TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    7. märts 2007 nr 11

 

 

Päevakorrapunkt 19

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu           „Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

  märts 2007 nr

 

 

 

 

Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Juhindudes Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001

määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringust ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Tehnika tn ja Filtri tee ühendustee ehitamiseks vajalik Tehnika tn T5 maatükk ligikaudse pindalaga 28877 m² ja sihtotstarbega transpordimaa.

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1  esitada vastav dokumentatsioon keskkonnaministrile;

2.2  teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

 

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine” juurde

 

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik Tehnika tn ja Filtri tee ühendustee ehitamiseks vajaliku Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Tehnika tn T5 maatükk ligikaudse pindalaga 28877 m², sihtotstarbega transpordimaa moodustab osa ehitatavast lõunaväilast. Tehnika tn T5 maatükk jääb Vana-Lõuna tn ja Veerenni tn vahele. Munitsipaalomandisse taotletava maatüki piirid on määratud K-Projekt AS koostatava Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee ((Vana-Lõuna tn-Filtri tee) projekti alusel. Taotletav maa võimaldab ka perspektiivsest tee laiendamist.

 

Tehnika tn T 5 maatüki ligikaudne pindala on 28877 m² ja sihtotstarve transpordimaa vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 12. veebruari 2007 õiendile maaüksuse ehitusõiguse ja maakasutuse kohta. Tehnika tn T5 maatükk jääb Vana-Lõuna tn ja Veerenni tn vahele ja moodustab osa ehitatavast lõunaväilast.

Maatükk asub viiel endisel kinnistul. Endiste kinnistute K-2089, K-l304 ja K-3372 kohta ei ole esitatud  tagastamise taotlusi.

Tallinna linnale kuulunud kinnistu K-3073 kohta esitatud tagastamise taotlus jäeti rahuldamata Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29.05.2000 otsusega nr 11554 põhjusel, et taotleja ei vasta Maareformi seaduse § 5 lõike 1 punktis 3 toodud nõuetele.

Tallinna linnale kuulunud kinnistu K- 1310 kohta esitatud tagastamise taotlus on lahendamata.

Taotletavale Tehnika tn T 5 maatükile jäävad Veerenni tn 36 kinnistuni ulatuv demonteeritav raudteeharu, Veerenni tn 36 kinnistu nurgas asuv vare, mis kuulub lammutamisele ja Veerenni tn 40 kinnistu piiril asuv omavoliline kiosk, mis ei ole maaga püsivalt ühendatud ja vajadusel teisaldatav. 

Maa ostueesõigusega erastamise või riigi omandisse jätmiseks avaldusi ei ole esitatud.

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et munitsipaalomandisse antakse tasuta Maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa.

Maareformi seaduse § 28 lg 2 kohaselt antakse munitsipaalomandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa.

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise aluseks on:

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 2, 

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001  määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneering,

 

 

 

 

Kalev Kallo

Abilinnapea

 

 

 

 

 


 


Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet

 

 

Koostaja: Lya Kalpus, 640 4296, munitsipaalmaade osakonna vanemspetsialist