattaga. Kuna kolmerattaliste ratastega osutatav sõitjatevedu on reguleerimata, siis tegutsevad sõidukijuhina alaealised; hulgaliselt rikutakse liiklusseadust ning teenust osutatakse jalgratastega, mille tehniline seisukord ja ohutus on teadmata. Põhimõtteliselt sama on ka meil siis loomveokite ja nende rongide suhtes siis, mis soovivad sõita linnas. Ja selleks ongi siis see määrus.
See määrus siis reguleerib teenindaja kaardile esitatavaid nõudeid; teenindajakaardi taotlejale ja omajale esitatavaid nõudeid; teenindajakaardi andmisest keeldumist ja kehtetuks tunnistamist; jalgrattale esitatavaid nõudeid; lõbusõidurongile esitatavaid nõudeid; loomveokile esitatavaid nõudeid; juhi kohustused sõitjate veol; sõitjate õigused ja kohustused; volituste andmine linnaosa valitsustele; Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmist; Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamist.
See on väga vajalik eelnõu. Ma sooviksin tänada seda juhtivat komisjoni, kes siis tegi ka hulgaliselt ettepanekuid, mida siin eelnõus on arvestatud. Ja põhimõtteliselt ongi kõik praegu selle eelnõu osas. Nii et, kui on küsimusi, siis palun, proovin vastata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Et Te ikka panite tähele, et väljas on juba suvi. Et turismihooaeg Tallinnas käib tegelikult mürinaga, pikemat aega. Te tulete sellise ettepanekuga praegu, väga olulise ... võtta vastu eelnõu, mis väga oluliselt mõjutab turismipilti Tallinna linnas, konkreetseid inimesi, kes selle asjaga tegelevad ettevõtluse vormis, jõustumisega 1-kuulise tähtajaga. Kas Te ei leia, et Te lihtsalt rikute paljude inimeste äri ära keset suve, keset turismihooaega? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma leia seda, sellepärast et üsna hiljuti muutusid nagu, kuidas ma ütlen, läks Munitsipaalpolitsei haldusalasse ka taksondus, kus olid samad probleemid ja just vesteldes Munitsipaalpolitsei direktoriga praegu, ta ütles, et kui sõiduvahendid on korras, siis see võtab aega pool tundi selle sõitjateveo kaardi välja andmine, et see ei võta rohkem mitte aega. Loomulikult kõik mittekorras olevad sõidukid, need on juba ohtlikud linnaliikluses, ja need loomulikult ei saa seda. Nii et me proovime nii kiiresti kui võimalik korrektsed vahendid lasta trassile ja selleks ongi see kuu aega üsna normaalne aeg selleks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh, härra esimees! Liberaalina pean ma ütlema, et mul ei ole selle vastu mitte midagi, et parkimistasu maksmise korraldamine, kontrollimine, viivistasude määramine ja muu seesugune antakse ... on õigus üle anda eraõiguslikele, juriidilistele asutustele - see on täiesti normaalne. Aga ma nüüd läheksin natukene sellest määrusest sellest, et eraõiguslikel on õigus korjata raha ja määrata trahve, mis iganes, natuke kaugemale. Ja minu küsimus Teile, ma ei saa rääkida ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Et, hea kolleeg! ... meil on praegu teine päevakorrapunkt.
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Vabandust!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei ole viga, Te võite lõpetada mõtte. Ma vastan Teile. .... Muidugi!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Nüüd ma küsin, et nüüd, kui te olete eraõiguslikele andnud selle rahavärgi ja kogumise määramise üle ja kui te teete temaga lepinguid, kas te panete nendele eraõiguslikele institutsioonidele ka lepingu sõlmimisel mingid kohustused ka peale? Noh näiteks parkimisplatsi korrastamise või selle parkimiseks kohandamise või nendes küsimustes? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Lepime kokku ikkagi nii, et lugupeetud ettekandja vastab sellele küsimusele siis, kui me hakkame seda päevakorrapunkti menetlema. See jääb meelde ...
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma sain küsimusest aru. Ma vastan siis. Te ei pea kordama küsimust.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea abilinnapea! Tegemist on siiski Eesti sellise visiitkaardiga, kui sõidutatakse näiteks turiste. Minu küsimus on selles, et sõidukile on küll erinevad nõuded olemas, aga et kas ka juhile on olemas mingid keelenõuded, et ta peab oskama, ma ei tea, erinevaid keeli?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! See määrus reguleerib, ma kohe ... juhile, jah, esitatavad nõuded. Juht on siis kohustatud ... Ma ei tea, siin on kirjas, Te olete lugenud. Ma võin ette lugeda. Juht on kohustatud siis kandma sõitjate veol teenindajakaarti rinnal nähtaval kohal, esitama teenindajakaardi kontrollõigusega ametniku nõudmisel jne jne. Aga ma tahan seda öelda, et tal on täpselt samasugused kohustused, põhimõtteliselt, ka keele osas, nagu on taksojuhtidel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et reisijate veoks jalgrattaga on kehtestatud mootorsõiduki juhtimisõiguse nõue ja eeldatavasti peaks see nõue tagama selle, et juhid tunnevad liikluseeskirju ja liiklevad vastutustundlikult. Kas linn on nüüd enne sellise nõude kehtestamist uurinud, kui palju täna tegutsevatel juhtidel on üldse mootorsõiduki juhiõigused?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Linn seda uurinud ei ole. Aga see määrus eeldabki seda, et see on. See tähendab seda, me eeldame kõigepealt seda, et see on täisealine, see juht, kes sõidab liikluses inimestega. Talle laienevad põhimõtteliselt jällegi taksoveo reeglid. Seal sõidukil isegi peavad olema eks ole ohutusrihmad jne. Nii et selle määruse koostajate arvates peaks olema ta vähemalt 18-aastane. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Mul on lihtne küsimus, et see, ütleme, jalgrattaga turistide vedamine on tegelikult jõukohane ju 16–17-aastastele noortele ka, et miks te võtate noortelt võimaluse lihtsalt lisateenistust teenida, et nad saaks suurepäraselt selle juhtimisega hakkama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Esiteks see on vastutuse ea küsimus ilmselt siin. Proua Särgava on minuga nõus selles küsimuses. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Jah, aitäh! Lugupeetud eesistuja, kallid kolleegid! Linnamajanduskomisjoni koosolekul käesoleva aasta 22. mail on see punkt läbi käinud. Ja 10 inimesest otsustati 8 poolt hoida, kedagi vastu ei olnud ja 2 erapooletut. Ja otsustati toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega. Punkt 1 "Muuta määruse eelnõu § 2 lg 4 ja sõnastada see järgmiselt: "Teenindajakaardi tagaküljele kantakse teave võimaluse kohta kontrollida teenindajakaardi kehtivust Tallinna veebilehel tallinn.ee ja kinnitus, et juhil on õigus töötada juhina sõitjateveol."". Ettepanek punk 2. "Muuta määruse eelnõu § 3 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt "Omama jalgratta juhtimiseks mistahes kehtivat mootorsõiduki juhtimisõigust ja lõbusõidurongi juhtimiseks vastava kategooria juhtimisõigust."".
Nii! Punkt 3. "Muuta määruse eelnõu § 4 lõiget 3 ja sõnastada seda järgmiselt: "Teenindajakaardi kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel teenindajakaardi number ja kehtivusaeg."".
Ettepanek 4. "Muuta määruse eelnõu § 8 lõike 1 punkti 6 ja sõnastada seda järgmiselt: "Sõitma sihtkohta soovitud teed pidi, välja arvatud juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav, sellel liiklemine on keelatud või lõbusõidurongi puhul, mille liikumistee on määranud kindlaks Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastatult vastava linnaosa valitsusega."".
Ettepanek number 5. "Muuta määruse eelnõu ja lisada uus paragrahv 13 järgmises sõnastuses: "§ 13. Määruse § 6 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019."".
Ettepanek number 6. "Määruse eelnõu lisa ja asendada teenindajakaardi vormi tagaküljel tekst "riiklikus ühistranspordiregistris" ja "at the national public transport register" vastavalt tekstiga "Tallinna veebilehel www.tallinn.ee" ja "on the website of Tallinn www.tallinn.ee".
Ongi kõik. Palun toetada eelnõu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimusi. Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kas komisjonis oli arutelul ka kui palju on nende velotaksodega olnud siis neid õnnetusi, reaalseid intsidente? Kui suured probleemid?
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh! Antud istungil ei ole arutletud konkreetselt, kui palju ja missugused õnnetused on olnud just nende taksodega nagu, et ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Ja minu küsimus on, et kuulge, kui Te lugesite ette praegu nii palju muudatusi, mis te viite eelnõusse sisse ja mis kindlasti on õiged ja vajalikud, siis kas ei oleks targem võtta vaheaeg ja teha sellest uus tekst ja esitada need muudatused ka meile kõigile kirjalikult?
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Ma arvan, see ei ole minule adresseeritud küsimus.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Miks ei ole?! Te olete kaasettekandja. Kui on 6–7 muudatusettepanekut, see pikast tekstis kaob ära ju!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Selles mõttes küll. .... Ma nõustun Teiega, jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Hea ettekandja! Turismihooaeg on nüüd täies hoos juba ja kas Te leiate, et velotaksojuhtidel on praegu piisavalt aega, et ennast nende muudatustega nii äkki kõigega kurssi viia? Mitte kurssi, aga isegi nagu nad ellu viia.
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Kui Te küsite minu arvamust, siis minu arvamus on selline, et meil on aega veel reguleerimata seda alal hoida, st see aeg on see riskiaeg, mis võiks juhtuda. Et praegu mingisugust reguleerimist ei ole.
Ja teine punkt on see, et transpordisektor kohendub üsna paindlikult ja kiiresti nendele muudatustele, mis nõuab omavalitsus nendelt, nagu. Et selles mõttes, et see, mis toimus taksonduses, põhimõtteliselt seda võiks üle viia ka velotaksondusse. See on puhtalt minu arvamus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Jah. Kõigepealt sõnavõtt kohapealt Helve Särgava, palun!
Sõnavõtt - Helve Särgava Helve Särgava
Head kolleegid! Mina tahan küll väga tunnustada praegu Tallinna Linnavalitsust, sest tõepoolest see on selline n-ö väga oluline, kui jalgratta, lõbusõidurong ja loomveokid, et on reguleeritud. Tõepoolest, see kasutamine on ära reguleeritud, missugune peab olema selle n-ö juhi teadmised. Nii et kuigi jah, me võime ju rääkida, et kuu aega on võib-olla ... n-ö võinuks see olla varem. Aga ma ütleksin ikkagi, et igal juhul olgu siis juba see tehtud ja parem hiljem kui mitte kunagi.
Nii et tegelikult mina küll ütlen, et see on väga vajalik, selline reguleerimine. Sest kui ma võrdlen Lätit, kus valitseb eriti velotaksonduses, võib-olla ei ole õige öelda sõna, tõepoolest täiesti selline ... mingit korda ei ole, siis selle reguleerimine on vajalik. Ja ma kutsun küll ülesse kolleege kindlasti selle poolt hääletama!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Sõnavõtt - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Kindlasti me hääletame ja mina isiklikult kah selle eelnõu poolt. Aga minu küsimus jäi õhku rippuma, sellepärast et kuus vist muudatusettepanekut vuristati ette. Mis siis edasi saab? Kas siis me näeme neid kirjalikult, et pärast poolt hääletada või ongi, jääbki kõik nii nagu oli? Ettekandja praegu tunnistas ju, et võiks olla need muudatusettepanekud meile ka kirjalikult esitatud. Ma ei tea, kellele see küsimus on praegu?
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ma võtan siis ka sõna. Et tegelikult, lugupeetud kolleegid, kõik muudatusettepanekud on AKTAL-is ilusti olemas ja kui te tahate seda läbi vaadata, siis seda saab teha ja seda oli võimalik teha ka enne istungit. Enno Tamm, palun, kõne puldist!
Kõne - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Teen ettepaneku veel mõneks muudatuseks nimetatud eelnõus. Ühesõnaga on siis muudatusettepanekud linnavolikogu määruse eelnõu "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas" juurde. Punkt 1. "Muuta määruse eelnõu § 10 ning sõnastada see järgmiselt: "§ 10. Volituste andmine. Anda Tallinna linnaosade valitsustele õigus korraldada lõbusõidurongi teenuse pakkumiseks riigihankeid."".
Teiseks. "Täiendada määruse eelnõu uue paragrahviga 13 ja sõnastada see järgmiselt: "§ 13. Rakendussätted. Määrus jõustub 1. juulil 2018."". Selgitus. Antud muudatus täiendab linnamajanduskomisjonis tehtud ettepanekut rakendada määruse § 6 1. jaanuarist 2019. Mõistlik on anda ka määruse üldiseks rakendamiseks rohkem aega, kui eelnõus on ette nähtud. Kui mõlemat muudatust toetatakse, on paragrahv 13 lõplik sõnastus järgmine: "Määrus jõustub 1. juulil 2018. Määruse § 6 rakendatakse 1. jaanuarist 2019". Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Kõne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Palun! Head kolleegid! Ja kasutades hetkel võimalust, et ma olen kõnepuldis, ma tahan vabandada meie hea kolleegi Jürgen Ligi ees, keda siis oli, nagu te kõik olete nii ajakirjandusest kui sotsiaalmeediast lugenud, Paldiski maanteel kummitanud üks buss. Nimetatud numbriga buss, mis olla siis väidetavalt olnud Linnatranspordi Aktsiaseltsile kuulunud, oli samal hetkel Männikul ja kuna ta on GPS-iga varustatud, siis siirdus sealt Hobujaama, seal ta oli lõunaajal ja alates poole kümnest asus ta teenindama 3. liini. Nii et ma väga vabandan Jürgen Ligi ees, et teda buss segas harjumuspärasel moel sõitmast. Aga me ei suutnud kuidagi tuvastada, et tegemist oleks olnud Linnatranspordi Aktsiaseltsile kuuluva bussiga.
Ja et veidi leevendada tema pahameelt ühistranspordi vastu, ma tahtsin talle hea meelega üle anda täna kingituse. Aga kuna teda ei ole, siis lubage teha seda nii, et ma annan selle üle Reformierakonna fraktsiooni esimehele. Aitäh!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Kas see on Linnatranspordi raha eest ostetud või?
Kõne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Jaa.
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Ma ei taha. Ei taha, ei taha. Aitäh! Viige tagasi, ärge tooge siia minu lauale! ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii!
Tallinna Linnavolikogu liige - Õnne Pillak Õnne Pillak
Äkki saaks seda ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja-jaa. Kas on see protseduuriline või?
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal

On.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Hea esimees! Et mul jääb natuke segaseks. Et mis ajast kodanikud toovad esemeid linna raha eest ostetuid teiste inimeste laudadele? Et see on natuke piinlik. Äkki keegi volikogust korjaks selle rämpsu nüüd ära? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Head kolleegid! Mul on ettepanek, et me ei hakkaks nagu algatama arutelu sel teemal. Ma arvan, et kui selline asi on kellelegi üle antud või jagatud, siis see raamat kindlasti oli selleks ka mõeldud ja ka trükitud ehk siis jagamiseks, mitte müümiseks.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No siis seda saab jätta seal, kus ta on.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aga vii see linnapeale.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Head kolleegid! Me võiksime tegeleda ikkagi eelnõuga.
Nüüd, meil on siin menetluses muudatusettepanekud. Vaatame läbi. Kõigepealt ma küsin, kas võib-olla ettekandja soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei soovi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga siis vaatame läbi muudatusettepanekud. Et kõigepealt linnamajanduskomisjoni muudatusettepanekud. Kuna muudatusettepanekud, nagu ma ütlesin, on AKTAL-is välja toodud ja olid ka ette loetud puldist, siis ma ei hakka neid ette lugema ja vaatame siis neid selles järjekorras, kuidas nad olid esitatud. Muudatusettepanek number 1. Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Linnavalitsus toetab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? .... Ei soovi.
Muudatusettepanek number 2. Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Toetab!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? .... Ei soovi.
Muudatusettepanek number 3. Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Toetab!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? .... Ei soovi.
Muudatusettepanek number 4. Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Linnavalitsus toetab!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? .... Ei soovi.
Muudatusettepanek number 6. Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Linnavalitsus toetab!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? .... Ei soovi.
Nüüd siin on muudatusettepanekud, mida on esitanud hea kolleeg Enno Tamm, aga seda ma loen veel üks kord ette.
Nüüd muudatusettepanek number 1. Muuta määruse eelnõu § 10 ning sõnastada see järgmiselt: "§ 10. Volituste andmine. Anda Tallinna linnaosade valitsustele õigus korraldada lõbusõidurongi teenuse pakkumiseks riigihankeid.".
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Linnavalitsus toetab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Muudatusettepanek number 2. "Täiendada määruse eelnõu uue paragrahviga 13 ja sõnastada see järgmiselt: "Paragrahv 13. Rakendussätted. Määrus jõustub 1. juulil 2018". Ja selgitus. "Antud muudatus täiendab linnamajanduskomisjonis tehtud ettepanekut rakendada määruse § 6 1. jaanuarist 2019. Mõistlik on anda ka määruse üldiseks rakendamiseks rohkem aega, kui eelnõus on ette nähtud". Kui mõlemat muudatust toetatakse, on § 13 lõplik sõnastus järgmine: "Määrus jõustub 1. juulil 2018. Määruse § 6 rakendatakse 1. jaanuarist 2019."". Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Linnavalitsus toetab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Nüüd on muudatusettepanekud läbi vaadatud ja võime asuda lõpphääletuse juurde.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud.
18:12 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE104 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule 7. OE104 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed! Kohalike maksude seadus § 5 punkt 10 kohaselt on parkimistasu kohalik maks. Liiklusseaduse kohaselt korraldab kohaliku omavalitsusüksuse territooriumi tasulise parkimise alal parkimist valla- või linnavalitsus. Parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise, kontrollimise ning liiklusseaduse § 188 sätestatud viivistasu otsuste määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise võib kohalik omavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.
Aastast 2005, kui ma ei eksi, on antud siis selline volitus eraõiguslikule ettevõttele. Siin on mitmed kaalutlused, miks seda teha. Üks nendest on majanduslik kaalutlus, kvaliteedi tagamise kaalutlus ja ma ütleks, et see toimib juba siis palju aastaid meil. Erilisi probleeme ei ole sellega. Probleemid on üksikisikutel, kes siis pargivad valesti - ikka on probleeme inimestel -, aga mingisuguseid suuri läbikukkumisi, põrumisi, skandaale selles küsimuses Tallinna linnal ei ole olnud. Nii et palun toetada seda eelnõud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja üks küsimus oli juba esitatud .... Et palun!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma vastaks sellele niimoodi. Lähtudes eelmisest lepingust, mis oli siis juriidilise isikuga tehtud, et seal lepingus oli ette nähtud kindel summa, mida ta peaks linnakassasse tooma selle lepinguperioodi vältel. Ja seda ta ka tegi. Ja isegi ületas seda summat. Aga mis puudutab nüüd tänavate pühkimist ja korrashoidu, siis kõiki linna tänavaid haldab ja hooldab Tallinna Kommunaalamet või siis linnaosa valitsused. Kõik, mis puudutab eraparklaid, on eraparklate omanike küsimus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea abilinnapea, ma natukene muretsen siin suveperioodil välismaalaste ja turismi pärast. Et olge hea, öelge, et kuidas saab siis korraldatud parkimistasu maksmine näiteks mobiiliga. Et on probleeme, et näiteks välismaalased ei saa mobiiliga maksta parkimise eest. Et kuidas seda korraldatakse?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Parkimistasude maksmisega on siis mitu varianti, nagu Te ka mainite siin: on võimalus mobiiliga tasuga; on võimalik ka parkimismajades parkida; on võimalik ka tänaval parkida. Selleks on, kui ma õigesti mäletan, sellel ettevõttel, kohe ütlen Teile, mitu parkimisautomaati linnas - 30 parkimispileti automaati kesklinnas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Ma tahtsin küsida. Et äkki uues hankes saaks selle teenustasu väiksemaks? Et praegu ma saan aru, et lisaks sellele parkimistasule tuleb lisaks ka teenustasu, mis läheb tellijale, kui ma ei eksi.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Teenustasu tellijale, jah. Et siin ei ole määratud hanketingimusi. Siin ma palun nagu volitusi, et hakata seda hanget läbi viima. See hange ... meil praegune hange veel kestab. See oli selle aasta lõpuni või järgmise aasta ... veebruarikuuni 2019. Et selle hankega kindlasti me hakkame tegelema ja loomulikult me püüame Tallinnale võimalikult kasuliku hanke teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea abilinnapea! Ma täpsustan enda esimest küsimust. Et kui on välismaalane ja kellel ei ole Eesti mobiiltelefoniga lepingut, kas tal on võimalik tasuda parkimise eest oma mobiilioperaatori kaudu?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma hetkel jään selle vastuse võlgu, aga minu meelest ei ole see võimalik. Ma ütlesin, et on 30 aparaati linnas, kust võib saada, ja on ka parkimismajad, kus võib siis autosid parkida. Kesklinnas on muuseas piisavalt parkimismaju, mis on ka alalõpmata vabu kohti küllalt ... Selliseid probleeme pole esinenud välismaalastega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Toomas Kärk. Palun!
Kaasettekanne - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees ja austatud linnavolikogu liikmed! Õiguskomisjon arutas 28. mail oma korralisel koosolekul Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõud "Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule". Koosolekul osales 12 komisjoni liiget. Otsustati, häälteenamusega 11 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Sõnavõtt kohapealt Argo Luude. Palun!
Sõnavõtt - Argo Luude Argo Luude
Aitäh, hea ettekandja! Head kolleegid! Arutasime seda teemat rahanduskomisjonis ka ja iseenesest minu arust õige mõte, et eraettevõtted võiksid selle asjaga tegeleda, sest eelduslikult toimetavad hästi ja efektiivselt. Lihtsalt üks asi, mis minul jäi seal südamele kripeldama ja mõtlesin, et räägin selle siin suures saalis ka ära. Ja võib-olla siin vastutavad isikud siis ka mõtlevad, et hange on täna niimoodi plaanis korraldada, et see, kes osaleb, pakub välja siis selle protsendi, mis siis tema sellest teenustasust endale saab. Ja nüüd, kui peaks juhtuma selline asi, et selle 5 aasta jooksul, mis see leping kehtib, näiteks seesama austatud volikogu siin otsustab parkimistasu tõsta, siis tegelikult automaatselt tõuseb ka kohe see tasu, mida seesama ettevõtja, kes siis selle hanke võitnud on, saama hakkab. Ja see ei ole nagu päris õiglane. Et tegelikult tema kulud ju sellega ei muutu, kui parkimistasu peaks tõusma, et võib-olla oleks mõistlik seda pakkumise struktuuri seal sellisel kujul üle vaadata, et ta ... et lihtsalt sihukest hõlptulu maksmist ei tekiks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Palun!
Kõne - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma vabandan, ma tulen siia pulti, sest järgmine punkt on ka nagunii minu oma.
Aga ma härra Merilinnule vastaks niimoodi, et mul ei olnud viimaseid andmeid, sest härra linnapea käis üleeile Helsingis ja meil on koostööleping Helsingi linnaga, kui järgmine hange on toimunud ehk siis veebruaris, kevadel järgmisel aastal, siis selle aasta sügisel kirjutatakse sinna hanketingimustesse sisse sellised asjad, et need telefoni ... vähemalt Soome inimesed saavad samamoodi telefoniga panna parkima nagu meie inimesed. Nii et see on üks teema. Aitäh!
Ja teine teema. Härra Luude. Noh, ma ei tea. Täna on vara öelda, millised need hanke tingimused tulevad, et me ei ole seda veel päris põhjalikult ... nagu näete siin, iga päev muutuvad asjad kohtumistel, linnapeade kohtumistel. Nii et täna me väga ei saa öelda, et me teeme kingituse kellegile ja nagu ma siit puldist ennem ütlesin, et me soovime ikka võimalikult Tallinnale soodsa lepingu teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:22 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE88 Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine 8. OE88 Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed! Selle teemaga ma olen siin saalis juba korra olnud ehk siis Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsuse number 124 järgi andis siis volikogu õiguse osaleda Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi" loomiseks.
Nüüd me oleme jõudnud siis sinna järku, kus me oleme selle andmekogu n-ö ühtlustamise järgus ja ma ütleks niimoodi, et heakorra-, hooldus- ja haljastustööde elluviimisel kasutatakse väga erinevaid tehnilise võimekusega infosüsteeme, mis küll toetavad üksikuid ametiasutusi, aga üldist pilti ei anna. Tal puudub piisav omavaheline liidestatus ja mis on ka iganenud. Tänase olukorra hindamiseks on läbi viidud äri- ja eelanalüüs, mille tulemusena selgus, et peamisteks probleemideks on tööks vajaliku info fragmenteeritus, halvasti töödeldavus ning piiratud kättesaadavus, info killustatus jne. Kaardistuse käigus koguti kokku kasutajate vajadused ning praegused kasutusel olevad süsteemid üheski allüksuses neid vajadusi ei kata.
Ja nüüd on siis loomisel selline andmekogu, mis siis nagu aitab seda kõike kokku viia, kokku sõlmida. Siin on osa kõigil ametitel, Tallinna linna ametitel, samuti on oma osa ka linna kodanikel, kes võivad sinna infosüsteemi kaudu erinevaid ettepanekuid teha ja kindlasti see ei ole veel kõik. Linnavolikogu infotehnoloogia komisjoni esimees härra Kollist andis n-ö huvitavaid suuniseid, mida kindlasti edaspidi tuleks arvestada, aga ma praegu sellest tulevikust ei räägi. Ma palun teid toetada seda eelnõud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm, palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas siis nimetatud küsimust oma 21. mai koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Sõnavõtt puldist Andres Kollist, palun! Palun!
Kõne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud esimees! Ma refereeriks seda seletuskirja, kus eelanalüüsis öeldakse, et on info fragmenteeritus, halvasti töödeldavus, piiratud kättesaadavus, tegevuste dubleerimine allüksuste vahel, mahukas ja ebaotstarbekas infovahetus, sulgudes muide regulaarne tabelite saatmine. Puudub terviklik ülevaade erinevate ametiasutuste poolt teostavatest töödest. Ja selle lahenduseks on siis ettepanek luua täiesti uus infosüsteem. Ja ettepanek on kasutusele võtta see uus infosüsteem ülelinnalise kaardirakendusega.
Ja eesmärkide puhul räägitakse lihtsustamisest, haljastustööde korraldamisega seotud hangete tegemisest ja selle lihtsustamise käigus luuakse oluliste andmekihtidega ülelinnaline ühtne kaardirakendus ja see võimaldab ühtlasi siis ka kodanike poolt sinna sisendit anda. See on üks koht, kus tuleb linnakodanik mängu. Ja selle andmekogu ülesanne on ka haldamine nii, et saaks siis tellija ja täitja selle andmekogu kaudu ühiselt seda kasutada ja inimesed saaksid - see on teine koht, kus räägitakse inimestest -, saaksid anda sisendit oma tähelepanekutest sinna. Ja see, millele ka lugupeetud abilinnapea viitas, on minu arvates see, et meil on Tallinnas olemas kaasamisnõunik ja see näide sellest, kuidas korraldatakse otstarbekamalt linnaasutuste vahelist koostööd, võiks olla oluliselt-oluliselt suurem, sest Eesti kõige suurem omavalitsus Tallinn, meil võetakse siin tohutult vastu detailplaneeringuid, planeeritakse suuri kommunikatsioone, projekte, teede ehitust. Uued keskused tulevad, haljasalad, parklad jne. Ja inimesed, kes tahaksid nende kohta informatsiooni saada ja omada infot sellest, mis toimub ja võib-olla ka oma sisendit anda, siis selleks tegelikult n-ö lihtsat võimalust ei ole. Ja neid e-riigi lahendusi ei ole pakkunud meile riik ja Tallinn võiks olla siin see, kes n-ö esimesena sellega pika sammu edasi läheks. Nii et linnaelanikud saaksid oma elukeskkonnaga seotud olevaid muudatusi teada ja aru saada nendest ka nii, et nad positsioneerivad ennast kaardil ,ja neil tulevad n-ö need arengud välja, nad saavad sellest teada ja nad saavad selles osaleda. Nii et selline suurandmete jätkuv standardiseerimine ja kasutamine ja selle läbi linnaelanike kaasamine - ma arvan see on väga õige tee, aga sellega tuleb kindlasti edasi minna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Andmekogu '"Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem" asutamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 56 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:31 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE86 Noole tn 7a kinnisasja müük 9. OE86 Noole tn 7a kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Noole tn 7a kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on Noole tn 7a asuva kinnisasjaga. Tegemist on siis elumajaga. Loomulikult on tegemist kinnistuga ja pindalaks on 175 m² ja pildil on siis näha antud hoone, mis on siis kinnistul paiknev ning müüme selle hoone koos maaga enampakkumisel ning kinnisvara hindaja on siis hinnanud selle 122 300 eurot ja see oleks ka enampakkumise alghind. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov! Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Noole tn 7a kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:33 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE91 Niidi tn 32 kinnisasja müük 10. OE91 Niidi tn 32 kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Niidi tn 32 kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Ka siin on siis terve kinnistu müük. Erinevalt eelmisest punktist siin peal enam elamut ei ole. Küll aga on säilinud vundament. Tegemist on elamumaaga. Pindalaks 327 m² ning oluline on veel seda märkida, et kinnisasjale on seatud Niidi tn 32a kasuks tähtajatu ja tasuta juurdepääsu servituut ning alghinnaks on siis määratud 65 500 eurot ning see on ka eksperthinnangu tulemusena. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Nikolai Korb, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Kas krundil on olemas mingid ehitused? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ei, vastupidi. Tähendab, et seal on ... vundament on ehitis, õige, aga hoonet ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Rostislav Troškov. Palun!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas nimetatud eelnõu oma koosolekul ja hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, toetas eelnõu esitatud kujul. Palun toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Niidi tn 32 kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:36 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE93 Tammepärja tn 13 kinnisasja müük 11. OE93 Tammepärja tn 13 kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Tammepärja tn 13 kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on varaga, mis ei kuulu Tallinna linnale, vaid eestkostetavale ning tegemist on siis kinnisasjaga Nõmme linnaosas. Ma loodan, et näidatakse seda hoonet ka, mis seal kinnistul on. Tegemist on üsna kehvas olukorras oleva majaga. Kinnistu suurus on 1826 m². Tegemist on elamumaaga ning eksporthinnangu alusel on siis alghinnaks määratud 140 000 eurot ja nagu ma ütlesin, tegemist on eestkostetavale kuuluva varaga, see tähendab, et pärast seda, kui on müük korraldatud, siis laekuv raha kantakse loomulikult selle omaniku arvele. Aitäh! Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Ma küsiks. Te ise ütlesite, et see on suhteliselt kehvas seisus. Pildi järgi tundub küll päris ilus maja olema Nõmmel, aga ... Kui ta on kehvas seisus, nagu Te väidate, siis minu küsimus, et kas see alghind 140 000 ei ole natuke liiga suur? Et kas Te ei karda, et enampakkumine ebaõnnestub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Kõigepealt, ilu on vaataja silmades. Kui ma vaatasin neid pilte, siis hästi romantiline tõesti näeb välja, aga kui vaatate ka seesolevaid pilte, näete, et üsna nukker tehniline seisukord. Nüüd, kas alghind on kõrge või madal? Mina jätan oma arvamuse avaldamata, sest et hinnangu on andnud oma ala professionaalid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nikolai Korb, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Aitäh! Kas võite täpsustada, mis on krundi suurus siis?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Jah, võin küll. 1826 m².
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Irina Antonjuk, palun!
Kaasettekanne - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Irina Antonjuk. Okei. Austatud volikogu esimees, hea volikogu! 28. mail toimus rahanduskomisjoni koosolek, kus arutati muuhulgas ka eelnõu "Tammepärja tn 13 kinnisasja müük". Ettekandega esines Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja Priit Pärtelpoeg. Tammepärja tn 13 kinnisasi paikneb Pääskülas. Selle pindala on 1826 m² ja vara üürilepingud ei koorma. Tammepärja tn 13 paikneva eramuga hoonestatud kinnistu on välisel vaatlusel kehvas, või halvas seisukorras. Tema turuväärtus ongi 140 000 eurot. Koosoleku hääletamistulemus oli 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Sellega eelnõu on toetatud esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tammepärja tn 13 kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:40 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE84 Reha tn 25a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks 12. OE84 Reha tn 25a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Reha tn 25a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ma püüan, kas ma oskan seda asja nüüd kasutada. Ei oska. Järelikult püüan siis seletada. Oota, kuhugi peab ju saama vajutada! .... See ei tööta. Ei oska. ... Reha tn 25a. Sellel on siis seesugune ajalugu. Piirkonnas kehtestati detailplaneering aastal '98 ja detailplaneeringu kehtestamisel ... Loomulikult detailplaneeringu üheks eesmärgiks on ka korralikud maakorraldustööd teha, selles mõttes, et planeerida normaalse suuruse ja kujuga krundid ning viimane krunt siis planeeriti seesuguselt, et üks osa krundist oli selle olemasoleva kinnistu osa ning teine, siis tänasel hetkel juba linnale kuuluv osa, oli tollel hetkel reformimata riigimaa. Nüüd detailplaneeringuga nähakse ette tervikkrunt ja teadupärast ehitada, ehitusõigust saab alles ju siis, kui on detailplaneeringujärgne krunt moodustatud. Nagu mainisin, detailplaneering kehtestati aastal '98 ja Tallinna linn asus siis taotlema maad kui endist linnamaad detailplaneeringu elluviimiseks.
Ja veel etteulatuvalt nii palju, et maareform ütleb ka seda, et kui maa võõrandatakse enne 10 aasta möödumist ja maa on hoonestamata, st maareformi seadus § 28 lõige 4 alusel, siis tuleb 65% tasuda sealt riigile. See on see eellugu.
Põhilugu on siis see, et tänasel hetkel see kolmnurkne maatükk pindalaga 585 m² kuulub Tallinna linnale ning oleme selle ära hinnanud ning hinnaks on siis 52 700 eurot. Ja erinevalt eelmistest eelnõudest, mida ma siin ütlesin, et on enampakkumine, siis see on otsustuskorras. Aga nagu ma selgitasin, see eellugu on see, et detailplaneering näeb ette kruntide liitmist ja Tallinna linn ongi taotlenud endise linna maana just selle krundi moodustamiseks. Nii et ma palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja 12 poolthäälega otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Reha tn 25a kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 47 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:44 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE85 Keskküla tn 46a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks 13. OE85 Keskküla tn 46a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Keskküla tn 46a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Jah, aitäh! Austatud volikogu liikmed, volikogu esimees! Täpselt sama detailplaneeringu teine krunt ja kogu jutt, see teooria jutt on kõik sarnane. Ainult et siin on siis aadressiks Keskküla 46a ja pindala, mis me siin võõrandame, on 252 m² ja hinnaks on siis 22 524 eurot. Ja samamoodi otsustuskorras siis seal naaberkrundi omanikule detailplaneeringukohase ehitusõiguse elluviimiseks. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Maksim Volkov. Palun!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud volikogu esimees, austatud kolleegid! 28. mail rahanduskomisjon arutas ja ma ei saa öelda, et arutelu oli pikk, aga arutati seda eelnõud ja hääletamistulemusega 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, komisjon otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Keskküla tn 46a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 47 poolt, 3 vastu ja 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
18:47 Päevakorra punkti alustamine - 14. OE89 Tallinna linna omandis oleva Paldiski maantee T31 kinnisasja ja sellega piirneva Paldiski mnt 21 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks ja sihtotstarvete määramine 14. OE89 Tallinna linna omandis oleva Paldiski maantee T31 kinnisasja ja sellega piirneva Paldiski mnt 21 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks ja sihtotstarvete määramine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Tallinna linna omandis oleva Paldiski maantee T31 kinnisasja ja sellega piirneva Paldiski mnt 21 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks ja sihtotstarvete määramine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Pealkiri võib olla pisut eksitab asjatundmatut inimest, aga tegelikult on samamoodi Tallinna linnale kuuluva kinnisasja müük. Aga siin on lihtsalt menetlus teistsugune, st läbi piiride muutmise. Ehk sisult õiguslikus plaanis on see pealkiri õige, aga lihtsalt puudub sõna "müük".
Nüüd asukoht. Maatükk asub Pärnu ... tähendab, Paldiski maantee kohe, kui viaduktist edasi sõita, seal järgmise krundi peal käib täna ehitustegevus ja kohe bussipeatuse taga olev väikene kolmnurk-krunt. Ja detailplaneeringu käigus jälle eesmärgiga teha normaalset ... maakorralduslikult aktsepteeritavad normaalsed krundid viia ühele joonele, siis leiti, et detailplaneeringuga võiks selline krunt tulla. Ning tulemuseks siis ... Ja detailplaneeringu käigus loomulikult moodustatud krundi ehitamiseks ... krundile ehitamiseks saab alles siis hakata ehitama ehitusluba, kui need krundid on moodustatud. Seetõttu siis on ka kõrvalasuva kinnistu omanik loomulikult huvitatud sellest krundi omandamisest. Krundi suuruseks on 81 m². Linnale kuuluv maatükk on täna transpordimaa, aga hinnatud on ta nii nagu detailplaneeringus elamu- ja ärimaa. Ning siis hinnaks, selle 81 m² hinnaks on hinnatud 67 000 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Et kas Te teate, et see on tallinlaste poolt üks väga armastatud siil ja krunt? Et inimestel meeldib sealt nimelt otse üle käia selle siiluga. Et seal on kohe sisse tallatud tugev jalgrada. Aga see oli tähelepanek.
Et kas Te kinnitate, et kõiki selliseid kinnisvara omanikke, kes selliseid siile tahavad osta, sõltumata kui suured nad on, et neid koheldakse Tallinna linnas võrdselt selliste taotluste lahendamisel?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
No kaks eelmist eelnõud ju näitasid, et kohtleme. Loomulikult. Ja eeldus ongi ju kehtestatud detailplaneering, et detailplaneeringuga on juba sisse kirjutatud eeldus, et tuleb kohelda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon menetles seda eelnõud ja hääletustulemusega 12 poolt, vastu ei oldud, erapooletuid ei olnud, toetas eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna omandis oleva Paldiski maantee T31 kinnisasja ja sellega piirneva Paldiski mnt 21 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks ja sihtotstarvete määramine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut, on otsus vastu võetud.
18:52 Päevakorra punkti alustamine - 15. OE90 Tallinna linna omandis oleva Majaka tänav T5 kinnisasja ja sellega piirneva Kivimurru tn 39a kinnisasja pindalade ja piiride muutmine 15. OE90 Tallinna linna omandis oleva Majaka tänav T5 kinnisasja ja sellega piirneva Kivimurru tn 39a kinnisasja pindalade ja piiride muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Tallinna linna omandis oleva Majaka tänav T5 kinnisasja ja sellega piirneva Kivimurru tn 39a kinnisasja pindalade ja piiride muutmine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Ka siin on müük siis otsustuskorras, aga lugu siia juurde järgmine. Et kui vaadata pilti ja kinnistu Kivimurru 39a piire vaadata, siis need on täpselt maja seina äärt pidi. Ja sellisel kombel ei ole võimalik tegelikult oma kinnistut hooldada, oma maja hooldustöid teha ja ka mitte parkimist korraldada. Ning kinnistu omanik ongi pöördunud Tallinna linna poole sooviga, et kas Tallinna linn võõrandaks hooldamiseks ja ka parkimise korraldamiseks linnale kuuluvat maad maja ümber L-tähe kujuliselt, nii nagu siin on näha. Erinevate ametitega konsulteerides jõudis Linnavaraamet koostada siis eelnõu. Linnavalitsuses ta läbis ning teie ees ongi ettepanek, et võõrandada otsustuskorras kinnistut 164 m² ulatuses. Aluseks on siis hind 15 400 ning ka see on eksperthinnangu alusel. Nii et nagu ma ütlesin, mõneti on siin võib-olla tegemist ebaõnnestunud maareformi käigus tehtud vigade parandamisega. Aitäh! Palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjonis menetleti antud eelnõud ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustati toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna omandis oleva Majaka tänav T5 kinnisasja ja sellega piirneva Kivimurru tn 39a kinnisasja pindalade ja piiride muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 47 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut, on otsus vastu võetud.
18:55 Päevakorra punkti alustamine - 16. OE83 Ankru tn 1?15 ja Ankru tn 1?57 sotsiaalkorteriteks tunnistamine 16. OE83 Ankru tn 1?15 ja Ankru tn 1?57 sotsiaalkorteriteks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Ankru tn 1-15 ja Ankru tn 1-57 sotsiaalkorteriteks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Siin esimesel korrusel Ankru tn 1 majas need pruuniga puidust fassaadiga hoone osad, need ongi kõik ette nähtud liikumispuuetega inimestele. Seal on kokku 12 korterit ning 5 nendest on täna juba sotsiaalkorteriks tunnistatud. Nüüd on siis kaks veel lisaks, kuna need on vabanenud, võimalik siis sotsiaalkorteriks tunnistada. Nimelt ütleb regulatsioon seda, et nii kaua kui korterid on asustatud - ülejäänud 7 on veel asustatud -, et siis kui need ka vabanevad, tunnistame sotsiaalkorteriteks. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esindaja Vladimir Afanasjev. Palun!
Kaasettekanne - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Lugupeetud kolleegid! Linnavarakomisjon oma istungil arutas antud küsimust ja otsustas 11 poolt, vastu ei olnud, 1 erapooletu, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Ankru tn 1-15 ja Ankru tn 1-57 sotsiaalkorteriteks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 51 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:58 Päevakorra punkti alustamine - 17. Nõukogu esimehe ja liikmete vastutus 17. Nõukogu esimehe ja liikmete vastutus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakord number 17 "Arupärimisele vastamine" Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Kersti Kracht "Nõukogu esimehe ja liikmete vastutus". Arupärimisele vastab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan Teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, tänan Teid, lugupeetud eesistuja! Ja lugupeetud linnapea! Tegelikult sellele arupärimisele ei ole selles vastuses üldsegi vastatud. Ilmselt oli see küsimus liiga keeruline. Ma nüüd siis küsin natuke lihtsamalt. Et kas Teie meelest on normaalne, kui Teile kui linnapeale alluvad need institutsioonid Tallinna Linnavalitsuses, mis tegelikult kontrollivad Teie tegevust nõukogudes?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Vaadake, põhimõtteliselt on niimoodi, et ettevõtete kontrolliinstitutsioonid, sh ka siis Linnatranspordi AS siseaudiitor allub ettevõtte nõukogule. See ongi niimoodi seatud ja teist võimalust ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Hea linnapea! Milliseid korruptsiooni ennetamise meetmeid Te olete nüüd pärast Tallinna Linnatranspordi AS juhtumit kasutusele võtnud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Konkreetselt Linnatranspordi AS on tööle võetud täiendav sisekontrolör. Meetmed linnas tervikuna on välja töötamisel. Ma usun, me saame sellest üsna pea üsna põhjalikult rääkida. Üks meede linnas tervikuna on veel rakendatud. See on siis vihjetelefon, mis on tööle pandud. Asub see vihjetelefon siis linna sisekontrolöri teenistuses. Tegemist on automaatvastajaga ja sinna võib igaüks korruptsioonialase vihje ka anda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Nagu me oleme nüüd tähele pannud, et mõni Teie erakonnakaaslane juba tuleb edumeelsete ideedega kaasa ja nimelt Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid on avaldanud toetust IRL-i esialgsele ideele, mis on riigis ellu viidud, et Tallinnas võiks samamoodi juurutada nimetamiskomitee põhimõtet ja inimesi hakatakse palkama tegelikult pädevuse kohaselt, mitte erakondliku kuuluvuse alusel. Et kas härra linnapea toetab seda plaani Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei toeta. Ma kõigepealt ütlen seda, et igas erakonnas on kõigepealt pädevaid inimesi. See, et inimene kuulub erakonda, ei tähenda seda, et ta minetaks oma erialase pädevuse. Ja teiseks on ka nõukogudes inimesi, kes ei ole erakondliku kuuluvusega, on seal just nimelt pädevuse või siis tulenevalt oma linnasüsteemi ametikohast. Nii et ma arvan, see süsteem on õige. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud linnapea! Sisekontroll ja ettevõtlusameti osakond teostavad kontrolli linna äriühingute nõukogude tegevuse üle - ja ka eelmine küsimus oli mul selline - ja need alluvad omakorda Teile.
Te hakkasite mulle rääkima siseauditist. Ma küsin siis otse. Kas sisekontroll ja ettevõtlusameti osakond võivad teha Teile näiteks ettekirjutust, kui Te ei ole Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis teinud oma tööd korralikult ja kontrollinud juhatuse tööd, mis on äriühingu nõukogu ülesanne?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Veel kord. Linna sisekontroll ei kontrollinud Linnatranspordi Aktsiaseltsi. Linnatranspordi Aktsiaseltsis on oma tööl sisekontrolöri teenistus ja siseaudiitor, samuti vastavalt seadusele auditi komitee. Need kõik organid on aruandekohustuslikud Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu ees. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Härra linnapea! Millised on siis edusammud Teie selle pealekaebamise telefoniga? Kas kõnesid on juba palju olnud korruptsiooni suhtes? Ja mis siis hakkab saama, kui näiteks mina helistan sinna iga päev ja nõuan millegi kontrollimist? Millal mulle siis hulluauto järgi tuleb või midagi niisugust?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Täna keskpäevase seisuga oli sinna tulnud sisuliselt kolm kõnet ja ükski nendest kõnedest ei sisaldanud vihjet korruptsioonialal. Tegemist oli erinevate linna valdkondadega ja linna sisekontrolöri teenistus suunas need küsimused edasi lahendamiseks ametitesse, sest tegemist ei olnud sisuliselt korruptsioonivihjetega. Kui tulevad korruptsioonivihjed, siis tegelevad nendega edasi sisekontrolöri teenistus ja vastavalt siis sellele tulemusele langetab kontrolöri teenistus otsuse, kas materjalid edastatakse juba politseile või mitte.
Kui keegi sinna igapäevaselt helistama hakkab - ma väga loodan, et keegi ei kuritarvita seda telefoni, sest see telefon on kindla otstarbega loodud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Et ma ka siin vaatan selle telefoni osas Tallinna linna kodulehe avalehekülge. Et siin on küll huvitav uudis, et tsirkus tuleb linna, aga vihjetelefoni ei leia avalehelt. Et kas oleks võimalik panna avaleheküljele see korruptsiooni vihjetelefon?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Kindlasti paneme. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Mina olen täheldanud küll, et Te tunnistate korruptsiooni olemasolu Tallinna linnas ja võtate juba silmnähtavalt midagi ka ette.

Aga mu küsimus puudutab nüüd sisekontrolli, mis Teil linnaasutuses on. Ja nad on siiski ju siseringi inimesed. Et kas Te olete kaalunud ka välisaudiitorite palkamist linna äriühingutesse ja ... linna äriühingutesse?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Loomulikult. Igal aastal kahte linna ettevõtet kontrollivad ka välisaudiitorid. Reeglina siis samad audiitorid, kes on linna audiitorid. Nad tavaliselt muidugi, ütleme, iga-aastaselt teevad siis majandusaasta aruandega seotud kontrolli. Aga meil on kombeks, et igal aastal kahte ettevõtet külastab välisaudiitor ka siis selle aastaaruande väliselt ja kontrollib ettevõtte tegevust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et enne Teie umbusaldamist 38 saadiku poolt ja 4 erakonna poolt me vestlesime Teiega. Küsisime, kas Te näete probleemi. Teie sõnum meile oli, et Te ei näe probleemi. Te arvate, et idee, et omad kontrollivad omasid, endiselt töötab ja see võimaldab tagada ka piisava kontrolli.
Mul on Teile lihtne küsimus. Te olite aastal 2010–2018 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu esimees ja liige. Palju Te saite sealt tasusid ja millist vastutust Te endal tunnete? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mina olen oma vastutust juba tundnud ja astusin sellest ametist tagasi. Tasude suuruse kohta, kui Te praegu küsite, siis ma peast seda küll nimetada ei oska. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, austatud eesistuja! Austatud linnapea! Et ma saan aru, et kui linnapea juhib mingit nõukogu, et siis on see kindlasti eriti hästi juhitud, ja mõneti see nii kindlasti ka on. Aga on meil olemas ka igasugused korruptsiooniindeksid. Et kuidas Te oma tegevust sellest lähtuvalt näete? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mina näen oma tegevust nii, et kui on korruptsioonijuhtum, siis inimesed, kes on sellega seotud, ei saa linnas edasi töötada. Ma arvan, et te teate palju, piisavalt neid juhtumeid, kus inimesed on linna ametitest lahkunud. Nende hulgas on olnud muide ka üks volikogu liige, kes on paraku tulnud ametist vabastada seetõttu, et ta ei käitunud eetiliselt. Nii et ma arvan, et me seda suunda ka jätkame.
Mis puudutab täiendavaid kontrolle ja meetmete rakendamist, siis nii nagu ma ütlesin, ma usun, et juba järgmisel nädalal me saame sellest rohkem rääkida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Neid korruptsioonijuhtumeid linnas kahjuks tuleb nii palju ette, et Linnatranspordi AS ei ole sugugi mitte viimane juhtum, et me teame, et maikuu keskpaigas peeti siis Keskkriminaalpolitsei poolt kinni Sõle Spordikeskuse juht, kes kauples seal n-ö mugavamate sporditegemise aegadega. Et kas te kujutate ette, et Te räägite, et teie meede on n-ö audiitorite kaasamine. Kas Te kujutate ette, et mõni audiitor suudab sellise Ristlaane ümbriku vastuvõtmise nagu ära hoida või seda isegi tuvastada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Audiitorid kindlasti on üks meede. See pole ainuke. Nii nagu ma ütlesin, meil on kavas algatada programm korruptsiooniga võitlemiseks Tallinnas. Ja nii nagu ma ütlesin, ma usun, et me saame sellest juba täpsemalt rääkida järgmisel nädalal, kuidas seda programmi hakatakse ellu viima ja mis on selle programmi alused. Ja nii nagu ma Teile ka tõin näite, et vihjetelefon on tööle pandud ja see on ka üks meede selleks, et nendel, kellel on kahtlus korruptsiooni osas, saaksid sisekontrolöri teenistuse poole pöörduda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea linnapea! Et ma loodan, Te saate ise ka aru, et vihjetelefon, kus keskerakondlastele antakse teada, et kahtlusi on keskerakondlaste suhtes, on päris koomiline ettevõtmine. Aga sellegipoolest ei takista ma Teid seda nimetamast.
Et märgates, et Teid väga janutab, lonksate vett kogu aeg, siis ma saan aru, et Teil on ebamugav küsimustele vastata. Ma siis edastan informatsiooni, mille ma siit kolleegilt just kuulsin. Et öeldakse, et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu esimehena saite 1000 eurot kuus. Kas see vastab tõele?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Ei! see kindlasti ei vasta tõele, sellepärast et nõukogu liikme tasud ei ole varasematel aegadel olnud 1000 eurot kuus. See võib olla sellest aastast, aga mitte varasematel aastatel. Aitäh!
Mis puutub sellese, kas mul on mugav või ei ole mugav. Ei, mul on täiesti mugav, sellepärast et ma tean, et nendele küsimustele vastamine käib selle ametiga kaasas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud linnapea! Te varem mainisite, et Tallinnas ei ole enam asja, inimest, kes on korruptsiooni kuritegudes süüdi mõistetud. Aga mingil põhjusel on Ivo Parbus endiselt Tallinna linna palgal.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ivo Parbus on oma karistuse kandnud ja igal inimesel on õigus uueks alguseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Austatud linnapea! Kas Teie arvates on korruptsioon Tallinnas probleemiks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No korruptsioon kui selline on probleemiks igal pool, kus ta esineb. Mis puudutab Tallinna linna, siis ma olen korduvalt toonud seda näidet, et Tallinna linnasüsteemis töötab kokku 19 000 inimest. Kui me võtame kõik meie allasutused ja meie ettevõtted. 19 000 inimest on oluliselt rohkem, kui näiteks Rakvere linnas elanikke. Kui te arvate, et Rakvere linna elanikud kõik on lõpuni ausad, siis ma arvan, et see päris kindlasti niimoodi ei ole ja loomulikult on ka selle 19 000 inimese hulgas, kes Tallinnas töötab, erinevaid inimesi. Nendest enamus, rõhuv enamus, on väga tublid ja ausad töötajad, aga paraku satub nende hulka, 19 000 hulka, ka neid, kes ei suuda olla lõpuni ausad. Aga veel kord. Korruptsioon on probleem absoluutselt igal pool, kus ta esineb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Veel üks küsimus. Et ajakirjanduse põhjal võis aru saada, et Tallinna Transpordiametis see korruptsioon oli suht avalik saladus, et kõik teadsid sellest. Et, aga keegi ei läinud kaebama. Et kas nende inimestega, kes seda n-ö teadsid selles siseringis, kas nendega on ka midagi ette võetud?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Kõigepealt. Ma pean muidugi ütlema, et jutt ei ole mitte Transpordiametist vaid Linnatranspordi AS-st, need on kaks väga erinevat asja. Aga nende töötajate osas, kes väidetavalt nüüd tagantjärgi on öelnud, et nad olid teadlikud, või olid tähele pannud, et seal on probleemid. Ei, nende osas ei ole hetkel midagi ette võetud peale selle, et kui on selliseid töötajaid ettevõtetes, kes näevad, aga ei julge minna kaebama, või teavad, aga ei julge minna kaebama erinevatel põhjustel, siis selleks ongi see vihjetelefon, et nad saavad jätta anonüümse vihje. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Te olete väitnud, et Te, olles küll nõukogu esimees Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis, et Te ei teadnud sellest mitte midagi. Kas Teil ei tekkinud tunne pärast, kui Te seda olite juba välja öelnud, et Te olite nagu Švartsi muinasjutu peategelane alasti kuningas? Ja kogu linn on selles olukorras, alasti kuninga rollis. Kõik teavad, kõik räägivad, aga ainult kuningas ei tea ega räägi.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Hea küsija! Kui Teie sellest teadsite, nii nagu Te praegu ütlete, et kõik teadsid ja Teie ka teadsite, siis Te oleks pidanud sellest teadma andma, et Te sellest teate ja vihje andma selle kohta.
Mis puutub minu teadmisse või mitte teadmisse, siis jah, ma olin sellest teadlik sellest hetkest, kui sisekontroll Linnatranspordi Aktsiaseltsis oli oma töö lõpetanud ja oma ettekande teinud. Siis ma olin juba teadlik. Selles mõttes sellel hetkel, kui see avalikuks sai, siis ma sellest teadsin, sellepärast et sisekontrolöri teenistus oli oma töö natukene mõned nädalad varem lõpetanud ja tegelikult oli ka ju juhatus teinud juba otsuse, et see inimene tuleb töölt vabastada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
19:15 Päevakorra punkti alustamine - 19. Linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute ning ametiasutuste teenistujate lahkumishüvitistest 19. Linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute ning ametiasutuste teenistujate lahkumishüvitistest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 19 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute ning ametiasutuste teenistujate lahkumishüvitistest". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, vabandust!
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld


See jäi vahele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Üks arupärimine jäi vahele. Aga tegelikult, kuna see on juba ...
Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja - Marii Viks Marii Viks


Võtame pärast ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Me saame seda ka pärast menetleda. Et jätkame menetlust. Et palun! Ma näen, et Mart Luik, on küsimus.
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii, nagu eelmine küsimus, on ka see saanud kirjaliku vastuse. Kui Teil on täiendavaid küsimusi, siis olen valmis vastama. Aga see vist on jah, tõesti 19-s ehk järgmine arupärimine. Et vahepeal peaks veel üks olema.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Jah. Me ... praegu küsimus tuleb nõunike kohta, ma kujutan ette jah, sellises järjekorras.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
See, mis oli välja kuulutatud.
Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja - Marii Viks Marii Viks
19.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
19.
Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja - Marii Viks Marii Viks


Lahkumishüvitistest.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aa, lahkumishüvitistest. Jaa-jaa.
Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja - Marii Viks Marii Viks
See on see, et see .... pärast.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aa, okei, selge, sain aru. Jah-jah.

Nii! Aga küsida võib ikka täiendavalt. Et lugupeetud linnapea! Et Te olete seda küll varem öelnud, aga paluks ikkagi seletada lahti. Mis on see loogika, et Te maksate väga suuri lahkumishüvitisi? Sealhulgas olete lasknud n-ö ka endale volikogus kinnitada suure hüvitise, kui Te tegelikult jätkate tööd. Või teisel juhul, kui lahkutakse omal soovil mingile teisele tööle. Et lahkumishüvitise mõte on ju see, et inimene jääb tööst ilma. Siis talle makstakse ... tehakse n-ö selline rahaline langevari, millega ta saab mingi aja korralikult hakkama saada. Aga need inimesed lähevad kuhugi mujale tööle ja Te maksate meie taskust väga suure lahkumiskompensatsiooni, sellised kuldsed käerauad. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt ma kinnitan Teile, et mina endale tõepoolest ei ole lasknud mingisugust hüvitist maksta. Ma kardan, et kui ma oleks seda teinud, siis ma täna ei seisaks enam siin teie ees.
Nüüd, mis puudutab üldse lahkumishüvitiste maksmist, siis see on kirjas volikogu poolt kehtestatud Tallinna põhimääruses. Ja kindlasti antud juhul ei ole tegemist kuldsete käeraudadega, sellepärast et tõepoolest linna infotehnoloogia direktor läheb väljateenitud puhkusele, vanaduspuhkusele. Ja ei ole kindlasti tegemist olukorraga, kus see hüvitis makstakse selle eest, et ta lihtsalt lahkuks. Ei, ta lahkub omal soovil. Ja arvestades tema töötatud aastaid Tallinna linna süsteemis, tema panust, siis otsustas linnavalitsus, et vastavalt Tallinna linna põhimäärusele ka see lahkumishüvitis makstakse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Ma jätkan samast kohast ehk et see IT-juht. Ma usun ka, et ta tegi elu aeg tublit tööd ja võib-olla oligi ära teeninud selle kopsaka lahkumishüvitise. Aga kas Te ei näeks põhjust seda põhimäärust muuta ja linnarahva rahaga veidi vaoshoitumalt ringi käia ehk mitte määrata selliseid suuri hüvitisi?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Põhimääruse muutmine loomulikult on volikogu pädevus, kes on selle kehtestanud. Minu isiklik arvamus on, et ei, ma ei näe seda põhjust. Tegemist on motivatsioonipaketiga, et inimesed töötaksid Tallinna linnas võimalikult kaua, jagaksid oma kogemust. Nii et loomulikult, volikogu saab alati algatada selle muutuse. Aga veel kord, minu isiklik seisukoht on, et mina seda ei muudaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! No, minu küsimus või arupärimine tegelikult ei tõukunud sellest üksikjuhtumist, vaid see on pigem reegel, et väga paljudele Tallinna Linnavalitsuse töötajatele lahkumisel makstakse väga suured mitte kompensatsioonid, aga sellised n-ö preemiad pannakse kaasa. Et see näeb välja nagu linnapea oleks selline, meie maksuraha eest, selline jõuluvana enam-vähem nagu 12 kuud aastas. Et ma küsin nõnda. Kui see oleks Teie oma raha, kui see oleks näiteks ettevõtte raha, mis kuulub Teile, kas Te maksaksite sama heldelt neid lahkumispakette välja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui selles ettevõttes on selline personalipoliitika kehtestatud. Kui see personalipoliitika ennast õigustab, siis käituksin samamoodi. Ma ütlen Teile tegelikult, et ma olen oma hariduselt ökonomist, nii et ma ausalt öeldes ei ole väga pillava eluviisiga inimene. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et kui juba preemiatest räägime, siis mul on küsimus, et detsembris 17, ehk eelmise aasta detsembris, maksti Tallinna linnast lahkunud Rein Ilvesele üle 15 000 preemia. Tookordne Teie selgitus oli ju see, et ta lahkus, kuna ta jättis ühe lepingu tähelepanuta. Teie siirdusite abilinnapea ametist linnapeaks, saite ka üle 12 000 preemia. Mis Te arvate, on need makstud preemiad ka õiglased?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Minu puhul on tegemist veel kord volikogu otsusega ja ma ei pea õigeks volikogu otsuseid kommenteerida ega arvustada. See on volikogu ainupädevus.
Mis puudutab Rein Ilvest, siis tollel hetkel ei olnud ju teada, et teda ootamas on võimalik kriminaalasi. Tollel hetkel ma kindlasti pidasin seda õigeks, jah. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Ma saan aru niimoodi, et see põhimäärus näeb ette võimaluse, aga ei sea Teid kohustuse ette maksta lahkumishüvitisi. Et kui pikk ja põhjalik kaalumisprotsess enne eelneb nendele otsustele ja kes seda teevad?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See sõltub kõigepealt, kes seda teeb, see sõltub sellest ametikohast. Personalidirektori puhul näiteks loomulikult arvestan siin linnasekretäri arvamust või arvestas linnavalitsus linnasekretäri arvamust, ettepanekut.
Nüüd, loomulikult see annab võimaluse. Seal on välja toodud vahemikud ja toodud välja ka vahemikud siis vastavalt töötatud aastatele, mille järgi seda otsust tehakse. Ja sugugi mitte alati ei kasutata maksimummäära. Et kui töötaja lahkub, on olnud ka teistsuguseid otsuseid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Kas ei oleks siis aeg kogu see palkade ja preemiate süsteem Tallinna linnas ükskord üle vaadata? Et ma just loen praegult siin Delfist värskeid uudiseid, et palju teenis mullu Tallinna Linnavalitsuse liikmed. Et Kalle Klandorf teenis ainult 64 390 eurot, Taavi Aas 101 275 eurot ja tal on veel ka 66. aasta vana Volga. Toomas Sepp 143 000 eurot, et kas need palgaproportsioonid ei ole ikkagi kuidagi kummaliselt siin linnas paigas?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
No kõigepealt kinnitan teile, et see Volga ei ole küll kuidagi seotud minu tasuga linnas töötamise eest, et ... Kui seal on juttu palkadest, siis selle Volga sinna paigutamine on ääretult kummaline, aga noh lasta siis olla seal.
Jaa, linna palgapoliitikat vaadatakse ikka aeg-ajalt üle ja linnasüsteemis on veel töötajaid, kes tõepoolest teenivad rohkem kui linnapea. Nii et ma arvan, et see palgapoliitika, mis praegu kehtib, on suhteliselt värske. Ma ei näe põhjust seda üle vaadata. Aga, kuna meile on tulnud tööle ka uus linna personalijuht, või personalidirektor, siis kindlasti ootan ka tema poolt mõtteid ja ettepanekuid nii personalipoliitika kui ka sealhulgas siis palgapoliitika suhtes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aga ikkagi, kas see tundub normaalne, et linnakantselei ametnikud teenivad rohkem kui poliitilist vastutust võtvad isikud?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Jah, palgapoliitika juures tuleb tegelikult arvestada nii kogemust, tuleb arvestada seda, et milliseid ametikohti inimesed täidavad. Tuleb arvestada ka tööturu olukorda. Tuleb arvestada eelkõige loomulikult tööturu olukorda avalikus sektoris, reeglina linnasüsteemis. Aga on näiteks ameteid, kus tuleb arvestada tööturu olukorda ka erasektoris, sellepärast et näiteks juristide ja finantsistide puhul konkureerime me ka täpselt samamoodi erasektoriga. Et kõiki neid asjaolusid tuleb arvestada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Minu küsimus natuke tõukub sellest Teie viimasest vastusest, kus Te räägite olukorrast tööturus ja sellest, mida kõike tuleks arvestada. Et arutame siis hüpoteetiliselt. Mis Te arvate, kui inimene läheb madalamalt töökohalt kõrgemale, saab edutatud, kas talle tuleks maksta preemiat ühelt töökohalt teisele minekust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
.... olukorrast.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Sõltub ... jah, täpselt nii. See sõltub olukorrast, see sõltub sellest panusest, mida see inimene on oma eelmisel töökohal andnud. Siin ei ole kindlasti mitte ühest reeglit, et kas maksta või mitte maksta. Kõik sellised olukorrad on erinevad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
19:27 Päevakorra punkti alustamine - 18. Linnapea nõunike kohta 18. Linnapea nõunike kohta
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 18 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Linnapea nõunike kohta". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ka see arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Ja kui on täiendavaid küsimusi, siis olen kindlasti valmis vastama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Eesti Vabariigi peaministril Jüri Ratasel on kaheksa nõunikku, Tallinna linnapeal Taavi Aasal on seitse nõunikku. Et kas see on Teie arvates mõistlik proportsioon, kui neid võrrelda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõigepealt ma parandaks. Et kaks nendest seitsmest on linnavalitsuse nõunik ehk see tähendab seda, et nad teenindavad tervet linnavalitsust, mis ... See ei tähenda sugugi, et nad on ainult minu nõunikud. Nõunike arv on olnud, kui Te vaatate seda arupärimise vastust, on olnud ajas muutuv ja ma arvan, et nii see peabki olema. Selles küsimuses tuleb olla paindlik ja nõunikke palgata vastavalt vajadustele. Nii et mina olen hetkel oma nõunike arvuga rahul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Ma võtan Teid nüüd sõnast. Et eelmises koosseisus, nii aastal 2015, olin ma tööl Viimsi vallas, kui seal toimus koalitsiooni vahetus ja Keskerakonda kuuluv abivallavanem siis lahkus koalitsioonist ja leidis järgmise töökoha abi kohalt, et Teie referendina.
Et nüüd ma küsingi. Et kas Teil oli vajadus kõrgelt kvalifitseeritud referendi järgi või see oli siis abivallavanemale maandumisplatsiks, mugavaks?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõrgelt kvalifitseeritud referendid on alati vajalikud, eriti hea kogemusega. Ja muide, tegelikult, mis puudutab seda ka eelmist, kui me rääkisime tööturu olukorrast, siis ausalt öeldes me oleme ... meie kõige suuremad konkurendid ametnike vallas on tegelikult meie lähiümbruse vallad, lisaks riigisektorile, lähiümbruse vallad, kusjuures, kui varasemalt oli rohkem meil konkurents riigisektoriga, siis täna me täna tegelikult konkureerime rohkem lähiümbruse valdadega, kes maksavad, on võimelised maksma mõnevõrra kõrgemat tasu, kui Tallinna linnas. Ja see näitab seda, et nad on ka võimelised palkama tegelikult häid spetsialiste. Nii et ma arvan, Viimsis töötavad väga tublid inimesed. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ütlesite, et olete enda nõunike arvuga rahul. Olete Te kursis, kas Teie kolleegid, abilinnapead, on ka enda nõunike arvuga rahul? Teatavasti neil on seitse korda vähem nõunikke kui Teil. Kas nad saavad ikka hakkama?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No ei ole neil seitse korda vähem, neil on ikka viis korda vähem, vähemalt. Ja kas nad on rahul või ei ole rahul - ei ole veel ükski neist käinud kaebamas, et midagi oleks halvasti. Nii et järelikult on rahul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Veel eelmise aasta suvel oli teil kolm nõunikku, üks referent ja üks abi, aga sisuliselt Te tegite sama tööd. Me mäletame, et Teie erakonnakaaslane Edgar Savisaar oli linnapea ametist kõrvaldatud ja Teie kohusetäitjana sisuliselt tegite sama tööd. Et ma küsin nõnda, et millest praegu siis nagu vajadus n-ö kaks korda suurema nõunikearmee järele? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh veel kord! Te natuke eksite siin matemaatikaga, aga veel kord - linnavalitsuse nõunikud teenindavad kogu linnavalitsust. Jah, nad on küll tööl, või nende ametikoht on linnapea büroo. Aga linnavalitsuse nõunikud on kõikide linnavalitsuse liikmete teenindamiseks.
Näitena on tegelikult nii, et isegi nõunik, kaasamisnõunik, kes on küll tööl linnapea ... või on vormistatud linnapea büroosse, tegelikult tema ka, ütleme, otsesemalt tööalaselt suhtleb abilinnapea Züleyxa Izmailova. Nii et teda ei saa küll kuidagi pidada otseselt ainult minu nõunikuks. Nii et ma ei ütleks, et see nõunikearv oleks märgatavalt minu puhul kasvanud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Hea linnapea! Arupärimises Te päriselt ei vastanudki, et kas Te kavatsete veel omale nõunikke või referente juurde palgata. Et kas Te kavatsete lähiajal seda teha?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ei saa ... Ma pean ütlema, et never say never. Aga tegelikult on niimoodi, et seoses selle korruptsioonivastase programmiga ei ole veel lõplikult otsustatud, kuhu üks või teine võimalikult palgatav töötaja tööle asub. Nii et ei saa välistada, et ta tuleb minu büroosse. Aga on ka palju teisi variante, kuhu ta võib tööle minna. Nii et ma ei saa lõplikult sellele küsimusele vastata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Seni muidugi on korruptsiooniprogrammiga vist teistpidi, et Teie nõunikke on ära viidud, mitte juurde toodud. Aga see selleks.
Et ma tahaks küsida. Et äkki Te loetlete üles, kes need Teie nõunikud on ja paari sõnaga ütlete, mis nad ka teevad linna jaoks. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõik ei ole muidugi sugugi mitte nõunikud, on ka referendi ametikoht.
Kõigepealt nõunikuna töötab Keidi Võsu, kelle lahendada on siis noorsoo- ja sporditeemalised küsimused; referendina töötab Jekaterina Laidinen, kes tegeleb vene küsimustega või muust rahvusest inimeste küsimuste-pöördumistega; minu büroos töötab veel Angelika Kallakmaa-Kapsta, kes on ka enne minu tööle tulekut Tallinna Linnavalitsuses tegelenud siis erinevate erialaliitude või siis omavalitsusliitude küsimustega. Muide, Angelika on teie erakonna liige. Sellest sõltumata, et ta on Teie erakonnast, on temaga väga hea olnud koos töötada. Ja meedianõunikke on kaks. Tõsi, meedianõunikud teenindavad ka, kuigi nad on jah, minu büroos, teenindavad tegelikult tervet linnavalitsust. Sama lugu on siis Juhan Paadami ja Jüri Kuuskemaaga. Vist saigi kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud.
19:36 Päevakorra punkti alustamine - 20. Tallinna rattastrateegia rakendamisest 20. Tallinna rattastrateegia rakendamisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 20 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Yoko Alender "Tallinna rattastrateegia rakendamisest". Kuna arupärimise esitaja saalis ei viibi, arupärimine on vastatud!
19:36 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde! Esimesena saab sõna Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea esimees, head volikogu liikmed! Mul on kaks arupärimist. Ühega ma tulen, teine tekkis töö käigus.
Alustame esimesest. Et esimene on linnapeale küsimus Nõukogude sümboolikaga ürituste korraldamiseks Tallinnas. Ma arvan, et te olete märganud ka avalikku debatti sellest, mis toimus Vanalinna Päevade avaüritusel, kus lapsed olid pandud skandeerima "Stalin, Stalin, Stalin". Nad oli NSV Liidu ja ENSV sümboolikaga ja kõik see nägi pehmelt öeldes inetu ja solvav Eesti ajaloo suhtes välja. Selle kohta võite hinnanguid lugeda ka meediast. Semiootik Mihhail Lotman on täna öelnud, mis ta sellest arvab. Küllap neid ütlemisi tuleb veel. Aga siin on veel hulk küsimusi, mis tipnevad sellega, et mida linnapea edasi kavatseb teha. See on esimene.
Ja teine on seoses sellesama raamatuga, mis meile täna laekus. Mul on lihtsad küsimused, mis puudutavad Ivo Parbuse palkamist. Need küsimused lähevad samamoodi linnapeale. Puudutavad seda, et kui palju Ivo Parbusele on ka makstud. Ja kuna volikogu esimees ütles selle teose kohta, ma jätan selle koos arupärimisega siia, et tõenäoliselt on see ostetud, et jagada, siis mind väga huvitab, kelle raha eest see on ostetud; palju Linnatransport või keegi kolmas on maksnud nende raamatute eest Parbusele, et saaksime taas targemaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Head kolleegid! Ma kõigepealt kasutan võimalust, et öelda maha üks info. Ma eeldan, et volikogu esimees ei pane pahaks. Ta on alati sellist infot lubanud puldist maha öelda. Et meie järgmine kohtumine on 14. juunil, aga 14 juuni on teatavasti juuniküüditamise mälestuspäev. Ja siis sellel päeval kell 12 Tallinnas Lindamäel Toompea jalamil toimub mälestusüritus, kuhu ma siis ootan, et ka volikogu liikmed tuleksid kohale mälestama neid ohvreid.
Aga eelnõu, mille ma tahan nüüd üle anda, puudutab natukene sarnast teemat. Ja ma mõtlesin väga sügavalt, kas seda üldse teha või mitte, sest neid leinapäevi on meil piisavalt juuniküüditamiste ... Just rääkisime sellest. Aga mind pani mõtlema 9. märtsi pommitamise kuupäevaga seonduv arusaam. Ehk, ma sain aru, et volikogus on inimesi, kes ei tea, et Tallinnas toimus 9-ndal, 10. märtsil märtsipommitamine. Ja sellega seoses ma ikkagi tegin otsuse eelnõu. 9. märts ei ole küll lipuseaduse järgi leinapäev, kuid märtsipommitamise mälestuspäev, on ta igal juhul ja väärt mälestada. Ja see päev on piisavalt oluline, et heisata riigilipp Tallinna linnas sellel päeval leinalipuna. Ehk et see tuletaks ka meelde nendele inimestele, kes võib-olla sellest sündmusest väga palju ei tea.
Ja ma tänan siinkohal volikogu ametnikke, volikogu esimeest, kes juhtisid tähelepanu minu eelmise sarnase eelnõu puudulikkusele ja aitasid korrigeerida ta siis vastavaks. Aitäh!
19:40 Istungi lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd on avaldused ära kuulatud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 14. juunil. Kuulutan istungi lõppenuks.