TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    13. juuni 2007 nr 31

 

 

Päevakorrapunkt 30

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH”.

2. Volitada punktis 1 nimetatud otsuse eelnõu Tallinna Linnavolikogus ette kandma Kristiine linnaosa vanemat Mihhail Korbi.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 6 ja § 34 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 4, 5.1, 6, 10, 11, 14, 15.1, 58, 59 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2006 otsusega nr 285 „Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine”, Kristiine linnaosa vanema 31. jaanuari 2007 korraldusega nr 28 „Mustamäe tee 59a hoone üürile andmise läbirääkimistega pakkumise tulemuse kinnitamine” ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda osaühingule LÖWENRUH (äriregistrikood 11283478) Mustamäe tee 59A asuv hoone (tõllakuur-ait, Riikliku ehitisregistri kood 120270824), suletud netopinnaga 157,2 m², kahekümneks aastaks üürile.

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel sõlmida osaühinguga LÖWENRUH äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.1.1 hoone kasutamise eest 55,55 krooni ühe ruutmeetri kohta;

2.1.2 hoonega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.2 üürnik kindlustab hoone selle taastamisväärtuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul äriruumi üürilepingu sõlmimisest;

2.3 üürnik korraldab hoone haldamise ja majandamise, sealhulgas hoone ja selle ümbruse heakorra tagamise;

2.4 üürnik sõlmib hoone haldamiseks vajalikud lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

2.5 hoone kasutusotstarve on toitlustusettevõte, kus osutatakse Löwenruh pargi ajaloo ja kultuurilise taustaga kooskõlas olevat teenust 12 tundi ööpäevas. Teenuse osutamist alustatakse pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 18. kalendrikuul pärast üürilepingu sõlmimist;

2.6 punktis 2.1.1 nimetatud üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt üüritasu arvestuse aluste väärtuse ja tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.7 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.7.1 üürnik koostab oma kulul hoone rekonstrueerimise projekti kooskõlas Kristiine Linnaosa Valitsuse ning Tallinn Kultuuriväärtuste Ameti poolt esitatud täiendavate tingimustega;

2.7.2 üürnik investeerib hoonesse 28 kalendrikuu jooksul alates äriruumi üürilepingu sõlmimisest kogusummas 9 457 700 krooni (sisaldab käibemaksu) alljärgnevalt:

2.7.2.1 tõllakuur-aida nõuetekohane rekonstrueerimine:

2.7.2.1.1  I etapp, 1. kuni 8. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist, 3 500 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.1.2  II etapp, 9. kuni 12. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist, 2 800 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.2 pargi sissesõidu ning hoone ümbruse heakorrastustööd 13. kuni 15. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist summas 500 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.3 saarele kavandatud paviljoni ehitus 16. kuni 19. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist summas ca 600 000 krooni (ilma käibemaksuta);

2.7.2.4 saarele kavandatud istenurkade ja paadisilla ehitus summas ca 65 000 krooni (ilma käibemaksuta), 20. kuni 24. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist;

2.7.2.5  mänguväljaku rajamine summas 550 000 krooni (ilma käibemaksuta), 25. kuni 28. kalendrikuul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist;

2.7.3 ülaltoodud investeeringute kogusumma ei sisalda sisustuse, tehnoloogiliste seadmete, inventari jm sisseseade maksumust;

2.7.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt tehtud kulutusi;

2.7.5 üürnikul ei ole lubatud anda hoonet ega selles asuvaid äriruume allüürile.

3. Osaühingul LÖWENRUH on õigus äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle otsuse teatavakstegemisest. Kui osaühing LÖWENRUH ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha otsus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja osaühingule LÖWENRUH..

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik hoone Mustamäe tee 59A (tõllakuur-ait), suletud netopind 157,2 m², kahekümneks aastaks üürile andmiseks läbirääkimistega pakkumise võitnud osaühingule LÖWENRUH (äriregistrikood 11283478). Osaühing LÖWENRUH tasub hoone kasutamise eest 55,55 krooni ühe ruutmeetri kohta, kogusummas 8732 krooni ühes kuus. Osaühing LÖWENRUH kohustub 28 kalendrikuu jooksul alates äriruumi üürilepingu sõlmimisest investeerima kogusummas 9 457 700 krooni (sisaldab käibemaksu) hoone rekonstrueerimisse ja selle ümbruse heakorrastamisse.

Linnavara üürile andmise korraldamine põhineb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2-l, mille kohaselt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada; sama seaduse § 22 lg 1 p 6 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ainupädevuses kehtestada linnavara valitsemise kord ja § 34 lg 2 kohaselt munitsipaalomandi valitsemise korra kehtestab volikogu.

Linnavolikogu otsuse eelnõu vastuvõtmisel ei ole vajalik kehtetuks tunnistada, muuta või täiendada linna õigusakte.

Linnavara kasutusse andmise korra punktid 4, 5.1, 6, 10, 11, 14, 15.1, 58, 59 reguleerivad Tallinna linna omandis oleva vara läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmist kauemaks kui 10 aastaks.

Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2006 otsusega nr 285 „Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine” on kinnitatud üürile andmise viis ja tingimused.

Kristiine linnaosa vanema 31. jaanuari 2007 korraldusega nr 28 on kinnitatud läbirääkimistega pakkumise parim pakkumine osaühingu LÖWENRUH poolt.

Kristiine Linnaosa Valitsus viis läbi läbirääkimistega pakkumise Mustamäe tee 59a (tõllakuur-ait) üürile andmiseks. Pakkumise võitjaks tunnistati osaühing LÖWENRUH. Osaühing LÖWENRUH avab ajaloolises tõllakuur-aidas toitlustusettevõtte kohustusega osutada Löwenruh pargi ajaloo ja kultuurilise taustaga kooskõlas olevat teenust 12 tundi ööpäevas. Teenuse osutamist alustatakse pärast rekonstrueerimistööde lõppu, kuid mitte hiljem kui 18. kalendrikuul pärast üürilepingu sõlmimist.

Osaühing LÖWENRUH tasub tõllakuur-aida kasutamise eest 55,55 krooni ühe ruutmeetri eest (kogusummas 8732 krooni) ühes kuus. Nimetatud äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt üüritasu arvestuse aluste väärtuse ja tarbijahinnaindeksi muutusele.

Üürnik kindlustab hoone selle taastamisvääruses üürileandja kasuks, korraldab hoone haldamise ja majandamise ning tagab hoone ja selle ümbruse heakorra. Üürnik sõlmib hoone haldamiseks vajalikud lepingud kommunaalteenuste osutajatega.  Üürnikul ei ole lubatud anda hoonet ega selles asuvaid äriruume allüürile.

Üürnik investeerib hoonesse 28 kalendrikuu jooksul alates äriruumi üürilepingu sõlmimisest kogusummas 9 457 700 krooni (sisaldab käibemaksu). Osaühing LÖWENRUH rekonstrueerib nõuetekohaselt tõllakuur-aida kahes etapis, investeerides 1. kuni 8. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist 3 500 000 krooni (ilma käibemaksuta) ja 9. kuni 12. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist 2 800 000 krooni (ilma käibemaksuta). 13. kuni 15. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist investeerib osaühing LÖWENRUH summas 500 000 krooni (ilma käibemaksuta) pargi sissesõidu väljaehitamisse ning hoone ümbruse heakorrastustöödesse. 16. kuni 19. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist investeerib osaühing LÖWENRUH summas ca 600 000 krooni (ilma käibemaksuta) saarele kavandatud paviljoni ehitusse. 20. kuni 24. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist investeerib osaühing LÖWENRUH mänguväljaku rajamisse summas 550 000 krooni (ilma käibemaksuta) ja 25. kuni 28. kalendrikuu jooksul pärast äriruumi üürilepingu sõlmimist saarele kavandatud istenurkade ja paadisilla ehitusse summas ca 65 000 krooni (ilma käibemaksuta). Eeltoodud investeeringute kogusumma ei sisalda sisustuse, tehnoloogiliste seadmete, inventari jm sisseseade maksumust.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõuga antakse Tallinna linnale kuuluv hoone Mustamäe tee 59A (tõllakuur-ait) kahekümneks aastaks üürile läbirääkimistega pakkumise võitnud osaühingule LÖWENRUH. 28 kalendrikuu jooksul alates äriruumi üürilepingu sõlmimisest kohustub üürnik investeerima hoonesse kogusummas 9 457 700 krooni (sisaldab käibemaksu).

Vastused finantsdirektor Katrin Kendra küsimustele:

Üüritasu alghind on määratud Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 kohaselt. Kuna kasutusse andmise periood on 20 aastat, siis nähakse ette üüritasu arvestuse aluste väärtuse muutumist tulenevalt võimalikust Tallinna õigusaktide muutumisest. Kuni Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrust nr 72 ei ole muudetud, on üüritasu igaaastase muudatuse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus.

Üüritasu suurendatakse igal lepingu sõlmimisele järgneval 12-ndal kalendrikuul vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele lähtudes Äriruumi üürilepingu tingimuste punktidest 11, 11.1 ja 11.3 järgneva valemi kohaselt: suurenenud üür = üür x (1+m/100), kus m on Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus protsentides üüri suurenemisest teatamise kuule eelnenud aasta kestel.

Üürnikuga on kokkulepitud, et kõik ehitushinnariskid kannab üürnik ning seega tagatakse kõikide objektide valmimine vastavalt kinnitatud ajakavale. Üürnik on esitanud Kristiine linnaosa Valitsusele aktsiaseltsi SEB Eesti Ühispank garantiikirja nr 2007004462, millega garanteeritakse osaühingu LÖWENRUH I etapi investeerimiskohustuse täitmine Kristiine Linnaosa Valitsuse kasuks. Üürilepingu sõlmimise ajaks esitab osaühing LÖWENRUH krediidiasutuse tagasivõtmatu garantii investeeringu kogusumma 9 457 700 krooni kohta tähtajaga 28 kalendrikuud.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Kristiine Linnaosa Valitsus

 

 

Koostaja: Marje Rohtla 6457119 Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna peaspetsialist

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Kristiine Linnaosa Valitsus