TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     8. august 2007 nr 38

 

 

Päevakorrapunkt 12

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu “Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

august 2007

 

 

 

 

Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja 7 ning  § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3, 4 ja 5 alusel ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi ja järgmisi põhimotiive, et:

 

- Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas Vabaduse pst 79 ja 81 kinnistul. Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, so põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Planeerimisseadusest tuleneva järelvalve teostamise käigus on Harju maavanem asunud seisukohale, et planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikust analüüsist lähtuvalt Valdeku tn 79 ja 81 kinnistutele planeeritud korterelamud ei eristu oma tehniliste näitajate poolest ebaproportsionaalselt planeeringuala kontaktvööndisse jäävatest hoonetest;

- hoonestusala on kruntidele paigutatud nii, et kogu olemasolev kõrghaljastus maksimaalselt säilitatakse;

- planeering välistab käsitletava piirkonna muutumist isoleeritud tagahooviks, sellega tuuakse planeeringualale ja kogu ümbritsevasse piirkonda uut elu.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneering, TTV Projekt & Ehitus Osaühingu töö nr 018/04, millega Tallinnas Nõmme linnaosas asuvale Valdeku tn 79 kinnistule on kavandatud ühe 2-korruselise 4-korteriga elamu ja Valdeku tn 81 kinnistule samuti ühe 2-korruselise 4-korteriga elamu rajamine. Kinnistute maakasutuse sihtotstarve on elamumaa.Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistu ehitusõigus, anda heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning korraldada haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused. Planeeritava maa-ala suurus on 0,6 ha.

2. Planeeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 31. mail 2007 sõlmitud lepingule nr TT-85/M.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tallinna Linnavolikogu

augusti 2007

otsuse nr               

LISA

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

 

“Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute

detailplaneeringu kehtestamine” juurde

 

Kehtestada Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneering, millega Tallinnas Nõmme linnaosas asuvale Valdeku tn 79 kinnistule on kavandatud ühe 2-korruselise 4-korteriga elamu ja Valdeku tn 81 kinnistule samuti ühe 2-korruselise 4-korteriga elamu rajamine. Kinnistute maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistu ehitusõigus, anda heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning korraldada haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused. Planeeritava maa-ala suurus on 0,6 ha.

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

Planeeritav ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas Valdeku tänava, Astri tänava, P. Kerese tänava ja Nelgi tänava vahelises kvartalis Astri tänava ja Valdeku tänava nurgal. Põhjast piirneb planeeritav maa-ala Astri tn 9 ja P. Kerese tn 40 kinnistutega, idast Nelgi tn 22 ja Valdeku tn 83 kinnistuga, lõunast Valdeku tänava ja läänest Astri tänavaga.

 

Planeeritav krunt asub Nõmme miljööväärtuslikul alal. Nõmme miljööväärtuslikule alale on iseloomulik, et siin on kõrvuti täiesti erinevate arhitektuuristiilidega hooneid, nii viilkatuste ja tornikestega endised suvilad, millest Nõmme omal ajal alguse sai, kui ka 1930ndatel aastatel  ehitatud funktsionalistlikus stiilis lamedate katuste ja krohvitud välisseintega villasid, sekka kahe- ja kolmekorruselisi funktsionalistlikus stiilis korterelamuid. ENSV ajal jätkunud ehitustegevusega lisandus Nõmmele silikaattellistest katusekividega kaetud viilkatustega elamuid jms.

 

Planeeritava ala kontaktvöönd on hoonestatud ühe- kuni kahekorruseliste üksikelamutega. Kontaktvööndi kruntidel on enamasti üks hoone. Samas on ka krunte, kus hoonele lisaks on ehitatud abihoone. Aedades kasvab rohkesti kõrghaljastust, eriti mände. Kontaktvööndi kruntidel ühtne ehitusjoon puudub, hooned on paigutatud nii krundi keskossa kui ka krundi sisemusse. Varieerub ka kruntide täisehituse protsent 7,9%-lt (P. Kerese tn 40) kuni 24%-ni (Astri tn 24). Ajaloo vältel lähipiirkonna väljakujunenud terviklikku miljööd ja hoonestuse mastaapi on muutunud 4-5-korruseliste korterelamute rajamisega. Seetõttu on lähipiirkonna hoonestuslaad mõnevõrra erinev teistest Nõmme piirkondadest. Näiteks on 4-korruseline korterelamu rajatud Valdeku tn 102 kinnistule, planeeringuala vastas Valdeku tänaval. Samuti on üks 5-korruseline korterelamu Valdeku tn 108 kinnistul. Planeeringuala äärde jääv Valdeku tänav on suhteliselt tiheda liiklusega kahe suunaline tänav. Valdeku tänaval sõidab ühistransport (buss ja liinitakso) ning lähim bussi peatus on ca 150 meetri kaugusel Lootuse puiestee ja Valdeku tänava nurgal „Astri” peatus. Lähim kauplus asub Valdeku tänava ja Võidu tänava nurgal, ca 200 meetri kaugusel. Planeeringuala kontaktvööndi jääb kaks lasteaeda. Planeeringuala kontaktvööndis on algatatud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2004 korraldusega nr 714-k algatatud „Nelgi tn 23 kinnistu detailplaneering”, eesmärgiga kruntidele ehitusõiguse määramine rida- või korterelamu ehitamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1699-k kehtestatud „Kreegi tn 1 / Valdeku tn 90 kinnistu detailplaneeringu”, eesmärgiga rajada kaks 2-korruselist üksikelamut ja üks abihoone.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, so põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele              3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud Nõmme linnaosa ehitusmääruse järgi kuulub planeeritav ala ehituspiirkonda nr II ehk tegemist on põhiliselt eramute alaga. Kruntide võimalikud kasutusotstarbed võivad olla: elamud (eramud, korterelamud), kodukontorid, lähipiirkonda teenindavad teenindus-kaubandusettevõtted ja väiketöökojad,lähipiirkonda teenindavad ühiskondlikud hooned, kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised. Nimetatud määruse kohaselt võib korterelamu krundi täisehituse protsent, olla maksimaalselt 20%. Põhihoone suurim lubatud katuseharja kõrgus tohib olla 11 meetrit ja maksimaalne täiskorruste arv on ette nähtud 2. Suurim soovitatav korterite arv ühe kortermaja kohta on 8. Abihoone tohib olla 1-korruseline ning maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 4 meetrit.

Praegusel hetkel on planeeritav maa-ala hoonestatud. Valdeku tn 79 krundi keskel asub                2-korruseline, 1936-aastal rajatud elamu, autogaraa˛ (rajatud 1960ndatel) ja abihoone. Valdeku tn 81 kinnistul paikneb 1983-aastal rajatud elamu ja kaks kõrvalhoonet. Kogu olemasolev hoonestus planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse. Planeeritavatel kinnistutel paikneb tüüpiline Nõmme aed, kus põhiosa kasvavatest puudest moodustab looduliku tekkega harilik mänd. Kinnistul on tihe haljastus, mis koosneb lisaks harilikule männile ka kuuse- ja vähesel määral lehtpuudest. Mändide seisukord on halb, sest tihe kooslus, toitevaene pinnas, õhu saastatus on soodustanud nende elujõu vähendamist ja nad on kahjustatud nii haiguste kui ka kahjurite poolest.

Planeeringuala hõlmab kahte – Valdeku tn 79 ja 81 – krunti.

 

Planeeritav ala asub mürarikkas piirkonnas, seetõttu tuleb elamute projekteerimisel ja ehitamisel rakendada müravastaseid meetmeid. Elamute väliskonstruktsioonid peavad tagama korterelamu eluruumidele esitatud mürataseme.

 

Krundi positsioon I (edaspidi lühendatult pos; Valdeku tn 79) suurus on 2582 m². Krundi senist maakasutuse sihtotstarvet (100% elamumaa) ei muudeta. Samuti ei muudeta seniseid kinnistu piire. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek krundile ühe 2-korruselise 4-korteriga elamu rajamiseks. Lisaks üks maa-alune korrus. Hoone alune pind on 335 m², mis teeb krundi täisehituse  protsendiks 13%. Kuivõrd Nõmme ehitusmäärus võimaldab krundi maksimaalseks täisehitusprotsendiks 20%, siis planeeringulahendus on kooskõlas nimetatud õigusaktiga. Rajatava hoone kõrgus võib olla maapinnast maksimaalselt 11 meetrit. Hoonestusala on paigutatud krundi loodenurka, olemasolevast kõrghaljastusest vabale alale, Astri tn 9 poolsesse külge. Hoonestusala paigutamine krundi põhja poolsesse külge tagab selle, et hoone ei varjaks krundile paistvat päikesevalgust ning oleks müratsoonist (Valdeku tänav) võimalikult kaugel. Samas on hoonestusala liigendatud, et tagada I väärtusklassi männi kasvutingimused. Ehitusjoone määramisel on lähtutud P. Kerese tn 38 elamu ehitusjoonest. Planeeringuga kavandatud hoonestusala tagab ka Astri tänava teekaitsevööndi olemasolu (5 meetrit) ning Nõmme ehitusmäärusega ette nähtud kauguste nõuded naaberkruntidest (eesaed 5 meetrit, tagaaed ja külgaed 6 meetrit). Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, peab rajatav hoone vastama tulepüsivusklassile TP-2. Krundi lõunapoolsele küljele rajatakse parkimisplats. Nii parkimisplats kui ka sissesõidutee parkimisplatsile Astri tänavalt kaetakse betoonkividega. Nõmme ehitusmääruse § 4 lg 11 p 1 kohaselt, tuleb krundil soovitavalt tagada sõiduautodele (sh garaa˛id ja autovarjualused) vähemalt 2 parkimiskohta korteri kohta. Tingimus on täidetud, sest rajatavale parkimisplatsile on kavandatud 8 parkimiskohta. Kavandatud parkimiskohtade arv vastab ka Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014” kehtestatud (äärelinn) nõuetele. Parkimisplats eraldatakse õuelast istutatava hekiga. Krundi kirde nurka, hoonestusala taha, rajatakse lastemänguväljak. Ligipääs krundile on tagatud Astri tänavalt.

 

Krundi pos II (Valdeku tn 81) suurus on 2523 m². Krundi senist maakasutuse sihtotstarvet (100% elamumaa) ei muudeta. Samuti ei muudeta seniseid kinnistu piire. Planeeringulahendusega tehakse ettepanek krundile ühe 2-korruselise 4-korteriga elamu rajamiseks. Lisaks üks maa-alune korrus. Hoone alune pind on 335 m². Seega on krundi täisehituse  protsendiks 13%, mis on kooskõlas Nõmme ehitusmäärusega (20%). Hoonestusala on paigutatud krundi põhjapoolsesse külge. Tagatud on kõik Nõmme ehitusmäärusest tulenevad kauguse nõuded naaberkinnistutest. Kuivõrd naaberkinnistute hooned (P. Kerese tn 40, Nelgi tn 22 ja Valdeku tn 83) hooned ei asu krundipiiri vahetus läheduses ei mõjuta hoone rajamine naaberkinnistute insolatsioonitingimusi ning minimaalne peaks olema ka võimalike kahjulike mõjutuste (müra) levimine nendeni. Rajatava hoone kõrgus võib olla maapinnast maksimaalselt 11 meetrit. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, peab rajatav hoone vastama tulepüsivusklassile TP-2. Arvestades olemasolevat kasvavat kõrghaljastust on hoonestusla liigendatud. Hoonestusala ja Valdeku tn 79 kinnistu vahelisele alale rajatakse lastemänguväljak. Krundi Valdeku tänava poolsele küljele on planeeritud parkimisplats 8-sõidukile. Parkimisplatsile pääseb Valdeku tänavalt. 8 parkimiskoha kavandamisega on tagatud Nõmme ehitusmääruse § 4 lg 11 punktist 1 tulenev nõue, et krundil on soovitav tagada sõiduautodele (sh garaa˛id ja autovarjualused) vähemalt 2 parkimiskohta korteri kohta. Samuti vastab kavandatud parkimiskohtade arv Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014” kehtestatud (äärelinn) nõuetele

 

Planeeringulahenduse järelvalve teostamise käigus märkis Harju maavanem järgmist, „Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu lahendust silmas pidades puudub alus arvata, et planeeringust tuleneksid naaberkinnistutele ülemääraselt negatiivsed keskkonnamõjud või muud negatiivsed mõjutused või et planeeringuala ümbritsevate kinnisasjadesihipärane kasutamine oleks kuidagi moodi takistatud”.

 

Detailplaneeringu koostamise käigus on tellitud planeeringuala keskkonnamõju hinnang. Keskkonnamõju hinnangu koostas OÜ REI Geotehnika (peahüdroloog K. Reit). Kavandatud elamu tuleb rohke kõrghaljastusega suhteliselt hõredalt paiknevate elamute piirkonda, kus esineb ka vanu ahjuküttega maju. Võimalik on mõningane pinnaseveereostus orgaaniliste saasteainetega, mis võib lähtuda hoonete reovee settekaevudest, kuna kanalisatsioonitorustikku ümbruskonna majadeni viidud pole. Leitakse, et asustuse lisandumisega suureneb vähesel määral piirkonna õhusaaste kütmise ja liiklustiheduse tagajärjel, samuti müratase ja veetarve. Kokkuvõtvalt märgitakse, et detailplaneeringu realiseerimine ei põhjusta olulist (kahjulikku) keskkonnamõju, lisanduvad keskkonnahäiringud on mõõdukad.

 

Planeeritaval maa-alal on läbi viidud paikneva kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnang olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogiline hinnang on läbi viidud dendroloog Aino Aaspõllu poolt aprillis 2004. Põhiosa planeeritaval alal kasvavatest puudest moodustavad Nõmmele iseloomulikud harilikud männid. Mändidele lisanduvad üksikud soo- ja kuldkased, harilikud vahtrad ja harilikud pihlakad. Astri tänava ääres on säilinud osaliselt välja kasvanud hariliku kuuse hekk. Valdeku tn 79 kinnistul kasvab kõrghaljastus peamiselt Valdeku tänava poolsel küljel, krundi sisemuses kasvavad peamiselt väheväärtuslikud aedõunapuud. Valdeku tn 81 kinnistu on tihedalt kaetud kõrghaljastusega, välja arvatud krundi keskosa. Valdeku tn 79 asuva hoone ees kasvab märkimist vääriv ebatsuuga ja krundi põhjaosas mägi-küpressi vorm. Tallinna Linnavalitsuse 3. mail 2006 vastuvõetud määruse nr 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” kohaseid I väärtusklassi puid kasvab planeeringualal üks - harilik mänd Valdeku tn 79 krundil, mis säilitatakse. Planeeringulahenduse kohaselt tuleb likvideerida kokku neli II väärtusklassi puud. Kolm likvideeritavat puud kasvab Valdeku tn 81 kinnistul. Kaks nendest puudest tuleb likvideerida hoonestusala paigutuse tõttu. Samas hoonestusala valikul on lähtutud põhimõttedst, et kogu olemasolev kõrghaljastus maksimaalselt säilitatakse. Kuivõrd puud asuvad teineteisele suhteliselt ligidal ning arvestades asjaoluga, et hoonestusala paigutamisel teise kohta tuleks kõrghaljastust rohkem likvideerida, siis on kahe II väärtusklassi puu likvideerimine parim lahendus. Kaks II väärtusklassi puud (kummalgi kinnistul üks) tuleb likviderida parkimisplatsi rajamise tõttu. Parkimisplatsi konfiguratsioon järgib niigi olemasolevat kõrghaljastust – seda maksimaalselt säilitades. Juhul kui parkimisplats rajada rohkem krundi sisemusse, tuleks seal juurdepääsu tee rajamise tõttu likvideerida oluliselt rohkem väärtuslikku kõrghaljastust. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse 15 III väärtusklassi puud. Nimetatud määruse kohaselt on III väärtusklassi puu: “dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav). Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast. Võimalusel säilitada.” Ükski III väärtusklassi puu ei ole osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusest. Kõik puud likvideeritakse seetõttu, et need jäävad hoonestusala sisse või rajatava parkimispaltsi alusele maale. Valdeku tn 79 krundi põhjaosas kasvav mägi-ebakrüpressi vorm istutatakse ümber. Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Talllinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” kehtestatud korras ja tingimustel. Läbiviidud dendroloogiline inventuuri käigus anti ka soovitused olemasoleva haljastuse hoolduseks ja täiendamiseks: puistu vajab tugevat sanitaarraiet; otstarbekas on ka välja raiuda enamus isetekkelisest harilikust haavast ja sookasest, et anda valgust ja õhku allesjäävatele mändidele.    

 

 

Detailplaneeringu menetlus

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3 alusel kehtestab detailplaneeringu, mille puhul teostatakse planeerimisseaduse kohast järelevalvet või millega määratakse miljööväärtusega hoonestusala, linnavolikogu oma otsusega. Käesoleva planeeringu puhul on teostatud planeerimisseaduse kohast järelvalvet.

Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu koostamist taotles Ilmar Loite esindaja Katrin Vahter 9. juunil 2003, kes soovis Valdeku tn 79 kinnistule ühe 3-korruselise korterelamu ehitamist.

Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õigus on lepinguga üle antud P & R Investment osaühingule ja AALE EHITUSE OSAÜHINGULE.

Detailplaneeringu koostas TTV Projekt & Ehitus Osaühing.

Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 korraldusega nr 2794-k

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=94938

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 korraldusega nr 2794-k kinnitatud lähteülesande nr 1652 alusel. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. 

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Halduskogu, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Harjumaa Päästeteenistus ja Tallinna Tervisekaitsetalitus kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et detailplaneeringu alusel koostatavad ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

OÜ Jaotusvõrk Tallinn- Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: 1) kinnistuid on võimalik hoonestada peale reovee ühiskanalisatsiooni ehitamist Valdeku tänavale; 2) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Tingimusega nr 1 tuleb arvestada enne ehitusloa väljastamist ja tingimus nr 2 täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneering  võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1060-k

http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=104506

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustas detailplaneeringu 17. juulist 2006 kuni 31. juulini 2006.

Avaliku väljapaneku keskel esitati 1 kollektiivne vastuväide. Kollektiivse vastuväite esitas Jaan Uustalu ning juurde oli lisatud ümberkaudsete elanike (Astri tn 16, P. Kerese tn 38, Valdeku tn 83, Nelgi tn 24, Nelgi tn 22 ja Nelgi tn 20) identsed protestikirjad. Vastuväidete esitajate arvates on hoonestustihedus liiga suur ja ei ole kooskõlas Nõmme ehitusmäärusega. Vaatamata sellele, et mõlema korterelamukrundi koormusindeks eraldi vastab ehitusmäärusele, muudab see terve kvartali (1,7 ha) asustuse liiga tihedaks, sest koos ehitavate korterelamutega jääks kvartalis korteri kohta 540 m², see aga on vähem kui näeb ette Nõmme ehitusmäärus. Vastuväidete esitajad olid seisukohal, et Nõmme ehitusmääruses antud tihedus on absoluutne maksimum arvestades kvartali arenguastet, mis puudutab kanalisatsiooni, kõnniteedesse, autoparkimise võimalustesse, teekvaliteeti jms. 

24. augustil 2006 toimus Nõmme Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu. Vastav teade ilmus 18. august 2006 ajalehes „Postimees”. Avaliku arutelu käigus (osalesid P. Kerese 38 ja Astri 16 elanikud) protestist ei loobutud,  samuti ei muudetud detailplaneeringu lahendust. Avaliku arutelu tulemustest on teatatud 27. septembril 2006 ajalehes „Postimees”.

Kuna avaliku väljapaneku käigus esitatud isikute vastuväidetega ei arvestatud edastas Tallinna Linnavalitsus detailplaneeringu planeerimisseadusest tuleneva järelvalve teostamiseks Harju maavanemale.

Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2006 kirjas nr LV-1/4239 Harju maavanemale leiti, et vastuväited ei ole põhjendatud. Protesti esitajad on ebaõigesti tõlgendanud Nõmme linnaosa ehitusmäärust. Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt jääb planeeritav maa-ala II-1 ehituspiirkonda (põhiline eramute ala). Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 2 kohaselt korterelamukrundi koormusindeks on 600 (ei tohi väiksem olla kui 600). Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 3 lg 1 p 20 kohaselt on korterelamukrundi koormusindeks (KKKI) korterelamu  krundipinna suhe korterite arvu. Koormusindeksi kaudu antakse minimaalne lubatud krundipind korterelamu korteri kohta. Koormusindeksi eesmärk on tagada Nõmmele iseloomuliku asustustiheduse säilimine. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 6 kohaselt suurim soovitatav korterite arv ühe kortermaja kohta on 8. Detailplaneering on koostatud Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute kohta ja planeeritava ala suurus on 0,6 ha, mitte Valdeku-Astri-Kerese-Nelgi kvartali kohta suurusega 1,7 ha. Antud detailplaneeringus on pos I Valdeku tn 79 krundi suurus 2582 m², mis jagatakse maksimaalse korterite arvuga - 4 korterit, mille tulemusena saadakse KKKI - 645. Pos II Valdeku tn 81 krundi suurus 2523 m² on jagatud maksimaalse korterite arvuga – 4 korterit, mille tulemusena on KKKI 630. Seega detailplaneeringu lahendus vastab Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 2 kohasele korterelamukrundi koormusindeksile ja § 7 lg 6 kohasele soovitatavale korterite arvule. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 3 p 3 järgi muude hoonete, sh korterelamute kruntide täisehituse suurimaks protsendiks on lubatud kuni 20%. Detailplaneeringu lahenduses on mõlemate kruntide täisehituse protsendiks 13%. Vastavalt detailplaneeringu kontaktvööndi linnaehitusliku analüüsi joonisele on lähiümbruses täisehituse protsent 7,4% kuni 24%. Seega on detailplaneeringu lahendus piirkonda sobiv.

Harju maavanem andis 14. detsembri 2006 kirjaga nr 2.1-13/5925 Planeerimisseaduse § 23 lg 6 kohase heakskiidu Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringule. Märkusena lisas Harju maavanem, et täpsustada tuleks planeeringuala haljastuse lahendust. Planeeringu põhijoonisel    DP-4 on ära fikseeritud, millised olemasolevad planeeringuala okas- ja lehtpuud kuuluvad säilitamisele, millised mahavõtmisele. Samas on põhijoonisel märkuste punktis 3 leitud, et puude mahavõtmise vajadus täpsustatakse mahulise projekteerimise käigus. Harju maavanem märkis, et tulenevalt Planeerimisseaduse § 9 lg 2 punktist 5 ei pea ta sellist märkust põhjendatuks, kuna selle sõnastus muudab planeeringuga ettenähtud haljastuse õigustühiseks, millest ei pruugi projekteerimisel lähtuda. Harju maavanem palus kohalikul omavalitsusel haljastuse lahendamist mitte jätta projekteerimisstaadiumisse ning juhindudes planeeringuga ettenähtud ehitusõiguse lahendusest, kindlaks määrata juba enne planeeringu kehtestamist, millised puud ikkagi kuuluvad planeeringualal säilitamisele ja millised mahavõtmisele.

Tulenevalt Harju maavanema märkustest on detailplaneeringu põhijoonist korrigeeritud (märkus nr 3 on täidetud) ning seletuskirjas fikseeritud millised puud kuuluvad maha võtmisele. 

Planeeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 31. mail 2007 sõlmitud lepingule nr TT-85/M.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavolikogule kehtestamiseks otsuse eelnõu “Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea

 

 

 

Koostaja: Jaan Lindsaar, 6404 740, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 19.07.2007

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 


Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnaplaneerimise Amet