TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    8. august 2007 nr 38

 

 

Päevakorrapunkt 14

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis „Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis „Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

                 2007 nr

 

 

 

 

Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis „Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 8 ja § 35 lõike 5 ning Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 „Välisrahastusega projektides osalemise kord”  § 6 lõigete 1 ja 4 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust:

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis „Emade klass” (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (registrikood 75014965, postiaadress Narva mnt 11D, 10151 Tallinn).

3. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogumaksumusega 1 875 168 krooni, millest välisrahastaja toetus on 1 406 376 krooni  ja Tallinna linna kaasfinantseerimine 270 540 krooni,  sealhulgas 2007. aastal 180 300 krooni ja 2008. aastal 90 240 krooni, Tallinna linna eelarves Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt selleks ettenähtud vahendite arvelt.

5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks mittetulundusühingule EESTI CARITAS, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“ Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis „Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale” juurde

 

 

 

Käesoleva Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõuga nõustub Tallinna linn osalema lihtpartnerina välisrahastusega projektis „Emade klass” ja volitab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele. Projekti hoidjaks määratakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Projekti kogumaksumus on 1 875 168 krooni, millest 270 540 krooni kaetakse Tallinna linnaeelarvest Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 punktist 8, § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 Välisrahastusega projektides osalemise kord § 6 lg 1 ja lg 4. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 järgi on nii vald kui ka linn avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja omavalitsusüksuse põhimääruse alusel ning kehtestatud korras oma pädevuse piires volikogu, volikogu esimees, valla- või linnavalitsus ning vallavanem või linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Paragrahvi 22 lg 1 punkti 8 järgi kuulub volikogu ainupädevusse laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine. Paragrahvi 35 lg 5 järgi on vallal või linnal õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid. Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 „Välisrahastusega projektides osalemise kord” § 6 lg 1 järgi otsustab projektis osalemise linnavolikogu, kui projektis osalemisega kaasnevad varalised kohustused järgnevateks eelarveaastateks.

Käesoleva eelnõu esitamisel lähtutakse asjaolust, et mittetulundusühing CARITAS EESTI, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on sõlminud käsunduslepingu alaealiste emade ja rasedate nõustamise teenuse osutamiseks, on ette valmistanud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „1.1. Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” toetuse taotluseks projekti „Emade klass” ja Vanalinna Hariduskolleegium on esitanud meetme rakendusüksusele partnerluse kinnituse. Projektitaotlus on rahuldatud  Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse „Innove” poolt 28.06.2007.

Projekti üldiseks eesmärgiks on tagada alaealiselt emaks saanud Tallinna linna tüdrukutele ja nende lastele tingimused (eelkõige oskused) iseseisvaks toimetulekuks oma elu ja vanemliku rolliga ning vältida vaesuslõksu.

 

Projektil on kaks konkreetset eesmärki:

1. anda projektis osalevatele alaealistele emadele teadmised ning oskused ja võrgustikutugi, et nad saaksid edukalt hakkama iseenda ja oma lapse kasvatamisega;

2. alustada 2007. aasta jaanuarist projekti “Emade klass” käivitamisega Vanalinna Hariduskolleegiumi ja mittetulundusühingu CARITAS EESTI koostöös. “Emade klassi” eesmärgiks on luua alaealisena emaks saanud tüdrukutele võimalus omandada lõpetamata jäänud põhi- või keskharidus.

 

Projekti tegevused hõlmavad vastavalt kahele eesmärgile:

  1. alaealiste rasedate ja emade toetusgrupi tegevusi : grupitöö (terapeutiline ja toetusgrupp, sotsiaalsete ja vanemlike oskuste õppimine grupis, suhtlemistreeningud); individuaalne psühholoogiline (isiksuse areng, enesehinnang, pingetaluvus, rollikonfliktid (teismeline–lapsevanem), suhtlemisprobleemid jne) ning sotsiaalnõustamine (toimetulekuoskused, enda ja lapse tervise eest hoolitsemine, haridustee jätkamine, töö leidmine jne) ning peretöö (pere eelarve koostamine, pereks kasvamine); võrgustikutöö (koostöö lastekaitsetöötajatega, teismeliste emade peredega), arstide ning õdede/ämmaemandatega, kooli ja/või lapse lasteaiaga, vabatahtlike aitajate ning sponsoritega; protsessi dokumenteerimine ning analüüsimine;

 

  1. “Emade klassi” käivitamist (kooli ja pereelu ühitamise metoodika väljatöötamine Vanalinna Hariduskolleegiumis koostöös mittetulundusühinguga CARITAS EESTI), ruumide kohandamist võimaldamaks koolis viibivate emade alla 3-aastaste väikelaste päevahoidu aadressil Uus tn 32 Tallinn, personali valikut ja koolitamist, projekti võimalustest teavitamist (haridus-, hoolekande- ja meditsiinitöötajad), õppimis- ja lapsehoiuteenuse võimaldamist alates septembrist 2007.

 

Planeeritud tegevuskava:

  1. alaealiste rasedate ning emade toetusgrupid (2) tegutsevad projekti raames jooksvalt terve 2007. aasta ning vastavalt meede 1.1 tingimustele kuni 30. juunini 2008. Äärmiselt oluline on toetusgruppide tegevus ka sõltumatult “Emade klassi” projekti käivitamisest;
  2. käivitada 2007. aasta jaanuarist projekti “Emade klass” ettevalmistav töö. Metoodika väljatöötamine, personali valik ja koolitamine ning ruumide kohandamine on planeeritud jaanuar-august 2007. “Emade klass” käivitub septembrist 2007.

 

Projekti kestus: 1. jaanuar 2007 – 30. juuni 2008.

 

Projekti juhtpartner: mittetulundusühing CARITAS EESTI.

 

Projekti partnerid: Vanalinna Hariduskolleegium, aadress Vene tn 22, 10123 Tallinn (osaleb projektis mitterahalise panusega), Sotsiaalministeerium, aadress Gonsiori tn 29, 15 027 Tallinn, (osaleb projektis rahalise panusega – 218 929 krooni) ja Haridus- ja Teadusministeerium, Munga tn 18, 50088 Tartu (osaleb projektis rahalise panusega – 100 000 krooni). 

 

Projekti hoidja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, kontaktisik Reet Rääk, tel 645 7802, e-post: reet.raak@tallinnlv.ee.

 

Projekti vastutav esindaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.

 

Projektijuht/kontaktisik: mittetulundusühingu CARITAS EESTI projektijuht Karin Laansoo, aadress Vene tn 20-1, 10123 Tallinn, telefon 50 55441, e-post: karin@caritas.ee.

 

Projekti esitamise tähtaeg: 3. oktoober 2006 Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1. raames Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusele „Innove”. Projektitaotlus rahuldati 28.06.2007.

 

Projekti vastavus Tallinna arengukavale 2006-2021:

Projekt on täies mahus vastavuses Tallinna arengukava (Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrus nr 53) peaeesmärgiga 3.4.: Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu. Tallinna arengukava 2006 – 2021 suunab strateegilise lähtealusena põhirõhu sotsiaalprobleemide tekke ennetamisele.

Projekti vastavus valdkondlikule arengu- ja tegevuskavale:

Tallinna hoolekande (Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006 - 2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006 - 2008 ) eesmärkides on välja toodud järgmised vajadused:

  1. laiendada perekeskse aitamistöö (psühhosotsiaalne nõustamine ja praktiline pereabi) teenuse mahtu ja tõsta teenuse hinda tagamaks teenuse kvaliteedi säilimist ja teenuse kättesaadavust;
  2. kaasata Euroopa Liidu struktuurifonde erinevatesse hoolekande projektidesse;
  3. muuta sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus kättesaadavaks ka noortele, rasedatele ja noortele emadele lastega;
  4. jätkata ja laiendada koostööd tervishoiu-, haridus- ja spordi- ning noorsootöövaldkonnaga laste terviseprobleemide ennetamisel, tervise kaitsmisel, huvi- ja sporditegevuse toetamisel ning erinoorsootöö arendamisel.

Projekti kogumaksumus: 1 875 168 krooni, sealhulgas välisrahastaja toetus 1 406 376 krooni ja Tallinna linna kaasfinantseerimine 270 540 krooni (sh 2007. aastal 180 300 krooni ja 2008. aastal 90 240 krooni).

Tallinna linna kaasfinantseering 270 540 krooni kaetakse linnaeelarvest Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt selleks ettenähtud vahendite arvelt, sh 180 300 krooni 2007. aastal ja 90 240 krooni 2008. aastal. Nimetatud vahendite arvelt osutab mittetulundusühing CARITAS EESTI nõustamisteenust alaealistele emadele ja rasedatele (29.12.2006 käsundusleping nr 4.-4/237).  Vanalinna Hariduskolleegiumi ja mittetulundusühingu EESTI CARITAS vahel on sõlmitud leping ruumide kasutamiseks. Sotsiaalministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium on kinnitanud oma partnerlust ja omapoolset finantseerimist juba alustanud. Projekt on olulise tähtsusega Tallinna alaealiste rasedate ja emade toimetulekuoskuste tõstmisel ja laste ning vanematevaheliste sidemete tugevdamisel.

Projekti idee on kooskõlastatud linnavalitsuse välisprojektide rakendamise osakonnaga.

Eelnõu koostamisel on arvestatud välisprojektide rakendamise osakonna ja õigusteenistuse ettepanekutega. Haridusameti ettepanekut ei ole arvestatud kuna Tallinna Linnavolikogu 16. jaanuari 2006 määruse nr 2 „Välisrahastusega projektides osalemise kord” § 6 lõike 5 punkti 3 kohaselt märgitakse partnerite rahaliste ja mitterahaliste kohustuste suurus seletukirjas.

 

 

 

 

Merike Martinson

Abilinnapea

 

 

Koostaja: Reet Rääk,  645 7802 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist, 25.07.2007