TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    14. august 2007 nr 39

 

 

Päevakorrapunkt 20

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord“ muutmiseks”Text Box:

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

august 2007  nr

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse  30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord”  muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel ning kooskõlas Raamatupidamise seaduse § 6 lg 2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmise eelnõu koos seletuskirjaga  vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu  august 2007

otsuse nr

LISA

 

Vabariigi Valitsuse  30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord”  muutmise eelnõu

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määrust nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muudetakse järgmiselt:

1)  määruse § 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Valla- või linnavalitsus esitab munitsipaalkooli kalendrikuu tegevuskulude katmises osalemise arve iga kalendrikuu eest asjaomasele vallale või linnale järgneva kalendrikuu seitsmendal kuupäeval.”;

2)  määrust täiendatakse § 5 lõikega 11järgmises sõnastuses:

“(11) Munitsipaalkooli tegevuskulude maht arvestatakse tulenevalt käesoleva määruse § 2 lõikest 2 ja § 3.”;

3) määruse § 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2)  Lõikes 1 nimetatud arve tuleb tasuda arve esitamise kuu 20.kuupäevaks kui vallad või linnad ei ole kokku leppinud teisiti.”.

 

Peaminister  Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse  30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmise eelnõu juurde

 

1.      Sissejuhatus

Käesoleva Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmine” eesmärgiks on muuta munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise arve esitamise korda.

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 8 lõike 1 kohaselt esitavad kohaliku omavalitsuse asutused alates 1. jaanuarist 2008 saldoandmikke igakuuliselt. Tagamaks avaliku sektori üksuste omavaheliste tehingute saldode vastavust ning selleläbi ka riigi konsolideeritud aruandluse õigsust, teeme ettepaneku esitada munitsipaalkooli tegevuskulude katmise arved igakuiselt.

Kuupõhiste arvetega tagatakse Raamatupidamise seaduse § 6 lõike 2 ning Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 1 p 26 sätestatud nõude, kajastada majandustehingud selle toimumise hetkel või mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, järgimine. Samuti on selliselt tagatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 1 p 53 sätestatud nõue kajastada kulusid ja tulusid samas perioodis, täitmine. 

Tulenevalt eeltoodust tehakse käesoleva eelnõuga ettepanek muuta Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” 5 lõiget 1, sätestades valla- või linnavalitsus poolt munitsipaalkooli kalendrikuu tegevuskulude katmises osalemise arve esitamise iga kalendrikuu eest asjaomasele vallale või linnale järgneva kalendrikuu seitsmendaks kuupäevaks. Kehtiva redaktsiooni kohaselt esitati arve kolm korda aastas: 1. märtsil ajavahemiku 1.jaanuarist- 31.märtsini eest, 1.juunil ajavahemiku 1. aprillist- 31 augustini eest ja 1. oktoobril ajavahemiku 1.septembrist- 31 detsembrini eest.

Samuti täiendatakse määrust § 5 lõikega 11 viidates munitsipaalkooli tegevuskulude arvestamisel määruse § 2 lõikele 2 ja § 3.

Määruse § 5 lõiget 2 täiendatakse, viidates asjaolule, et vallad ja linnad võivad leppida kokku määrusest kehtestatust erineva (arve esitamise kuu 20. kuupäev) arve tasumise tähtajaga.

2.      Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

3.      Määruse mõjud

Kehtiva määruse redaktsiooni kohaselt esitatavad munitsipaalkooli tegevuskulude katmise arved eeldavad raamatupidamisarvestuses hea raamatupidamise tava järgimisel keerulist tulude-kulude periodiseerimist. Arveid väljastatakse pikema perioodi kui kalendrikuu kohta ning ühel arvel võivad kajastuda nii ettemaksed kui ka juba osutatud teenused.

Eelnõu lihtsustab igakuist arvestuse pidamist ja avaliku sektori üksuste omavahelist saldode võrdlemist.

4.      Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud

Määruse rakendamine ei nõua täiendavaid kulutusi. Määruse rakendamisel saavutatakse raamatupidamisarvestuses tulude-kulude periodiseerimise selgus ning seeläbi kvaliteetsem avaliku sektori aruandlus. Tulude ja kulude periodiseerimine munitsipaalkooli tegevuskulude arvete esitamisel on õigusakti uue väljapakutud redaktsiooni kohaselt üheselt mõistetav, mistõttu hoitakse kokku inimressursi tööaega võimalike vigade parandamisel ja avaliku sektori aruandluses vastavuse tagamisel.  

 

Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse  30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord”  muutmiseks” juurde

 

 

 

Käesoleva Tallinna Linnavolikogu  otsuse eelnõu kohaselt  esitatakse Vabariigi Valitsusele ettepanek Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks. Muudatuse eesmärgiks on munitsipaalkooli tegevuskulude katmisel väljastatavate arvete esitamise korra täpsustamine lihtsustamaks igakuist raamatupidamisarvestust ning avaliku sektori omavaheliste tehingute saldode võrdlemist.

Munitsipaalkooli tegevuskulude (nn koolide pearahad) katmises osalemisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määrusest nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord”. Nimetatud korra kohaselt esitatakse arve kolm korda aastas: 1. märtsil ajavahemiku 1.jaanuarist- 31.märtsini eest, 1.juunil ajavahemiku 1. aprillist- 31 augustini eest ja 1. oktoobril ajavahemiku 1.septembrist- 31 detsembrini eest. Kuna arveid esitatakse pikema perioodi kui kalendrikuu kohta ning ühel arvel võivad kajastuda nii ettemaksed kui ka juba osutatud teenused, tuleb raamatupidamisarvestuses hea raamatupidamise tava järgimisel teha keerulist tulude-kulude periodiseerimist. Lisaks vajadusele järgida Raamatupidamise seaduse § 6 lõige 2 ning Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 1 p 26 sätestatud nõudeid, kajastada majandustehingud selle toimumise hetkel või mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, tuleb tagada ka Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt avaliku sektori aruandlus, kus omavaheliste tehingute saldod on vastavuses.

Kehtiva määruse redaktsiooni kohaselt väljastatud arvete raamatupidamisarvestuses kajastamisel on seni olnud palju segadust. Eksitud on tulude-kulude periodiseerimisel, samuti on osapooled erinevalt tõlgendanud väljastatud arvetel kajastuvate summade olulisust, mistõttu üks osapool kandis arved koheselt kas tuludesse või kuludesse, teine osapool periodiseeris. Tehingute erinev kajastamine selgus enamasti alles avaliku sektori aruandlust, Rahandusministeeriumi infosüsteemi esitatavaid kvartali saldoandmikke, kontrollides. Mittevastavuse korral peavad osapooled jõudma kokkuleppele, kes riigi konsolideeritud aruandluse õigsuse tagamiseks oma aruannet korrigeerib.

Tallinna Haridusamet esitab teistest valdadest ja linnadest Tallinna linna koolis käivate laste eest munitsipaalkooli tegevuskulude katmise arveid ligikaudu 190 kohalikule omavalitsusüksusele. Tulenevalt väljastatavate arvete suurest mahust, on tulude ja kulude periodiseerimine, teise osapoolega saldode võrdlemine ning vajadusel tagantjärele paranduste tegemine mahukas töö. Nimetatud probleeme arutati käesoleva aasta mais Haridusameti ja Linnakantselei finantsteenistuse esindajate kohtumisel. Ühise arutelu tulemusel jõuti arusaamisele, et kõige otstarbekam oleks esitada ettepanek Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks osas, mis reguleerib arvete väljastamise korda. Ettepanek on minna üle kuupõhisele arvete väljastamisele. Arved väljastatakse asjaomasele vallale või linnale järgneva kalendrikuu seitsmendal kuupäeval, maksetähtaeg arve esitamise kuu 20. kuupäev, sh jäetakse määruse § 5 lõike 2 muudatusettepaneku kohaselt võimalus valdadel ja linnadel kokku leppida teistsugustes maksetähtaegades.

“Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise korra” muutmise kohta küsiti arvamust riigi pearaamatupidajalt pr Juta Maarilt, kes muudatusettepanekut igati toetas. Alates 01.01.2008 on kohaliku omavalitsuse asutustel kohustus esitada saldoandmikud igakuuliselt, mistõttu on otstarbekas ka kuupõhiste arvete väljastamine.

“Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise korra” muudatuse rakendamine ei too kaasa täiendavaid kulusid.

 

Viited õigusaktidele:

Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Valla- ja linnaeelarve seadus

Raamatupidamise seadus

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Tallinna põhimäärus

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

 

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnakantselei

 

 

Koostaja: Kaja Vahar, 640 4126 finantsteenistus