TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

       14. august 2007 nr 39

 

 

Päevakorrapunkt 19

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu  „Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

    2007 nr

 

 

 

 

Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse:

1.1 munitsipaalomandis oleva Tartu mnt 79 hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 756 m²;

1.2 munitsipaalomandis oleva Metsavahi tee 4 hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 1243 m².

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 esitada vastav dokumentatsioon Harju maavanemale;

2.2 teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine” juurde

 

 

 

Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik selleks, et taotleda munitsipaalomandisse Tallinna linna omandis olevad:

Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisel olev Tartu mnt 79 hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 756 m².

 

Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisel olev Metsavahi tee 4 hoone ja rajatiste alune ning neid teenindav maa ligikaudse pindalaga 1243 m².

 

Tartu mnt 79 maatüki ligikaudne  pindala on 756 m².

Elamu on Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 1994 otsusega nr 118 arvatud erastamisele mittekuuluvate elamute nimekirja. On sõlmitud 5 üürnikuga erinevate tähtaegadega eluruumi üürilepingud (kuni 2011 aastani).

Elamut kasutatakse käesoleval ajal manööverpinnana kahju kannatanud eluruumidest inimeste ajutiseks ümberpaigutamiseks. Kaugemas tulevikus on kavas maja renoveerida linna üürikorteriteks.

Maatükk asub endisel Tallinna linnale kuulunud kinnistul K-758.

Harju Maavalitsus kooskõlastas Tartu mnt 79 krundi piiri ettepaneku ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramiseks 21.02.2007.

 

Metsavahi tee 4 maatüki ligikaudne pindala on 1243 m² ja seal asub eakate päevakeskus.

Maatükk asub endisel kinnistul K-5228, mis on terves ulatuses kompenseeritud.

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1 sätestab, et munitsipaalomandisse antakse tasuta Maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 kohaselt antakse munitsipaalomandisse munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa.

Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu vastava otsuse alusel koostatud maa munitsipaalomandisse andmise taotluse esitab valla- või linnavalitsus maa munitsipaalomandisse andmise otsustajale.

Linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise aluseks on Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1 ja Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrus nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”.

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet

 

 

Koostaja: Erika Virkkunen, 640 4367, munitsipaalmaade osakonna vanemspetsialist