TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21.  jaanuar 2004 nr 108-k

 

 

Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 4, 10 ja 11

 

 

1. Algatada Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 0,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rahukohtu tn 5 kinnistu jagamine, moodustades Patkuli vaateplatvormile eraldi kinnistu, et tagada vaateplatvormi säilimine Tallinna linna omandis.

2.  Kinnitada Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1749 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

21. jaanuari 2004

korraldusega nr 108-k

 

 

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1749

 

 

Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks.

 

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tallinna Elamumajandusamet.

 

Planeeritava ala suurus on 0,1 ha.

 

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused:

1.1 Tallinna Elamumajandusameti kiri 23.09.2003 nr 5-1/03/301;

1.2 Planeerimisseadus;

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus.

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

2.1 Rahukohtu tn 5 kinnistu jagamine, moodustades Patkuli vaateplatvormile eraldi kinnistu, et tagada vaateplatvormi säilimine Tallinna linna omandis;

2.2 planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ja ehitusõiguse täpsustamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid:

3.1 Tallinna üldplaneering;

3.2 olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.4 Eesti standard - kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur (EVS 809-1:2002);

3.5 olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;

3.6 planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

3.7 planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd;

3.8 Tallinna Kesklinna Valitsuse kiri (lähteülesande kooskõlastamine tingimustega);

3.9 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti kiri (lähteülesande kooskõlastamine tingimustega);

3.10 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kiri (lähteülesande kooskõlastamine tingimustega);

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1 Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala juhtfunktsioon vanalinn, muinsuskaitseala põhimäärusega kaitstud ala.

4.2 Planeeritav ala asub Tallinna vanalinnas, Toompea põhjanõlvaku ja Rahukohtu tänava vahel. Kinnistu siseõuele, millest järsaku poolse osa moodustab Patkuli vaateplatvorm, pääseb Rahukohtu tänavalt kangialuse kaudu ja teiselt poolt Patkuli trepist.

4.3 Krundil olev hoonetekompleks ei kuulu riikliku kaitse all olevate arhitektuurimälestiste hulka, kuid asudes Tallinna vanalinna muinsuskaitseala territooriumil omab see suurt tähtsust Toompea ja kogu vanalinna arhitektuurse ansambli lahutamatu osana. Hoonetekompleksis olevad II korruse ruumid ei ole kasutusel, I korruse ruumides asusid suveniiripoed ja restoran.

4.4 Kõrghaljastust on krundil kohati. Reljeef krundi piires on tasane.

 

 

5. Nõuded detailplaneeringu koostamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Esitada uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

5.1.3  Planeeritaval alal asub riikliku kaitse all olev geodeetiline märk – reeper nr 11.

 

5.2 Linnaruum

5.2.1 Koostada detailplaneering vastavalt Muinsuskaitseameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt kooskõlastatud Rahukohtu tn 5 muinsuskaitse eritingimustele.

5.2.2 Esitada eskiislahenduses planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed, mis sisaldavad:

5.2.2.1 planeeritava alaga külgnevatel aladel algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute skeemi;

5.2.2.2 lähiümbruse liiklusskeemi, sh juurdepääse planeeritavale alale, sõiduteid, kergliikluse teid, jalakäijate ülekäiguradasid ja ühistranspordi peatuseid;

5.2.2.3 üldiseks kasutamiseks kavandatavaid ja olemasolevaid puhke- ja virgestusalasid;

5.2.2.4 kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaadet ja analüüsi, arvestades olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtestatud detailplaneeringuid;

5.2.2.5 planeeringualal asuvatele kruntidele määratud ehitusõiguse põhjendust, arvestades kontaktala hoonestuse omapära, olemasolevaid ja kujundatavaid kaugvaateid, kvartalite nurgalahenduste vajadust jms.

5.2.3 Koostada detailplaneering lähtudes Eesti standardist “EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine.”

5.2.4 Määrata krundi ehitusõigus, mis sisaldab:

5.2.4.1 planeeritavate kruntide maa kasutamise sihtotstarbeid;

5.2.4.2 hoonete suurimat lubatud arvu krundil;

5.2.4.3 hoonete suurimat lubatud ehitusalust pinda;

5.2.4.4 ehitiste suurimat kõrgust krundil meetrites, sidudes selle absoluutse kõrgusega.

5.2.5 Määrata ehitiste üldised asukoha- ja arhitektuurinõuded, mis sisaldavad:

5.2.5.1 kohustuslikku ehitusjoont krundi tänavapoolses osas, arvestades olemasolevate, ehitusloa alusel püstitatud hoonetega;

5.2.5.2 ehitistevahelisi kujasid vastavalt normatiivdokumentidele;

5.2.5.3 arhitektuursete piirangutena hoonete katusetüüpe ja –kaldeid, akende ja uste tüüpe ning välisviimistluses kasutatavate materjalide loetelu, keelates imiteerivate materjalide kasutamise välisviimistluses;

5.2.6 Näidata kõrg- ja madalhaljastus, nii säilitatav kui juurdeprojekteeritav.

5.2.7 Krundi ehitusõigus ja piirangud määrata vastavalt lähteülesande juurde kuuluvates materjalides “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks” esitatud nõuetele.

 

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Viia läbi planeeritava ala haljastuse dendroloogiline inventariseerimine.

5.3.2 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja käitlemise ettepanekud.

5.3.3 Keskkonnakaitselised tingimused ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted esitada seletuskirja eri osana.

 

5.4 Liikluskorraldus

5.4.1 Esitada planeeritava ala liikluskorralduse ettepanek.

5.4.2 Määrata tänava kaitsevöönd.

 

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Kavandada tehnovõrgud reeglina tee maa-alale, määrates torustike asukohad tänavate põiklõikes.

5.5.3 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.4 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaa˛vee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.5 Lahendada heitvee ärajuhtimine lahkvoolselt.

5.5.6 Lahendada vajadusel transiitvee ärajuhtimine.

5.5.7 Esitada detailplaneeringu realiseerimiseks vajalike kvartalisiseste ja kvartaliväliste tehnovõrkude mahud.

 

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Esitada ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Kanda tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid tehnovõrkude koondplaanile.

5.6.3 Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ja on arheoloogiamälestis. Planeeringu koostamisel arvestada lisaks muinsuskaitse eritingimustele muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud kitsendustega.

 

6. Vormistamine

6.1 Koostada detailplaneering digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvatele materjalidele “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks”, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

6.2 Esitada detailplaneeringu eskiis (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste skeem M 1:2000, hoonestuskava, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavat avalikku arutelu.

6.3 Esitada eskiislahenduses eraldi joonis (soovitavalt A3 formaadis) planeeringualale jäävate kruntide piiridega ning tabeliga, milles on kajastatud kruntide aadressid (detailplaneeringuga moodustavatele kruntidele määrata uued aadressid) ja maa sihtotstarbed katastriüksuste liikide kaupa.

6.4 Esitada detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ning ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) kehtestamiseks.

6.5 Lisada detailplaneeringule planeeringu vastuvõtmiseks eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ning eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

6.6 Esitada detailplaneeringu koosseisus vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

7. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

7.1 Tallinna Kesklinna Valitsus;

7.2 Tallinna Kesklinna Halduskogu;

7.3 Tallinna Elamumajandusamet;

7.4 Tallinna Tervisekaitsetalitus;

7.5 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet;

7.6 Tallinna Kommunaalamet;

7.7 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet;

7.8 Muinsuskaitseamet;

7.9 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet;

7.10 Tallinna Maa-amet;

7.11 Harjumaa Keskkonnateenistus;

7.12 planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad.

 

8. Detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvad materjalid:

8.1 situatsiooniskeem;

8.2 planeeritava ala skeem M 1:2000;

8.3 nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult tellija eksemplaris);

8.4 Tallinna Elamumajandusameti kiri 23.09.2003 nr 5-1/03/301 (taotlus detailplaneeringu algatamiseks);

8.5 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kiri 04.09.2003 nr 5-1/03/633;

8.6 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitselubade komisjoni protokoll 29.08.2003 nr 26;

8.7 Rahukohtu tn 5 muinsuskaitse eritingimused;

8.8 lähteülesande kooskõlastused:

8.8.1 Tallinna Kesklinna Valitsuse kiri 23.12.2003 nr 9-10/3323;

8.8.2 Tallinna Kesklinna Halduskogu otsus 16.12.2003 nr 88;

8.8.3 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti kiri 18.12.2003 nr 3-7/2294;

8.8.4 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kiri 19.12.2003 nr 5-3/1069;

8.8.5 Tallinna Maa-ameti kiri 01.12.2003 nr 4-13/6047.

 

9. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kolm aastat, arvates linnavalitsuse vastava korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär