Linnamajanduskomisjonile                                                         11. september 2007

 

 

 

ARVAMUS

linnavolikogu otsuse eelnõu nr 277 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (parkimise korraldamisest) juurde

 

 

1. Linnavolikogu menetlusse esitatud eelnõu on põhjendamata kuna otsusest ei nähtu, millistele faktilistele ja õiguslikele asjaoludele linnavolikogu otsuse tegemisel peaks tuginema.

Haldusmenetluse seaduse § 56 lõike 2 kohaselt tuleb haldusakti põhjenduses märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus. Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud.

 

2. Linnavolikogu 22. septembri 2005 otsusega nr 230 otsustati anda parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise õigus viieks aastaks halduslepinguga üle eraõiguslikule juriidilisele isikule. Nimetatud otsus tugines analüüsile (22.09.2005 otsuse lisa), mille kohaselt parkimise korraldamine eraõigusliku isiku poolt:

1)      oli majanduslikult põhjendatud,

2)      ei halvendanud selle täitmise kvaliteeti,

3)      ei kahjustanud avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse.

 

Linnavolikogu otsuse alusel viis linnavalitsus läbi riigihanke ja sõlmis halduslepingu.

Sõlmitud halduslepingu saab seaduse alusel ühepoolselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Halduslepingu ühepoolset lõpetamist tuleb seejuures põhjendada ning hüvitada teisele poolele sellega tekitatud varaline kahju (Haldusmenetluse seaduse § 102 lõige 2 ja 3).

 

Sellist analüüsi ega põhjendusi, millest järelduks, et linnavolikogu 22. septembri 2005 otsuse aluseks olnud asjaolud ja põhjendused oleksid vahepealsel ajal oluliselt muutunud ning esineb ülekaalukas avalik huvi halduslepingu lõpetamiseks, linnavolikogu otsuse eelnõule lisatud ei ole.

 

 

Kersti Kalvet

Linnavolikogu kantselei jurist