TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

mai 2007 nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu töökorra p 8.2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule 31. maiks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata Tallinna linnas kasiinode lahtiolek rahvusvahelisel lastekaitsepäeval - 1. juunil.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Käesoleva eelnõuga tehakse Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule   31. maiks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata Tallinna linnas kasiinode lahtiolek rahvusvahelisel lastekaitsepäeval - 1. juunil.

Kuna kohalikul omavalitsusel puudub võimalus kasiinode tegevust piirata, siis tuleb seda teha riiklikul tasandil. Riik peab hoolitsema oma kodanikkonna hea käekäigu eest ja antud muudatuse tegemine aitab sellele kindlasti kaasa.

 

 

 

 

Märt Sults

Linnavolikogu liige

 

 

Eelnõu esitaja: Märt Sults, linnavolikogu liige

 

Eelnõu koostaja: Märt Sults, linnavolikogu liige

 

 

Koostaja: Märt Sults, 6943218, linnavolikogu liige