TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

    22. august 2007 nr 40

 

 

Päevakorrapunkt 19

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna elamumessi korraldamine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna elamumessi korraldamine”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Tallinna elamumessi korraldamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Korraldada elamumess aastatel 2009-2010 Tallinna linnasSirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelisel detailplaneeringu alal.

2. Tallinna Linnavalitsusel moodustada elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutine komisjon.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“ Tallinna elamumessi korraldamine” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõus tehakse ettepanek korraldada elamumess aastatel 2009-2010 Tallinnas, Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelisel detailplaneeringu alal ning Tallinna Linnavalitsusel moodustada elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutine komisjon.

Tallinna elamumessi korraldamise kaudu arendatakse komplekselt välja Põhja –Tallinnas asuva Sirbi, Kopliranna, Vasara tänavatega piirnev ala suurusega 17,3 ha. Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusega nr 1322-k on vastuvõetud Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneering, millega nähakse ette Tallinna elamumessi ala planeerimine. Detailplaneeringuga määratakse planeeritava ala hoonestustingimused ning antakse liikluskorralduse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise lahendused. Elamumessi raames ehitatavate korterelamute, eramute ja seltsimaja alused maatükid taotletakse munitsipaalomandisse. Maa munitsipaalomandisse taotlemise aluseks on detailplaneering.

Hetkel on korraldatava elamumessi ala hoonestatud valdavalt 1900-10ndatel, 1930-40ndatel ja 1950-60ndatel aastatel ehitatud elamute ning tootmishoonetega. Enamus hooneid on väga halvas seisukorras. Tallinna elamumessi raames renoveeritakse viis 1910-ndatest ja 1950-ndatest aastatest pärit korterelamut, ehitatakse juurde 12  korterelamut ja 6 eramut ning asumi seltsimaja. Kokku tekkib elamumessi käigus Tallinnasse 180 uut elamispinna ühikut.

Tallinna elamumessi algus on planeeritud 2009. aasta kevadesse ning pooleteise aasta jooksul toimuvad elamumessi alal erinevad näitused ja messieelsed üritused. Tallinna elamumessi ala avatakse 2010. aasta suvel.

Tallinna elamumessi korraldamise juhtteemadeks on innovaatiliste, ökoloogiliste ja jätkusuutlike ideede rakendamine elamuehituses. Elamumessi korraldamisse kaasatakse Eesti arhitektuuri-, keskkonnakaitse ja ehitusala spetsialiste. Elamumessi alal sobitatakse uued ehitised olemasoleva miljööga. Messi korraldamisel integreeritakse protsessi ka Sirbi, Kopliranna ja Vasara tänavate majade korteriühistud ja kinnistute omanikud. Arhitektuurimälestisena kaitse all olev kunagine Bekkeri sadama tööliste maja renoveeritakse muinsuskaitse nõudeid arvestades.

Rajatava asumi tehnilised lahendused on loodussäästvad. Asumis kavandatakse kasutada nii olemasolevaid kui ka uusi küttesüsteeme. Olmejäätmeid utiliseeritakse uuemate tehnoloogiate abil. Korterid ja majad on “targad”, nende ekspluatatsiooniga tekkivaid kulusid saab paindlikult juhtida.

Elamumessi hoonete arhitektuursete ja tehniliste (elektri-, vee-, soojavarustus, turva, side) lahenduste innovaatilise ja ökoloogilise kontseptsiooni põhikomponentideks on:

-         hoonete projekteerimisel ja ehitamisel kasutatakse nii arhitektuurilises kui tehnilises osas ökoehitiste põhimõtteid;

-         hoonete soojavajadus kütteks, ventilatsiooniks ja soojaveevajaduseks lahendatakse alternatiivsete uute tehnoloogiate kaudu.

Ala hoonestuses on erinevaid arhitektuurseid laade: korruselamuid, terrasstüüpi korterelamuid, kus ülemised korrused astuvad alumistelt astmeliselt tagasi, ridaelamuid ning eramuid.

Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel on eesmärgiks: tõsta haljastust hoonete eri tasanditele, kasutada maksimaalselt ära võimalikku päikeseenergiat-valgust, alale jäävate tänavate liiklus rahustatakse ristmike ja ülekäigukohtade tõstmisega, autode parkimised viiakse võimalusel hoonete põhjapoolsetesse osadesse ja maa alla.

Hoonete tehniliste lahenduste osas võetakse kasutusele passiivmaja printsiibid koos uute alternatiivsete tehnoloogiatega.

Passiivmaja standardile vastav ehitis peab olema varustatud: efektiivse 85-95% kasuteguriga  soojusvahetit omava ventilatsioonisüsteemiga, õhutiheda paksu isolatsiooni ja külmasildadeta välispiiretega, spetsiaalsete madala soojusjuhtivusega ja optimaalse pindalaga akende ja ustega, sissetõmmatava õhu maa-aluse eelsoojendi ning päikesekollektoriga.

Hoonetes kasutatavad uued alternatiivsed tehnoloogiad oleksid: päikeseenergia, maasoojusenergia, tuuleenergia ja teiste võimalike taastuvate ja „roheliste” energialiikide kasutuselevõtt ning vajadusel kombineerimine elektri- ja soojavarustuse tavalahendustega, nõrkvoolu lahendustes uute materjalide ja lahenduste kasutamine, sade- ja dušivee kasutamine pärast puhastamist teise veena (näiteks haljastuse kastmiseks), jäätmete utiliseerimine ökoloogilisi printsiipe arvestades, muude võimalike uudsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt.

Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2007 korralduse nr 647-k alusel on 23. aprillil 2007 Tallinna Linnavalitsuse, Pärnu Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti elamumessid vahel on sõlmitud koostööleping elamumesside korraldamiseks 2009. aastal Pärnus ja 2010. aastal Tallinnas.

Käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2, mille alusel otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Elamumajandusamet

 

 

Koostaja: Natalie Neill, 640 45 14, Tallinna Elamumajandusameti linnavara müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist