TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 24

 

 

Päevakorrapunkt 19

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

mai 2007 nr

 

 

 

 

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse:

1.1 munitsipaalomandis oleva Pärnu mnt 296 hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 653 m²;

1.2 munitsipaalomandis oleva Tööstuse tn 3b elamu ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 400 m²;

1.3 Paldiski mnt 229d raudteeharu rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 29297 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon Harju maavanemale;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Maade munitsipaalomandisse taotlemine” juurde

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik selleks, et taotleda munitsipaalomandisse Tallinna linna omandis olevad:

Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisel olev Pärnu mnt 296 ärihoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 653 m². Hoonet kasutab üürilepingu alusel OÜ Renott Kivi.

Põhja Tallinna Valitsuse valitsemisel olev Tööstuse tn 3b hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 400 m². Hoones asuvat elamispinda kasutatakse Põhja-Tallinna Valitsusega sõlmitud tähtajalise üürilepingu alusel.

Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisel ja bilansis oleva Harku karjääri viiva raudteeharu Paldiski mnt 229d maatükk, ligikaudse pindalaga 29297 m².

 

 

Pärnu mnt 296 maatüki ligikaudne pindala on 653 m². Maaüksusel asuv hoone ja asfaltkattega õu kuuluvad Tallinna linna omandisse ja Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisele. Mitteeluhoone üürileping on sõlmitud tähtajaga 30. aprill 2008.

Maatükk asub endisel kinnistul K-2809, mille kohta puuduvad tagastamise ja kompenseerimise taotlused.

Harju Maavalitsus kooskõlastas Pärnu mnt 296 krundi piiri ettepaneku ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramiseks 22.01.2007.

 

Tööstuse tn 3b maatüki ligikaudne pindala on 400 m². Kuna seisuga 31.12.2001 ei olnud hoones asuvatele eluruumidele esitatud avaldusi korteriomandi seadmiseks, taotleb Tallinna Linnavalitsus hoone teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse Eluruumide erastamise seaduse §21³ lõike 1 alusel. Käesoleval ajal kasutatakse majas olevaid eluruume tähtajalise (5a.) üürilepingu alusel.

Maatükk asub endisel kinnistul K-2989, mille kohta puuduvad tagastamise ja kompenseerimise taotlused.

Harju Maavalitsus kooskõlastas Tööstuse tn 3b krundi piiri ettepaneku ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramiseks 14.02.2007 Piiride ettepanek võetakse aluseks detailplaneeringu koostamisel. Juurdepääs krundile lahendatakse koostatava detailplaneeringu käigus.

 

Paldiski mnt 229d raudteeharu maatüki ligikaudne pindala on 29297 m². Harku karjääri viiv raudteeharu anti munitsipaalomandisse 07.02.1997 Riigi vara munitsipaalomandisse üleandmise aktiga nr 20/737. Tallinna Linnavalitsuse 21. märtsi 1997 korralduse nr 872-k alusel võttis Haabersti Linnaosa Valitsus Harku karjääri viiva raudteeharu pöörangust nr 9 kuni lõpuni oma bilanssi. Haabersti Linnaosa Valitsusega sõlmitud lepingu alusel jätkas raudteeharu kasutamist AS Harku Karjäär. Käesolevaks ajaks on raudtee kasutamise leping lõpetatud.

Maaüksus asub kümnel endisel kinnistul. Kinnistu K-21 (Luha 3) maadele on esitatud tagastamistaotlus, mis on lahendamata. Õigustatud subjektile on kirja teel tutvustatud piiriettepanekut. Vastuväiteid ei ole esitatud.

Kinnistu K-1772 (Rehe 9) maad on osaliselt tagastatud, tagastamata osa on kompenseerimata. Õigustatud subjektile on kirja teel tutvustatud piiriettepanekut. Vastuväiteid ei ole esitatud.

 

 

 

 

Kinnistute K-7947 (Järveaasa A2), K-13577 (Randmaa 68), K-804 (Kassi-Juhani 4), K-10288 (Uue-Tamme 19a) ja K-1779 (Undina 21) maa on osaliselt tagastatud, tagastamata osa on kompenseeritud.

Kinnistute K-841 (Kottermaa-Eichveldt), K-919 (Tammiku 19) ja K-1934 (Kubja 3) kohta ei ole tagastamise ja kompenseerimise taotlusi esitatud.

Harju Maavalitsus kooskõlastas krundi piiride ettepaneku 05.01.2007.

14. veebruaril 2007 on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr 253-k „Paldiski mnt 229d raudteeharu teenindamiseks ja teehoiu korraldamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine”.

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et munitsipaalomandisse antakse tasuta Maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 kohaselt antakse munitsipaalomandisse munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa.

Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu vastava otsuse alusel koostatud maa munitsipaalomandisse andmise taotluse esitab valla- või linnavalitsus maa munitsipaalomandisse andmise otsustajale.

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise aluseks on Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1 ja Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrus nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”.

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet

 

 

Koostaja: Erika Virkkunen, 640 4367, munitsipaalmaade osakonna vanemspetsialist