TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

mai 2007 nr

 

 

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitusele ülesandeks tõsta lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstavat pearaha 2500 kroonini ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada Tallinna Linnavolikogule Tallinna linna 2008. aasta eelarve eelnõu, mis kajastab lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisega seotud kulusid.

3. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 8 veebruari 2007 aasta määrust nr 3 „Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused” § 5 alljärgnevalt:

Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), muude alade spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuste palgajuhendis, tingimusel et eelnimetatud töötajate palk on vähemalt 65 % noorempedagoogi palgast.

4. Linnavolikogu kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Reformierakonna fraktsiooni otsusega tehakse Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks tõsta lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstavat pearaha 2500 kroonini ning täiendada Tallinna Linnavolikogu määrust „Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused” § 5: Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), muude alade spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuste palgajuhendis, tingimusel et eelnimetatud töötajate palk on vähemalt 65 % noorempedagoogi palgast.

Iga vanem, pannes oma lapse lasteaeda, soovib, et valitud lasteasutus pakuks talle kvaliteetset teenust. Oluline osa selles on headel pedagoogidel ja last arendaval õppetööl. Kuid vähem tähtsaks ei saa pidada ka puhtaid mänguruume, korras hoove, täis kõhtu jne. Nende tingimuste täitmiseks vajab lasteaed töötajaid- abipersonali. Täna on lasteaia juhatajad raskustes abipersonali töö tasustamisega. Paljudes lasteaedades on abipersonalile võimalik maksta töötasu vaid miinimumpalga ulatuses, mis ilmselgelt pole vääriline tasu tehtud töö eest. Samas ei kujuta me ju endale ette lasteaeda, kus puuduks kokk või kojamees.

Hetkel on Tallinna Linnavalituse 4 aprilli 2007 aasta määrusega nr 30 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine” kehtestatud lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2007. aastal kuni 1852 krooni ühes kalendrikuus ühe lapse kohta. Kasv võrreldes eelmise aastaga on vaid 3 %.

Reformierakond on korraldanud mitmeid ümarlaudasid lasteaedade juhatajatega  ning alati on peamiseks mureks olnud Tallinna Linnavalitsuse poolt määratud pearaha suurus. Lisaks personali palkadele tuleb pearahast katta ka lasteaia igapäevased vajadused, näiteks remondikulud, mänguplatside korrashoid jne.

Lasteaedade juhatajate kinnitusel oleks 2500 krooni summa, millega lasteaiad suudaksid end normaalselt majandada. Pearaha suurendamine 1852 kroonilt 2500 kroonini tooks linnaeelarvele täiendavat kulu natuke vähem kui 150 miljoni krooni ulatuses (arvestades, et lasteaedades käib hetkel 19 000 last).

Tallinna Linnavolikogu 8 veebruari 2007 määrusega „Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötasustamise alused” on kehtestatud noorempedagoogi palgaks 7800 krooni kuus. Eelnõuga soovitakse suurendada haridusasutuse halduspersonali palka vähemalt  65 %-ni noorempedagoogi palgast.

Seoses nende asjaoludega teeb Reformierakonna fraktsioon ettepaneku tõsta lasteaedade pearaha 2500 kroonile kuus ning täiendada Tallinna Linnavolikogu 8 veebruari 2007 aasta määrust nr 3 „Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused” § 5 alljärgnevalt:

Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), muude alade spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuste palgajuhendis, tingimusel et eelnimetatud töötajate palk on vähemalt 65 % noorempedagoogi palgast.

 

 

 

 

Remo Holsmer

Linnavolikogu liige

 


 

Eelnõu esitaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: Reformierakonna fraktsioon

 

 

Koostaja: Reformierakonna fraktsioon