TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

märts 2007  nr

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 32¹ lg 2 ja § 33 lg 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada alljärgnev revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaan:

1.1 Analüüsida linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehinguid alates 2006. aastast;

1.2 Analüüsida Tallinn Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihankeid ja konkursitingimusi alates 2005. aastast;

1.3 Analüüsida raielubade väljastamist ja selle kehtestatud korrale vastavust;

1.4 Kontrollida Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse otsuste ja määruste täitmist ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel;

1.5 Kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast:

1.6 Kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Botaanikaias alates 2005. aastast;

1.7 Kontrollida Tallinna linna 2006. aasta investeeringute kava täitmist;

1.8 Kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Spordi- ja Noorsooametis noorsootöö valdkonnas alates 2005. aastast;

1.9 Kontrollida lepingute sõlmimist ja täitmist Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast;

1.10 Analüüsida „Kalevipoja” kuju konkursi tingimusi ja kujuga seonduvaid asjaolusid;

1.11 Analüüsida linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete arvu ja neile makstava hüvitise suurust;

1.12 Kontrollida Tallinna linna reservfondi kasutamist 2006. aastal;

1.13 Kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Tallinna Kunstigümnaasiumis alates 2005. aastast;

1.14 Kontrollida eelarveliste vahendite kasutamist Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2005. aastast.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

  

Seletuskiri

 

 

Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Revisjonikomisjon kontrollib Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 ja Tallinna põhimääruse § 32¹ lg 2 järgi linnavalitsuse tegevuse vastavust linnavolikogu määrustele ja otsustele, tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust linna eelarvele, linna asutuste raamatupidamise õigsust ja linnavara kasutamise sihipärasust, linna poolt sõlmitud lepingute täitmist, linnavolikogu ülesandel linnavalitsuse ja linna ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust.

Eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 22. veebruari 2007 koosolekul.

 

Võttes aluseks Tallinna põhimääruse § 33, esitab revisjonikomisjon 2007. aasta kontrollimiste plaani linnavolikogule kinnitamiseks.

 

 

 

 

 

Taavi Rõivas

Revisjonikomisjoni esimees

 

Eelnõu esitaja: Revisjonikomisjon

 

Eelnõu koostaja: Revisjonikomisjon

 

 

Koostaja: Terje Moks  6943 238 kontrollitalituse juhtivspetsialist