TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

veebruar 2007  nr

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt  linnavolikogu  revisjonikomisjoni 7. novembri 2006 aktist nr 9/06, 11. detsembri 2006  otsusest ning linnavalitsuse 27. detsembri 2006 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt ja otsus teadmiseks.

2. Tallinna Linnavalitsusel rakendada abinõusid Iru Hooldekodu hoolduspersonali ametikohtade täitmiseks ja töötasu probleemide lahendamiseks.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada regulaarne kontroll Iru Hooldekodu finants-majandustegevuse üle.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linnvalitsusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

  

Seletuskiri

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmine

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse   nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast” täitmist. Volikogu otsuse kohaselt pidi Tallinna Linnavalitsus koostama Iru Hooldekodu uue põhimääruse. Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 määrusega nr 93 võeti Iru Hooldekodu uus ajakohastatud põhimäärus vastu.

Volikogu otsuses nähti ette 2006. aastal läbi viia järelaudit Iru Hooldekodus ning kontrollida revisjonikomisjoni 14. veebruari 2005 otsuse täitmist. Kontrollimisel selgus, et 2005. aastal kinnitati hooldekodu direktori käskkirjaga struktuuriüksuste põhimäärused, kehtestati mobiiltelefonide kasutamise kord ja kulude hüvitamise piirmäärad, korrastati sõidukite ja haldustehnika kasutamine ja isikliku sõiduauto tööalaseks kasutamise kulude hüvitamine, kinnitati personali koolituse korraldamise eeskiri ja töövõtulepingute sõlmimise kord, mis tagaks eelarveraha kasutamise läbipaistvuse.

Raviteenuste osutamise lepingute ja füüsilisest isikust ettevõtjatega sõlmitud lepingute kontrollimisel selgus, et mitmed neist on vormistatud kokkuleppehindadega ilma vastavate kalkulatsioonideta. Tööde ja teenuste mahud ei ole selged, tööde vastuvõtuaktid on formaalsed, neist ei selgu teenuse osutamiseks kulunud aeg.

Kontrollimisel selgus, et hooldekodul on probleeme personaliga. 2006. aasta novembris oli täitmata 19,25 hooldaja ja 3 sotsiaaltöötaja ametikohta. Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2001 määrusega kinnitatud Tallinna hoolekande arengukava aastateks 2001 ‑ 2005 nägi ette hooldus-personali 0,4 hooldajat ühe hooldatava kohta, mis on käesoleva ajani täitmata.

 

 

Eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 5. veebruari 2007 koosolekul.

 

 

 

Taavi Rõivas

Revisjonikomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Revisjonikomisjon

 

Eelnõu koostaja: Revisjonikomisjon

 

 

Koostaja: Mari Uusneem, kontrollitalituse peaspetsialist,  6 943 228