TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

juuni 2007 nr

 

 

 

 

Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 ‑ 2006

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 20.12.2006 aktist nr 13/06 ja Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 19.02.2007 otsusest nr 2 ning linnavalitsuse 14.03.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

Tallinna Linnavalitsusel:

1. Ühtlustada õpilaste toitlustamise korraldamiseks sõlmitavate lepingute tingimused, nähes neis muuhulgas ette:

1.1 toitlustusfirma kohustused tema kasutusse antud ruumide korrashoiuks, tarbitud kommunaalkulude eest tasumiseks, toitlustamiseks vajalike väikevahendite ja nõudega varustamiseks;

1.2 õiguse tagamine haridusasutusele või tema volitatud isikule kontrollida koolilõuna kalkulatsioone ja hinda;

1.3 toidu väljastamise korraldamist iseteenindamise korras soojalettidelt.

2. Kindlustada koolides sööjate arvu kindlaks tegemiseks ühtse kiipkaardisüsteemi sisseviimine kolme aasta jooksul.

3. Nõuda haridusasutuste juhtidelt kontrolli ja arvestuse tagamist sööjate tegeliku arvu üle ning õpilastele nõuetekohase joogivee kättesaadavuse kindlustamist.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusametile.


 

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

  

Seletuskiri

 

 

Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 ‑ 2006

 

 

 

Revisjonikomisjon kontrollis õpilaste toitlustamise korraldamist Tallinna munitsipaalkoolides Lasnamäe linnaosas. Õpilaste toitlustamist 10 koolis korraldab AS Tuleleek, ühes koolis OÜ Orfeum ja ühes koolis AS Eesti Eine termostoiduna. Lepingute sõlmimise aluseks oli neljas koolis avalik enampakkumine, mille võitja valiku põhiliseks kriteeriumiks oli ettevõtte investeerimisvalmidus söökla seadmete muretsemiseks ja köögiploki ning söögisaali remontimiseks. Kuigi ruumide kasutusse andmise korras on konkursi läbiviimisel esimese tingimusena toodud toidu hind, siis sõlmitud lepingud reeglina seda ei kajasta, samuti ei ole lepingutingimustes antud koolile või tema poolt volitatud isikule õigust tutvuda koolilõunate kalkulatsioonide ja omahinnaga, mille tõttu on risk, et firma kulude katteks jääv osa võib ületada Tallinna Linnavalitsuse määrusega ette nähtud 3 krooni ja 50 senti. Kuna kahe toitlustusfirma tegevusalaks on ainult õpilaste toitlustamine koolides, siis investeerimiskohustuse panemine toitlustajale tähendab seda, et sisuliselt õpilaste toiduraha arvelt ostab firma endale seadmed. Seadmete kuulumine toitlustusfirmale muudab keeruliseks ka tema väljavahetamise, sest enamik konkursil osalevatest ettevõtjatest ei ole valmis ega huvitatud selliste investeeringute tegemisest. Algklasside ja vanemate klasside õpilaste toiduenergia vajadus on kuni kolmandiku võrra erinev, mida ühesugune menüü ja portsjonite suurus aga ei arvesta. Selle probleemi üheks lahenduseks on iseteenindamise korras toidu väljastamine. Nõuetekohane joogivesi ei olnud enamikes koolides õpilastele vabalt kättesaadav.

Puuduvate õpilaste arvestust peetakse enamikes koolides, kuid see annab õige ülevaate sööjate arvust vaid kahes koolis, kus on kasutusel talongid ja sedagi juhul, kui toimib kontroll sööklasse laekunud talongide üle. Osa kööke ei ole varustatud elektri- ja veearvestitega, seega ei ole võimalik teenuste osutajale esitada arveid vastavalt tarbimisele.

 

Eelnõu oli arutusel revisjonikomisjoni 28. mai 2007 koosolekul.

 

 

 

Üllar Lanno

Revisjonikomisjoni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Revisjonikomisjon

 

Eelnõu koostaja: Revisjonikomisjon

 

 

Koostaja: Terje Moks  6943238 kontrollitalituse juhtivspetsialist