TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1300-k

 

 

Tallinna linna omandis oleva Rahukohtu tn 5 kinnistu jagamine, kinnistu jagamisel tekkivale Rahukohtu tn 5 kinnistule läbipääsuservituudi seadmine ja läbipääsuservituudile valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 punkti 4, §-de 172, 173 lg 1, 178, 179, Kinnistusraamatuseaduse § 9, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, 16. oktoobri 2003 määrusega nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele” ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korraldusega nr 2137-k kehtestatud Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringust:

 

 

1. Jagada Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korraldusega nr 2137-k kehtestatud Rahukohtu tn 5 kinnistu detailplaneeringu alusel, arvestades Rahukohtu tn 5 hoonete paiknemist looduses, Tallinna linna omandis olev Rahukohtu tn 5 kinnistu (kinnistusregistri nr 72001, katastritunnus 78401:101:0280, pindala 1079 m², sihtotstarve elamumaa), muuta aadressid ja pindalad ning määrata kruntide sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Rahukohtu tn 5, pindala 639 m², sihtotstarve elamumaa 80%, ärimaa 20%;

1.2 Patkuli vaateplats, pindala 441 m², sihtotstarve sotsiaalmaa 100%.

2. Seada Rahukohtu tn 5 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 72001, katastritunnus 78401:101:0280, pindala 1079 m², sihtotstarve elamumaa) jagamisel tekkivale punktis 1.1 nimetatud Rahukohtu tn 5 kinnistule (edaspidi: teeniv kinnistu) Patkuli vaateplats kinnistu (edaspidi: valitsev kinnistu) kasuks läbipääsuservituut (edaspidi: servituut) järgmiste tingimustega:

2.1  servituudi ala – 22 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud ja tähemärkide A, B, C, D vahelise alana;

2.2  servituut on tähtajatu;

2.3  valitseva kinnistu igakordne omanik teeniva kinnistu igakordsele omanikule servituudi eest tasu ei maksa;

2.4  servituudi esemeks on servituudi alal asuv rajatis - kõnnitee (edaspidi: kõnnitee);

2.5  valitseva kinnistu igakordsel omanikul on õigus kasutada servituudi ala avalikult kasutatava kõnniteena, st kõigi isikute poolt jalgsi käimiseks ööpäevaringselt piiramatu arv kordi jalgsi läbipääsuks ning valitseval kinnistul heakorra-, ehitus- ja remonttööde tegemiseks vajalike sõidukitega läbipääsuks Rahukohtu tänavalt Rahukohtu tn 5 kinnistu jagamisel tekkivale Patkuli vaateplatsi kinnistule ja vastupidi;

2.6  valitseva kinnistu igakordne omanik kohustub:

2.6.1        kasutama servituudi ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

2.6.2        hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada kõnniteed või mis võiks põhjustada kõnnitee keskkonnaseisundi halvenemist, õhu, vee või maa saastamist, muud ohtu või kahju üldistele huvidele;

2.6.3 kõnniteed aastaringselt hooldama ja alaliselt heas seisukorras hoidma ning korraldama teehoidu ja kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest teeniva kinnistu igakordselt omanikult hüvitist nõudmata;

2.6.4 heakorrastama pärast kõnnitee rekonstrueerimis- ja remonttööde teostamist servituudi ala ja taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis vastab kehtestatud kaevetööde eeskirjale;

2.7   teeniva kinnistu igakordne omanik kohustub:

2.7.1        hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnnitee sihipärast kasutamist, sh ei tohi teeniva kinnistu igakordne omanik rajada teenivale kinnistule uusi piirdeaedu ega lukustada läbipääsuteel olevaid väravaid;

2.7.2        teavitama valitseva kinnistu igakordset omanikku teeniva kinnistu võõrandamisest;

2.8  teeniva või valitseva kinnistu võõrandamisel lähevad kinnistu uuele omanikule üle kõik punktis 2 nimetatud servituudi võlaõiguslikud kokkulepped;

2.9  taotleda servituudi kandmist koormatisena teeniva kinnistu kinnistusregistriossa ja märkusena valitseva kinnistu kinnistusregistriossa.

3. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus punktis 2 nimetatud kinnistule seatava läbipääsuservituudi valitsejaks läbipääsuservituudi kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

 

4 . Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda läbipääsuservituudi seadmisega seotud kulud –  notaritasu ja riigilõiv.

4.2 teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär