TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. juuli 2006 nr 1536-k

 

 

Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning Tallinna Linnavalitsuse       21. jaanuari 2004 korraldusega nr 108-k:

 

 

1. Võtta vastu Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Vana Tallinn töö nr 1759, millega on kavandatud Kesklinnas asuvale 0,1 ha suurusele planeeritavale maa-alale kaks krunti Rahukohtu tn 5 hoone ja Patkuli vaateplatvormi teenindamiseks, määratud ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks äripindadega mitme korteriga elamuks ning planeeritud avalikku kasutusse jääv jalgtee.

2. Detailplaneeringu kehtestamise otsuses sätestada nõue seada Rahukohtu tn 5 kinnistu võõrandamisel tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus (servituut) Tallinna linna kasuks planeeringuga kavandatud jalgtee avaliku kasutuse tagamiseks, samuti nõue arvestada võõrandamislepingu tingimuste ettevalmistamisel vajadusega säilitada Rahukohtu tn 5 hoone põhikorpuse teisel korrusel asuvate ruumide anfilaadsüsteem ja tagada selle eksponeeritus.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes