TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     14. juuni 2007 nr 32

 

 

Päevakorrapunkt 8

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 172-1841, § 225, § 226, § 228 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korraga, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 10.1, 14, 16.1 ja 22.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa number 11915801 kantud korteriomand, mis moodustab 41926/43367 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78402:202:3080, maakasutuse sihtotstarbega elamu-, sotsiaal- ja ärimaa, asukohaga Tallinna linn, Merivälja tee 24, pindalaga 5516 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruum 3 (plaanil mitteeluruum nr 3), üldpinnaga 4192,6 m², alghinnaga 75 000 000 (seitsekümmend viis miljonit) krooni alljärgnevatel tigimustel:

1.1 punktis 1 nimetatud korteriomandi võõrandamisel seatakse korteriomandile Tallinna linna kasuks isiklik kasutusõigus alljärgnevalt:

1.1.1 isikliku kasutusõiguse esemeks on korteriomandi esimesel ja teisel korrustel asuvad ruumid, mis on tähistatud plaanil numbritega 3-37 kuni 3-39, 3-145 kuni 3-180, 3-185  kuni 3-194 (otsuse lisad 1 ja 2);

1.1.2 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 01. jaanuar 2009;

1.1.3 isiklik kasutusõigus ei ole üleantav;

1.1.4 õigustatud isik ei maksa korteriomandi omanikule tasu isikliku kasutusõiguse eest, samuti ei maksa hüvitist kogu korteriomandile, sealhulgas isikliku kasutusõiguse esemele, tehtud parenduste eest;

1.1.5 õigustatud isikul on õigus:

1.1.5.1  kasutada isikliku kasutusõiguse esemeks olevaid ruume sihipäraselt;

1.1.5.2 teha isikliku kasutusõiguse esemele vajalikke parendusi kooskõlastades eelnevalt tehtavate tööde mahu ja aja korteriomandi omanikuga. Isikliku kasutusõiguse lõppemisel korteriomandi omanik õigustatud isikule tehtud parenduste eest hüvitist ei maksa;

1.1.6 kohustada õigustatud isikut:

1.1.6.1  tasuma tarbitud soojuse, vee, kanalisatsiooni, elektri ja prügiveo teenuse eest vastavalt arvestite näitudele ja/või kehtivatele tariifidele teenuse osutaja poolt esitatud arvete kohaselt. Juhul kui see ei ole võimalik, tasuma proportsionaalselt isikliku kasutusõiguse eseme pindalale hoone kasutuselevõetud osa suletud netopinnast korteriomandi omaniku poolt esitatud arvete alusel;

1.1.6.2 tasuma hoone korrashoiu kulud proportsionaalselt isikliku kasutusõiguse eseme pindalale hoone kasutuselevõetud osa suletud netopinnast koretriomandi omaniku poolt esitatud arvete alusel;

1.1.6.3 teatama esimesel võimalusel korteriomandi omanikule takistustest, mis ei võimalda isikliku kasutusõiguse esemeks olevaid ruume sihipäraselt kasutada;

1.1.6.4 taluma mõistlikus ulatuses isikliku kasutusõiguse eseme suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud hoone säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks;

1.1.6.5 teavitama korteriomandi omanikku isikliku kasutusõiguse valitseja muutmisest;

1.1.6.6 korteriomandi omaniku esitatud arvete tähtajaks mittetasumisel maksma viivist 0,15% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

1.1.7 kohustada korteriomandi omanikku:

1.1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest ja tegevusetusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist ja likvideerima häired elektri- ja soojusenergiaga, vee ja kanalisatsiooniga varustamisel ning muud takistused mõistliku aja jooksul;

1.1.7.2 võimaldama õigustatud isikul tasuta juurdepääsu punktis 1.1.1 isikliku kasutusõiguse esemeks olevatesse ruumidesse kõikidel kalendripäevadel ööpäevaringselt;

1.1.7.3 kooskõlastama kirjalikult õigustatud isikuga hoones tehtavad vajalikud parendused, ümberehitused ja muud tööd kui need segavad isikliku kasutusõiguse esemeks olevate ruumide kasutamist ja teatama tööde alustamisest ette vähemalt üks kuu;

1.1.7.4 arvestama tööde teostamisel õigustatud isiku huvidega ja nõudma õigustatud isiku huvidega arvestamist ka tööde tegemisega seotud kolmandatelt isikutelt;

1.1.7.5 koretriomandi võõrandamisel ja koormamisel teiste asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse või võõrandatakse, käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

1.1.8 isikliku kasutusõiguse võib kinnistusraamatust kustutada õigustatud isiku ja kinnistu omaniku kokkuleppel;

1.1.9 punktides 1.1.1 kuni 1.1.5.2, 1.1.6.1 kuni 1.1.6.5 ja 1.1.7 nimetatud tingimused kanda  kinnistusraamatusse koos korteriomandi omaniku muutmisega ning ühte kannet ei tehta ilma teiseta;

1.2  määrata Pirita Linnaosa Valitsus punktis 1.1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub Tallinna linn.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Pirita Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Munitspaalpolitsei Ametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linnavolikogu 2007

otsuse nr

LISA 1

 

Isikliku kasutusõiguse esemeks olevate Merivälja tee 24-3 korteriomandi esimesel korrusel asuvate ruumide plaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2007

otsuse nr

LISA 2

 

Isikliku kasutusõiguse esemeks olevate Merivälja tee 24-3 korteriomandi teisel korrusel asuvate ruumide plaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas, Merivälja tee 24-3 asuv korteriomand (mitteeluruum nr 3, üldpinnaga 4192,6 m²), alghinnaga 75 000 000 (seitsekümmend viis miljonit) krooni tingimusel, et korteriomandi võõrandamisel seatakse sellele Tallinna linna kasuks tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni 01. jaanuarini 2009.

Merivälja tee 24-3 asuv korteriomand, 41926/43367 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega 78402:202:3080, maakasutuse sihtotstarbega elamu-, sotsiaal- ja ärimaa, pindalaga 5516 m² ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteluruum 3 (plaanil mitteeluruum nr 3), üldpinnaga 4192,6 m², on kantud 27. mail 2003 Tallinna linna omandina korteriomandi kinnistusregistrisse (registriosa  number 11915801).

Merivälja tee 24 hoone asub Tallinnas Pirita linnaosas Merivälja tee ja Kloostrimetsa tee ristmikul. Teisel pool Merivälja teed paikneb parkmets ning endine Pirita kinohoone. Läheduses paiknevad Pirita rand, „Regati” hoone ning eramurajoon. Lähimad ühistranspordipeatused asuvad ca 300 m kaugusel Merivälja teel. Kaugus Tallinna kesklinnast on ca 7-8 km. Meriväja tee 24 hoones on kolm korteriomandit: kaks eraomandis olevat korterit ja üks mitteeluruum.

Merivälja tee 24-3 korteriomandi esimesel korrusel on äri- ja laopinnad ning teisel korrusel on kontoriruumid.

Merivälja tee 24-3 korteriomand on koormatud üürilepingutele vastavalt seletuskirja lisale.

Pirita Linnaosa Valitsuse ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt kasutatavate ruumide edasise kasutuse tagamiseks on ettepanek seada Merivälja tee 24-3 korteriomandile Tallinna linna kasuks tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kuni 01. jaanuarini 2009. Isikliku kasutusõiguseesemeks on korteriomandi esimesel ja teiselkorrustel paiknevad ruumid (plaanil tähistatud numbritega 3-37 kuni 3-39, 3-145 kuni 3-180, 3-185  kuni 3-194).

Tallinna Linnavalitsuse 09. mai 2007 korraldusega nr 844-k kehtestati Merivälja tee 34 krundi detailplaneering, millega määrati uue Pirita Linnaosa Valitsuse haldushoone maht (2-3 korruseline hoone, suletud brutopind 2500 m²). Pirita Linnaosa Valitsuse 18. mai 2007 kirja nr 1-12/402 kohaselt valmib haldushoone projekt käesoleval aastal. 2007. aasta eelarves on ehitusöödeks ette nähtud ca 7 miljonit krooni. Ehitamise kogumaksumus selgub pärast ehitamise riigihanke protsessi lõppemist eeldatavasti käesoleva aasta augustikuul. Pirita Linnaosa Valitsus taotleb, et linna järgmise aasta eelarvega nähakse ette hoone valmimine täies mahus 2008. aastal.

Arco Vara Kinnisvarabüroo AS eksperthinnangu (töö nr 1287D) on Tallinna linnas, Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi turuväärtuseks 29 700 000 (kakskümmend üheksa miljonit seitsesada tuhat) krooni.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Asjaõigusseaduse § 172-1841, § 225, § 226, § 228, Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korrast, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidest 11 ja 12 ning   Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.1 ja 22.1.

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punkti 10.1 alusel otsustab kinnisvara võõrandamise linnavolikogu; korra punkt 14 sätestab linnavara võõrandamise õiguslikku aluse ja viisi ning vajadusel muid linnavara müügi tingimusi; korra punkt 16.1 näeb ette, et linnavara müügi viisiks on avalik kirjalik enampakkumine ja punkti 22.1 järgi kinnisvara võõrandamisel avalikul enampakkumisel määrab vara alghinna ja maksetingimused linnavolikogu.

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punkt 11 sätestab, et linnavara täieneb seaduste ja tehingute alusel ja punkti 12 alusel linna poolt omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja valitsemisel olevaks, kellele see vara Tallinna õigusaktidega sätestatud korras või tehingute alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma.

Asjaõigusseaduse § 225 lg 1 kohaselt koormab isiklik kasutusõigus kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile ning § 228 kohaselt kohaldatakse isiklikule kasutusõigusele lisaks §-des 225-227 sätestatule reaalservituudi vastavaid sätteid.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

14.06.2007


Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük”

seletuskirja

LISA

 

 

 

Merivälja tee 24-3 korteriomandit koormavate üürilepingute loetelu

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.nr

Üürnik

Üüripind, m²

Üürimäär, krooni/m²

Üürileping sõlmitud

Üürilepingu tähtaeg

 

1

AS Avallone

525,6

50

07.06.2001

06.05.2011

 

2

AS Spordi Agent

1082,3

50

07.06.2001

06.05.2011

 

3

OÜ Frisliko

55

50

15.10.1999

tähtajatu

 

4

OÜ Sikuti Advokaadibüroo

14,8

53

01.03.2007

tähtajatu

 

5

OÜ Patrika 

210,7

154

16.05.2005

15.05.2010

 

6

Aadli Kinnisvara OÜ

56

50

01.09.2003

31.08.2008

 

7

OÜ Dentores

87,5

45

17.11.2003

16.11.2008

 

8

AS SEB Eesti Ühispank

192,8

102

02.02.1998

tähtajatu

 

9

Tallinna Politseiprefektuur

63

5

30.01.1998

tähtajatu

 

10

OÜ Meedia Labor

32

45

01.07.2002

tähtajatu

 

11

OÜ Hansagrand

36,8

102

05.09.2005

04.09.2010

 

12

Eesti Koolispordi Liit

54,7

53

23.04.2007

tähtajatu

 

13

Tallinna Kristlik Elava Vee Kogudus

120

51

10.11.2003

09.11.2008

 

14

OÜ Anvet

35

26

01.10.2003

30.09.2008

 

15

OÜ Targa Tehnika

92,5

36

20.06.2005

19.06.2010

 

16

Lemotron Grupp OÜ

37,4

85

22.12.2006

tähtajatu

 

17

Eesti Keskerakond

15,5

35

01.04.2002

tähtajatu

 

18

FIE Helgi Laanejärv

24,9

51

23.04.2007

tähtajatu

 

19

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

75

0

01.09.2005

tähtajatu

 

20

OÜ V.E.K. Foto

128

53

15.01.2007

tähtajatu

 

21

OÜ Irlexon

46,3

83

22.11.2006

tähtajatu

 

 

 

 

 

 

Priit Pärtelpoeg

 

Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14, Tallinna Elamumajandusameti linnavara müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist