TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

        13. juuni 2007 nr 31

 

 

Päevakorrapunkt 55

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi  ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse   nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine”.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

                               2007 nr

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse   nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1,  Alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel ja kooskõlas Spordiseaduse § 20 lõigetega 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” § 2  lõikega 3.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruses nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ningTallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” tehakse järgmised muudatused:

1) muudetakse punkti 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes alates kella 20:00-st kuni kella 08:00-ni.”;

2) määrust täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11 Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud kaubelda ainult lahja alkohoolse joogiga.”;

3) tunnistatakse kehtetuks punkt 9.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2007.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse   nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine” juurde

 

 

 

Linnavolikogu määruse eelnõuga muudetakse linnavolikogu 30. juuni 2004 määrust nr 29 ja kehtestatakse, et alkohoolse joogi jaemüük kauplustes on keelatud õhtul kella 20:00-st kuni hommikul kella 8:00-ni ning väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud kaubelda ainult lahjade alkohoolsete jookidega (etanoolisisaldus kuni 22 mahuprotsenti).

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel omavalitsusüksus otsustab ja korraldab neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Linnavolikogu määruse eelnõu on koostatud Alkoholiseaduse § 42 alusel, mille kohaselt võib kohaliku omavalitsuse volikogu oma haldusterritooriumil alkohoolse joogi jaemüügil lisaks seaduses sätestatud piirangutele ja keeldudele kehtestada sortimenti, müügikohti ja müügivormi puudutavaid kitsendusi ning piirata alkohoolse joogiga kauplemise aega.

Spordiseaduse § 20 lg 1 sätestab, et spordiürituse korraldaja esitab vähemalt üks kuu enne spordiürituse korraldamise päeva linnavalitsusele spordiürituse korraldamise loa saamiseks kirjaliku taotluse ja lg 2 sätestab spordiüritused, mille korraldamiseks on vaja taotleda luba.

Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” § 2 lg 3 sätestab avaliku ürituse mõiste.

Arvestades avalikkuse tugevat survet piirata alkoholi kättesaadavust ja mais 2004 korraldatud rahvaküsitluse “Kas öist alkoholimüüki Tallinnas tuleks piirata?” tulemusi, piiras linnavolikogu oma 29. juuni 2004 määrusega nr 29 alkohoolse joogi müügiaega ja keelas müügi kella 23:00-st kuni kella 8:00-ni. Põhja Politseiprefektuuri teabetalituse statistika järgi vähenesid  alkoholiseaduse alusel algatatud väärteod 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga Tallinnas 2355 väärteo ehk ligi viiendiku võrra. Väärtegude arvu vähenemise üks põhjustest oli kindlasti alkohoolse joogi kättesaadavuse vähenemine öise alkoholimüügi keelustamise tõttu. Kahjuks ei jätku väärtegude vähenemistendents 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga, kus esimese nelja kuuga on Alkoholiseaduse alusel algatatud väärtegude arv kokku suurenenud 41 võrra. Vähenenud on väärteod avalikus kohas alkohoolse joogi tarvitamise või sinna joobnud olekus ilmumise eest, kuid 85 võrra on suurenenud alaealiste poolt alkohoolse joogi tarbimisega seotud väärteod. Kuna noored on kõige kergemini mõjutatavad alkoholi tarbimise suhtes ning samas on nende käitumine sageli ettearvamatu, siis arvestades vajadust hoida just noored eemale alkoholi hukutavast mõjust, tehakse linnavolikogu määruse eelnõu paragrahvi 1 punktis 1 ettepanek keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes alates õhtul kella kaheksast kuni hommikul kella kaheksani. Sellega vähendatakse loodetavasti eelkõige noorte spontaanseid otsuseid asuda alkoholi tarvitama. Kehtestatav kellajaline müügipiirang, mis võimaldab alkohoolseid jooke osta 12 tunni jooksul, ei peaks ahistama inimesi, kes ei kuritarvita alkoholi.

Sortimenti puudutava kitsendusena on linnavolikogu määruse eelnõu paragrahvi 1 punktis 2 ette nähtud, et väljaspool siseruume toimuvatel avalikel üritustel on lubatud müüa ainult lahjasid alkohoolseid jooke, milleks on vastavalt Alkoholiseaduse paragrahvi 2 lõike 6 järgi alkohoolsed joogid etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti (kaasaarvatud), sh ka õlu. Avalikul üritusel müüdava alkohoolse joogi sortimendi kitsendamise eesmärk on vähendada kangete alkohoolsete jookide tarbimist, mis on eriti taunitav vabas õhus toimuvatel avalikel üritustel, kus viibib palju noori ja lapsi.

Linnavolikogu määruse eelnõu paragrahvi 1 punktiga 3 tunnistatakse kehtetuks linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 tänaseks aegunud punkt 9, millega kohustati Tallinna Ettevõtlusametit 15. septembriks 2004 ette valmistama nõuded alkohoolse joogiga kauplevatele kauplustele valvekaamerate kasutamise kohta.

Linnavolikogu määruse eelnõus kavandatud alkohoolse joogi müügiaja lühendamine võrreldes senikehtivaga 3 tunni võrra ja väljaspool siseruume toimuvatel avalikel üritustel müügiks lubatava alkohoolse joogi sortimendi kitsendamine on eelkõige noortele suunatud ennetava iseloomuga abinõud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lg 1 kohaselt volikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avalikustamist, kui õigusaktis eneses ei ole sätestatud hilisemat jõustumise tähtaega.

Linnavolikogu määruse eelnõu jõustumise tähtajaks on ettepanek määrata 1. juuli 2007 andmaks alkohoolse joogiga kauplevatele kauplustele aega töökorralduse muutmiseks.

Linnavolikogu määruse eelnõu ettevalmistamise aluseks olevad alljärgnevad õigusaktid:

1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

2 Alkoholiseadus

3. Spordiseadus

4. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrus nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded"

5. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrus nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

 

Abilinnapea

 

 

Koostaja: Reet Laanemäe, 640 4241, Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Ettevõtlusamet