TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

aprill 2007 nr

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 42 lg 2 ja § 47 alusel ning lähtudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 37 lg 8  ja Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28. märtsi 2007 otsusest nr 8  ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks ……………… .

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine” juurde

 

 

 

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu sisuks on linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 järgi on linnavolikogu komisjoni aseesimehe valimine linnavolikogu ainupädevuses. Vastavalt sama seadusele § 47 ja Tallinna põhimääruse § 31 lõikele1 valitakse komisjoni aseesimees linnavolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel. Kandidaatide esitamise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil. Hääletamise läbiviimise ja hääletustulemuste kindlakstegemise põhimõtted on fikseeritud § 31.3. Valituks osutub kandidaat, kes saab hääletamisest osavõtnud linnavolikogu liikmete poolthäälte enamuse. Valimistulemused vormistatakse linnavolikogu otsusega.  

Taavi Rõivas valiti revisjonikomisjoni esimeheks 25. jaanuaril 2007. Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28. märtsi 2007 otsusega nr 8 peatati Taavi Rõivase volitused linnavolikogu liikmena seoses tema asumisega Riigikogu liikmeks. Vastavalt KOKS-i § 42 lõikele 2 lõpevad linnavolikogu komisjoni esimehe volitused tema linnavolikogu liikme volituste peatumise või lõppemisega.

Lähtudes eeltoodust on ette valmistatud linnavolikogu otsuse eelnõu revisjonikomisjoni esimehe valimise kohta.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidiline osakond

 

 

Koostaja: Hele Põld 6943215