TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

Tallinn

                    august 2007 nr

 

 

Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta

 

 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, kooskõlas planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja 6 ning lähtuvalt avalikust huvist Linnahalli hoonet, tema tulevasi funktsioone, mereäärse piirkonna avatust ning Tallinna siluetti puudutavates küsimustes, 

 

linnavolikogu 

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha linnavalitsusele ülesandeks: 

 

1.1 algatada Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ning eskiisprojekti koostamine;

 

1.2 kinnitada uushoonestuse ideelahenduse saamiseks ja Linnahalli rekonstrueerimiseks korraldatava arhitektuurikonkursi tingimused.

 

2. Linnahalli ja selle lähialana käsitletaksekinnistuid aadressidelMere pst 18, Mere pst 20, Mere pst 20B, Mere pst 20C, Mere pst 20D, Mere pst 20E, Logi tn 7, Logi 9, Logi 13, Logi 15, Logi tn lõik T-2 ja Põhja pst 33A, samuti kinnistuid, millel paiknevad Statoili tankla ja raudtee.

 

3. Detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostaja või tellija ning arhitektuurikonkursi korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

4. Arhitektuurikonkursi aluseks võetakse:

 

4.1.1 linnavolikogu 09.12.2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering, arvestades erisust, mis on kajastatud linnavalitsuse 13.12.2006 istungi protokollis nr 55 päevakorrapunktis 18 antud seisukohas ja mille kohaselt rekonstrueeritav Linnahall ei ole avalikkusele suunatud otstarbega, vaid äriotstarbega;

 

4.1.2 arhitektuuriajaloolase Liivi Künnapu poolt koostatud ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt 13.03.2006 kinnitatud muinsuskaitse eritingimused Linnahalli renoveerimiseks;

 

4.1.3 linnavalitsuse poolt kinnitatud konverentsikeskuse ruumiprogramm;

 

4.1.4 linnavalitsuse 12.10.2005 istungi protokolli nr 53 päevakorrapunktiga 14 heaks kiidetud Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiis, samuti selles eskiisis näidatud tee-maade ja haljasalade paiknemine, arvestades erisust, et Logi tn 7 ja Logi tn 9 kinnistutele elamumaa sihtotstarvet ei kavandata.

5. Arhitektuurikonkursi hindamiskomisjoni töösse kaasatakse Tallinna Linnaplaneermise Ameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Muinsuskaitsenõukogu esindajad, arhitekt Raine Karp ning ehitusinsener Ago Kuddu, vajadusel teised vastava ala asjatundjad.

 

6. Detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamist ning arhitektuurikonkursi korraldamist rahastatakse linnaeelarvest.

 

7. Valminud detailplaneering ja eskiisprojekt on alus Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20D, Mere pst 20E, Logi tn 7 ja Logi tn 9 kinnistutele hoonestusõiguse seadmise tasule avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamisel ning neile kinnistutele hoonestusõiguse seadmisel.

 

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2006 otsus nr 367 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20E, Mere pst 20d, Logi tn 7 ja Logi tn 9 hoonestusõiguse seadmine ning hoonestusõiguste võõrandamine Tallinna linnale”.

 

9. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linnavalitsusele.

 

10. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta” juurde

 

 

Otsusega tehakse linnavalitsusele ülesandeks algatada, teostada või tellida ja rahastada Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ning eskiisprojekti koostamist ning juhinduda valminud detailplaneeringust Linnahalli hoonestusõiguse konkursile mineva ala hoonestusõiguse seadmise tasule konkursi korraldamisel ja hoonestusõiguse seadmisel.

 

Et täita planeerimisseaduse mõtet ja välistada Linnahalli arendamise käigus kõikidele osapooltele vaevarikkad mitmetitõlgendused – eeskätt aga soovides vältida nii esteetilist, kultuurilist kui majanduslikku kahju linna ja selle elanike jaoks , peab eelnõu algataja  ainuvõimalikuks, et linn algatab Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise, delegeerimata selle rahastamist eraõiguslikule isikule ja teostades detailplaneeringu eelistatavalt ise. Hoonestusõiguse seadmise senise ebaõnnestumise põhjuseks saab pidada väga detailselt ette antud tingimusi, mille täitmine samas ei olnud arendaja pädevuses. Näiteks ei ole arendajal võimalik ette ennustada linnavalitsuse meelelaadi arhitektuurse lahenduse heakskiitmisel ega omada kontrolli Tallinna Linnavolikogu otsustusprotsesside üle. Kuna Tallinna linnal on olemas väga detailne ettekujutus Linnahalli tulevasest ruumiprogrammist kuni WC-de arvuni välja (vt hoonestusõiguse senised tingimused), siis polegi nüüd muud vaeva, kui et see kõik ka paberile joonistada. Valmis planeeringuga alale on hoonestusõigust oluliselt lihtsam müüa.

 

Lisaks on oluline ka tähele panna, et planeerimisseadus on kõrgemalseisev juriidiline alusdokument kui Tallinna ehitusmäärus. Käesoleva eelnõuga ettenähtu järgib erinevalt linnavalitsuse poolt kavandatust seadust, kuivõrd planeerimisseaduse § 10:

 

- keelab olla eraõiguslikul isikul detailplaneeringu tellija muinsuskaitse all oleval objektil (teatavasti on Linnahall riikliku tähtsusega kultuurimälestis). Detailplaneeringu tellija võib olla ainult kohalik omavalitsus;

 

- keelab olla eraõiguslikul isikul detailplaneeringu tellija juhul, kui planeering läheb vastuollu linna üldplaneeringuga. Teatavasti näeb üldplaneering Linnahalli naabrusesse ette haljasala.

 

Kui arvestada, et Linnahall ja selle lähiala on Tallinna silueti keskpunkt, on juba avalikes huvides ainumõeldav linna poolt kõigepealt detailplaneering valmis teha ning alles seejärel kuulutada välja sisuline ja miks mitte ka rahvusvaheline hoonestusõiguse konkurss. Detailplaneeringuga on sel juhul määratletud ka parkimine, juurdesõiduteed ja muu elementaarne, mis on vajalik, kui Tallinn soovib saada kinnistu arendajaks kedagi, kes investeeriks sinna palju, kiiresti ja väärikalt.

 

Kehtetuks tunnistatav õigusakt:

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=106634

 

 

Liisa-Ly Pakosta

Linnavolikogu liige

 

 

Koostaja: Liisa-Ly Pakosta. Telefon 694 3233. 14.06.2007       

Eelnõu esitaja: Liisa-Ly Pakosta, linnavolikogu liige

 

Eelnõu koostaja: Liisa-Ly Pakosta, 14.06.2007. 694 3233.