TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 28. juuni 2006 nr 1486-k

 

 

 

 

 

Rahukohtu tn 5 äriruumide üürile andmine (Osaühing Baltic Suveniir)

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktide 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 13, 17.2, 18.4, 19, 57, 58, 59 ja Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 1.1.2 alusel ning arvestades avaliku huviga, mis on seotud Patkuli vaateplatvormil ja selle ümbruses avaliku korra tagamisega ning sooviga kuni Rahukohtu tn 5 kinnistu võõrandamiseni kaitsta tühjalt seisvaid ruume vandaalide eest ja Osaühingu Baltic Suveniir avaldust: 

 

 

 

 

 

1. Anda otsustuskorras Osaühingule Baltic Suveniir (äriregistrikood 10758956) tähtajatult üürile Rahukohtu tn 5 I korruse äriruumid nr 13-14, 17-20, 22, 23 (inv pl) üldpinnaga 110,2 m2.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida Osaühinguga Baltic Suveniir äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse kauplusena;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest 150 kr/m2 kohta;

2.2.2 äriruumidega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.3.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.3.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi;

2.3.3 äriruumi nr 17 (inv pl), pind 22,1 m2, allkasutaja on osaühing LINALIIN (äriregistrikood 10359825), allkasutusleping sõlmitakse tähtajatult, allkasutaja tasub üüri äriruumi kasutamise eest igakuiselt 150 kr/m2 kohta, äriruumi kasutatakse kauplusena.

3. Osaühingul Baltic Suveniir on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Osaühing Baltic Suveniir ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule Baltic Suveniir ja osaühingule LINALIIN.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär