TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30.juuni 2003 nr 1439-k

 

 

Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104A ja Haabersti tn lõik T-1 isikliku kasutusõiguse seadmine

 

 

 

Võttes aluseks Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 54 lg 2, Asjaõigusseaduse § 172, § 173, § 178 lg 2, § 179 lg 1, § 181 lg 1, § 201, § 225, § 226 lg 1, § 228, Ehitusseaduse § 32, § 33, § 35 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 10 kinnitatud Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra punkti 58.3, 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korra, Mittetulundusühingu Elamussport 08. juuni 2004 avalduse ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti 09. juuni 2004 toetuskirja nr 1-8.4/499 

 

 

 

1. Seada Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104A kinnistule (kinnistusregistriosa nr 2903, katastritunnused 78406:607:0230, 78406:607:0840, 78406:607:0850, pindala 9698 m2, maakasutuse sihtotstarve äri- ja transpordimaa) ja Haabersti tn lõik T-1 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 64095, katastritunnus 78406:607:0700, pindala 3773 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa) Mittetulundusühingu Elamussport (registrikood 80191190, asukoht Koorti tn 16-49, 13623 Tallinn) kasuks isiklik kasutusõigus järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse kestvus - 5 aastat;

1.2 isikliku kasutusõigusega koormatav ala – kinnistute osad pindalaga 1275 m2, mis on skeemil  tähistatud tähemärkidega A, B, C, D ja E (korralduse lisa);

1.3 isikliku kasutusõiguse esemeks on Mittetulundusühingu Elamussport ajutise avalikuks kasutamiseks ettenähtud skatepargi ehitised;

1.4 õigustatud isikul on õigus vastavalt Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt kinnitatud projektile isikliku kasutusõiguse eseme rajamiseks, kasutamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks;

1.5 isikliku kasutusõiguse eseme rajamisel ja kasutamisel tuleb arvestada isikliku kasutusõiguse alal paikneva sadeveekanalisatsiooni torustikust ja tänavavalgustuspaigaldiste toitekaablist tulenevate kitsendustega;

1.6 isiklik kasutusõigus ei ole üleantav;

1.7 isikliku kasutusõiguse eset ei või ilma kinnisasja omaniku nõusolekuta rendile anda;

1.8 õigustatud isik kohustub:

1.8.1 nõustuma kinnistutele teiste reaalservituutide ja isiklike servituutide seadmisel nende kandmisega kinnistusraamatusse punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõigusega samale järjekohale selle eest tasu nõudmata;

1.8.2 vormistama punktis 1.3 nimetatud ehitiste kasutusload mitte hiljem kui 1 aasta pärast isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimist;

1.8.3 täitma tehnovõrkude omanike poolt antud tehnilisi tingimusi rajatise ehitamise ja kasutamise kohta;

1.8.4 korraldama isikliku kasutusõiguse eseme kasutamist;

1.8.5 hoidma isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras vastavalt heakorra eeskirjale. Selleks vajalikud parandustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud teostama linnamaa valitsejaga kokkulepitud tähtajal. Kui õigustatud isik ei lõpeta kokkulepitud tähtajaks vajalikke töid, on omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd õigustatud isiku kulul;

1.8.6 isikliku kasutusõiguse lõppemisel kinnistu omaniku nõudmisel isikliku kasutusõiguse eseme ära vedama. Kui õigustatud isik ei vea ehitisi ära kokkulepitud tähtajaks on omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd õigustatud isiku kulul;

1.8.7 rahaliste kohustuste täitmise suhtes allutama end kohesele sundtäitmisele tema omandis oleva isikliku kasutusõigusega;

1.8.8 tasuma leppetrahvi punktis 1.8.2 nimetatud tähtaja ületamise eest 500 krooni iga ületatud päeva eest;

1.9 esitatud arvete tähtajaks mittetasumisel maksma viivist 0,15% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

1.10 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 2193 krooni aastas, mis moodustab isikliku kasutusõiguse alal  2% sotsiaalmaa maksustamishinnast hinnatsoonis H0784030 (86 kr/m2);

1.11 tasu isikliku kasutusõiguse eest tuleb maksta kaks korda aastas iga aasta 10. juuliks ja 10. jaanuariks järgneva poolaasta eest ette. Tasu maksmise kohustus algab isikliku kasutusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Õigustatud isik on kohustatud tasuma esimese makse 10 tööpäeva jooksul pärast isikliku kasutusõiguse kinnistamist. Ajavahemiku eest isikliku kasutusõiguse kinnistamise päevast kuni esimese maksetähtajani toimub tasumine proportsionaalselt päevade arvule. Igakordne isikliku kasutusõiguse tasu summa loetakse tasutuks selle laekumisest  Tallinna Maa-ameti arvelduskontole;

1.12 kinnistu omanik kohustub:

1.12.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

1.12.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutmisest, kinnisasja

jagamisest või võõrandamisest;

1.13 isikliku kasutusõiguse tähtaja saabumisel võib tähtaega pikendada kinnistu omaniku ja Mittetulundusühingu Elamussport kokkuleppel;

1.14 isikliku kasutusõiguse võib enne tähtaega kinnistusraamatust kustutada õigustatud isiku ja kinnistu omaniku kokkuleppel;

1.15 punktides 1.1 kuni 1.4, 1.6, 1.8.1 kuni 1.8.8, 1.10, 1.11, ja 1.12 nimetatud tingimused kanda kinnistusraamatusse.

2. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub Mittetulundusühing Elamussport.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Elamussport.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär