TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

REVISJONIKOMISJONI OTSUS

 

 

Tallinn

11.detsember 2006 nr 13

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast täitmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 24 ja § 48 lg 3 ja vastavalt Tallinna Linnavolikogu esimehe poolt 6. septembril 2006 välja antud kontrolliülesandele nr 9 revisjonikomisjon kontrollis Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmist. Volikogu otsuse nr 112 kohaselt pidi Tallinna Linnavalitsus koostama Iru Hooldekodu uue põhimääruse, mis käesoleva kontrollimise lõppemisel oli antud menetlusse ja 29. novembril 2006 linnavalitsuses vastu võetud. Volikogu otsuses nähti ette 2006. aastal läbi viia järelaudit Iru Hooldekodus ning kontrollida revisjonikomisjoni 14. veebruari 2005 otsuse täitmist. Kontrollimisel selgus, et 2005. aastal kinnitati hooldekodu direktori käskkirjaga struktuuriüksuste põhimäärused, kehtestati mobiiltelefonide kasutamise kord ja kulude hüvitamise piirmäärad, korrastati sõidukite ja haldustehnika kasutamine ja isikliku sõiduauto tööalaseks kasutamise kulude hüvitamine, kinnitati personali koolituse korraldamise eeskiri ja 2006. aasta koolituskava ja töövõtulepingute sõlmimise kord, et tagada eelarveraha kasutamise läbipaistvus. Raviteenuste osutamise lepingute ja füüsilistest isikutest ettevõtjatega sõlmitud lepingute kontrollimisel selgus, et mitmed neist on vormistatud kokkuleppehindadega ilma vastavate kalkulatsioonideta, tööde ja teenuste mahud ei ole selged ja läbipaistvad. Tööde vastuvõtuaktid on formaalsed. Kuni 2006 aasta novembrikuuni kasutati toiduainete ostmisel sularahaga arveldamist. Vigu esines tekkepõhisel kulude kajastamisel. Hooldekodu eelarvest tasuti arvukalt toitlustamise arveid seoses külaliste vastuvõtuga.

Kontrollimisel selgus, et Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2001 määrusega nr 38 kinnitatud Tallinna hoolekande arengukavas aastateks 2001-2005 toodud Iru Hooldekodu eesmärgid ja tegevused, on 2006. aasta detsembris täitmata nii hoolduspersonali arvu kui töötasu osas.

 

Tulenevalt revisjonikomisjoni aktist nr 9/06, 7.11.2006 ning Iru Hooldekodu 16.11.2006 seletuskirjast ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 24.11.2006 seisukohast

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Märkida, et Iru Hooldekodu uus põhimäärus on Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 määrusega nr 93 kinnitatud.

3. Tallinna Linnavalitsusel rakendada abinõusid Iru Hooldekodu hoolduspersonali ametikohtade täimiseks ja töötasu probleemide lahendamiseks.

4. Iru Hooldekodul:

4.1 tagada tööde ja teenuste ostmiseks sõlmitud lepingutes mahtude ja maksumuse välja toomine ning üleandmise-vastuvõtu aktides tehtud tööde ja osutatud teenuste kajastamine;

4.2 lõpetada toidukaupade ostmine sularaha eest;

4.3 mitte lubada hooldekodu eelarveliste vahendite kasutamist hooldekoduga mitteseotud külaliste vastuvõtuks.

5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada kontroll Iru Hooldekodu eelarve optimaalse planeerimise ja täitmise üle.

 

 

 

 

Elmar Sepp

Revisjonikomisjoni aseesimees