TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

juuni 2007 nr

 

 

 

 

Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 04.12.2006 kontrollaktist nr 8/06 ja 5. märtsi 2007 otsusest nr 3 ning linnavalitsuse 26.04.2007 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja kontrollakti kohta

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Märkida, et alates 01.06.2000 kuni 20.03.2001 Pirita Linnaosa Valitsus kasutas Kloostrimetsa tee 29 hoonete rendilepingu sõlmimisel väiksemaid rendimäärasid, kui oli sätestatud Tallinna Linnavalitsuse 30.05.1997 määruses nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 22.11.2000 korralduses nr 4495-k. Rendilepinguga perioodil 22.11.2000 kuni 31.12.2005 ettenähtud investeerimiskohustusest 5 miljonist kroonist oli rentnik täitnud vaid 3,9 miljonit krooni.

2. Tallinna Linnavalitsusel kaaluda ja hinnata revisjonikomisjoni akti alusel linnale tekkida võivaid täiendavaid maksuriske.

3. Tallinna Maa-ametil täiendada sisekontrollisüsteemi selliselt, et linnavara valitsemisel oleks tagatud Tallinna põhimääruse § 65 täitmine ning kontroll linnavaraga mistahes tehingute sooritamise üle.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Maa-ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Revisjonikomisjon

Eelnõu koostaja: Revisjonikomisjon


 

Seletuskiri

 

 

Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

 

 

 

Revisjonikomisjon kontrollis Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimist ja täitmist. Perearstikeskus esitas 29. mail 2000 Pirita Linnaosa Valitsusele taotluse anda rendile 5 aastaks Kloostrimetsa tee 29 hoone üldpinnaga 731 m². Kontrollimisel selgus, et linnaosa vanema asetäitja linnaosa vanema ülesannetes Meelis Tartu poolt allkirjastatud 29.05.2000 korraldus nr 79 ning 31.05.2000 sõlmitud rendileping nr 132, millega anti nimetatud hoone rendile rendimääraga 5 kr/m² kuus, olid vastuolus Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 1997 määruse nr 43 punktiga 1.1.6, mille kohaselt oleks tulnud kasutada rendimäära 20 kr/m² kuus. Linna õigusaktidega vastuolus olev rendimäär kehtis 01.06.2000 kuni 20.03.2001, mille tõttu jäi laekumata linnaeelarvesse 112 554 krooni ja riigituludesse käibemaksu 20 259 krooni.

Raamatupidamise dokumentide kontrollimisel tuvastati, et perioodil 20.03.2001 kuni 31.12.2001 esitatud rendiarved ei olnud vastavuses linnavalitsuse korraldusega kehtestatud ning rendilepingus ettenähtud rendimääradele. Nimetatud perioodi eest tehti rendi juurdearvestus 102 939 krooni tagasiulatuvalt 30.01.2002.

Sõlmitud rendilepingute järgi kohustus rentnik aastatel 2000-2005 investeerima hoonesse 5,0 miljonit krooni. Investeeringute kontrollimisel tuvastati, et tegelik täitmine oli 3,9 miljonit krooni.

OÜ Perearstikeskus andis ruume allrendile rendimääraga 20 krooni m² kohta kuus, millele lisandus investeeringute kompensatsioon 100 kr/m² kuus allrendilepingu kehtivusaja jooksul.

26. juunil allkirjastas Pirita Linnaosa vanem Ülle Rajasalu peatöövõtulepingu nr 226, millega linnaosa kohustus finantseerima Kloostrimetsa tee 29 hoonele invakaldtee rajamise summas 111 111 krooni. Kontrollimisel tuvastati, et linnaosavalitsuse poolt invakaldtee ehitamise kohustuse võtmisel ei peetud kinni linnavolikogu 17.01.2002 määrusest  nr 5.

OÜ Pirita Perearstikeskus esitas 11. mail 2005 Tallinna Maa-ametile taotluse hoonestusõiguse seadmiseks Kloostrimetsa tee 29 kinnistule. Pirita Linnaosa Valitsus toetas hoonestusõiguse seadmist ja tegi ettepaneku määrata aastatasu suuruseks 180 096 krooni, mis oli võrdne kinnistul asuva hoone aastase renditasu suurusega. Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni 28. septembri 2005 koosolekul andis selgitusi Kloostrimetsa tee 29 hoonestusõiguse aastatasu suuruse kohta abilinnapea Diana Ingeriainen.

 

Eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 28.mai 2007 koosolekul.

 

 

 

Üllar Lanno

Revisjonikomisjoni esimees

 

 

Koostaja: Leho Rehemäe  6943291 kontrollitalituse peaspetsialist