TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    7. märts 2007 nr 11

 

 

Päevakorrapunkt 18

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

  märts 2007 nr

 

 

 

 

Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Juhindudes Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringust ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana tee ehitamiseks vajalik Kadaka pst T11 maatükk ligikaudse pindalaga 9727 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon keskkonnaministrile;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine” juurde

 

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik tee ehitamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Kadaka pst T11 maatükk ligikaudse pindalaga 9727 m², sihtotstarbega transpordimaa  paikneb Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu alal ja on vajalik detailplaneeringu kohase tänava ehitamiseks.

 

Kadaka pst T 11 ligikaudne pindala on 9727 m² ja sihtotstarve transpordimaa vastavalt Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringule.

Maatükk on vajalik detailplaneeringu kohase tänava ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kõnealune tänav määratud avalikult kasutatavaks.

Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006 korraldusega 1961-k kehtestatud Kadaka pst 165 krundi detailplaneering muudab planeeritava alaga külgnevatele kruntidele olemasolevat juurdepääsu. Sellest tulenevalt on planeeringu tellija OÜ Fine Kinnisvara võtnud kohustuse välja ehitada AS Tondi Üks poolt koostatud tööprojekti nr 199-96 nõuetele vastava juurdesõidutee (koos vajalike lisakommunikatsioonidega) Tallinna linnas Kadaka pst 165a hoonestusele.

Tänava ehitamiseks Ehitusseaduse § 12 lõikes 2 nõutud loa andmiseks on vajalik maa taotleda linna omandisse.

 

Kadaka pst T 11maatükk jääb endistele kinnistutele K-1776 Rebaste 10, K-1189 Kivinuki ja Moora A-94.

Endise kinnistu K-1776 kohta tagastamise taotlused puuduvad.

Endine kinnistu K-1189 Kivinuki on osaliselt tagastatud ja tagastamata osa on kompenseerimata. Õigustatud subjekt on kooskõlastanud Kadaka pst T 11 maatüki piirid ja esitanud avalduse tee alla jääva maa kompenseerimiseks. Kompensatsioon määratakse pärast maa munitsipaalomandisse andmist.

Endise kinnistu Moora A-94 kohta esitatud tagastamise taotlused jäeti rahuldamata  Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 02.11.1998 otsusega nr 10304 ja 19.08.1996 otsusega nr 7754 põhjusel, et taotlejad ei kuulu omandireformi aluste  seaduse § 8 märgitud omandireformi õigustatud subjektide ringi.

Maa ostueesõigusega erastamise taotlusi ei ole esitatud.

Osa taotletavast Kadaka pst T 11 maatükist jääb riigi maareservi taotletava maa piiriettepanekuga hõlmatud alale.

Tallinna Maa-amet on Maa-ameti poole pöördunud palvega korrigeerida riigi reservmaa piiriettepanekut vastavalt Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringule.

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et munitsipaalomandisse antakse tasuta Maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa.

Maareformi seaduse § 28 lg 2 kohaselt antakse munitsipaalomandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalik maa.

 

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise aluseks on:

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 2, 

Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi

territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneering.

 

 

 

 

 

Kalev Kallo

Abilinnapea

 

 


 


Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet

 

 

Koostaja: Lya Kalpus, 640 4296, munitsipaalmaade osakonna vanemspetsialist