TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

september 2007 nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Lähtudes avalikust huvist

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks anda parkimise korraldamine Tallinnas üle munitsipaalpolitseile.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu eesmärgiks on anda parkimise korraldamine Tallinnas üle munitsipaalpolitseile.

Täna korraldab parkimist Tallinna linnas vastavalt linnavalitsusega 2006. aastal märtsis sõlmitud halduslepingule Falck Eesti AS. Lepingu kohaselt jääb täna parkimistulust enam kui kolmandik parkimist korraldavale firmale. Sel aastal ulatub prognoositav parkimistulu Tallinnas vähemalt 80 miljoni kroonini. Seega jääb sellest summast erafirmale üle 27 miljoni krooni. Järgmistel aastatel on plaanitav parkimistulu veelgi suurem.

Tänavu juunis toimunud kohtumisel Tallinna linnapeaga tegi Põhja politseiprefekt Raivo Küüt ettepaneku, et pealinna parkimiskorraldusega võiks tegeleda munitsipaalpolitsei. Prefekti sõnul käivad munitsipaalpolitseinikud niikuinii pidevalt linnas ringi ja kontrollivad heakorraeeskirjade täitmist. Seega oleks lihtsalt otstarbekas, kui nad samal ajal ka parkimiskontrolliga tegeleksid

Tallinna linnavõim on 1990. aastatel korraldanud ise parkimist linnas. Nii oleks munitsipaalpolitsei volituste laiendamine ja neile parkimiskorraldusega seotud õiguste andmine sisuliselt endise olukorra taastamine. Ka saavutaks linn olulise rahalise võidu, sest kogu saadav parkimistulu jääks linnale. Samas ei tooks see kaasa märkimisväärseid lisakulusid, sest vajalik struktuur on linnal munitsipaalpolitsei näol juba olemas. Juurde on vaja palgata vaid uusi munitsipaalpolitseinikke.

Seega tuleb linnavalitsusel leida õiguslikud alused kehtiva Tallinna parkimise korraldamise ja kontrolli halduslepingu lõpetamiseks ning esitada linnavolikogule munitsipaalpolitsei volituste suurendamiseks vajalike õigusaktide eelnõud.

 

 

 

 

Maimu Berg

SDE fraktsiooni esimees

 

 

Eelnõu esitaja: SDE fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: SDE fraktsioon

 

 

Koostaja: SDE fraktsioon