TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 99-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1486-k muutmine (Rahukohtu tn 5, Osaühing Baltic Suveniir)

 

 

 

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punkti 13 alusel ning arvestades Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Osaühingu Baltic Suveniir vahel 1. augustil 2006 sõlmitud äriruumi üürilepingu nr 3-5/510 tingimuste punkte 16.1 ja 26, samuti Osaühingu Baltic Suveniir 8. detsembri 2006 avaldust ja Osaühingu Linakaubandus 18. detsembri 2006 avaldust:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1486-k “Rahukohtu tn 5 äriruumide üürile andmine (Osaühing Baltic Suveniir)” punkti 2.3.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.3.3 äriruumi nr 17 (inv pl), pind 22,1 m2, allkasutaja on Osaühing Linakaubandus (äriregistrikood 10099459), allkasutusleping sõlmitakse tähtajatult, allkasutaja tasub üüri äriruumi kasutamise eest igakuiselt 150 kr/m2 kohta, äriruumi kasutatakse kauplusena.”.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule Baltic Suveniir ja Osaühingule Linakaubandus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär