TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

. märts 2007 nr

 

 

 

 

Muudatused linnavalitsuse koosseisus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17 ja § 50 lg 1 p 6, Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 126 ja § 132 lg 1 ja lg 2, Riigikogu valimise seaduse § 74 lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Vabastada linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest abilinnapea ………………… Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks ……... märtsist 2007.

2. Tallinna Linnakantseleil maksta teenistusest vabastatud …………………… hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

3. Teenistusest vabastatud abilinnapea ……………….. anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks …………………………..

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“ Muudatused linnavalitsuse koosseisus” juurde

 

 

 

Tallinna abilinnapea vabastatakse ametist seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lg 1 p 17 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17 alusel on linnavalitsuse liikme vabastamine linnavalitsuse liikme kohustustest ja palgalise linnavalitsuse liikme ametist vabastamine linnavolikogu ainupädevus. KOKS § 50 lg 1 p 6 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 6 alusel esitab linnapea linnavolikogule ettepaneku linnavalitsuse liikme kinnitamiseks ja tema vabastamiseks linnavalitsuse liikme kohustustest ning palgalise linnavalitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.

Avaliku teenistuse seaduse § 126 alusel ametniku valimisel Riigikogu liikmeks vabastatakse ta ametist valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

Riigikogu valimise seaduse § 74 lg 3 alusel loetakse valimistulemused väljakuulutatuks Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Valimistulemused avaldati …….. märtsi 2007 Riigi Teatajas nr …., art …..
Abilinnapea, kes valiti Riigikogu liikmeks, vabastatakse ametist …… märtsist 2007 tagasiulatuvalt. Ühtlasi vabastatakse abilinnapea samast ajast linnavalitsuse liikme kohustustest.

Avaliku teenistuse seaduse § 132 lg 1 ja lg 2 alusel on vormistatud käesoleva otsuse eelnõu. Teenistusest vabastatud abilinnapeale makstakse hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest ning ta annab asjaajamise ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle hiljemalt ühe nädala jooksu.

Viidatud õigusaktid:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Avaliku teenistuse seadus

Riigikogu valimise seadus

Tallinna põhimäärus

 

 

 

 

Jüri Ratas

Tallinna linnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna linnapea

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnakantselei

 

 

Koostaja: Tiiu Hurt, 604 4150, Tallinna Linnakantselei persoanliteenistus