TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

     22. august 2007 nr 40

 

 

Päevakorrapunkt 18

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas”.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2007 nr

 

 

 

 

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja 7 ning § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3, 4 ja 5 alusel ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi ja järgmisi põhimotiive, et:

-  Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja seda täpsustava Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringute muutmise ettepanekut.

- Kodututele öömajade/varjupaikade ning tugikeskuste rajamine on kooskõlas linna arengudokumentidega. Tallinna arengukava 2006-2021 sätestab: „Piisava arvu varjupaigakohtade ja eluruumide võimaldamiseks abivajajatele (kõrvalabi vajavad eakad, vaimupuudega isikud, kodutud üksikisikud ja pered) suurendatakse varjupaikade ja kodutute öömajade kohtade arvu ja arendatakse sotsiaalteenusega kaetud eluasemeteenuseid. Selleks ehitatakse uusi öömaju/varjupaiku ning abivajajate eluruume.“

- Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006 – 2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006 – 2008 sätestab öömaja/varjupaiga kohtade arvuks 2007 aastal 300 ning peab vajalikuks tugikeskuste rajamist Mustamäe, Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosades.

- Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusega nr 5 kinnitatud Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007-2010 punkti 2 kohaselt tuleb arvestada Põhja-Tallinna arengukavaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt linna eelarve võimalustele. Arengukava punkt 3.3.1 lõigus IV kinnitatakse, et tuleb lahendada sundüürnike ja riskirühmadesse kuuluvate inimeste eluasemeprobleemid. Rajada täiendavaid sotsiaalmaju, sotsiaalmajutusüksusi, varjupaiku ja öömaju erinevatele riskirühmadele, mis on Tallinna arengukava 2006-2021,  peaeesmärk 4. Arengukava punktis 3.4 sätestatakse Põhja-Tallinna linnaosa arengu eesmärgid ja ülesanded aastani 2010. Eesmärk E 14:   Põhja-Tallinna linnaosa sotsiaalseid vajadusi arvestav munitsipaalelamuehitus, sotsiaalelamispindade, sotsiaalmajade, varjupaikade rajamine. Ülesanded: 1)  Sundüürnike ja riskirühmadesse kuuluvate elanikkonna­gruppide eluasemeprobleemide lahendamine; 2) Sotsiaalmajutusüksuste ning varjupaiga kohtade arvu suurendamine. Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse laiendamine osakondade loomisega Pelguranna, Pelgulinna ja Kalamaja asumitesse; 3) Kodutuse vältimine piisavalt operatiivse abi osutamise kaudu.

- Tallinna Linnavalitsus on kaalunud varjupaiga rajamise asukoha valikut. Varjupaiga asukoha valiku sobilikkuse kaalumiseks  on Tallinna Linnaplaneerimise Amet tellinud järgmised uuringud: 1) Kavandatava kodutute varjupaiga asukoha valik ja võimaliku mõju, Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia 2006; 2) Varjupaiga asukoha valik, Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mart-Peeter Erss ja 3) Ala lähialas asuvate ohtlike rajatiste võimalik mõju, Tallinna Keskkonnaamet 2006.

- Planeeritud krunt asub vahetult linnale kuuluva Paljassaare Sotsiaalmaja naabruses, kus vajadusel saab kodututele pakkuda lisaks varjupaiga/ rehabilitatsiooniteenusele ka teisi sotsiaalteenuseid (toidu valmistamine, toitlustamine, pesupesemine, juuksur jms). Territoorium on  eraldi asetsev, omaette juurdepääsuga Paagi tänavalt. Krundi suurus võimaldab korraldada seal veoauto ja väikebussi parkimist, mis on vajalik tööriistade ja tööliste veoks objektidele. Lisaks nimetatule on territooriumil ruumi luua rehabiliteerujatele täiendavaid võimalusi lihtsamate töövõtete omandamiseks. Varjupaiga rajamine olemasoleva sotsiaalmaja naabrusesse võimaldab tulevikus moodustada kahe sotsiaalobjekti baasil ühtse linnaosa vajadusi arvestava sotsiaalkeskuse. Nimetatud keskuses oleks võimalik kõige optimaalsemate vahenditega tagada abivajavate ühiskonnaliikmete esmavajaduste rahuldamine.

- Varjupaigale kavandatavale hoonele on võimalik soojusenergiat saada minimaalsete kulutustega Paljassaare Sotsiaalmaja katlamajast. Hoonetel on ühine kanalisatsioon. Põhja-Tallinna Valitsusel on plaanis viia Paljassaare Sotsiaalmaja ja kodutute varjupaik edaspidi ühise juhtimise alla.

- Varjupaiga kavandatud asukoht on kõige otstarbekam, kuna sellesse kohta on varjupaiga rajamine ehituslikult kõige kiiremini teostatav, majanduslikult kõige soodsam ja juba olemasoleva sotsiaalmaja naabruse tõttu kõige rohkem abivajavate isikute huve arvestav ning kõige väiksema hulga isikute huvidega vastuolus.

- Arvestades eelpool toodud ja seda, et planeerimisseadusest tuleneva järelvalve teostamisel on Harju maavanem 11. juuli 2007 kirjaga nr 2.1-13/3106 andnud oma heakskiidu Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringule Paljassaare tee 35 krundi osas, on põhjendatud Paljassaare tee 35  krundile kodutute varjupaiga (sotsiaalmajutusüksuse) rajamine.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Põhja-Tallinnas Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas, K-Projekt töö nr 06313, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuvale 0,5 ha suurusele Paljassaare tee 35 krundile varjupaiga rajamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnaplaneerimise Amet


Tallinna Linnavolikogu

augusti 2007

otsuse nr               

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“ Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas” juurde

 

 

 

Kehtestada Põhja-Tallinnas Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas, K-Projekt töö nr 06313, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuvale 0,5 ha suurusele Paljassaare tee 35 krundile varjupaiga rajamine.

 

 

Haldusakti põhjendused

 

 

 

Planeeritav maa-ala asub Paljassaare poolsaarel Laevastiku tänava, sadamaraudtee, Paljassaare põigu ja Paljassaare tee vahelises kvartalis, Läänemere ranna piiranguvööndis.  Ümbruskonna hoonestuse moodustavad korterelamud ja üksikud ärihooned. Planeeringuala lähistele jääb miljööväärtuslikuks alaks tunnistatud Laevastiku tänava kvartal, kus asuvad nõukogude perioodist pärinevad sadamatööliste tarbeks ehitatud stalinistlikus stiilis hooned. Hooned moodustavad ümber kolmnurkse haljasala tervikliku ansambli.  Osaliselt on hooned juba renoveeritud. Teisel pool Paljassaare teed paiknevad kaubasadamad ning laohooned. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 17 kinnitatud Tallinna haljastuse arengukavale on Paljassaare tee äärde kavandatud planeeritava pargiga ühenduses olev 30 m laiune haljaskoridor.

Planeeritav Paljassaare 35 krunt kuulus Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 korraldusega nr 1603-k kehtestatud Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasplaneeritud maa-alasse, mis Tallinna Halduskohtu 18. veebruari 2005 kohtuotsusega Paljassaare tee 35 krundi osas tühistati. Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringuga kavandati 2- kuni 5-korruselist korterelamut, haljasala, 1 kauplusehoone ja krundile aadressiga Paljassaare tee 35 sotsiaalmajutusüksus (kodutute varjupaik). Kohus ei tuvastanud oma otsuses seda, et varjupaiga asukoht on ebasobiv. Paljassaare tee 3l, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering tühistati Tallinna Halduskohtu poolt Paljassaare tee 35 krundi osas, kuna kohus leidis, et planeeringu lahendust ei olnud piisavalt motiveeritud.

Pärast Tallinna Halduskohtu otsust on Tallinna Linnavalitsus tellinud täiendavaid uuringuid ja kaalunud varjupaiga rajamise asukoha valikut. Varjupaiga asukoha valiku kaalumiseks  on Tallinna Linnaplaneerimise Amet tellinud järgmised uuringud: 1) Kavandatava kodutute varjupaiga asukoha valik ja võimaliku mõju hinnang, Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia 2006; 2) Varjupaiga asukoha valik, Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mart-Peeter Erss ja 3) Ala lähialas asuvate ohtlike rajatiste võimalik mõju, Tallinna Keskkonnaamet 2006. Negatiivseid mõjusid on hinnatud Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia poolt koostatud kavandatava kodutute varjupaiga asukoha valiku ja võimaliku mõju hinnangus. Lisaks on Tallinna Keskkonnaamet analüüsinud piirkonna ettevõtete keskkonnaohutust, selgitamaks kas nende tegevus mõjutab kavandatavat varjupaika. Keskkonnakaitse teenistuse direktori Madis Kõrvitsa poolt koostatud analüüsi kokkuvõtte kohaselt oma igapäevases tegevuses ei kujuta vaadeldud ettevõtted keskkonnaohtu ja ettevõtte B-kategooria suurohu õnnetuse tõenäosusaste on väike. 

 

 

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mart-Peeter Erssi koostatud põhjendustest lähtuvalt on Paljassaare tee 35 kaalutud variantidest sobivaim varjupaiga ehitamiseks. Territoorium on  eraldi asetsev, omaette juurdepääsuga Paagi tänavalt ja piisavalt suur. Kodutute rehabiliteerimisel on oluliseks teraapiavahendiks  töö. Siin on võimalik  korraldada lisaks töövahendite ja riiete hoidmisele ka muud tegevust ning kujundada see ühtlasi baasiks piirkondlikele heakorratöödele, nagu näiteks tänavate ja haljasalade koristamine, lillede, põõsaste ja puude istutamine. Kõnesoleval territooriumil on piisavalt ruumi nii veoauto kui ka väikebussi parkimiseks, mis on vajalikud tööriistade ja töötajate veoks objektidele. Lisaks nimetatule on territooriumil ruumi luua rehabiliteerujatele täiendavaid võimalusi lihtsamate töövõtete omandamiseks. Nii näiteks on keskusesse planeeritud ruumid vihtade, luudade ja linnupuuride valmistamiseks ning muu lihtsama käelise tegevuse harrastamiseks. Suuremate võimetega rehabiliteerujatele on plaanis sisustada puidutöökoda, kus nad saaksid oma oskusi arendada ja täiendada näiteks kasutatud mööbli restaureerimisel. Samuti on plaanis sisustada töötuba õmblemishuvilistele ning pakkuda seeläbi võimalusi vajalike töövõtete omandamiseks pajalappide, voodipesu ning lihtsamate mööbli- ja padjakatete valmistamiseks.

Uuringute tulemusena on leitud, et varjupaiga asukoht Paljassaare tee 35 krundil on kõige otstarbekam, kuna sellesse kohta on varjupaiga rajamine ehituslikult kõige kiiremini teostatav, majanduslikult kõige soodsam ja juba olemasoleva sotsiaalmaja naabruse tõttu enim abivajajate  huve arvestav ning kõige väiksema hulga isikute huvidega vastuolus.

Planeeritav Paljassaare tee 35 asuv maa-ala on 0,5 ha suurune jätkuvalt riigi omanduses olev krunt. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjon jättis 8. novembri 1993.a otsusega nr 1248 taotluse krundi tagastamise kohta rahuldamata. Alal paikneb amortiseerunud angaar ning rekonstrueeritav hoone. Kaitstavaid loodusobjekte alal ei leidu. Planeeritava ala haljastuslik hinnang on läbi viidud dendroloogide Jüri Elliku ja Ott Abneri poolt 2004. aasta veebruarikuus. Kõik suuremad puud on taksonite kaupa kantud mõõdistatud alusplaanile ja vastavalt puuklassile tähistatud. Arvestades kõrghaljastuse paiknemise ebaühtlust ja väärtuslike puude vähesust alal, soovitasid dendroloogid haljastust täiendada. Haljastusliku hinnangu tulemusi on planeerimisel arvestatud.

 Detailplaneeringu lahendusega on 4918 m² suurusele Paljassaare tee 35 krundile antud järgmine ehitusõigus: 100 % sotsiaalmaa, hoonete suurim lubatud arv krundil on 3, suurim lubatud hoonealune pind 1800 m², suurim lubatud kõrgus 12 meetrit ja suurim korruselisus 2.  Paljassaare tee 35 krundile on kavandatud kuni kolme ühiskondliku hoone rajamine, sealhulgas kahekorruselise varjupaiga ja rehabilitatsioonikeskuse rajamine. Kodutute varjupaik on ette nähtud 88-kohalisena, st 32 kohta naistele ja 56 kohta meestele. Krundile on kavandatud ka hoonestus, mille funktsiooniks võiks olla rehabiliteeriva tegevuse võimaldamine.

Juurdepääs krundile nähakse ette Paljassaare teega ühendatavalt Paagi tänavalt. Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringuga planeeriti Paagi tänavale 5,9 meetri laiune sõidutee ning  2 meetri laiune kõnnitee.

Detailplaneering vastab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringule ja seda täpsustavale Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringule ning ei sisalda üldplaneeringute muutmise ettepanekut. Tallinna üldplaneeringu alusel on Paljassaare tee ja raudtee vahelise ala juhtfunktsiooniks ettevõtluse segahoonestusala ehk ala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. 

Tallinna üldplaneeringuga on Paljassaare tee ja mere vahelise ala juhtfunktsiooniks määratud kaubasadama-ala ehk põhiliselt sadamategevusega seonduv ala. Paljassaare sadama ja Katariina kai vahelisele alale on üldplaneeringuga ette nähtud perspektiivne sadama laiendus. Tallinna üldplaneeringu alusel jääb planeeritav maa-ala reservettevõtluspiirkonda. Paljassaare tee on üldplaneeringuga määratud säilitada jaotusmagistraalina.  Paljassaare tee ja Kopli tänava ristmik on kavandatud perspektiivseks eritasandiliseks ristmikuks. Paljassaare tee on üldplaneeringu alusel soovitav veotee nii ohtlikele kui ka rasketele veostele.

Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu kohaselt on Paljassaare tee, Paljassaare põigu, Paagi tänava ja Laevastiku tänava kvartali vahelise ala juhtfunktsiooniks elamu- ja haljasala maa. Antud piirkonna maksimaalne lubatud täisehitus on kuni 60 % ja minimaalne nõutav haljastus on vähemalt 20 %. Antud üldplaneeringuga on Paljassaare tee ja Paagi tänav planeeritud puiesteedeks. Tallinna haljastuse arengukava kohaselt on Paljassaare tee äärde kavandatud ülelinnaline rohestruktuuri koridor.

 

 

 

Detailplaneeringu menetlus

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3 alusel kehtestab detailplaneeringu, mille puhul teostatakse planeerimisseaduse kohast järelevalvet või millega määratakse miljööväärtusega hoonestusala, linnavolikogu oma otsusega. Käesoleva planeeringu puhul on teostatud planeerimisseaduse kohast järelvalvet.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Detailplaneeringu tellijaks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2744-k.

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
[LÄHTEÜLESANNE nr 1778 Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamiseks]
. Teade detailplaneeringu algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 29. novembril 2003.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu toimus  3. mail 2004. Teade arutelu toimumise kohta ilmus ajalehes Postimees 30. aprillil 2004. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu  ajal esitas Taimar Erlich kirjaliku seisukoha varjupaiga rajamise vastu.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 ja lähteülesandes määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. AS Tallinna Vesi kooskõlastas planeeringu tingimusel, et näidatakse servituutide vajadused. Tingimus on täidetud. Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet juhtis oma kooskõlastuses tähelepanu vajadusele enne arendustegevuse alustamist välja töötada ühiskanalisatsiooni skeem ja ehitada välja ühiskanalisatsiooni eelvoolud. Tingimus täidetakse järgnevas projekteerimisstaadiumis.

Planeeritav maa-ala asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Sellest tulenevalt on detailplaneering Tallinna Linnavalitsuse 2. juuli 2004 kirjaga nr LV-1/3478 esitatud vastavalt planeerimisseaduse § 16 lõigetele 1 ja 11 arvamuse avaldamiseks Keskkonnaministeeriumile.  Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korraldusega nr 1523-k.

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja on alates 3. juulist 2004 kättesaadav ka Tallinna linna ametlikul veebilehel, aadressil http://www.tallinn.ee/ametlikud_teated?id=1298 .

Detailplaneering on olnud avalikul väljapanekul 19. juulist 2004 - 6. augustini 2004. Teade detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta ilmus ajalehes Postimees 8. juulil 2004 ja on alates 8. juulist 2004 kättesaadav ka Tallinna linna ametlikul veebilehel, aadressil

http://www.tallinn.ee/ametlikud_teated?id=1311.

Kirjalikke proteste ega ettepanekuid planeeringu kohta avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut, planeeringu avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud vastuväiteid ja ettepanekuid – nimetatud asjaoludest tulenevalt ei teostatud maavanema poolt detailplaneeringu üle Planeerimisseaduse § 23 kohast järelevalvet, samuti ei kavandatud detailplaneeringuga miljööväärtuslikku hoonestusala. Kirjeldatud planeeringu-lahendusega detailplaneeringu kehtestamine on Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 kohaselt Tallinna Linnavalitsuse pädevuses. Detailplaneeringu kehtestas Tallinna Linnavalitsus 18. augusti 2004 korraldusega nr 1603-k.

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 korralduse nr 1603-k „Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ vaidlustasid Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay Tallinna Halduskohtus. Kaebajad taotlesid nimetatud korralduse tühistamist.  Tallinna Halduskohtu 18. veebruari 2005 kohtuotsusega haldusasjas nr 3-2073/2004 rahuldati kaebused osaliselt ning Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 korraldus nr 1603-k tunnistati kehtetuks Paljassaare tee 35 krundi osas, kuhu oli planeeritud sotsiaalmajutusüksus (kodutute varjupaik).

Tallinna Halduskohtu motiivid planeeringu kehtestamise korralduse kehtetuks tunnistamiseks olid alljärgnevad.

Kohus on kohtuotsuses välja toonud, et detailplaneeringu kehtestamise korraldus oli motiveerimata.  

Kohus märkis, et kaebajatele oli loodud võimalus vastuväidete esitamisega saada kaasatud, kuna teade planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise kohta oli avaldatud üleriigilises ajalehes Postimees ning samuti oli teade üles pandud Tallinna linna ametlikule veebilehele. Samas oli kohus seisukohal, et kaebajad ei olnud planeerimismenetlusse piisavalt kaasatud ning et Tallinna linn ei ole planeerimismenetluse ajal kaebajaga suheldes käitunud head haldustava järgides. Kohus viitas Riigikohtu järgnevale seisukohale: tulenevalt demokraatia põhimõttest ja heast haldustavast peab ametiasutus kaalukatest otsustest avalikkust informeerima seaduses sätestatust intensiivsemalt, kui on ette näha, et üksnes seaduses ettenähtud kanalid ei pruugi olla piisavad selleks, et ka teave tegelikult jõuaks huvitatud isikuteni. Kohus leidis, et kaebajad oleks tulnud detailplaneeringu menetlusse kaasata, teavitades neid lisaks massiteabevahendites avaldatud teadetele täiendavalt kirjaliku teatega detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja võimalusest esitada oma ettepanekud ja vastuväited. Kohus jäi seisukohale, et detailplaneering riivab kaebajate huve tavapärasest intensiivsemalt. 

Kohus on otsuses väljendanud seisukohta, et vaidlustatud haldusaktist ei nähtu, et Tallinna linn oleks planeerimismenetluses kogunud informatsiooni detailplaneeringuga kavandatava tegevuse negatiivsete mõjude kohta planeeritaval maa-alal ja selle naabruses. Kohtuotsuse aluseks olnud materjalidest ei nähtu, et linn oleks kaalunud uue varjupaiga rajamiseks alternatiive detailplaneeringus ettenähtud asukohale.

Kohus tuvastas, et sotsiaalobjekti kavandamise osas riivab vaidlustatud detailplaneering kaebajate õigusi. Kohus ei pidanud põhjendatuks planeeringu kehtestamise korralduse tühistamist täies ulatuses ning juhindudes halduskohtumenetluse seadustiku § 26 lg 1 punktist 1 tühistas kohus korralduse vaid Paljassaare tee 35 krundi osas, millele oli kavandatud sotsiaalobjekt (kodutute varjupaik).

12. aprillil 2005 korraldati Põhja-Tallinna Valitsuses nõupidamine Paljassaare tee 35 sotsiaalmajaga seonduvate küsimuste arutamiseks. Koosolekule olid lisaks linna erinevate ametiasutuste esindajatele kutsutud ka Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindaja Andrus Braunbrück. Koosoleku eesmärgiks oli selgitada Paljassaare tee 31, 33 ja 35 ning lähiala detailplaneeringu planeeringulahendust, anda huvitatud isikule võimalus olla ärakuulatud ning esitada planeeringulahenduse kohta omapoolne arvamus. Vastav kirjalik teade edastati Andrus Braunbrückile 5. aprillil 2005 Tallinna Linnavalitsuse kirjaga nr LV-1/1484. 12. aprillil 2005 toimunud koosolekul osalesid Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindajad Andrus Braunbrück ning Toivo Viilup. Koosolek protokolliti.

Koosolekul esitati järgnevad ettekanded: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ettekanne teemal "Kodutuse probleem Tallinnas ja Põhja-Tallinna linnaosas", ettekandjaks Uku Torjus; Põhja-Tallinna Valitsuse ettekanne teemal „Paljassaare tee 35 varjupaiga asukohavaliku printsiibist“, ettekandjaks Mart-Peeter Erss; Tallinna Keskkonnaameti ettekanne teemal „Paljassaare tee 35 krundi lähialas asuvate ohtlike rajatiste võimalik mõju“, ettekandjaks Madis Kõrvits ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettekanne teemal „Lühiülevaade Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu planeeringulahendusest“, ettekandjaks Arvo Rikkinen.

Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindajad soovisid detailplaneeringuga seonduvalt selgitusi nii faktiliste asjaolude kohta kui ka hinnangulistes küsimustes. Arutati põhiliselt asukohavalikut ning asjaolu, miks on uue varjupaiga rajamine vajalik just Põhja-Tallinnas. Lisaks täheldati ka Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kooskõla Tallinna üldplaneeringu ning Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga.

Põhja-Tallinna Valitsuses 12. aprillil 2005 toimunud koosoleku protokoll edastati Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2005 kirjaga nr LV-1/2317 Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindajatele Andrus Braunbrückile ja Toivo Viilupile. Väljastusteate kohaselt said Andrus Braunbrück ja Toivo Viilup tähtkirjad kätte 25. mail 2005.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu ”Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Paljassaare tee 35 krundi osas Põhja-Tallinnas” edastati Tallinna Linnavalitsuse 27. juunil 2005 kirjaga nr LV-1/2821 Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindajatele Andrus Braunbrückile ja Toivo Viilupile ning teavitati võimalusest esitada selle kohta oma arvamus ja vastuväited hiljemalt 1. augustiks 2005. Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi advokaadi Toivo Viilupi 5. juulil 2005 poolt saadetud kirjaga nr 1490 paluti detailplaneeringu kohta edastada täiendavat informatsiooni. Tallinna Linnavalitsus edastas kirja vastamiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Põhja-Tallinna Valitsusele ning informeeris otsusest Renoval Group LDT ja OÜ Biscay esindajaid 11. juulil 2005 ja 28. juulil 2005 saadetud kirjadega nr 1/1-18/127 ja nr LV-1/2821.  

Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindaja advokaat Toivo Viilup esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu  18. veebruari 2005 otsuse nr 3-2073/2004  peale. Tallinna Ringkonnakohus otsustas 17. mail 2006 kohtuotsusega nr 3-04-247 jätta Tallinna Halduskohtu  18. veebruari 2005 otsus haldusasjas nr 3-2073/2004 muutmata ning Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay  apellatsioonkaebused rahuldamata.

Renoval Group Ltd ja OÜ Biscay esindaja vandeadvokaadi vanemabi Toivo Viilup esitas Riigikohtule Tallinna Ringkonnakohtu 17. mai 2006 otsuse nr 3-04-247 kohta kassatsioonkaebuse. Riigikohtus otsustas 21. septembri 2006 määrusega 3-7-1-3-264 jätta halduskohtumenetluse seadustiku § 60 lg 2 alusel kassatsioonikaebus menetlusse võtmata.

Detailplaneeringu ”Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas” avalik väljapanek toimus 27. novembrist kuni 14. detsembrini 2006. Avaliku väljapaneku toimumise aja ja asukoha teade ilmus ajalehes Postimees 17. novembril 2006. Avaliku väljapaneku ajal, 8. detsembril 2006, laekus kirjalik protest OÜ Odden Solutions esindajalt Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi advokaadilt Toivo Viilupilt. Esitatud vastuväidetele vastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 28. detsembri 2006 kirjaga nr 2-1/06/4364, 26. jaanuari kirjaga nr 2-1/06/4364 ja 1. märtsi 2007 kirjaga nr 2-1/4364.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus Põhja-Tallinna Valitsuses 15. märtsil 2007. Avaliku arutelu toimumise aja ja asukoha teade  ilmus ajalehes Postimees 8. märtsil 2007.  Avaliku arutelu toimumisest informeeriti OÜ Odden Solutions juhatuse liiget Andrus Braunbrücki Põhja-Tallinna Valitsuse 14. novembri 2006 kirjaga nr 5-13/4163. Avalikul arutelul osalesid Karin Laugas, Lia Gailan, Toivo Viilup ja Mare Grossmann. Osavõtjad vahetasid informatsiooni detailplaneeringu lahenduse ja menetluse käigu kohta. OÜ Odden Solutions esindaja Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi advokaat Toivo Viilup jäi seisukohale, et sotsiaalmaja asukoha valik ei ole objektiivselt põhjendatud, planeeringuga kavandatu suurendab ümbruskonna turvariske ja kahandab vastuväitjatele kuuluva Paljassaare tee 39 asuva majutushoone kasutamisväärtust. Informatsioon avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 31. märtsil 2007. 

Tallinna Linnavalitsus esitas 22. mai 2007 kirjaga nr LV-1/2235 Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu Paljassaare tee 35 krundi osas Harju maavanemale heakskiidu saamiseks.

Harju maavanem andis 11. juulil 2007 kirjaga nr 2.1-13/3106 Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringule Paljassaare tee 35 krundi osas Planeerimisseaduse § 23 lg 6 kohase heakskiidu. 

Kuna kehtestamiseks esitatava detailplaneeringuga haaratud maa-ala taotletakse munitsipaalomandisse ja detailplaneeringu koostamist ning finantseerimist korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, siis detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise lepingu sõlmimine ei ole vajalik.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavolikogule kehtestamiseks otsuse eelnõu „Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas”.  

 


 

 

 

 

 


Taavi Aas

Abilinnapea

 

 

 

 

 

 

Koostajad: Heli Kirikal, 6 404 743, Anu Plado, tel 6 404 380, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 8. augustil 2007