TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1487-k

 

 

 

 

 

Rahukohtu tn 5 äriruumide üürile andmine (Osaühing Magic-Wind)

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktide 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 57, 58, 59 ja  Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 1.1.2 alusel ning arvestades avaliku huviga, mis on seotud Patkuli vaateplatvormil ja selle ümbruses avaliku korra tagamisega ning sooviga kuni Rahukohtu tn 5 kinnistu võõrandamiseni kaitsta tühjalt seisvaid ruume vandaalide eest ja Osaühingu Magic-Wind 20. märtsi 2006 avaldust nr 01:

 

 

 

 

 

1. Anda otsustuskorras Osaühingule Magic-Wind (äriregistrikood 10226484) tähtajatult üürile Rahukohtu tn 5 I korruse äriruumid nr 38-41 (inv pl) üldpinnaga 81,3 m2.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida Osaühinguga Magic-Wind äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse kauplusena;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest 150 kr/m2 kohta kuus;

2.2.2 äriruumidega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.3.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.3.2 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;

2.3.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi.

3. Osaühingul Magic-Wind on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Osaühing Magic-Wind ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule Magic-Wind.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär