TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 844-k

 

 

Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

 

- Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, kus võivad paikneda ükskikud 3-4-korruselised elamud ja piirkonda teenindavad asutused. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus üldplaneeringuga.

- Detailplaneeringuga kavandatud hoone maht on sobiv Merivälja tee kui linna ühe magistraaltänava äärde ning kergesti juurdepääsetav linnaosa elanikele.

- Pirita Linnaosa Valitsuse haldushoone on Tallinna linnas esimene hoone, mis on kavandatud sellel eesmärgil.

 

1. Kehtestada Merivälja tee 34 krundi detailplaneering Arhitekt Milvi Vainiku töö nr DP-26, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,5 ha suurusel maa-alal asuva Merivälja tee 34 krundi piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise Pirita Linnaosa Valitsuse haldushoone ehitamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

9. mai 2007

korralduse nr 844-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas” juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Merivälja tee 34 krundi detailplaneering Arhitekt Milvi Vainik`u töö nr DP-26, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,5 ha suurusel maa-alal asuva Merivälja tee 34 krundi piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise Pirita Linnaosa Valitsuse haldushoone ehitamiseks.

 

Haldusakti põhjendused

Planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosa keskuses Merivälja tee ääres, Supluse pst, Ed. Bornhöhe tee ja Kloostrimetsa tee vahelises kvartalis. Krundist lääne pool kulgeb Merivälja tee liiklusmagistraal. Põhjas, idas ja kagus paiknevad üksikelamute krundid kitsaste tänavate ääres. Lõunas üle Metsavahi tee asub 1980-ndatel ehitatud 2-korruseline administratiivhoone.

Merivälja tee vastasküljel laiub avaliku kasutusega parkmets ja mererand. Kloostrimetsa ja Merivälja teel kulgevad bussiliinid.

Planeeritava maa-ala kontaktvööndi krundid on hoonestatud valdavalt 2-korruseliste üksikelamutega, mille ehitamisaeg on 1930-ndad aastad kuni tänapäevani. Kvartali hoonestuse dominantideks on Merivälja tee 24 asuv 2-korruseline administratiivhoone, noortekeskuse hoone Merivälja tee 3 ning ehitatav 3-korruseline mitme korteriga elamu Merivälja tee 38.

Merivälja teel ei ole hoomatav ühtne ehitusjoon. Ehitised paiknevad krundi piirist 2-10 m kaugusel. Kõikidel kruntidel kasvab rohkesti puid ja põõsaid. Ainus hoonestusest ja haljastusest tühi krunt kontaktvööndi alal on Merivälja tee 34,  kus käesoleval paikneb ajal vähekasutatav parkimisplats. Läbi parkla on juurdepääs Merivälja tee 26a ja 36 kruntidele.

Käesoleval ajal asub Pirita Linnaosa Valitsus Merivälja tee 24 ühises hoones mitme äriettevõtte ja korteriga. Hoone ei vasta tänapäevase haldusstruktuuri vajadustele ruumijaotuse ega arhitektuurse kujunduse poolest.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, kus võivad paikneda ükskikud 3-4-korruselised elamud ja piirkonda teenindavad asutused.

Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna linna omandis olev Merivälja tee 34 maaüksus pindalaga 3271 m² ja sihtotstarbega transpordimaa on maakatastris registreeritud 30. oktoobril 2006.

Merivälja tee 34 krundi kavandatav maakasutuse sihtotstarve on sotsiaalmaa - ühiskondlike hoonete maa ja pindala 3181 m². Pirita Linnaosa Valitsuse haldushoone on kavandatud 2 – 3-korruseline kõrgusega kuni 11 m, kusjuures 3-korruselise osa suurus võib olla kuni 40% lubatud ehitusalusest pinnast. Hoone maksimaalne lubatud ehitusalune pind on 960 m2 ja suletud brutopind 2500 m2. Hoone põhimaht on paralleelne Merivälja teega ja ehitusjoon Merivälja tee poolt 3 m krundi piirist. Parkimiskohti on krundile kavandatud kokku 36, neist 10 hoone mahtu.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Merivälja tee 34 maaüksuse piiride muutmiseks. Maaribad pos 2 ja 3 sihtotstarbega elamumaa on kavandatud liita Merivälja tee 26a ja Metsavahi tee 3a kinnistutega, pos 4 sihtotstarbega sotsiaalmaa on ette nähtud liita Merivälja tee 34 kinnistuga ja pos 5 sihtotstarbega transpordimaa liidetakse Metsavahi tee maa-alaga.

Detailplaneeringus on Merivälja tee 34 krundile sissesõit ette nähtud Metsavahi teelt, väljasõit toimub parempöördega Merivälja teele. Läbi Merivälja tee 34 krundi on säilitatud juurdepääs Merivälja tee 26a ja Merivälja tee 36 kinnistutele.

Krundi piirile Merivälja tee poole on ette nähtud rajada haljasriba, kuhu olemasoleva sidekaabli tõttu saab istutada väikese juurestikuga põõsastaimi. Uue haldushoone peasissepääsu esisele platsile on ette nähtud istutada üksik kuusk, Metsavahi tee äärde lisaks olemasolevale vahtrapuule kõrgekasvulisi lehtpuid ja naaberkrundi Merivälja tee 36 piirile madalama kasvuga puud, et mitte varjata elamukrundil lõunapäikest. Merivälja ja Metsavahi tee poole ei ole kavas ehitada piirdeid.

 

Detailplaneeringu menetluse käik

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 27. märtsi 2006 avaldusega Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja Enno Tamm.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1671-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oliMerivälja tee 34 krundi piiride ja maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõiguse määramine Pirita Linnaosa Valitsuse hoone ehitamiseks. Teade detailplaneeringu algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 26. augustil 2006. Teade eskiislahendusega tutvumise ja arutelu toimumise aja ning koha kohta ilmus ajalehes Postimees 14. septembril 2006. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 21. septembril 2006.

Detailplaneeringu koostas arhitekt Milvi Vainik Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korralduse nr 1671-k alusel ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud:

Pirita Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts,  Tallinna Kommunaalamet, Fortum Termest AS,  Põhja-Eesti Päästekeskus,Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, krundi Merivälja tee 36a kinnistu omanik ja Metsavahi tee 3a kinnistu  kaasomanik Antti Toppi ning Metsavahi tee 3 kinnistu omanik ja Metsavahi tee 3a kinnistu kaasomanik Egil Toppi kooskõlastasid Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu ning märkis, et Merivälja tee 34 krunt on maakatastris registreeritud 30. oktoobril 2006 katastritunnusega 78402:202:0031, pindalaga 3271 m². Maa-amet palus detailplaneeringu materjale vastavalt sellele korrigeerida. Detailplaneering on korrigeeritud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmise lisanõudega: kooskõlastada Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu alusel koostatud ehitusprojektid Tallinna Keskkonnaametiga. Nõue täidetakse järgnevas projekteerimise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI  kooskõlastas Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee –ja kanalisatsioonitrasside ehitusprojekti) koostamiseks taotletakse AKTSIASELTS`ilt TALLINNA VESI tehnillised tingimused. Tingimused taotletakse.

OÜ Jaotusvõrk Tallinn- Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu tingimustel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt OÜ Jaotusvõrk Tallinn- Harju piirkonnaga. Tööjoonised kooskõlastatakse.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2007 korraldusega nr 399-k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 10. märtsil 2007.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 28. märtsist kuni 11. aprillini 2007. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 21. märtsil 2007. Avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid linnaosa valitsuse haldushoone ehitamiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Merivälja tee 34 krundi detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Ulvi Ingver

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja asetäitja administratiivalal

ameti juhataja ülesannetes

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Toomas Sepp

Linnasekretär