TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1322-k 

 

 

 

 

 

Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringuvastuvõtmine Põhja‑ Tallinnas 

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2001 korraldusega nr 1354-k:

 

 

 

 

 


 

1. Võtta vastu Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneering, Sweco Projekt AS töö nr LV-292, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas paikneva  Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala planeerimine Tallinna Elamumessi alaks. Planeeritava maa-ala suurus on 17,3 ha. Detailplaneeringuga määratakse planeeritava ala hoonestustingimused ning antakse liikluskorralduse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise lahendused.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär