Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“ Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 „Restaureerimistoetuse

taotlemise ja menetlemise kord” muutmine”

seletuskirja

LISA

 

Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise korra sätete kehtiv ja eelnõu redaktsioon

 

 

 

 Kehtiv redaktsioon

 

Eelnõu redaktsioon

§ 1 lg 2

Toetuse andmise eesmärgiks on autentse miljöö säilimise stimuleerimine ajaloolises linnaruumis ja säästva arengu põhimõtete rakendamine Tallinnas konkreetse töö teostamise soodustamise kaudu.

§ 1 lg 2

Toetuse andmise eesmärgiks on autentse miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilimise stimuleerimine ajaloolises linnaruumis ja säästva arengu põhimõtete rakendamine Tallinnas konkreetse töö teostamise soodustamise kaudu.

§ 2 lg 1 teine lause

Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult (muinsus@tallinnlv.ee).

§ 2 lg 1 teine lause

Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult e-posti aadressile, mis avaldatakse Kultuuriväärtuste Ameti veebilehel.

§ 3 lg 1

Toetuse ülemmääraks on 50 000 (viiskümmend tuhat) krooni.

§ 3 lg 1

Toetuse ülemmääraks on 100 000 ( sada tuhat) krooni.

§ 3 lg 2

Toetuse andmisel arvestab Kultuuriväärtuste Amet ainult neid restaureerimistöid, mis teostatakse peale taotluse esitamist Kultuuriväärtuste Ametile.

§ 3 lg 2

Toetuse andmisel arvestab Kultuuriväärtuste Amet ainult neid restaureerimis- ja remonditöid, mis teostatakse peale taotluse esitamist Kultuuriväärtuste Ametile.

§ 4 lg 2

Toetuse objektiks on Tallinna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikes piirkondades ja Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate enne 1940. aastat ehitatud ja/või arhitektuuriliselt väärtuslike elamute restaureerimist vajavad arhitektuursed originaal- ehk ehitusaegsed detailid (edaspidi originaaldetail) (aknaraamid, välisuksed, varikatused, piirdeaiad jm), v.a interjööridetailid.

§ 4 lg 2

Toetuse objektiks on Tallinna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikes piirkondades ja Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate enne 1940. aastat ehitatud ja/või arhitektuuriliselt väärtuslike elamute arhitektuursete originaaldetailide (aknad, uksed, katused, varikatused, fassaadidetailid, aknaluugid, verandad, rõdud jne, v.a interjööridetailid) restaureerimine ja algupäraste eeskujul taastamine.

§ 4 lg 3

Taotlusele peab olema lisatud:

1) vähemalt 2 (kaks) erinevat hinnapakkumist planeeritavatele restaureerimistöödele;

2) fotod majast ja restaureerimist vajavast arhitektuursest originaaldetailist.

 

§ 4 lg 3

Taotlusele peab olema lisatud:

1) vähemalt 2 (kaks) erinevat hinnapakkumist planeeritavatele restaureerimis- ja remonditöödele;

2) restaureeritavate detailide ja hoone fotod;

3) hinnang restaureeritavate detailide tehnilisele seisukorrale;

4) asendatavate originaaldetailide puhul muinsuskaitse tegevusluba omava spetsialisti või Kultuuriväärtuste Ameti lepingulise restauraatori kirjalik ekspertarvamus detailide tehnilise seisukorra kohta;

5) asendatavate detailide tööjoonised;

6) asendatava katusekatte puhul seletuskiri ja oluliste sõlmede tööjoonised.

 

§ 4 lg 4

-

§ 4 lg 4

Toetuse saamise eelduseks on, et tööde käigus ei moonutata hoone terviklikku välisilmet sobimatute detailide ja materjalidega.

 

§ 6 lg 5 p 1

1) originaaldetail asub hoonel, mis on säilinud algupärasel kujul või mida on vähesel määral ja kõigi nõutavate dokumentide olemasolul ümber ehitatud hoone algupära oluliselt moonutamata;

 

-

§ 6 lg 5 p1 ja p 4

1)restaureeritav või taastatav detail asub hoonel, mis on säilinud algupärasel kujul või mida on vähesel määral ja kõigi nõutavate dokumentide olemasolul ümber ehitatud hoone algupära oluliselt moonutamata;

 

4)amortiseerunud detaili asendamisel kasutatakse algupärast materjali.

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Riin Alatalu, miljööalade osakonna juhataja