TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

  8. august 2007 nr 38

 

 

Päevakorrapunkt 13

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu  „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELNÕU

                                                                                                                                          8.08.2007

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

august 2007 nr

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punkti 8, § 5 punkti 10 ning Liiklusseaduse § 501 lõike 2 punkti 3 alusel.

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7.2.3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„7.2.3 kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste hübriidmootoriga (osaliselt või täielikult elektri jõul töötav) sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon valmistaja andmetel on kuni 125 grammi kilomeetri kohta;”

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine” juurde

 

 

 

Käesoleva eelnõuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrust nr 9 „Parkimistasu kehtestamine”. Muudatusega täpsustatakse millistele sõidukitele parkimistasu maksusoodustust alates 01.01.2008 antakse.

Liiklusseaduse § 501 lg 2 kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus oma territooriumil kehtestada määrusega tasulise parkimise ala, parkimistasu määr või diferentseeritud määrad ning parkimistasusoodustused ja vabastused. Käesoleval ajal on Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” kehtestatud Tallinna tasuline parkmisala, parkimistasu määrad, parkimissoodustused, nende andmise kord ning vabastused.

Alates 01.01.2008 hakkab kehtima Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” punkt 7.2.3 redaktsioonis, mille kohaselt antakse parkimismaksu makmisest vabastus kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhtidele selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta. Hübriidmootoriga sõidukite parkimiseks anti Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2005 määrusega nr 36 maksusoodustus. Sellise otsuse tingis soov soodustada linnas vähem keskkonda saastavate sõidukite kasutamist ning uute keskkonnsõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Maksusoodustuse eesmärk on soodustada kõige vähem keskkonda kahjustavate sõidukite kasutamist linnas. Alates 01.01.2008 kehtima hakkava redaktsiooni kohaselt aga laieneks maksusoodustus kõigile sõidukitele kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta.

Seoses eeltooduga ja varasemate põhimõtetega kooskõlas on vajalik täpsustada määruse punkti 7.2.3 ning kehtestada see järgmiselt:

„7.2.3 kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste hübriidmootoriga (osaliselt või täielikult elektri jõul töötav) sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon valmistaja andmetel on alla 125 grammi kilomeetri kohta”. See tagab maksusoodustuse hübriidmootoriga keskkonda kõige vähem kahjustavatele sõidukijuhtidele. Antud muudatus vähendab hübriidsõidukite arvu, jättes soodustusest ilma suured hübriidmaasturid. Samuti jäävad soodustusest ilma muud sõidukid, mille CO2 emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta. Selle võrra peaks suurenema parkimistulu.

Viimati muudeti muudetava määruse lisa 21. juunil 2007 määrusega nr 23, millele esitas parandusettepaneku Tallinna Linnavolikogu liige Tarmo Lausing. Ettepaneku kohaselt sooviti parkimistasu maksusoodustus anda hübriidsõidukitele, mille süsinikdioksiidi emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta. Muudatusettepanekuga antud redaktsioonis nõustuti, kuna eeldati, et ainult hübriidsõidukitel saab olla süsinikdioksiidi emissioon alla 125 grammi kilomeetri kohta. Hilisemal kontrollimisel ilmnes, et mitmete autotootjate poolt on nii bensiini, kui ka diiselmootoriga sõidukite süsinikdioksiidi emissioon alla 125 grammi kilomeetri kohta. Muudatusettepaneku seletuses ei ole sellistele sõidukitele maksusoodustuse laienemist märgitud ning muudatusettepaneku eesmärk ei olnud suurendada maksusoodustuse saajate ringi, vaid piirata seda. Seoses eeltooduga esineb vajadus määruse muutmiseks.

 

Viited õigusaktidele:

Liiklusseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=974226

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12849723

Maksukorralduse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12849826

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuar 2003 määrus nr. 9 „Parkimistasu kehtestamine” http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=91323

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvo Rüütelmaa, 640 4623, Tallinna Transpordiameti jurist

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Transpordiamet