TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

OTSUS

 

 

 

 

 

Tallinn

                              märts 2007 nr

 

 

 

Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 alusel

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

 

 

o t s u s t a b:

 

 

 

 

 

 

1. Asutada preemia „Tallinna tublim kojamees” 10 000 krooni väärtuses tunnustusena eeskujuliku töö eest heakorra tagamisel.

 

 

 

2. Linnavalitsusel:    

    2.1  kinnitada preemia „Tallinna tublim kojamees” statuut; 

    2.2 planeerida Tallinna linna eelarvesse Kommunaalametile iga-aastaste eraldistena „Tallinna tublima kojamehe” preemiafondiks 20 000 krooni (ühes seadusejärgsete maksude ja maksetega).

 

 

 

3. Preemia „Tallinna tublim kojamees” statuudi kinnitamisel võtta arvesse alljärgnev:

    3.1 preemiat antakse kaks korda aastas;  

    3.2 preemia andmise otsustab linnavalitsus, kuulates eelnevalt ära asjakohase linnaosavanema arvamuse;   

    3.3 tiitlikandidaatide ülesseadmise õigus on igal linnaelanikul ning kõigil Tallinnas tegutsevatel juriidilistel isikutel ja ametiasutustel;

    3.4 tiitlikandidaatide ülesseadmise võimalusest informeeritakse üldsust igakordselt ajalehe „Pealinn” ja linnaosalehtede kaudu.

 

 

 

4. Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks:

    4.1 linnavalitsusele;

    4.2 ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Eelnõu esitaja: Tarmo Kruusimäe, linnavolikogu liige.

 

Eelnõu koostaja: Tarmo Kruusimäe, 22.02.2007. 694 3233 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine” juurde

 

Eelnõu eesmärk on tunnustada kaks korda aastas kojamehi (majahoidjaid) – inimesi, kes hoiavad igapäevaselt korras määratletud territooriumit, tehes sõltumata ilmast ja kellajast rasket ja sageli tänamatut tööd.

 

Alltoodult majahoidja 10 peamist ülesannet:

 
      -    trepikoja koristus ja pesemine;

      -    prügikastide tühjendamise korraldamine ja nende ümbruse korrashoid;

-         sademe- ja sulavee ärajuhtimine ning rentslite puhastus;

-         muru niitmine ja kastmine;

      -    lehtede ja mahakukkunud okste koristus;

-    lume koristus;

-         libedusetõrje ja liivatamine;

-         territooriumi tähistamine libeduse, libisemise ohu ja takistuste eest;

-         katuse puhastus jääpurikatest ja prahist;

-         lipu heiskamine lipupäevadel.

 

Kui lisada siia juurde, et korralik majahoidja on omamoodi majalukk, maja visiitkaart ja majaelanike hommikune tujulooja, siis pole kahtlust, et tublimad majahoidjad on väärt mitte ainult majaelanike vastunaeratust ja lahket sõna, samuti neid palganud korteriühistu või kinnisvarahooldusfirma tänukirja, vaid ka esiletõstmist kohaliku omavalitsuse tasandil, millega käiks kaasas rahaline preemia (miks mitte ka mälestusese, millist võimalust saab arutada eelnõu menetlemise käigus).

 

Eelnõus preemiasummana märgitud 10 000 kroonist arvestatakse maha maksud ja maksed, misläbi saaks premeeritav praeguste seaduste järgi kätte 5816 krooni. Kuigi see raha premeeritavat majahoidjat ilmselt õnnelikuks ei tee, siis võttes arvesse, kui ülekohtuselt madal on majahoidjate palk, jätkub sellest summast rõõmu kauaks, toimides motivaatorina premeeritu puhul kui stiimulina tema kolleegide jaoks.

 

 

 

 

 

Tarmo Kruusimäe

Linnavolikogu liige

 

 

Koostaja: Tarmo Kruusimäe, 22.02.2007. 694 3233