REVISJONIKOMISJONI  KONTROLLAKT

Nr 9/06

7.11.2006

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmine

Koostaja:

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon

Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalitus

Tallinn 2006

Sisukord

 

1. Sissejuhatus. 3

 

1.1 Kontrollimise alus ja eesmärk. 3

 

1.2 Kontrolli teostus. 3

 

1.3 Lühiülevaade kontrollitavast3

 

2. Tuvastatud asjaolud. 4

 

2.1 Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 täitmine. 4

2.1.1 Ettepanek Tallinna Linnavalitsusele. 4

2.1.2 Revisjonikomisjoni 14. veebruari 2005. aasta otsuse täitmine. 4

 

2.2 Muud tähelepanekud. 9

 

3. Kokkuvõte ja ettepanekud. 11

 

1. Sissejuhatus

1.1 Kontrollimise alus ja eesmärk

Kontrollimise aluseks oli Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 otsusega nr 88 kinnitatud revisjonikomisjoni 2006. aasta kontrollimiste plaan ja linnavolikogu esimehe poolt 6. septembril 2006 välja antud kontrolliülesanne nr 9 Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmine.

Kontrollimise eesmärgiks oli selgitada, kas volikogu otsus on täidetud ja saada ülevaade, kas Iru Hooldekodule 2005. ja 2006. aastal linnaeelarvest eraldatud raha on kasutatud sihipäraselt ja otstarbekalt.

1.2 Kontrolli teostus

Kontrollakt põhineb Iru Hooldekodu ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ametnike poolt esitatud dokumentidel ja selgitustel. Materjalidega tutvumine ja vajalike andmete kogumine toimus septembris-oktoobris 2006.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis andsid suulisi ja kirjalikke selgitusi ökonoomikaosakonna juhataja Veikko Kapsta ja pearaamatupidaja Irina Kallasmaa. Iru Hooldekodus andsid selgitusi direktor Egon Siimson, hooldusdirektor Tiiu Pärnmäe, haldusdirektor Enn Luik ja finantsist Sirje Haan.

Kontrollimist juhtis revisjonikomisjoni liige Epp Alatalu, andmete kogumise, töötlemise ja analüüsiga tegeles kontrollitalituse peaspetsialist Mari Uusneem.

1.3 Lühiülevaade kontrollitavast

Iru Hooldekodu on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav hoolekandeasutus, mis asutati 1927. aastal. Hooldekodu tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 1993 määrusega nr 71 kinnitatud põhikirja alusel.

Hooldekodu tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetseid sotsiaalteenuseid – luua võimalus elada inimväärikat ja turvalist elu hoolekandeasutuses. Eesmägist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid: koostab hooldus-põetusplaane ja osutab hooldus-põetusteenuseid; juhendab ja abistab klienti igapäevaelu vajalike toimingute sooritamisel; teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime arendamiseks/säilitamiseks vajalikke erialaspetsiifilisi sotsiaal- ja sellega seonduvaid teenuseid; nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid; korraldab koostööd õendusabi teenust ja raviteenust osutavate isikutega; korraldab vajalikku majandustegevust ja algatab ning osaleb hoolekande arendusprojektides.

Hooldekodus on 385 kohta, millest 35 on tasulised. Hoonete üldpind on 11 895 m2 . Hooldekodu hooned paiknevad Iru jõekäärus 5,736 ha suurusel maatükil Pirita jõeoru maastikukaitseala piiranguvööndis, mis seab kõrgendatud nõudmised territooriumi hooldamisel ja korrashoiul.

Iru Hooldekodu 2005. aasta eelarve (koos lisaeelarvega) oli 26 720 tuhat krooni, millest omatulu (klientide osalus) moodustas 10 600 tuhat krooni. 2006. aastaks on planeeritud 26 520 tuhat krooni, millest omatulu on 10 400 tuhat krooni. Ühe koha maksumus on 2006. aastal 5740 krooni kuus, millest linnakassa finantseerib 3489 krooni kuus ning ülejäänud osa tasub klient oma pensionist või tasuvad sugulased.

 

 

2. Tuvastatud asjaolud

2.1 Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 täitmine

2.1.1 Ettepanek Tallinna Linnavalitsusele

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 punkt 2.1 ütleb: Tallinna Linnavalitsusel üle vaadata ning ajakohastada Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 1993 määrusega nr 71 kinnitatud Iru Hooldekodu põhikiri.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis selgitati kontrollijaile, et uus põhikiri on koostamisel. Iru Hooldekodu juhtkond esitas kontrollijaile Tallinna Linnavalitsuse määruse eelnõu „Iru Hooldekodu põhimäärus”, mille seletuskirjas märgitakse, et tegevusaastate jooksul on hooldekodu tegevus oluliselt laienenud ja senine põhimäärus ei kajasta enam asutuse liiki, sihtgruppi ja teenuseid.

Järeldus: volikogu otsuse nimetatud punkt on täitmata poolteist aastat.

2.1.2 Revisjonikomisjoni 14. veebruari 2005. aasta otsuse täitmine

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 punkt 2.2 ütleb: viia läbi järelaudit Iru Hooldekodus 2006. aastal ning kontrollida revisjonikomisjoni 14. veebruari 2005. aasta otsuse täitmist.

Revisjonikomisjoni otsuses märgitakse, et Iru Hooldekodu juhtkond on asunud realiseerima revisjonikomisjoni kontrollaktis toodud ettepanekuid.

1. Struktuuriüksuste põhimäärused vaadatakse läbi ja täiustatakse, töötajate ametijuhendite sisu analüüsitakse ja ajakohastatakse 2005. aasta I kvartali jooksul.

Kontrollijaile esitati Iru Hooldekodu direktori 29. märtsi 2005 käskkiri nr 14, millega kinnitati hooldekodu osakondade põhikirjad. Esimese, teise ja kolmanda hooldusosakonna põhikirjad (identsed), toitlustusosakonna põhikiri ja haldusosakonna põhimäärus. Kõigis neis on kajastatud osakondade põhiülesanded, õigused ja juhtimine.

2. Kehtestada mobiiltelefonide kasutamise kord ja kulude hüvitamise piirmäärad

11. jaanuaril 2005 oli välja antud direktori käskkiri nr 5 mobiiltelefonide kasutamise korrastamiseks ja selleks tehtavatekulutuste kokkuhoiuks. Alates 1. veebruarist 2005 kehtestati hooldekodu töötajatele mobiiltelefonide kasutamisel järgmised rahalised piirmäärad: hooldusdirektor – 1000 krooni, haldusdirektor - 700 krooni, töödejuhataja - 1000 krooni, teised töötajad - 500 krooni kuus. Mobiiltelefonide piirmäära ülekulu maksid töötajad kinni.

Märkus: 2005. aasta alaeelarves oli sidekuludeks planeeritud 200 000 krooni. Tegelikult kulutati 251 536,25 krooni.

3. Sõidukite ja haldustehnika kasutamine

Direktori 11. jaanuari 2005 käskkiri nr 4anti hooldekodu sõidukite ja haldustehnika kasutamise korrastamiseks ja selleks tehtavate kulutuste kokkuhoiuks. Kehtestati autokütuse kulu normid sõidukitele ja muule haldustehnikale. Kontrollijaile selgitati et aasta jooksul kulude kokkuhoidu kahjuks saavutada ei õnnestunud, sest masinapark on vananenud ja toimus kütuse hinnatõus.

4. 31.jaanuari 2005 direktori käskkiri nr 7 käsitleb isikliku sõiduauto tööalasteks sõitudeks kasutamise kulude hüvitamist. Haldusdirektorile (Enn Luik) hüvitatav summa on 3200 krooni kalendrikuus. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 3. jaanuari 2005 käskkirjaga nr 14-k lubati Iru Hooldekodu direktorile maksta isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist 3700 krooni kalendrikuus. Sama summa kehtib ka 2006. aastal. 13. jaanuari 2006 käskkirjaga nr 2 lubati maksta hüvitust isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks 2006. aastal haldusdirektorile 3200 krooni, finantsistile 1200 krooni ja haldusosakonna juhatajale 2200 krooni kalendrikuus.

Märkus: 2004. aasta sõidukite ülalpidamise tegelikud kulud olid 690 000 krooni, 2005. aasta alaeelarves planeeriti 600 000 krooni, kuid tegelikult kulutati 674 846,12 krooni. 2006. aastaks planeeriti 577 000 krooni.

Lisaks hooldekodu sõidukitele ja isiklike sõiduautode kasutamisele rendib Iru Hooldekodu Termak Autopargi AS-ilt sõidukit. Näiteks 2005 aasta märtsikuu arve oli 9000 krooni, aprillikuu arve oli 12 250 krooni. Kontrollijaile selgitati, et tegemist on hoolekandesüsteemi kauaaegse lepingupartneriga transpordialal. Autot ei kasutata personaalse sõidukina, vaid üldkasutatava transpordivahendina. Vastavalt vajadusele on autot juhtinud muude tööde kõrvalt haldustööline, hooldusdirektor, pikematel sõitudel Eesti piires ja väljaspool Eesti piire ka asutuse direktor. Nimetatud autot kasutatakse hooldekodu klientide viimiseks raviasutusse, töötajate ametialasteks sõitudeks tulevaste hooldekodu klientide kodudesse ja linna ametiasutusesse. Tööülesannete tõttu tuleb hooldekodu töötajatel käia Eesti hooldekodudes ja viibida lähetuses ka väljaspool Eestit.

2. mail 2005 sõlmiti töövõtuleping Rein Lilleväljaga (FIE tõend nr 33121) kes kohustus tegema järgmisi töid: hooldekodu vanurite transport raviasutustesse ja vajadusel teistesse asutustesse; vanurite abistamine sõidukisse sisenemisel ja väljumisel ning vajadusel nende saatmine; asutuse dokumentide toimetamine Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse, teistesse asutustesse, lepingupartneritele ning tagasi; asutuse väikesaadetiste ja apteegist ravimite toomine; asutuse ametiisikute transport tööülesannete täitmisel teistesse asutustesse või klientide kodudesse. Töövõtja kasutab tööde tegemiseks temale kuuluvat sõiduautot või eriotstarbelist liftiga varustatud väikebussi. Sõidukite remondi- ja korrasoleku kulud kannab töövõtja. Kütteainetega varustamine lasub tellijal võttes aluseks sõidukite läbisõidu ja kütuse kulunormi. Töid tehakse ajavahemikus 2. maist kuni 31. augustini 2005. Tööd võetakse vastu tellija esindaja (töödejuhataja Gennadi Gorjatšov) poolt kuu viimasel tööpäeval. Tööde maksumus on 65 600 krooni, millest iga kuu tasutakse 25 % lepingusummast ehk 16 400 krooni. 5. septembril 2005 sõlmiti samadel tingimustel uus töövõtuleping, kehtivusega 30. detsember 2005. 30. novembril 2005 sõlmiti lepingule lisa nr 2, milles töövõtja kohustus tegema jõulukuul ja uue aasta eelsel perioodil hooldekodu vanuritele täiendavaid vedusid ka töövälisel ajal. Tellija kohustus tasuma 1. detsembrist kuni 30. detsembrini 2005 tehtud tööde eest 25 600 krooni. Kokku maksti nende töövõtulepingute alusel 2. maist kuni 30. detsembrini 2005 aastal 140 400 krooni muudest kuludest.

Märkus: kontrollijaile esitatud tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktidest nähtub et sõite tehti tervishoiuasutustesse, apteekidesse, kalmistule, autoteenindusse, panka, turule, lillepoodidesse, kaubanduskeskustesse ja teistesse asutustesse. Juulist kuni aasta lõpuni esitatud aktides on märgitud, et sõiduauto läbisõit oli kokku 13 015 km ja invabussi läbisõit 5712 km. Kuna ülaltoodud FIE teenused kasutakse edasi, teevad kontrollijad ettepaneku kulude kokkuhoiuks ning asutuse ametisikute transpordiks teistesse ametiasutustesse (sh sagedased sõidud Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse) kasutada teisi võimalusi.

5. Töötada välja ja kinnitada personali koolitamise tegevuskava ja koolitamise hindamise põhimõtteid reguleeriv dokument. Iru Hooldekodu personali koolituse korraldamise eeskiri kinnitati 29. märtsil 2005 direktori käskkirjaga nr 14. Asutuse 2006. aasta koolituskavas on toodud tööalased koolitused, tasemekoolitused ja vabahariduskoolitused. Näiteks vabahariduskoolitust nähakse ette 15-le hooldustöötajale riigikeele õppimiseks. Hooldustöötajate miinimumkoolituse sihtgrupiks on erihariduseta hooldustöötajad. Koolitus toimub 26.09.-02.11.2006, osaleb 7 inimest.

2005. aastal planeeriti personalikoolituseks 50 000 krooni. Tegelikult kulutati 111 969,80 krooni. Välislähetusteks planeeriti 100 000 krooni. Tegelikult kulutati 53 017,29 krooni. 2005. aasta tegelikest koolituskuludest mõned näited. OÜ Treyer Grupp esitas 13.05.2005 arve summas 7 354 krooni koolituse korralduskulude eest 25-le inimesele. Kontrollijaile selgitati, et 13.05.2005 külastas Iru Hooldekodu Helsingi Sotsiaaltöö- ja Tervishoiuala Ametikool ja OÜ Valla Koolitus delegatsioon. Iru Hooldekodu töötajatele ja külalistele korraldati hooldusalane koolitus teemal „Töötajat säästvate ergonoomika töövõtete kasutamine inimese hooldamisel” ja „Informatsiooni edastamine – videotreening informatsiooni edasiandmine vahetuselt vahetusele”. Koolitus toimus OÜ Treiyer ruumides Sakala 1. Arve sisaldab ruumide ja tehnika renti, koolituse teenindust (sh tõlkimine) ning suupisteid. Lisati ka koolitatute nimekiri ja direktori käskkiri nr 20, 13.05.2005.

Eesti Õdede Liit esitas 15.05.2005 arve summas 24 684 krooni koduõdede koolituse eest aprillist juunini 2005. Kontrollijaile selgitati, et hooldekodu meditsiiniõed on kõik staažikad töötajad. Need 4 töötajat ei olnud viimasel viiel aastal täiendkoolitusel osalenud. Koolitus toimus Eesti Õdede Liidu ruumides Ristiku 87. Kõik meditsiiniõed läbisid koolituse ja esitasid asutusele tunnistuse. Lisati ka direktori käskkiri nr 16, 21.04.2005 koolitusele suunamise kohta ja koolituse programm.

MTÜ Eesti Akadeemiline Sotsiaalturva Ühing esitas 01.08.2005 arve summas 30 584 krooni koolituse eest hoolekandeasutuse juhtidele 20.-25.09.05 E.D.E. IX kongressile Ljubljanas 2 inimese osavõtumaks. Iru Hooldekodu direktori välislähetusse saatmise kohta on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkiri nr 92, 16.09.2005 ja hooldusdirektori (Tiiu Pärnmäe) lähetusse saatmise kohta on direktori käskkiri nr 37, 14.09.2005. Märkus: kontrollijaile esitatud materjalidest nähtub, et hooldekodu tasus lennupiletite ja hotelliarved ning päevarahad 100%, millega Ljubljana koolituse maksumus ületas asutuse aastaks planeeritud summa, kuid samal ajal välislähetusteks ettenähtud vahendeid oli piisavalt.

6. Töötada välja töövõtulepingute sõlmimise kord, mis tagaks eelarveliste vahendite kasutamise läbipaistvuse. Iru Hooldekodu direktori 29. märtsi 2005 käskkirjaga nr 14 kinnitati „Iru Hooldekodu töövõtulepingute eeskiri”. Eeskiri reguleerib töövõtulepingute, käsunduslepingute, teenuste osutamise lepingute ja tellimuslepingute vormistamist Iru Hooldekodus. Käesoleva kontrollimise käigus võrreldi töövõtjate poolt esitatud arveid nende esitamise alusdokumentidega (lepingutega).

Heakorra-, transpordi- ja avariiremonditööde leping

30. detsembril 2004 sõlmiti tööettevõtuleping nr 5 FIE Sergei Zahharoviga, kus töövõtja kohustus tegema järgmisi töid: 1) hooldekodu territooriumi, teede ja platside korrashoid; 2) lume- ja libedusetõrje hooldekodu teedel ja platsidel; 3) hooldekodu hoonete välistreppide korrashoid ja nendel lume- ja libedusetõrje; 4) väljas paiknevate prügikastide ümbruse korrashoid; 5) asutuse-sisesed transpordi- ja kolimistööd; 6) hoonete- ja tehnovõrkude avarii- ja sanitaarremonditööd. Loetletud tööd teostatakse ajavahemikus 5. jaanuarist kuni 29. aprillini 2005. Tellija määrab oma esindajaks juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks, tööde kvaliteedi kontrollimiseks ning tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamiseks töödejuhataja Gennadi Gorjatševi. Tellija kohustub tasuma loetletud tööde teostamise eest summas 74 000 krooni. Tööde vastuvõtmine toimub tellija esindaja poolt iga kuu viimasel tööpäeval ja vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga, millele kirjutavad alla poolte esindajad. Akti alusel tasutakse tehtud tööde eest ¼ lepingusummast ehk 18 500 krooni. Lepingu lisas on toodud tööde mahud. Kontrollijaile esitatud tööde vastuvõtuaktid 31.01.2005, 28.02.2005, 31.03.2005 ja 29.04.2005 on vormistatud täpselt ühtemoodi, kus pooled konstateerisid, et tööd on teostatud täies vastavuses tööettevõtulepingule nr 5 ja tellijal teostatud tööde suhtes pretensioone ei ole.

4. mail 2005 sõlmiti tööettevõtuleping nr 2 FIE Sergei Zahharoviga, kus töövõtja kohustus tegema järgmisi töid: 1) hooldekodu territooriumi, teede ja platside korrastustöid; 2) kalmude korrashoid Pärnamäe kalmistul; 3) muru niitmine; 4) sanitaarraie; 5) akende pesu; 6) asutusesisesed transpordi- ja kolimistööd; 7) hoonete- ja tehnovõrkude avarii- ja sanitaarremonditööd. Tööde mahud ja kvaliteedinõuded on toodud lepingu lisas nr 1. Loetletud tööd tehakse 5. maist kuni 30. septembrini 2005. Tööde maksumus on 92 500 krooni, millest iga kuu tasutakse 20% ehk 18 500 krooni. 30. juunil 2005 kirjutati alla lepingu nr 2 lisa nr 2, milles töövõtja kohustus lisaks tegema järgmisi töid: 1) töötama autojuhina hooldekodu sõidukitel vastavalt vajadusele kokku 20 tundi kuus; 2) töövõtja poolt kasutatavate sõidukite ja hooldustehnika jooksev korrashoid ja hooldus vastavuses tehnilistele nõuetele. Täiendavad tööd tehakse 1. juulist kuni 30. septembrini 2005. Tellija kohustub tasuma igakuiselt 29 000 krooni. Kontrollijaile esitatud tööde vastuvõtu aktid 31.05.05, 30.06.05, 29.07.05, 31,08.05 ja 30.09.05 on kõik vormistatud täpselt sama sõnastusega, kus pooled konstateerivad et tööd on teostatud täies vastavuses tööettevõtulepinguga nr 2 ja tellijal teostatud tööde suhtes pretensioone ei ole.

3. oktoobril 2005 sõlmiti FIE Sergei Zahharoviga uus tööettevõtuleping kehtivusega 5. oktoobrist kuni 30. detsembrini 2005. Tööd on samad mis varasemates lepingutes, kuid tööde mahtusid on mõnevõrra muudetud (lepingu lisa nr 1), näiteks hoonete ja tehnovõrkude avarii- ja sanitaar-remonditöid on ette nähtud 16 tundi kuus. Oktoobris ja novembris maksti tasu 29 000 krooni. 30. novembril 2005 kirjutati alla lepingu lisa nr 2, milles töövõtja kohustus lisaks lepingule järgmisi töid: ummistunud kanalisatsioonitrassi ja kaevude puhastus koos trassielementide osalise vahetusega. Tööd tehakse ajavahemikus 1.-16 detsembrini 2005. Tööks vajalikud materjalid ja tehnika hangib ning tasub nende eest töövõtja. Detsembrikuu tasu on 45 000 krooni. Tööde vastuvõtu aktid on vormistatud samas sõnastuses mis eelnenud lepingute puhul.

Märkus: enamus töödest on heakorratööd ja tasuti ka vastavalt eelarve realt. Autojuhina ja santehnikuna töötamine tellija poolt määratud ajal on ebamäärane. Tööde vastuvõtu aktid ei kajasta tegelikult tehtud töid. Kui esialgselt oli lepingutasu 18 500 krooni kuus (222 000 krooni aastas) siis järgmiste lepingute järgne tasu 29 000 krooni kuus ja 45 000 krooni detsembris tõstis tööde maksumust 79 000 krooni võrra, ehk 301 000 kroonini aastas. 2005. aasta alaeelarves oli ruumide ja territooriumi korrashoiuks planeeritud 1 140 000 krooni. Tegelikult kulutati 1 795 545 krooni, ehk 65,5 tuhat krooni enam. Kontrollijaile selgitati, et FIE Sergei Zahharov jätkab tööd ka 2006. aastal, teostades hooldekodu territooriumil ja kalmistul korrastustöid, transporttöid, auto juhtimist ja tehnika korrashoidu. Töö eest tasutakse 29 000 krooni kuus.

Raviteenuste osutamise lepingud

1990-date algusaastail otsustati Sotsiaalministeeriumi algatusel likvideerida hooldekodudest arsti ametikoht. Asutus teeb koostööd eriarsti teenust osutavate isikutega. Hooldekodul puudub seaduslik õigus osutada iseseisvat õendusabi hooldekodus elavatele klientidele ja taotleda teenuse osutamiseks tegevusluba. Asutus teeb koostööd õendusabi teenust ja raviteenust osutavate isikutega. Aluseks on Tervishoiu-teenuse korraldamise seadus, Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002.a. määrus nr 11 „Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” ja „Õendusabi erialade loetelu” Sotsiaalministri 11. juuni 2001. a. määrus nr 58 § 25 lg 1.

Lasnamäe Tervisekeskuse AS esitas 10.01.2005 arve summas 12 575 krooni, milles raviteenuse summa oli 2575 krooni ja tasumata arvete summa 10 000 krooni. Kontrollimisel selgus, et tasumata arved olid nr 1607, 03.12.2004 ja nr 18, 05.01.2005 eriarsti konsultatsioonide eest. Arvete esitamise aluseks oli 30. juunil 2003 sõlmitud teenuse ostu-müügileping, mille objektiks on teenuse müüja poolt teenuse ostjale osutatav eriarstiabi teenused teenuse ostja klientidele tema asukohas (Iru Hooldekodus). Teenuse ostja kohustub tasuma teenuse müüjale osutatud teenuste eest sõltumata teenuse vajajate arvust 5000 krooni kuus. Ostja kohustub tasuma teenuse müüja poolt esitatud arvete alusel. Näites toodud raviteenuse arve summas 2575 krooni sisaldas 10 patsiendi hambaravi teenust. Kontrollijaile selgitati, et 01.09.2003 alustas dr V.Borissov ja jätkuvalt on toimunud üld- ja eriarsti konsultatsioonid klientidele, mille eest hooldekodu tasub igakuiselt 5000 krooni ja täiendavalt ravi-teenuse eest vastavalt teostatud teenusele. Märkus: Lasnamäe Tervisekeskuse AS-iga sõlmitud leping on määramata tähtajaga ning kontrollijad soovitavad selle ümber vormistada kuna teenuse ostja aadress on muutunud. Soovitame lepingusse märkida ka eriarsti vastuvõtuaeg (tundides).

3. jaanuaril 2005 sõlmiti tööettevõtuleping Viktor Vassiljeviga, kus täitja kohustus: 1) õendus-personali nõustamine geriaatrilise õendustegevuse alal; 2) õendustegevuse sidumine statsionaarse hooldus- ja aktiivraviga; 3) patsientide konsulteerimine sisehaiguste ja geriaatria alal. Tööde teostamise tähtaeg on 3.-31 jaanuar 2005 vastavalt lepingu lisale. Tellija kohustus maksma täitjale tehtud töö eest tasu 9460 krooni (millest arvestatakse maha tulumaks). Lepingu lisas on märgitud kuupäevad (jaanuaris 7, 13, 21,25 ja 28), töökirjeldus (mitteloetav) ja allkiri. Täpselt samasisulised lepingud on vormistatud 1.-28 veebruar, 1.-31 märts (kuupäevadel 14, 16 ja 18), 1.-30 aprill, 1.-31 mai ja 1.-30 juuni 2005. Märkus: töö eest tasuti kõigil kuudel sama summa, kuigi aega teenuse osutamiseks kulus erinevalt. Tööde kirjeldused on kõigi nende lepingute puhul raskesti mõistetavad (mitteloetavad) ja tõendatud ainult täitja (V. Vassiljev) allkirjaga.

30. detsembril 2004 sõlmiti OÜ-ga Koduõde koostööleping, mille eesmärgiks oli koduõendus-teenuse kui tervishoiuteenuse osutamine  Iru Hooldekodus alaliselt elavale kuni 120 kliendile vastavalt pere/eriarsti saatekirjale, õendustegevuse vajadusele ja poolte vahel kooskõlastatud nimekirja alusel. Leping lõpeb 31.12.2005. Lepingu lisas 1 on toodud koduõendusteenuste loetelu. Osutatavad teenused on: 1) tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud; 2) õendushooldusplaani koostamise käigus sooritatavad tegevused; 3) õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused; 4) koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad raviprotseduurid; 5) arsti otsuse alusel osutatavad raviprotseduurid; 6) arsti otsuse alusel osutatavad laboriuuringud. OÜ Koduõde kindlustab kliendi vajalike ravimite ja tarvikutega vastavalt lepingu lisale 2. 31. mail 2005 sõlmiti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti  ja OÜ Koduõde lepingu lisa nr 5, millega lepingu esemeks oleva teenuse osutamist Iru Hooldekodu elanikele finantseeritakse 240 000 krooni ulatuses. Kokkuleppele tuginedes esitas OÜ Koduõde tasumiseks arveid õendus -põetus-hooldusvahendite eest. Näiteks arve nr 201, 18.08.2005 summas 31 236,75 krooni põetus-hooldusvahendite eest (AS Remedium Kalamaja Apteek). Kontrollijad on seisukohal, et leping on vormistatud läbipaistvalt.

30. juunil 2005 sõlmiti koostööleping OÜ-ga TNP Konsultatsioonid, mille eesmärgiks oli õendus-teenuse kui tervishoiuteenuse osutamine Iru Hooldekodus alaliselt elavatele klientidele vastavalt lepingu lisale nr 1. Märkus: mille sõnastus on täpselt sama ülaltoodud OÜ Koduõde lepingu lisas tooduga. Lepingus märgitakse, et hooldekodus on keskmiselt 200 õendusabi vajavat klienti. Klientide vajadus õendusabi järele on keskmiselt 15 visiiti kuus. Visiidi hinnaks on arvutatud 16,7 krooni ja lepingu mahuks on arvestatud 200 kliendile 15 visiiti kuus 6 kuu jooksul kokku 300 600 krooni. Lepingu kokkuleppeline maht 1. juulist – 31. detsembrini 2005 on 300 000 krooni. Lepingu alusel esitati 29.07.05 arve nr 3 õendusteenuse osutamise eest kokkulepitud mahus summas 50 000 krooni. Lisatud TNP Konsultatsioonid OÜ poolt teenindatavad kliendid juulis 2005 kus on kirjas 186 nime. Märkus: nimekirjas olnutest surid juulis 7 inimest (1,4,7,8,13, 18 ja 20 juulil) ega saanud kuidagi teenust täies mahus tarbida. Kontrollijad on seisukohal, et vähemalt 15 inimese eest on arve valesti esitatud. Lepingus on arvestatud 200 klienti, nimekirjas oli 185 klienti, sest üks isik suri 1. juulil 2005. Lepingujärgselt on saamata jäänud õendusteenuse maksumus: 15 klienti x 15 visiiti kuus x 16,7 krooni (visiidi hind) = 3757,5 krooni. Kuna ka järgmistel kuudel esitati arved sama nimekirja alusel summas 50 000 krooni kuus, siis järelikult maksti osutamata teenuse eest kokku 22 545 krooni.

1. juulil 2005 sõlmiti koostööleping OÜ-ga TNP Konsultatsioonid, mille eesmärgiks oli eriarsti teenuse kui tervishoiuteenuse osutamine Iru Hooldekodus alaliselt elavatele klientidele vastavalt lepingu lisale nr 1. Eriarsti teenus sisaldab järgmisi toiminguid: 1) sisearsti ambulatoorne vastuvõtt; 2) patsiendi külastus tema eluruumis; 3) sisearsti konsultatsioonid; 4) õenduspersonali nõustamine geriaatria küsimustes; 5) perearsti nõustamine geriaatria küsimustes; 6) hooldekodu juhtkonna nõustamine geriaatrilise abi küsimustes; 7) osalemine klientide geriaatrilisel hindamisel; 8) valmisolek osutada teenust vajalikus mahus klientide vajaduste muutudes. Eriarsti teenus lähtub Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust, kus eriarsti esmane vastuvõtt maksab 121 krooni, korduv vastuvõtt 80 krooni, koduvisiit 110 krooni ja geriaatrilise seisundi hindamine 725 krooni. OÜ TNP Konsultatsioonid osutab eriarsti teenust vastuvõtu ja konsultatsioonide ning seisundi hindamise osas igakuiselt mahus, mis vastab 40 toimingule , kokku 10 360 krooni. Õenduspersonali, perearsti ja hooldekodu juhtkonna nõustamine 16 tundi kuus hinnaga 200 krooni tund, kokku 3 200 krooni. Lisandub 15 % valmisolekutasu kindlustamaks OÜ TNP Konsultatsioonid valmisolekut osutada teenust suuremas vajalikus ja võimalikus mahus juhtudel, kui klientidel tekib selleks lühiajaline vajadus, kokku 2 034 krooni. Lähtuvalt ülaltoodust moodustab igakuine teenustasu 15 594 krooni. Märkus: ülaltoodud Haigekassa tervishoiuteenuste piirhinnad on pigem informatiivsed, sest lepingus igakuise teenustasu määramisel neid arvestatud ei ole. 40 toimingu hindamine 10 360 kroonile on meelevaldne ega ole arvutuslikult põhjendatud nagu ka nõustamise tund 200 krooni ja 15 % lisandumine ülaltoodud teenuste summale. Kontrollijad on seisukohal, et tegemist on kokkuleppehinnaga, mis ei ole piisavalt läbipaistvalt vormistatud. Lepingu maht 1. juulist – 31. detsembrini 2005 on 93 564 krooni. Näiteks 29.07.05 esitati arve nr 4 summas 15 594 krooni eriarsti teenuste osutamise eest kokkulepitud mahus 2005. a. juulikuus. Arvele lisatud kuupäevad (1, 8, 15, 21, 22, 25 ja 28 juuli) ja töökirjeldus (mitteloetav) on eriarsti poolt vormistatud.

31. märtsil 2006 kirjutati alla käsundusleping, kus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus Iru Hooldekodu (Käsundiandja) ja Viktor Vassiljev (Käsundisaaja) leppisid kokku alljärgnevas. Lepingu objektiks on Käsundiandja ülesandel Käsundisaaja poolt Iru Hooldekodu personali nõustamine geriaatrilise abi küsimustes. Teenust osutatakse 01. aprillist 2006 kuni 31. detsembrini 2006. Ühekordse konsultatsiooni, hinnangu, nõustamise või muu toimingu maksumus on 150 krooni ning kogu lepingu maksumus on 6000 krooni kuus. Teenust osutatakse suuliste konsultatsioonidena Iru Hooldekodu ruumides reedeti kella 16-17 ja muid ülesandeid (hinnangud dokumentidele, osalemine töörühmades jms) väljaspool Iru Hooldekodu ruume ja tööaega. Märkus: tegemist on kokkuleppehinnaga 6000 krooni kuus, sest väljaspool hooldekodu tehtavat tööde mahtu on raske hinnata. Kontrollijad soovitavad vormistada leping läbipaistvamalt.

7. Korrastada lepingulised suhted ühistutega ning kehtestada kommunaalteenuste hinnad, mis arvestaks reaalseid ekspluatatsiooni ja korrashoiukulusid.

Kontrollijaile anti ülevaade lepingulistest suhetest elamuühistutega. 1995. aastal, kui toimus eluruumide erastamine, sõlmiti iga korteriomanikuga eluruumi hooldusleping, millega reguleeriti ka hooldekodu poolne teenuste müük elanikele ja selle eest tasumise kord. Tänaseks on õnnestunud sõlmida lepingud nelja ühistuga ning neist ühel on leping haldusfirmaga teenuste vahendamiseks hooldekodu ja ühistu vahel. Ülejäänud on jäänud ootama võimalust sõlmida leping vahetu teenuse osutajaga. Samas on ühistud, vaatamata erinevatele lepinguvormidele, tasunud hooldekodule kõikide tema poolt osutatud teenuste eest.

Hooldekodu on alustanud teenuste üle andmist vastavat pädevust omavatele asutustele. Tallinna Linnavalitsuse 28.06.2006 korralduse nr 1495-k kohaselt vormistatakse elektrivõrgu üleandmine Eesti Energiale, millele järgneb otselepingute sõlmimine Eesti Energia ja elamuühistute vahel.

Käesoleva aasta suvel liitus Iru linna ühisveevõrguga. Paraku AS Tallinna Vesi ei suutnud süsteemis tagada normaalselt veesurvet, mistõttu liitumine ajutiselt peatati ja mindi tagasi kohalikule veevarustusele. Tallinna Veelt saadud info kohaselt toimub lõplik üleminek ühisveevarustusele käesoleval aastal. Seoses üleminekuga rakendub elanikkonnale linnas kehtiv ühtne vee- ja heitvee hind. Kuni liitumiseni müüb Iru Hooldekodu elanikele vett Hooldekodu direktori poolt kinnitatud hinna alusel. Hind sisaldab hooldekodu tegelikke kulutusi. Prügiveo otselepingute sõlmimise elamuühistud peatasid kuni piirkonna ühtse prügiveo teenuse osutaja valikuni linna poolt.

2.2 Muud tähelepanekud

Toitlustusosakonna juhataja esitas iga kuu avalduse toiduainete ostmiseks sularahas. Summa 35 000 krooni kanti iga kuu tema eraldi avatud kontole Eesti Ühispangas. Kontrollijaile selgitati, et raha kasutamise kohta esitab toitlustusosakonna juhataja igakuiselt kirjaliku kuluaruande sularahas ostetud kaupade ja sularaha kasutamise osas. Ostetud kauba võtab vastu materiaalselt vastutav laohoidja ostudokumentide alusel ja võtab lattu arvele. Laojääkide kontrollimine toimub igakuise inventuuriga ja võrreldakse raamatupidamise dokumentidega. Sularaha kasutamise aruande järgi suuri jääke ei esine. Kontrollijad soovitavad loobuda sularahaga arveldamisest ja sooritada toiduainete ostud kaasaegsetest ostukeskustest, mitte turult, ning tasuda arvete alusel nagu seda tehakse teiste hooldekodule toiduainete tarnijate puhul.

A & G Toitlustuse AS esitas 22.04.05 arve summas 8 837 krooni toitlustamise eest restoranis Karl Friedrich. OÜ Inex Consult esitas 25.04.05 arve summas 5 430 krooni majutuse eest. OÜ Treyer Grupp esitas 25.04.05 arve summas 1 325 krooni toitlustamise eest. Kontrollijaile selgitati, et toimus külaliste vastuvõtt, mille kohta on direktori 21. aprilli 2005 käskkiri nr 17, kus märgitakse, et 21.04-22.04.2005 külastas Leedu Vabariigi delegatsioon Kaunasest ja Nida -Neringast Iru Hooldekodu ning Tallinna hoolekandeasutusi. Delegatsiooni koosseisus olid esindajatena Leedu Vabariigi suursaadik Eestis hr Antanas Vinkus, Leedu Neringa Puuetega inimeste Töö-, Sotsiaal- Rehabilitatsiooni- ja Kultuurikeskuse direktor pr Raisa Kazlauskiene, Vitalis Kazlauskas, Robertas Simaitis, Leedu Vabariigi Seimi liige ja Kaunase rahvamuusika koor „Kauno Bošial”, kokku 35 inimest. Käskkirja punkt 2 nägi ette raamatupidamisele tasuda külaliste vastuvõtuga seotud kulud vastavalt esitatud arvetele. Märkus: 2005. aasta asutuse esinduskulud olid planeeritud 50 000 krooni, tegelikult kulutati 105 232 krooni, ehk 53 232 krooni enam.

29. juulil 2005 esitas hooldusdirektor kaks avaldust majanduskulude katteks mille summad olid 621,50 krooni ja 19 923,65 krooni. Summa 621,50 krooni oli kulutatud peamiselt parkimise eest tasumiseks 2005. aasta juulis. Raamatupidamisele esitatud kuludokumendid summas 19 923,65 krooni on juunis-juulis parkimise eest tasumise tšekid, kuid ka 17 kuludokumenti 2004. aasta septembrist, oktoobrist ja detsembrist. Näiteks: 02.09.04 Radisson SAS toitlustamise eest 1409 krooni, 17.10.04 Jasmine OÜ Motose toitlustamise eest 858 krooni (sama asutuse toitlustamise tšekid kokku 3137 krooni), 30.12.04 Argentiina restorani arve summas 1340 krooni, 15.12.04 OÜ Intepassa arve toitlustamise eest 1196 krooni, 21.12.04 Domus Group OÜ Ravenne Buffe plate arve summas 1191,35 krooni. Toitlustamise eest tasuti kokku 8 857,60 krooni. 2250 krooni tasuti 21.12.04 vannitoa tekstiili eest, mille kohta selgitati, et hoolekandeasutuste juhtide (EORODIRE) koolitusel osalejaist ööbis osa Iru Hooldekodus ja 3 vannikardinat, mis osteti on, kasutusel tänaseni aktiviseerimiskeskuses. Märkus: kontrollijad on seisukohal, et 2004. aasta kulude tasumine 2005.aasta juulis on vastuolus tekkepõhise kulude kajastamisega. Selgitati, et 2004. aastal jäid arved väljamaksmata, kuna kulu algdokumendid olid jäänud kogemata 2004. aasta dokumentide vormistamisel tähelepanu alt välja (dokumendi kaust oli kadunud). 2005. aasta juulis leiti kaust ja seepärast esitati aruanne majanduskulude katteks hilinemisega. Selgitati, et toitlustamisega seotud kulud on seotud Iru Hooldekodu külalistega, kellega on kohtutud erinevates kohtades.

Kontrollimisel selgus, et hooldekodul on probleeme personaliga. Töötajate puudus tekkis 2005. aasta teisest poolest ja kestab jätkuvalt. Tööturul pakkujad on enamasti erialase ettevalmistuseta ja riigikeele vajaliku oskuseta tööeas inimesed. Hooldajana (kliendi teenindaja) töötamiseks on vajalik riigikeele algtaseme oskus. Hetkeseisuga on täitmata 19,25 hooldaja ja 3 sotsiaaltöötaja ametikohta. Hoolduspersonali suhtarv kliendi kohta on 0,26, mis ei ole kooskõlas volikogu poolt kehtestatud suhtarvuga kliendi kohta 0,4.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2001 määrusega 38 kinnitati Tallinna hoolekande arengukava aastateks 2001-2005. Iru Hooldekodu kohta on selles märgitud eesmärgid ja tegevused. Tallinna Iru Hooldekodu jääb eksisteerima munitsipaalasutusena ning orienteerub enam krooniliste haigete pikaajalisele hooldusele. Iru Hooldekodu klientide tegevusvõime languse tõttu vajavad ulatuslikku kõrvalabi edaspidi 2/3 hooldekodu klientidest. Hoolduskvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks suurendatakse aastaks 2005 üldpersonali suhteni 0,63/töötajat hooldatava kohta, sh hoolduspersonali 0,4 hooldajat/hooldatava kohta. Klientide hooldusvajaduse katmiseks on vaja täita hoolduspersonali vabad ametikohad. Selleks tuleb hooldekodu hooldajate palgad tõsta vähemalt samale tasemele koduteenuseid osutavate sotsiaaltöötajate palkadega. Arengukavast lähtuvalt 385 hooldatavat x 0,63 (koefitsient) = 242,55, ehk 243 töökohta. Koosseisus on 157 kohta, puudu 86 kohta.

3. Kokkuvõte ja ettepanekud

Iru Hooldekodu on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav hoolekandeasutus mis tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 1993 määrusega nr 71 kinnitatud põhikirja alusel. Põhikirja uuendamise kohta on Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsus nr 112, mille punkt 2.1 ütleb: Tallinna Linnavalitsusel üle vaadata ning ajakohastada Iru Hooldekodu põhikiri. Kontrollimisel selgus, et volikogu otsuse nimetatud punkt on täitmata käesoleva ajani.

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 punkti 2.2 kohaselt tuli läbi viia järelaudit Iru Hooldekodus 2006. aastal ning kontrollida revisjonikomisjoni 14. veebruari 2005. aasta otsuse täitmist. Kontrollimisel selgus, et 2005. aastal kinnitati hooldekodu direktori käskkirjaga struktuuriüksuste põhimäärused, kehtestati mobiiltelefonide kasutamise kord ja kulude hüvitamise piirmäärad, korrastati sõidukite ja haldustehnika kasutamine ja isikliku sõiduauto tööalasteks sõitudeks kasutamise kulude hüvitamine. Kinnitati personali koolituse korraldamise eeskiri ja 2006. aasta koolituskava. Komisjoni otsuses nähti ette töötada välja töövõtulepingute sõlmimise kord, mis tagaks eelarveraha kasutamise läbipaistvuse. Kontrolliti FIE-dega sõlmitud lepinguid ja raviteenuste osutamise lepinguid. Selgus, et mitmed lepingud on vormistatud kokku-leppehindadega, tehtud tööd ja osutatud teenused ei ole vormistatud selgelt ja läbipaistvalt. Tööde vastuvõtuaktid on formaalsed, neist ei selgu tehtud tööde maht või teenuse osutamiseks kulunud aeg. Raske on hinnata ka väljaspool hooldekodu tehtud töid. Kontrollijad soovitavad tulevikus vormistada lepingud läbipaistvamalt.

Kontrollijad soovitavad loobuda sularahaga arveldamisest ja sooritada toiduainete ostud kaasaegsetest ostukeskustest või hulgilaost, mitte turult ning tasuda arvete alusel.

Kontrollijad on seisukohal, et kulud tuleb kajastada tekkepõhiselt. Arvukate toitlustamisarvete tasumist ei saa pidada otstarbekaks eelarveliste vahendite kasutamiseks. Külaliste vastuvõtuks tuleks taotleda eraldi vahendite eraldamist kui seda peetakse vajalikuks.

Kontrollimisel selgus, et hooldekodul on probleeme personaliga. Töötajate puudus tekkis 2005. aasta teisest poolest ja kestab jätkuvalt. Hetkeseisuga on täitmata 19,25 hooldaja ja 3 sotsiaaltöötaja ametikohta. Hoolduspersonali suhtarv kliendi kohta on 0,26, mis ei ole kooskõlas volikogu poolt kehtestatud suhtarvuga kliendi kohta 0,4. Järelikult on volikogu sellekohane otsus täitmata 2006 aasta novembri seisuga.

 

Käesolev akt on koostatud kahes identses eksemplaris.

 

 

 

Epp Alatalu

Revisjonikomisjoni liige

7.11.2006

Text Box: Koostaja: Mari Uusneem, kontrollitalituse peaspetsialist 6 943 228