TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

mai 2007 nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse saduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Rohelise Pealinna statuut:

1.1 Kõikides linnaosades määratletakse rohealade piirkonnad, mida kaitstakse ehitustegevuse eest;

1.2 Igas Tallinna linnaosas istutatakse vähemalt 1000 uut puud aastas;

1.3 Iga mahavõetud puu asemele istutatakse 5 uut puud;

1.4 Igal aastal rahastatakse projekti „Hoovid korda” vähemalt 15 miljoni krooni ulatuses;

1.5 Igast Tallinna servast viib turvaline rattatee südalinna;

1.6 Igasse Tallinna linnaossa rajatakse liikumise- ja terviserajad;

1.7 Kõik Tallinna pargid valgustatakse;

1.8 Tallinna Linnavalitsus korraldab igal aastal põhikooli õpilaste keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks loodusolümpiaadi;

1.9 Tallinna Linnavalitsus autasustab igal aastal rohelusse enim panustanud korteriühistut või ettevõtet;

1.10 Tallinna Linnavalitsus muudab linnaasutuste omavahelise suhtlemise paberivabaks 1. juuliks 2008.

 

3. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks koostada lähtuvalt Rohelise Pealinna statuudist „Rohelise Pealinna tegevuskava aastateks 2008-2013”.

 

4. Tallinna Linnavalitsusel esitada „Rohelise Pealinna Tegevuskava aastateks 2008-2013” Tallinna Linnavolikogule 1. septembriks 2007.

 

 

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Reformierakonna fraktsiooni otsusega tehakse Tallinna Linnavalitusele ülesandeks koostada „Rohelise Pealinna tegevuskava aastateks 2008-2013” ning lähtuda tegevuskava väljatöötamisel Rohelise Pealinna statuudist.

Rohelus on Tallinna kui meie kõigi elukeskkonna lahutamatu osa. Linnavõim peab tagama, et inimtegevusest tulenev negatiivne mõju linna looduskeskkonnale oleks minimaalne. Ühtlasi peab linn olema keskkonnaküsimustes algatusvõimeline ja näitama oma tegevustega eeskuju.

Eelmine linnapea algatas Rohelise pealinna idee, mis on igati positiivne initsiatiiv. Seni ei ole aga ideed konkreetsete tegevuste ja sisuga täidetud.

Et hea mõte ei läheks raisku, tehakse käesoleva eelnõuga Linnavolikogule ettepanek välja töötada Rohelise Pealinna statuut ning Linnavalitusel koostada Rohelise pealinna tegevuskava aastateks 2008-2013.

Rohelise Pealinna statuudi esialgne versioon on lisatud eelnõusse ning eelnõu algataja ootab parandusettepanekuid ja täiendusi sellesse. Statuudi välja töötamisel on osalenud lisaks volikogu liikmetele ja  linnakodanikud.

 

 

 

 

 

 

Remo Holsmer

Linnavolikogu liige

 

 

 

Eelnõu esitaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: Reformierakonna fraktsioon

 

 

Koostaja: Reformierakonna fraktsioon