TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

19. juuni 2003 nr 247

 

 

 

 

Rahukohtu tn 5 kinnistu müük

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1, Asjaõigusseaduse § 156, § 186 lg 1, § 187 lg 2, § 241- 2551 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa Rahukohtu tn 5 asuv kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 720, katastriüksuse tunnus 78401:101:0280, kinnistu suurus 1079 m², maa sihtotstarve elamumaa, kinnistul asub hoone üldpinnaga 826,0 m²) avalikul kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 15 000 000 (viisteist miljonit) krooni.

2. Lisatingimusteks vastavalt Linnavara võõrandamise korra punktile 14.6 kinnistu võõrandamisel on:

2.1 punktis 1 nimetatud kinnistu võõrandamisel seatakse kinnistule Tallinna linna kasuks tasuta hoonestusõigus ulatusega 206 m2 (vastavalt lisatud skeemile) tähtajaga 99 aastat. Hoonestaja kohustub hoonestusõiguse esemeks olevat avalikult kasutatavat vaateplatvormi kasutama sihtotstarbeliselt, hoidma seda alaliselt heas seisukorras vastavalt kehtivale heakorraeeskirjale ning tegema selleks vajalikke parandustöid ja uuendusi. Hoonestusõiguse tasust loobumine 99 aastaks kantakse sisse märkena kinnistusraamatusse;

2.2 punktis 1 nimetatud kinnistu võõrandamisel seatakse punktis 2.1 nimetatud hoonestusõiguse omaniku kasuks kogu hoonestusõiguse kestvuse ajaks tasuta jalgteeservituut servituudi alaga 133 m² (vastavalt lisatud skeemile). Kinnisasja igakordne omanik on kohustatud servituudi kehtivuse ajal lubama servituudi ala avalikuks kasutamiseks. Jalgteeservituudi sissekandmisel kinnistusraamatusse tehakse märge selle kohta, et servituut on kogu hoonestusõiguse kestel selle omanikule tasuta. Teeniva kinnisasja omaniku nõudel jalgteeservituudi kustutamiseks kinnistusraamatust kohustub teeniva kinnisasja omanik hüvitama valitseva kinnisasja omaniku nõudel servituudi lõpetamise tõttu tekkiva kahju, milleks on vastavalt poolte kokkuleppele teeniva kinnisasja kahekordne turuväärtus servituudi lõpetamise momendil.

3. Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees