TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

. aprill 2007 nr

 

Text Box: EELNÕU REDAKTSIOON
05.04.2007
seisuga

 

 

Muudatused linnavalitsuse koosseisus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17 ja § 50 lg 1 p 6, Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 126 ja § 132 lg 1 ja lg 2, Riigikogu valimise seaduse § 74 lg 3 ja Riigikogu töökorra seaduse § 7 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6 ja lg 3¹, § 47 lg 1 p 2¹ ja lg 2 ning tulenevalt linnapea asendaja ettepanekust

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Vabastada Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest 27. märtsist 2007 Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

2. Vabastada Tallinna abilinnapea Kalev Kallo linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest 27. märtsist 2007 Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta teenistusest vabastatud Olga Sõtnikule hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 19 kalendripäeva ulatuses ning Kalev Kallole hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 13 kalendripäeva ulatuses.

4. Teenistusest vabastatud abilinnapeadel Olga Sõtnikul ja Kalev Kallol anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Olga Sõtnikule ja Kalev Kallole.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Text Box: Eelnõu esitaja: Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes

Eelnõu koostaja: Tallinna LinnakantseleiSeletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Muudatused linnavalitsuse koosseisus” juurde

 

 

 

Tallinna abilinnapea ametikohalt vabastatakse Riigikogu liikmed Olga Sõtnik ja Kalev Kallo.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lg 1 p 17 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17 alusel on linnavalitsuse liikme vabastamine linnavalitsuse liikme kohustustest ja palgalise linnavalitsuse liikme ametist vabastamine linnavolikogu ainupädevus. KOKS § 50 lg 1 p 6 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 6 alusel esitab linnapea linnavolikogule ettepaneku linnavalitsuse liikme kinnitamiseks ja tema vabastamiseks linnavalitsuse liikme kohustustest ning palgalise linnavalitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.

Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel ametniku valimisel Riigikogu liikmeks vabastatakse ta ametist valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

Riigikogu valimise seaduse § 74 lg 3 alusel loetakse valimistulemused väljakuulutatuks Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu töökorra seaduse § 7 punkti 1 alusel ei või Riigikogu liige oma volituste ajal töötada linnavalitsuse liikmena.

Valimistulemused avaldati RT I, 26.03.2007,26, 151 ja RT I, 26.03.2007,26,152.

Abilinnapea, kes valiti Riigikogu liikmeks, vabastatakse ametist 27. märtsist 2007 tagasiulatuvalt. Ühtlasi vabastatakse abilinnapea samast ajast linnavalitsuse liikme kohustustest.

Kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 3¹, § 47 lg 1 punkiga 2¹ ning lõikega 2 lõpevad linnavalitsuse liikme volitused enne tähtaega seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks ning linnavalitsuse liikme volituste lõpetamise otsustab linnavolikogu.

Avaliku teenistuse seaduse § 132 lg 1 ja lg 2 alusel on vormistatud käesoleva otsuse eelnõu. Teenistusest vabastatud abilinnapeale makstakse hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest ning ta annab asjaajamise ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle hiljemalt ühe nädala jooksul.

Otsuses viidatud õigusaktid:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Avaliku teenistuse seadus

Riigikogu valimise seadus

Riigikogu töökorra seadus

Tallinna põhimäärus

RTI, 26.03.2007,151

RTI, 26.03.2007,152

 

 

 

 

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes

 

Text Box: Koostaja: Tiiu Hurt, 604 4150, Tallinna Linnakantselei personaliteenistus