TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

14. august 2007 nr 39

 

 

Päevakorrapunkt 18

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 11, § 2491 lg 1 alusel, kooskõlaslinnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” § 45, Tallinna linna ja Aktsiaseltsi KOMMEST AUTO vahel 20. juunil 2002 sõlmitud kinnistu jagamise avalduse ja hoonestusõiguse seadmise lepingu punktiga 7.1, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korterihoonestusõiguse kinnistusregistri andmetega ning tulenevalt Aktsiaseltsi SEB Ühisliising 16. juuli 2007 taotlusest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 220401) koormava korterihoonestusõiguse (korterihoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 15878901) võõrandamisega Aktsiaseltsile KOMMEST AUTO tingimusel, et korterihoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Aktsiaseltsile SEB Ühisliising .

3.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 Seletuskiri

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu on vajalik Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks nõusoleku andmise otsustamiseks. Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus on tehtud ettepanek nõustuda korterihoonestusõiguse võõrandamisega tingimusel, et korterihoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

 

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsuse nr 194 alusel sõlmiti Tallinna linna ja Aktsiaseltsi KOMMEST AUTO vahel 20. juunil 2002 kinnistu jagamise avaldus ja hoonestusõiguse seadmise leping Sõpruse pst 151 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks. Hiljem on hoonestusõigus jagatud korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõigused võõrandatud. Käesoleval ajal on Sõpruse pst 151 kinnistut 42938/68873 osas koormav korterihoonestusõigus (mitteeluruum nr 1) Aktsiaseltsi SEB Ühisliising omandis. Eelnimetatud lepingu punkti 7.1 kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamiseks vajalik omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise eeltingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Vastav kanne on kantud kinnistusraamatusse.

Aktsiaselts SEB Ühisliising esitas 16. juulil 2007 taotluse nõusoleku saamiseks korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks Aktsiaseltsile KOMMEST AUTO.

Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 kohaselt on hoonestajal õigus hoonestusõigust võõrandada või pärandada või koormata kinnispandi, servituudi, reaalkoormatise või ostueesõigusega. § 249 lg 11 kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamiseks vajalik omaniku nõusolek, kui selline tingimus on kinnistusraamatusse kantud. Omanik võib seada nõusoleku andmise tingimuseks ka kõigi tema ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Asjaõigusseaduse § 2491 lg 1 kohaselt, kui võib eeldada, et paragrahv 249 11. lõikes sätestatud juhul hoonestusõiguse seadmisega taotletud eesmärki oluliselt ei muudeta ega ohustata ja et omandaja tagab hoonestusõiguse sisust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, võib hoonestaja nõuda omanikult hoonestusõiguse võõrandamise nõusolekut. Tallinna Maa-amet on seisukohal, et võib eeldada, et omandaja täidab nõuetekohaselt hoonestusõiguse sisust tulenevad kohustused.

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” § 45 lg 1 kohaselt hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek ja lg 2 kohaselt nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus või linnavolikogu olenevalt, kes oli kinnistule hoonestusõiguse seadmise otsustaja.

Korterihoonestusõiguse omanik Aktsiaselts SEB Ühisliising on hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevaid kohustusi täitnud nõuetekohaselt.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu õiguslikuks aluseks on Asjaõigusseaduse § 249 lg 1 ja 11, § 2491 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 45.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

Koostaja: Mati Vijar, 640 4289 Tallinna Maa-amet

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Maa-amet