Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

 

Riigikogu 02.06.1993 seadus

jõustumiskuupäev 28.06.1993

 

            Paragrahv 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus

            (1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

            (RK s 22.04.2004 jõust.16.05.2004 - RT I  2004, 41, 277)

            (2) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.

            (RK s 09.02.94 nr. 293 jõust.11.03.94 - RT I 1994, 12, 200)

            (3) Lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja 2.lõikes sätestatud ülesannetele otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi:
            1) mis on talle pandud teiste seadustega;
            2) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

            (4) Omavalitsusüksus täidab riiklikke kohustusi:
            1) mis on talle pandud seadusega;
            2) mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja antud volikogu vahelisest lepingust.

            (5) Käesoleva paragrahvi 4.lõike punkti 1 alusel kohalikule omavalitsusele pandud kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.