TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

REVISJONIKOMISJONI OTSUS

 

 

Tallinn

19 veebruar 2007  nr 2

 

 

 

Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 24 ja § 48 lg 3 ja vastavalt Tallinna Linnavolikogu esimehe poolt 25.10.2006 välja antud kontrolliülesandele nr 13 revisjonikomisjon kontrollis õpilaste toitlustamise korraldamist Tallinna munitsipaalkoolides Lasnamäe linnaosas. Õpilaste toitlustamist 10 koolis korraldab AS Tuleleek, ühes koolis OÜ Orfeum ja ühes koolis AS Eesti Eine termostoiduna. Lepingute sõlmimise aluseks oli neljas koolis avalik enampakkumine, mille võitja valiku põhiliseks kriteeriumiks oli ettevõtte investeerimisvalmidus söökla seadmete muretsemiseks ja köögiploki ning söögisaali remontimiseks. Kuigi ruumide kasutusse andmise korras on konkursi läbiviimisel esimese tingimusena toodud toidu hind, siis sõlmitud lepingud reeglina seda ei kajasta, samuti ei ole lepingutingimustes antud koolile või tema poolt volitatud isikule õigust tutvuda koolilõunate kalkulatsioonide ja omahinnaga, mille tõttu on risk, et firma kulude katteks jääv osa võib ületada Tallinna Linnavalitsuse määrusega ette nähtud 3 krooni ja 50 senti. Kuna kahe toitlustusfirma tegevusalaks on ainult õpilaste toitlustamine koolides, siis investeerimiskohustuse panemine toitlustajale tähendab seda, et sisuliselt õpilaste toiduraha arvelt ostab firma endale seadmed. Seadmete kuulumine toitlustusfirmale muudab keeruliseks ka tema väljavahetamise, sest enamik konkursil osalevatest ettevõtjatest ei ole valmis ega huvitatud selliste investeeringute tegemisest. Algklasside ja vanemate klasside õpilaste toiduenergia vajadus on kuni kolmandiku võrra erinev, mida ühesugune menüü ja portsjonite suurus aga ei arvesta. Selle probleemi üheks lahenduseks on iseteenindamise korras toidu väljastamine. Nõuetekohane joogivesi ei olnud enamikes koolides õpilastele vabalt kättesaadav.

Puuduvate õpilaste arvestust peetakse enamikes koolides, kuid see annab õige ülevaate sööjate arvust vaid kahes koolis, kus on kasutusel talongid ja sedagi juhul, kui toimib kontroll sööklasse laekunud talongide üle. Osa kööke ei ole varustatud elektri- ja veearvestitega, seega ei ole võimalik teenuste osutajale esitada arveid vastavalt tarbimisele.

 

Tulenevalt revisjonikomisjoni aktist nr 13/06, 20.12.2006 ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 23.01.2007 ja Tallinna Haridusameti 02.02.2007 seisukohast

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1. Toitlustamise korraldamiseks sõlmitud lepingutes näha ette:

1.1 Toitlustusfirma kohustuseks tasumine vee, elektri eest vastavalt tarbimisele, samuti tema kasutusse antud telefoni arvete, prügiveo ja muude kommunaalteenuste eest, jooksva remondi tegemine ja igapäevane koristamine tema kasutusse antud ruumides, toitlustamise korraldamiseks vajalike väikevahendite ja nõudega varustamine;

1.2 haridusasutusele või tema volitatud isikule õigus kontrollida koolilõuna kalkulatsioone ja hinda;

1.3 korraldada toidu väljastamine soojalettidelt iseteenindamise korras.

2. Haridusasutusel:

2.1 Tagada kontroll ja arvestus tegeliku sööjate arvu üle;

2.2 tagada õpilastele nõuetekohase joogivee kättesaadavus.

3. Tallinna Haridusametil kaaluda ühtse kiipkaardisüsteemi sisseviimist koolidesse sööjate arvu kindlaks tegemiseks.

 

 

 

Taavi Rõivas

Revisjonikomisjoni esimees