TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

                             august 2007 nr

 

 

Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 4 ja § 29 lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 7 alusel ja kooskõlas Ühistranspordiseaduse § 25 lg 2.

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruses nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” tehakse järgmised muudatused:

 

1) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

 

„11) I - III kooliastme (1.- 9. klassi) õpilastel;”;

 

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

 

 „12) gümnaasiumi (10.-12. klassi) õpilastel;”;

 

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: :

 

11) I - III kooliastme õpilastel - isikukoodiga õpilaspilet (alla 15 aasta vanuste õpilaste puhul), ISIC Scholar kaart või Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart);";

 

4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses: 

 

 „12) gümnasistidel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID‑kaart) või ISIC Scholar kaart;".

 

§ 2. Määruse jõustumine

 

(1) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 3 jõustuvad 01. septembril 2007.

 

(2) Paragrahvi 1 punktid 2 ja 4 jõustuvad 01. septembril 2008.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Text Box: Eelnõu esitaja: Isamaaliidu fraktsioon
Eelnõu koostaja: Tarmo Kruusimäe.14.06.2007.694 3233
 Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

„Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine” juurde

 

 

Määrusega nähakse ette tasuta sõit Tallinna linnas autobussi-, trammi- ja trolliliinidel I - IX klassi õpilastele alates käesoleva aasta Teadmistepäevast ning X - XII klassi õpilastele alates 01. septembrist 2008.

 

Eelnõu on kantud mõttest, et kõigil lastel oleksid võrdsed võimalused Tallinnas liikumiseks – sõltumata asjaolust, kas laps elab südalinnas, äärelinnas või Tallinnast väljas ning hoolimata sellest, kas tema vanematel on auto(d) või mitte. Lapsevanemad vajavad kindlustunnet, et Tallinn tõesti hoolib lastest ning et lisaks ühekordsetele toetustele on ka midagi püsivamat. Nõnda, nagu Tallinn väärtustab eakaid inimesi, peab väärtustama ka lapsi. Kõrvuti 65-aastaste ja eakamate õigusega kasutada ühistransporti tasuta, peaks sama õigus olema kooliteed käivatel noortel.

 

Koolis käivate laste tasuta sõit on oluline kergendus pere eelarvele. Õpilase 30-päeva ID-sõidukaart maksab praegu 90 krooni, millest tuleneb keskmise pere, kus lisaks kahele täiskasvanule sirgumas kaks last, kulutus ühistranspordile 680 krooni kuus. Määruse jõustumise järel vähenevad näitena toodud pere igakuised kulutused 180 krooni võrra.

 

Eelnõuga ei peeta silmas vaid neid peresid, kus ühistranspordi kasutamine igapäevane, vaid ka peresid, kus omatakse isiklikku sõiduvahendit. Tihti tuleb ette olukordi, kus vanemal ei ole tööasjade tõttu mahti last kooli, trenni või huviringi sõidutada – samas ilmneb, et laps omab taskuraha vähem, kui vaja sõidutalongide ostmiseks. Vaieldamatult peitub siin oluline põhjus, miks lapsed sõidavad „jänest”.    

 

Tehes lastele ühistranspordiga reisimise võimalikult lihtsaks, aitab linn kaasa sellele, et isa-ema autoga sõidutataval lapsel tekiks ühistranspordi kasutamise harjumus. Kuivõrd oleme tunnistajaks, et autosid on Tallinna kesklinnas üha enam, suureneb õhusaaste ning kasvab surve laiendada sõiduteid haljastuse ning kõnniteede arvel, siis selleks, et ühistranspordi eelistamine isiklikele sõiduvahenditele muutuks elementaarseks vähemalt uue põlvkonna jaoks, on vaja nende harjumusi kujundada juba koolipõlves.

 

Määrus on ette nähtud jõustada kahe-etapilisena, pidades silmas vajadust hajutada täiendavaid ja paratamatuid kulusid Tallinna linnaeelarvele. Samas tuleb märkida, et kui arvestada Tallinna linnaeelarve kogumahtu, ei ole tegemist oluliste kuludega.

 

2007. aastal (1. september - 31. detsember) kujuneb lisasumma suuruseks 6,5 miljonit krooni. 2008. aastal (1. jaanuar - 31. detsember I-III kooliaste; 1. september - 31. detsember gümnaasium) on täiendav kulu 22,5 miljonit krooni. 2009. aastal (kui algatus rakendunud täies ulatuses) on vajaminev summa 33 miljonit krooni.

 

 

 

Matti Tarum

Isamaaliidu fraktsiooni esimees