ARVAMUS

Linnavolikogu määruse eelnõu nr 69 „Linnavara võõrandamise korra muutmine” juurde

 

 

Eelnõu paragrahvis 2 tehakse ettepanek täiendada linnavara võõrandamise korda sättega, mille kohaselt seatakse otsustuskorras ja erastamishinna eest müüdavale kinnisasjale kinnistusregistrisse kahe aastane võõrandamise keelumärge.

 

Vastavalt Asjaõigusseaduse § 631 lõikele 6 kantakse keelumärge kinnistusraamatusse hagi tagamise määruse või muul seaduses sätestatud alusel.

Seega saab seadusest tulenevalt seada keelumärke üksnes kohtu nõudmisel või mõnel seaduses sätestatud alusel. Ükski seadus ei näe aga ette keelumärke seadmise võimalust müügilepingu sõlmimisel.

 

 

Kersti Kalvet

Linnavolikogu kantselei jurist

 

28.03.2007