TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

                            august 2007 nr

 

 

Kommunismiohvrite memoriaali rajamine

 

 

Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Rajada koostöös riigiga Tallinnasse kommunismiohvrite memoriaal.

2. Linnavolikogu esimehel:

2.1kutsuda kokku ümarlaud Vabariigi Presidendi kantselei, Vabariigi Valitsuse, linnavolikogu kõigi fraktsioonide, linnavalitsuse, kommunismiohvrite ühenduste ja loomeliitude esindajatest memoriaalile väärikaima asukoha leidmiseks;  

2.2esitada linnavolikogule ettepanek memoriaali ümarlaual parimaks tunnistatud asukoha kohta.

3. Linnavalitsusel:

3.1 korraldada memoriaali ideekavandi konkurss;

3.2 moodustada konkursikomisjon Vabariigi Presidendi kantselei, Vabariigi Valitsuse, linnavolikogu kõigi fraktsioonide, kommunismiohvrite ühenduste ja loomeliitude esindajate osavõtul.

4. Konkursikomisjoni ülesanded on:

4.1 töötada välja konkursi tingimused;

4.2 hinnata konkursile esitatud ideekavandeid;

4.3 valida esitatud ideekavandite hulgast memoriaali tähendust, tähtsust ja asukohta silmas pidades parim arhitektuurne ja kunstiline lahendus.

5. Linnavalitsusel esitada linnavolikogule ettepanek konkursikomisjoni poolt memoriaali parimaks tunnistatud ideekavandi kohta.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linnavalitsusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Kommunismiohvrite memoriaali rajamine” juurde

 

 

 

Eelnõu eesmärk on rajada koostöös riigiga Tallinnasse kommunismiohvrite memoriaal.

Kommunismiohvrite memoriaali avamine 12. juunil k.a Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis Kapitooliumi lähistel toob tahes-tahtmata meelde Eesti pealinna Tallinna, kus kommunistide poolt tapetud, piinatud ja küüditatud sadu tuhandeid Eesti elanikke ei meenuta miski peale Kistler-Ritso fondi toel valminud muuseumi. Samas avas eestlastega sarnaselt kannatanud tšehhi rahvas oma pealinnas Prahas kommunismiohvrite mälestusmärgi juba mais 2002. 

Paavst Benedictus XVI on lausunud, et kommunismi tekitatud tõeline katastroof seisneb inimhingede massilises kalestamises ja ühiskondade moraalse teadvuse hävitamises. Seega ei tähendaks kommunismiohvrite memoriaal Tallinnas mitte ainult kohta, kuhu kannatanute mälestuseks lilli asetada, vaid ka paika, kus üritada mõelda, mis ja miks on juhtunud ning mida ette võtta, et ajalugu ei korduks. 

 

 

 

 

 

Lagle Parek

 

Isamaaliidu fraktsiooni liige

Text Box:
 

 


Koostaja: Lagle Parek, Isamaaliidu fraktsiooni liige. 694 3233. 14.06.2007

 

 

 

Eelnõu esitaja: Isamaaliidu fraktsioon

Eelnõu koostaja: Lagle Parek, Isamaaliidu fraktsiooni liige. 694 3233. 14.06.2007