TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

   21. märts 2007 nr 13

 

 

Päevakorrapunkt 22

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu ”Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu    19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu ”Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine”.

 

2. Volitada punktis 1 nimetatud otsuse eelnõud linnavolikogus ette kandma Tallinna Kesklinna vanemat Marek Jürgensoni või Kesklinna vanema asetäitjat Jüri Lumpi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

     märts 2007 nr

 

 

 

 

Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse §  54-57, § 61 lg 1, § 64 lg 1-3, § 65 lg 2, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 alusel ja kooskõlas linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 3.1, 10.1, 14, 16.3 ja 63.1, arvestades Tallinna Halduskohtu menetluses olevaid haldusasju nr 3-2277/04 ja 3-1188/04, Elvi Maripuu, Lidia Lobjaka, Raivo Otsmani, Oleg Sõnajala, Andres Sõnajala, Eesti Erametskond OÜ (alates 8. novembrist 2006 uue nimega Prowind OÜ) juhatuse liikme Mare Kallaste ning Pirita tee 10 Korteriühistu juhatuse liikme Andres Sõnajala poolt Tallinna linnale 05. juulil 2006 esitatud ühisavaldust, Pirita tee 10 elamu avariiohtlikku tehnilist seisukorda ja tuginedes käesoleva otsuse lahutamatuks lisaks olevas seletuskirjas esitatud faktilistele asjaoludele ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

 

1. Müüa otsustuskorras Tallinna linnale kuuluvad ja Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisel olevad korteriomandid alljärgnevalt:

 

1.1 korteriomand, kinnistusregistri registriosa number 17220101, mille reaalosaks on korter 1, üldpinnaga 20, 9 m2 , asukohaga Pirita tee 10 koos selle juurde kuuluva 209/6531 mõttelise osaga maatükist katastritunnusega 78401:115:3630, pindalaga 3272 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osaga, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa, Elvi Maripuule, sündinud 20. jaanuaril 1934, hinnaga 316 028. 20 krooni (kolmsada kuusteist tuhat kakskümmend kaheksa krooni 20 senti);

 

1.2 korteriomand, kinnistusregistri registriosa number 17220301, mille reaalosaks on korter 3, üldpinnaga 23, 5 m2, asukohaga Pirita tee 10 koos selle juurde kuuluva 235/6531 mõttelise osaga maatükist katastritunnusega 78401:115:3630, pindalaga 3272 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osaga, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa, Lidia Lobjakasele, sündinud 26. juulil 1912, hinnaga 355 342. 70 krooni (kolmsada viiskümmend viis tuhat kolmsada nelikümmend kaks krooni 70 senti);

 

1.3 korteriomand, kinnistusregistri registriosa number 17220601, mille reaalosaks on korter 6, üldpinnaga 58, 9 m2, asukohaga Pirita tee 10 koos selle juurde kuuluva 589/6531 mõttelise osaga maatükist katastritunnusega 78401:115:3630, pindalaga 3272 m2 ja selle oluliseks osaks oleva

ehitise osaga, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa, Raivo Otsmanile, sündinud 06. juunil 1973, hinnaga 890 625.- krooni (kaheksasada üheksakümmend tuhat kuussada kakskümmend viis krooni);

 

1.4 korteriomand, kinnistusregistri registriosa number 17220801, mille reaalosaks on korter 9, üldpinnaga 134, 7 m2, asukohaga Pirita tee 10 koos selle juurde kuuluva 1347/6531 mõttelise osaga maatükist katastritunnusega 78401:115:3630, pindalaga 3272 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osaga, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa, Oleg Sõnajalale, sündinud 05. oktoobril 1959, hinnaga 2 036 794. 40 (kaks miljonit kolmkümmend kuus tuhat seitsesada üheksakümmend neli krooni 40 senti);

 

1.5 korteriomand, kinnistusregistri registriosa number 17221001, mille reaalosaks on korter 13, üldpinnaga 59, 6 m2, asukohaga Pirita tee 10 koos selle juurde kuuluva 596/6531 mõttelise osaga maatükist katastritunnusega 78401:115:3630, pindalaga 3272 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osaga, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa, Andres Sõnajalale, sündinud 05. veebruaril 1961, hinnaga 901 209. 70 (üheksasada üks tuhat kakssada üheksa krooni 70 senti).

 

2. Punktides 1.1-1.5 nimetatud korteriomandid müüakse järgmistel tingimusel:

 

2.1 Elvi Maripuu, Lidia Lobjakas, Raivo Otsman, Oleg Sõnajalg ja Andres Sõnajalg loobuvad kõikidest Tallinna Halduskohtule esitatud kaebustest  Tallinna linna vastu, mis seonduvad Pirita tee 10 korterite 1, 3, 6, 9 ja 13 kasutus- ja erastamisõigusega (haldusasjad nr 3-2277/04 ja 3-1188/04). Kaebustest loobumisega kinnitavad eelnimetatud isikud, et neil ei ole olnud kunagi eluruumi üürilepingut Tallinna linnaga ja nad on teadlikud, et neile ei laiene eluruumi erastamise õigus. Elvi Maripuu, Lidia Lobjakas, Raivo Otsman, Oleg Sõnajalg ja Andres Sõnajalg kohustuvad esitama Tallinna Halduskohtule kaebustest loobumise avaldused hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates  otsuse teatavakstegemisest. Menetluskulud jäävad poolte endi kanda ja nende väljamõistmist kohtult ei taotleta;  

 

2.2 Elvi Maripuu, Lidia Lobjakas, Raivo Otsman, Oleg Sõnajalg ja Andres Sõnajalg esitavad hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest linnavalitsusele notariaalselt tõestatud avalduse, milles loobuvad kõikidest vara tehnilise seisukorraga seonduvatest nõuetest Tallinna linna vastu. Ostjad kinnitavad, et pärast ostu-müügilepingute sõlmimist ei ole neil Tallinna linna suhtes Pirita tee 10 elamu korteritega 1, 3, 6, 9 ja 13 seonduvalt mingeid uusi ega täiendavaid nõudeid ka neid, mida saaks esitada teistel alustel; 

 

2.3 Pirita tee 10 Korteriühistu üldkoosolekutel vastuvõetud otsused Pirita tee 10 elamu säilitamiseks vajalike kulutuste kandmise ja nende eest tasumist puudutavas osas on tühistatud.

 

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada punktis 1 nimetatud korteriomandite võõrandamine pärast punktis 2 nimetatud tingimuste täitmist ja nende vaidlustamiseks ettenähtud kaebetähtaja möödumist.

 

4. Punktides 1.1-1.5 nimetatud korteriomandite eest tasutakse järgmiselt:

 

4.1.1. Elvi Maripuu tasub enne ostu-müügilepingu sõlmimist 79 007.05 krooni (seitsekümmend üheksa tuhat seitse krooni 05 senti);

4.1.2. 15. juuniks 2007 – 79 007.05 krooni (seitsekümmend üheksa tuhat seitse krooni 05 senti);

4.1.3. 15. septembriks 2007 – 79 007.05 krooni (seitsekümmend üheksa tuhat seitse krooni 05 senti);

4.1.4. 31. detsembriks 2007 – 79 007.05 krooni (seitsekümmend üheksa tuhat seitse krooni 05 senti);

 

4.2.1. Lidia Lobjakas tasub enne ostu-müügilepingu sõlmimist 88 835.65 krooni (kaheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend viis krooni 65 senti);

4.2.2. 15. juuniks 2007 - 88 835.65 krooni (kaheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend viis krooni 65 senti);

4.2.3. 15. septembriks 2007 - 88 835.70 krooni (kaheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend viis krooni 70 senti).

4.2.4. 31. detsembriks 2007 - 88 835.70 krooni (kaheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend viis krooni 70 senti);

 

4.3.1. Raivo Otsman tasub enne ostu-müügilepingu sõlmimist 222 656.25 krooni (kakssada kakskümmend kaks tuhat kuussada viiskümmend kuus krooni 25 senti);

4.3.2. 15. juuniks 2007 - 222 656.25 krooni (kakssada kakskümmend kaks tuhat kuussada viiskümmend kuus krooni 25 senti);

4.3.3. 15. septembriks 2007 - 222 656.25 krooni (kakssada kakskümmend kaks tuhat kuussada viiskümmend kuus krooni 25 senti);

4.3.4. 31. detsembriks 2007 - 222 656.25 krooni (kakssada kakskümmend kaks tuhat kuussada viiskümmend kuus krooni 25 senti);

 

4.4.1. Oleg Sõnajalg tasub enne ostu-müügilepingu sõlmimist 509 198.60 krooni (viissada üheksa tuhat ükssada üheksakümmend kaheksa krooni 60 senti);

4.4.2. 15. juuniks 2007 - 509 198.60 krooni (viissada üheksa tuhat ükssada üheksakümmend kaheksa krooni 60 senti);

4.4.3. 15. septembriks 2007 - 509 198.60 krooni (viissada üheksa tuhat ükssada üheksakümmend kaheksa krooni 60 senti);

4.4.4. 31. detsembriks 2007 - 509 198.60 krooni (viissada üheksa tuhat ükssada üheksakümmend kaheksa krooni 60 senti);

 

4.5.1. Andres Sõnajalg tasub enne ostu-müügilepingu sõlmimist 225 302.45 krooni (kakssada kakskümmend viis tuhat kolmsada kaks krooni 45 senti);

4.5.2. 15. juuniks 2007 - 225 302.45 krooni (kakssada kakskümmend viis tuhat kolmsada kaks krooni 45 senti);

4.5.3. 15. septembriks 2007 - 225 302.40 krooni (kakssada kakskümmend viis tuhat kolmsada kaks krooni 40 senti);

4.5.4. 31. detsembriks 2007 - 225 302.40 krooni (kakssada kakskümmend viis tuhat kolmsada kaks krooni 40 senti).

5. Otsuse punktis 4 sätestatud kohustuste täitmisega viivitamisel kohustuvad ostjad tasuma Tallinna linnale viivist 0,05 % päevas viivitatud summalt kuni kohustuse täitmiseni. Kui ostjad viivitavad nimetatud kohustuste täitmisega üle 30 päeva, kohustub iga kohustuse täitmisega viivitanud isik tasuma Tallinna linnale leppetrahvi 50 000 krooni igakordse rikkumise eest. Lepingus sätestatavad leppetrahvid on kokku lepitud kohustuse täitmisele sundimiseks, mitte kohustuse täitmise asendamiseks, leppetrahvi maksmine ei vabasta ostjaid rikutud kohustuse täitmise kohustusest. Tallinna linn võib lisaks leppetrahvi maksmisele nõuda ka kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist (ulatuses, milles tekkinud kahju ületab leppetrahvi). Leppetrahvi maksmiseks kohustatud ostjad on kohustatud tasuma leppetrahvi kümne (10) päeva jooksul arvates Tallinna linnalt sellekohase nõude saamisest.

6. Ostuhinna ja ostu-müügilepingust tulenevate muude kohustuste (põhi-ja kõrvalnõuete) täitmise tagamiseks kohustuvad otsuse punktides 1.1.-1.5 nimetatud isikud seadma võõrandatavatele korteriomanditele hüpoteegi Tallinna linna kasuks, mis kantakse kinnistusraamatusse kinnistusregistri osade neljandasse jakku esimesele järjekohale. Ostjad kohustuvad alluma kohesele sundtäitmisele ostu-müügilepingutest tulenevate nõuete tagamiseks.

7. Otsuse punktides 2, 4, 5 ja 6 nimetatud tingimused on ostu-müügilepingute ja asjaõiguslepingute lahutamatuks osaks.

8. Ostu-müügilepingute ja asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud tasuvad ostjad.

 

9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186  „Munitsipaaleluruumide üürilepingute mittesõlmimine Kesklinnas (Pirita tee 10 korterid 1, 3, 6, 9 ja 13)” punkt 2.

10. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha otsus teatavaks Elvi Maripuule, Lidia Lobjakale, Raivo Otsmanile, Oleg Sõnajalale, Andres Sõnajalale, Prowind OÜ-le ja Pirita tee 10 Korteriühistule.

11. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

”Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine” juurde

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik, et lõpetada menetluses olevad ja perspektiivis tõusetuvad kohtuvaidlused Pirita tee 10 Tallinna linnale kuuluvate eluruumide osas ja müüa turuhinnaga Tallinna linnale kuuluvad ja Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisel olevad korteriomandid (Pirita tee 10 korterid 1, 3, 6, 9 ja 13) lähtudes tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 3.1, 10.1, 14, 16.3 ja 63.1. Ühtlasi lähtub linnavolikogu otsuse eelnõu Pirita tee 10 elamu avariiohtlikust seisukorrast, mis linnapilti risustab ning elamu säilitamissoovist.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 kohaselt loetakse eseme väärtuseks selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti. Eseme harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 54-57 seab nõuded haldusakti õiguspärasusele ja § 61 lg 1 kohaselt kehtib haldusakt adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist.

HMS § 64 lg 1 Käesoleva jao sätteid kohaldatakse haldusakti kehtetuks tunnistamisele haldusorgani poolt. Kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise ja haldusakti kehtivuse peatamise suhtes. HMS § 64 lg 2 Haldusorgan otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. HMS § 64 lg 3 Kaalutlusõiguse teostamisel tuleb arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

HMS § 65 lg 2 Õiguspärase haldusakti võib edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada isiku kasuks, välja arvatud juhul, kui sama sisuga haldusakt tuleks uuesti välja anda või kui kehtetuks tunnistamine oleks vastuolus seadusega.

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra (edaspidi Korra) punkti 3.1 alusel võib linnavara võõrandada, kui vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna valitsemiseks.

Korra punkti 10.1 kohaselt otsustab linnavara võõrandmise kinnisvara puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 500.000 krooni ja teerajatiste puhul väärtusega üle 50 000 krooni ning aktsiate ja osade puhul - linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

Korra punkti 14 kohaselt peab linnavara võõrandamise otsus sisaldama:

14.1 linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate ja osade arvu;

14.2 linnavara võõrandamise õiguslikku alust;

14.3 linnavara võõrandamise viisi (avalik enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine, otsustuskord);

14.4 avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise puhul alghinda ja maksetingimusi;

14.5 kui aktsiad müüakse börsil, siis müüki läbiviiva väärtpaberivahendaja nime;

14.6 vajadusel müügi lisatingimused.

Korra punkti 16.3 kohaselt võib linnavara müüa otsustuskorras.

Korra punkti 63.1 kohaselt on linnavara võõrandamise otsustuskorras otsustaja kinnisvara, aktsiate ja osade puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 krooni - linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;

Asjaolud

 

AS Sõnajalg taotles 1995. aastal tööandja eluruumideks asustamata eluruume sanitaartehnilistele tingimustele mittevastavas ahjuküttega elamus Pirita tee 10, kohustudes taastama nimetatud korterid sanitaartehnilistele tingimustele vastavaiks, teostades kommunikatsioonide ja katuse kapitaalremondi.

Võttes aluseks Tallinna Kesklinna Valitsuse korterikomisjoni 15. juuni 1995 protokollis nr 12 esitatud ettepaneku, kinnitati Tallinna Kesklinna Valitsuse 20. juuni 1995 korraldusega nr 635  aktsiaseltsile Sõnajalg tööandja eluruumideks viis eluruumi alljärgnevalt:

1)      Pirita tee 10-1, 1-toaline korter üldpinnaga 22,1 m²,  vormistati eluruumi asustamise tõendi nr 891  28. juuni 1995 alusel Elvi Maripuule, sünd 20. jaanuar 1934;

2)      Pirita tee 10-3, 1-toaline korter üldpinnaga 21,3 m², vormistati eluruumi asustamise tõendi nr 892 28. juuni 1995 alusel Lidia Lobjakasele, sünd 26. juuli 1912;

3)      Pirita tee 10-6, 2-toaline korter üldpinnaga 59,0 m², vormistati eluruumi asustamise tõendi nr 893 28. juuni 1995 alusel  Raivo Otsmanile, sünd 06. juuni 1973;

4)      Pirita tee 10-9, 7-toaline korter üldpinnaga 133,8 m², vormistati eluruumi asustamise tõendi nr 894 28. juuni 1995 alusel Oleg Sõnajalale, sünd 05. oktoober 1959;

5)      Pirita tee 10-13, 2-toaline korter üldpinnaga 59,5 m², vormistati eluruumi asustamise tõendi nr 895 28. juuni 1995 alusel Andres Sõnajalale, sünd 05. veebruar 1961.

 

Kõikide nimetatud isikute elukoha aadressiks on ka käesoleval ajal rahvastikuregistri andmetel eelpoolnimetatud aadressid. Tööandja eluruumi üürilepinguid ei sõlmitud. Käesolevaks ajaks on AS Sõnajalg pankrotistunud. Kohustusi taastamistööde ning kapitaalremondi teostamise osas täidetud ei ole.

 

E. Maripuu, L. Lobjakas, R. Otsman, O. Sõnajalg ja A. Sõnajalg esitasid 15. mail 2003 Tallinna Kesklinna Valitsusele taotluse nende kasutuses olevate eluruumide aadressil Pirita tee 10 väljaarvamiseks tööandja eluruumide hulgast ning kirjalike eluruumi üürilepingute sõlmimiseks.

                                                                                                                                                    

Tallinna Linnavolikogu võttis 19. augustil 2004 vastu otsuse nr 186, millega otsustati mitte sõlmida munitsipaaleluruumi üürilepinguid Elvi Maripuu, Lidia Lobjaka, Raivo Otsmani, Oleg Sõnajala ja Andres Sõnajalaga aadressil Pirita tee 10 korterid 1, 3, 6, 9, ja 13. Nimetatud otsuse punktiga 2 kohustati Tallinna Kesklinna Valitsust algatama menetlust eluruumide valduse vabastamiseks.

 

Käesoleval ajal kuulub kõnesolev elamu Tallinna linnale (5 korteriomandit) ja Prowind OÜ-le (7 korteriomandit). Pirita tee 10 elamu seisukord on äärmiselt halb. AS-i Restor poolt on 14. mail 2003 koostatud elamu renoveerimistööde kalkulatsioon, mille kohaselt on renoveerimistööde maksumus  11 070 800 krooni, millele lisandub käibemaks.  Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ on koostanud 04. augustil 2004 ekspertarvamuse elamu pööningu ning katusekonstruktsioonide seisundi kohta. Ekspertarvamuse kohaselt on pööningu vahelae ja katuse kandekonstruktsioonide seisukord halb ning otstarbekas oleks amortiseerunud konstruktsioonid lammutada ja need uuesti püstitada.

 

Korteriühistu üldkoosolekutel hääletamisele pandud küsimustele renoveerimistööde teostamise osas on Tallinna linna esindajad vastu hääletanud. Kuivõrd Tallinna linnal on ühistu üldkoosolekul viis häält seitsme vastu, on korteriühistu otsused vastuvõetud häälteenamusega ning Tallinna linna tahet mitte arvestades. Korteriühistu üldkoosoleku otsuseid elamu säilitamiseks vajalike kulutuste kandmise osas ei ole Tallinna linn täitnud. Samas on elamus remonttöid alustatud. Ehitustööd  peatati 2005. suvel ning hoonele on hetkel paigaldatud ajutine kilekatus.

 

Elamu on asustanud kodutud ja narkomaanid, pidevad on probleemid heakorra ja turvalisusega lähiümbruses. 4. mail 2006 toimus territooriumil tulekahju, mille arvatavad põhjused on seotud Pirita tee 10 elamu hõivanud kodutute isikutega. Tallinna Kesklinna Valitsuse poole on korduvalt pöördunud naaberkinnistute omanikud nõudega tagada Pirita tee 10 kinnistu heakord. MTÜ Eesti Olümpiakomitee, mis tegutseb Pirita tee 10 vahetus läheduses, on Tallinna linnale esitanud mitmeid pretensioone seoses Pirita tee 10  avariiohtliku seisukorra ning elamut asustanud isikutega.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus tegi 2006. aasta mais objekti ühekordse heakorrastamise ja kinnistu heakorra tagamiseks kulutusi summas 36 491.50 krooni.

 

Kaasomanikuna on Tallinna linnal kohustus täita korteriühistu üldkoosoleku otsuseid ning on ilmne, et elamu säilitamiseks tehtavate kulutuste maht, millised linn peaks tasuma proportsionaalselt omandiosale, on suur.

 

Kohtuvaidlused

 

Tallinna Halduskohtu menetluses on haldusasi nr 3-2277/04 Elvi Maripuu, Lidia Lobjaka, Raivo Otsmani, Oleg  Sõnajala ja Andres Sõnajala ühiskaebus Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 tühistamiseks ja haldusasi nr 3-1188/04  Elvi Maripuu kaebus Tallinna Kesklinna Valitsuse vastu erastamistoimingutele kohustamiseks. Mõlemad haldusasjad on kohtunik Elle Kase menetluses ning haldusasja nr 3-1188/04 menetlus on peatatud kuni kohtulahendi jõustumiseni haldusasjas nr 3-2277/04. Tegemist on keerukate kohtuvaidlustega, mille lõpplahendus on teadmata ning millega kaasnevad arvestatavad kulutused õigusabile.

 

Kohtumenetluse käigus alustasid Tallinna linn ja kaebajad läbirääkimisi probleemi kohtuväliseks lahendamiseks. Kaebajad väljendasid läbirääkimistel nõusolekut lahendada vaidlused tingimusel, et Tallinna linn võõrandab Pirita tee 10 eluruumid kaebajatele turuhinnaga.

 

Objekti turuväärtuse väljaselgitamiseks tellisid kaebajad märtsis 2006 eksperthinnangu BRC  Kinnisvara Osaühingult, mille kohaselt on Pirita tee 10 Tallinna linnale kuuluvate korteriomandite turuväärtuseks arvestatuna eraldiseisvate korteriomandite turuväärtuste summana 3 250 290 krooni. Tallinna Kesklinna Valitsus tellis veebruaris 2006 ERI Kinnisvaralt eksperthinnangu, mille kohaselt on Pirita tee 10 Tallinna linnale kuuluvate korteriomandite turuväärtuseks arvestatuna eraldiseisvate korteriomandite turuväärtuste summana 3 821 600 krooni ning arvestatuna linnale kuuluvaid korteriomandeid ühtse mõttelise osana kogu elamust 5 160 000 krooni. Mais 2006 tellisid kaebajad ja Tallinna Kesklinna Valitsus ühiselt ka kolmanda eksperthinnangu AS Rime Kinnisvara Vahenduselt, mille kohaselt on Pirita tee 10 Tallinna linnale kuuluvate korteriomandite turuväärtuseks arvestatuna eraldiseisvate korteriomandite turuväärtuste summana 3 710 000 krooni.

 

Läbirääkimiste käigus jõudsid pooled kokkuleppele, et Tallinna linnale kuuluvate korteriomandite  võõrandamise linnavolikogu otsuse eelnõu esitatakse Tallinna Linnavalitsuse poolt Tallinna Linnavolikogule tervikhinnaga 4 500 000 krooni, millest lähtuvalt on korteriomandite  turuväärtus järgmine:

Pirita tee 10-1     316 028.20 krooni

Pirita tee10- 3     355 342.70 krooni                                                    

Pirita tee 10-6     890 625.00  krooni

Pirita tee 10-9     2 036 794.40 krooni

Pirita tee 10-13   901 209.70 krooni

 

Kompromissi läbirääkimiste käigus jõudsid pooled kokkuleppele, et ostuhind ajatatakse linnavolikogu otsuse eelnõus esitatud maksegraafiku kohaselt ning ostuhinna tagamiseks kohustuvad ostjad seadma võõrandatavatele korteriomanditele hüpoteegi, mis kantakse kinnistusraamatusse kinnistusregistri osade neljandasse jakku esimesele järjekohale Tallinna linna kasuks. Ostuhinna tasumisega  viivitamise vältimiseks on linnavolikogu otsuse eelnõus sätestatud  võimalus nõuda viivist ja leppetrahvi.

Linnavolikogu otsuse eelnõu punktis 2 on sätestatud, et Tallinna linnale kuuluvad korteriomandid müüakse tingimusel, et Elvi Maripuu, Lidia Lobjakas, Raivo Otsman, Oleg Sõnajalg ja Andres Sõnajalg loobuvad:

- kõikidest Tallinna Halduskohtule esitatud kaebustest  Tallinna linna vastu, mis seonduvad Pirita tee 10 korterite 1, 3, 6, 9 ja 13 kasutus- ja erastamisõigusega ning kinnitavad, et neil ei ole olnud kunagi eluruumi üürilepingut Tallinna linnaga ja nad on teadlikud, et neile ei laiene eluruumi erastamise õigus. Elvi Maripuu, Lidia Lobjakas, Raivo Otsman, Oleg Sõnajalg ja Andres Sõnajalg kohustuvad esitama Tallinna Halduskohtule kaebustest loobumise avaldused hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast otsuse teatavakstegemist. Menetluskulud jäävad poolte endi kanda ja nende väljamõistmist kohtult ei taotleta;

- esitavad linnavalitsusele notariaalselt tõestatud avalduse, milles loobuvad kõikidest vaidlusaluse elamu tehnilise seisukorraga seonduvatest nõuetest ning kinnitavad, et ei oma kõnesoleva objektiga seonduvalt ka uusi ega täiendavaid nõudeid sh neid, mida saaks esitada teistel alustel.  

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on Tallinna Kesklinna Valitsus pidanud läbirääkimisi ka Pirita tee 10 Korteriühistuga ning seeläbi on tagatud korteriühistu poolsete  nõuete  puudumine Tallinna linna vastu.

 

Linnavolikogu otsuse vastuvõtmisega ei kaasne Tallinna linnale täiendavaid kulutusi.

Linnavolikogu otsuse eelnõu on kooskõlastatud eelnõu punktis 10 nimetatud isikutega.

 

Viited õigusaktidele:

 

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

http://www.estlex.ee/estlex/spetsb/AktDisplay.jsp?id=47610&akt_id=47610

Haldusmenetluse seadus

http://www.estlex.ee/estlex/spetsb/AktDisplay.jsp?id=42556&akt_id=42556

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise kord

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=39775

Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsus nr 186 “Munitsipaaleluruumide üürilepingute mittesõlmimine Kesklinnas (Pirita tee 10 korterid 1, 3, 6, 9 ja 13)”

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=97508

 

Taavi Aas

Abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus     

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Kesklinna Valitsus

 

 

Koostaja: Kaialiisa Koolberg 645 7209, Tallinna Kesklinna Valitsus, Juriidiline osakond, Juriidilise osakonna juhataja,    29.01.2007