TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

REVISJONIKOMISJONI OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2007 nr 3

 

 

 

Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 24 ja § 48 lg 3 ja vastavalt Tallinna Linnavolikogu esimehe poolt 6. septembril 2006 välja antud kontrolliülesandele nr 8 revisjonikomisjon kontrollis Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimist ja täitmist. OÜ Pirita Perearstikeskus esitas 29. mail 2000 Pirita Linnaosa Valitsusele taotluse anda rendile 5 aastaks Kloostrimetsa tee 29 hoone üldpinnaga 731 m². Kontrollimisel selgus, et linnaosa vanema asetäitja linnaosa vanema ülesannetes Meelis Tartu poolt allkirjastatud 29.05.2000 korraldus nr 79 ning 31.05.2000 sõlmitud rendileping nr 132, millega anti nimetatud hoone rendile rendimääraga 5 kr/m² kuus, olid vastuolus Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 1997 määruse nr 43 punktiga 1.1.6, mille kohaselt oleks tulnud kasutada rendimäära 20 kr/m² kuus. Linna õigusaktidega vastuolus olev rendimäär kehtis 01.06.2000 kuni 20.03.2001, mille tõttu jäi laekumata linnaeelarvesse 112 554 krooni ja riigituludesse käibemaksu 20 259 krooni.

Raamatupidamise dokumentide kontrollimisel tuvastati, et perioodil 20.03.2001 kuni 31.12.2001 esitatud rendiarved ei olnud vastavuses linnavalitsuse korraldusega kehtestatud ning rendilepingus ettenähtud rendimääradele. Nimetatud perioodi eest tehti rendi juurdearvestus 102 939 krooni tagasiulatuvalt 30.01.2002.

Sõlmitud rendilepingute järgi kohustus rentnik aastatel 2000 ‑ 2005 investeerima hoonesse 5,0 miljonit krooni. Investeeringute kontrollimisel tuvastati, et tegelik täitmine oli 3,9 miljonit kr. OÜ Pirita Perearstikeskus andis ruume allrendile rendimääraga 20 krooni m² kohta kuus, millele lisandus investeeringute kompensatsioon 100 kr/m² kuus allrendilepingu kehtivusaja jooksul.

OÜ Pirita Perearstikeskus esitas 11. mail 2005 Tallinna Maa-ametile taotluse hoonestusõiguse seadmiseks Kloostrimetsa tee 29 kinnistule. Pirita Linnaosa Valitsus toetas hoonestusõiguse seadmist ja tegi ettepaneku vastavalt antud eksperthinnangule määrata aastatasu suuruseks 180 096 krooni, mis oli võrdne kinnistul asuva hoone aastase renditasu suurusega. Maa-amet ei arvestanud Pirita Linnaosa Valitsuse seisukohta, vaid valmistas ette Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu hoonestusõiguse andmiseks 50 aastaks aastatasuga 35 070 krooni, võttes aluseks Pirita linnaosa halduskogu otsuse. Tallinna Linnavolikogu poolt 6. oktoobril 2005 otsusega nr 268 antud hoonestusõiguse aastatasuga 35 070 krooni tulemusena jääb hoonestusõiguse kehtivuse ajal, so 50 aasta jooksul linnal saamata üle 7 miljoni krooni.

Kontrollijad on arvamusel, et Pirita Linnaosa Valitsuse juhtkonna ebarahuldava haldussuutlikkuse tõttu Kloostrimetsa tee 29 hoone haldamisel tekitati linnale oluline kahju.

Tulenevalt revisjonikomisjoni aktist nr 8/06 20.10.2006 ning Pirita Linnaosa Valitsuse 11.12.2006 seletuskirjast

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon

 

o t s u s t a b:

1. Märkida, et

1.1 alates 01.06.2000 kuni 20.03.2001 Pirita Linnaosavalitsus kasutas Kloostrimetsa tee 29 rendilepingu sõlmimisel väiksemaid rendimäärasid, kui oli sätestatud Tallinna Linnavalitsuse 30.05.1997 määruses nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 22.11.2000 korralduses nr 4495-k;

1.2 rendilepinguga perioodil 22.11.2000 kuni 31.12.2005 ettenähtud investeerimiskohistusest 5 miljonist kroonist oli rentnik täitnud vaid 3,9 miljonit krooni;

1.3 Tallinna Linnavalitsus esitas Tallinna Linnavolikogule oktoobris 2005 otsuse eelnõu nimetatud kinnistu hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks aastatasuga 4 korda väiksemas summas, kui oli kinnistu kohta antud eksperthinnang ja Pirita Linnaosa Valitsuse ettepanek.

2. Tallinna Linnavalitsusel kaaluda linnale kahju tekitanud ametiisikute vastutusele võtmist.

 

 

 

 

Taavi Rõivas

Revisjonikomisjoni esimees